Lunar Logo

Almindelige bestemmelser for lån og kreditter i Lunar Bank A/S

Gældende fra den 8. november 2022

1. Rentevilkår

Renter og priser er variable, medmindre andet udtrykkeligt fremgår. Priser betegnes også som gebyrer. Lunar Bank kan sætte rentesatser op på lån og kreditter, samt sætte sine priser op og indføre nye priser.

I Lunar Banks “Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder” fremgår vilkårene for ændring af rentesatser og priser, herunder med hvilke varsler.

1.1. Renteberegning og rentetilskrivning

Renteberegning (valørdagen) fremgår ligeledes af Lunar Banks “Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder”. Renten tilskrives én gang om måneden.

2. Overtræksrente og rykkergebyrer mv.

Betales en ydelse ikke senest på forfaldsdagen, eller overtrækkes en kontos maksimum, er Lunar Bank berettiget til at opkræve morarente/overtræksrente. Renten beregnes med den i aftalen angivne sats fra forfaldsdagen/overtrækket, indtil betaling sker. Renten er variabel og kan ændres efter pkt. 1.

Lunar Bank kan endvidere kræve betaling for udsendelse af rykkerbreve og af inkassoomkostninger samt omkostninger til juridisk bistand mv.

3. Regulering af ydelse

Ved ændring af rente og omkostninger er Lunar Bank berettiget - men ikke forpligtet - til at ændre ydelsernes størrelse, antal eller hyppighed eller en kombination heraf.

4. Ydelsesoversigt

Du har, som debitor, ret til på anmodning til hver en tid i løbet af en låneaftales varighed uden omkostninger at modtage en opgørelse i form af en ydelsesoversigt med angivelse af skyldige betalinger og tidspunkter og betingelser for betaling af sådanne beløb og specifikation af den enkelte tilbagebetaling. Dette gælder også for produkter uden egentlige løbende afdrag, eksempelvis kassekreditter.

Ydelsesoversigten er kun gyldig indtil næste ændring af din rente eller af de eventuelle yderligere omkostninger i henhold til låne- eller kreditaftalen.

5. Underretningsforpligtelse

Hvis du ændrer adresse, skal du oplyse din nye adresse til Lunar Bank.

Du er forpligtet til at holde Lunar Bank orienteret om dine økonomiske forhold og på anmodning indlevere økonomiske oplysninger, herunder bl.a. seneste års- og forskudsopgørelse fra SKAT, årsopgørelser fra evt. andre långivere, lønsedler samt husstandens budget.

6. Opsigelse og indfrielse

Både du og Lunar Bank kan til enhver tid bringe kreditaftalen til ophør uden varsel og forlange betaling af det skyldige beløb, herunder påløbne renter og omkostninger.

Lunar Bank kan dog kun opsige lån og kreditter med 3 måneders varsel, medmindre der foreligger misligholdelse eller anden forfaldsgrund, jf. pkt. 7. Ved opsigelse fra vores side, har du krav på en skriftlig begrundelse.

Du har til enhver tid ret til helt eller delvist at indfri dine forpligtelser i henhold til låne- og kreditaftalen.

7. Misligholdelse og andre forfaldsgrunde

I følgende særlige situationer er Lunar Bank berettiget til at opsige lånet uden varsel og forlange hele gælden betalt straks:

A. Hvis ydelser, renter, provision eller afdrag ikke betales ved forfaldstidspunktet, og du ikke har betalt 8 dage efter, at Lunar Bank har sendt rykkerbrev til dig på bankens senest kendte adresse på dig.

B. Hvis du udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest.

C. Hvis du tages under rekonstruktions- eller konkursbehandling eller indleder en gældssaneringssag.

D. Hvis du afgår ved døden.

E. Hvis du tager fast ophold uden for landets grænser, og der ikke forinden er truffet aftale om lånets/kredittens fortsatte afvikling.

F. Hvis du har fortiet eller afgivet urigtige oplysninger om dine økonomiske forhold, idet det betragtes som en svigtende forudsætning for Lunar Banks tilbud om lån.

G. Hvis du undlader at holde Lunar Bank orienteret om dine økonomiske forhold eller på anmodning undlader at indlevere økonomiske oplysninger, herunder bl.a. seneste års- og forskudsopgørelse fra SKAT.

H. Hvis du misligholder andre kreditter i banken.

8. Modregning

Lunar Bank kan uden forudgående meddelelse til dig modregne ethvert forfaldent tilgodehavende hos dig i ethvert tilgodehavende, som du har eller får hos Lunar Bank.

Vi modregner dog ikke i den del af din løn eller offentlige ydelser mv., som er nødvendig til at dække dine nødvendige leveomkostninger. Vi modregner heller ikke i indestående på konti, der efter lovgivningen, eller særlig aftale, er sikret mod kreditorforfølgning og dermed modregning.

9. Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde lån og kreditter inden for 14 dage fra lånet/kreditten stilles til disposition.

Du skal give os skriftlig besked inden fristen er udløbet. Du kan give os besked via brev eller på credit@lunar.app.

Hvis fortrydelsesfristens sidste dag falder på en lørdag, søndag, helligdag, dagen efter Kristi Himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen den følgende hverdag.

Ønsker du at benytte fortrydelsesretten, skal Lunar Bank inden udløbet af fortrydelsesfristen underrettes om, at aftalen er fortrudt. Dette skal ske skriftligt, og beskeden skal blot afsendes inden fristens udløb. Desuden skal det modtagne beløb tilbagebetales sammen med eventuelle omkostninger, som Lunar Bank måtte have betalt til offentlige myndigheder, og som ikke kan refunderes.

Derudover skal du betale de renter, der er påløbet fra den dag, lånet/kreditten blev stillet til disposition, indtil beløbet tilbagebetales. Det angivne rentebeløb, der påløber pr. dag, er beregnet på baggrund af renteforholdene på aftaletidspunktet, ligesom der ikke er taget højde for renters rente. Det rentebeløb, der betales ved udnyttelse af fortrydelsesretten, er de påløbne renter, beregnet på grundlag af den aftalte rente.

Det samlede beløb skal tilbagebetales uden unødig forsinkelse og senest 30 kalenderdage efter, du har givet Lunar Bank besked om udøvelsen af fortrydelsesretten.

10. Klageadgang og bilæggelse af tvister

Hvis du ønsker at klage over Lunar Bank, skal du rette henvendelse til klage@lunar.app

Fører henvendelsen ikke til en acceptabel løsning, kan der klages til: Det Finansielle Ankenævn

Store Kongensgade 62, 2. sal

1264 København K

Tlf. 35 43 63 33 www.fanke.dk.

Klager vedrørende Lunar Banks overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet.

Klager over Lunar Banks behandling af personoplysninger kan indbringes for: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500, Valby 1300 København K

Tlf. 33 19 32 00

www.datatilsynet.dk.

11. Tilsyn

Lunar Bank har tilladelse som pengeinstitut (FT-nr. 28002).

Lunar Bank er undergivet tilsyn af Finanstilsynet, Strandgade 29, 1401 København K, tlf. 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk. Lunar Banks FT-nr. er 28002.

Lunar Bank er registreret i CVR-registret med CVR-nr. 39 69 76 96.

12. Ændring af Almindelige bestemmelser for lån og kreditter i Lunar Bank A/S

Lunar Bank kan ændre disse bestemmelser uden varsel, når det er til fordel for dig. Øvrige ændringer sker med et varsel på mindst 3 måneder. Du vil modtage en besked om ændringerne enten skriftligt eller elektronisk (via e-mail, Lunar app’en eller e-Boks).

Du er selv forpligtet til at sikre, at du har adgang til Lunar app’en og til at meddele evt. ændringer i din adresse og/eller email-adresse til os. Du er selv ansvarlig for, at du ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis du ikke har informeret os om email og/eller adresseændring og/eller ikke har adgang til Lunar app’en, din mail eller e-Boks.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696