Lunar Logo

App brugerbetingelser Privat

Version 1.0 – Gældende fra 15. Maj 2023

Indledning

Velkommen til Lunar – vi er en app, som giver vores brugere adgang til en række bankydelser, -produkter og services. Disse brugerbetingelser gælder i bruger- og kundeforholdet mellem Lunar Bank A/S, CVR nr. 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C (benævnt ”Lunar”, “banken”, ”vi” eller ”os”) og dig som kunde i banken og bruger af app'en (benævnt ”app'en”).

Brugerbetingelserne supplerer den særskilte kundeaftale og de almindelige forretningsbetingelser samt øvrige aftaledokumenter, som gælder i kundeforholdet mellem Lunar Bank A/S og dig som kunde i banken.

Ved at acceptere og underskrive disse brugerbetingelser erklærer du at have læst og forstået de enkelte brugerbetingelser og brugervilkår, og du er gjort særligt opmærksom på, at der gælder byrdefulde betingelser og vilkår, herunder hvad angår begrænsning af Lunars ansvar over for dig.

Oprettelse og godkendelse

Efter installationen af app'en, samt godkendelse af din ansøgning indsendt via app’en, oprettes du som kunde i banken og bruger af Lunar app'en.

Du skal altid følge den ansøgningsprocedure i app'en, som automatisk starter ved første åbning af app'en.

Som led i ansøgningsproceduren skal du afgive de lovpligtige identifikationsoplysninger og den nødvendige dokumentation herfor. Du skal i denne forbindelse oplyse dit CPR-nummer, som vi bruger til at hente dit fulde navn og adresse fra CPR-registret og til at foretage et opslag i Experian RKI-registret. Herudover skal du oplyse det forventede omfang af og formålet med at benytte Lunar som bank gennem vores app. Du skal også som led i ansøgningsproceduren acceptere og underskrive disse brugerbetingelser via app'en.

Enhver kundegodkendelse foretages af Lunar Bank i henhold til gældende regler på området. Hvis du ikke godkendes som kunde i banken, kan vi ikke godkende dig som bruger af app'en. Du underrettes altid via sms eller notifikation via app'en, om din ansøgning kan godkendes eller må afvises. En eventuel afvisning begrundes altid.

Den endelige etablering af kunde- og brugerforholdet hos os kræver altid, at du accepterer en særskilt kundeaftale, samt accepterer og hvis nødvendigt underskriver øvrige relevante aftaler og erklæringer, herunder vores almindelige forretningsbetingelser. Dette sker via app'en.

Du får også mulighed for at flytte din NemKonto til din nye konto gennem vores app. Så snart de relevante aftaler og erklæringer er accepteret og underskrevet i app'en og din ansøgning om kundeforhold i banken er godkendt, kan du bruge selve app'en og dens forskellige funktioner.

Du har i app'en altid læseadgang til brugerbetingelserne, forretningsbetingelserne, kundeaftalen og de øvrige aftaler, herunder vores prisblad mv., gældende i dit kundeforhold hos os.

Du skal benytte MitID i forbindelse med oprettelsen af dit brugerforhold hos os samt i forbindelse med underskrivelsen af aftaler og vilkår såsom brugerbetingelserne og forretningsbetingelserne. Når du bruger MitID til at acceptere og underskrive, er der tale om en elektronisk underskrift, som fuldt ud er juridisk bindende.

Du skal ikke benytte MitID ved login, når du først er oprettet og godkendt som kunde i Lunar, medmindre du har indtastet din personlige adgangskode forkert for mange gange, du har slettet app'en og skal installere den igen, eller hvis du skal acceptere og underskrive nye aftaler med banken eller med os.

Adgang og brug

Din adgang til vores app er personlig og må ikke bruges af andre end dig. Du kan ikke give andre fuldmagt til at bruge app'en på dine vegne. Din personlige adgang er knyttet til dit mobiltelefonnummer, din e-mail og den personlige adgangskode, som du oplyser og vælger i forbindelse med oprettelsen af dit brugerforhold hos os.

Du må ikke oplyse eller dele din adgangskode til brug for login i app'en med andre. I tilfælde af misbrug eller mistanke om misbrug af din brugeradgang skal du straks underrette os herom. Vi kan i tilfælde af misbrug eller mistanke om misbrug altid spærre din adgang til app'en.

Du er ansvarlig for at opdatere de identifikationsoplysninger, som du har afgivet over for os i forbindelse med din oprettelse som bruger. Du er også ansvarlig for at hemmeligholde din adgangskode, dine brugeroplysninger mv.

Med henblik på at bevare en høj sikkerhedsstandard er det udgangspunktet, at du automatisk logges ud, når du er færdig med at bruge app'en, eller når du ikke har været aktiv i et vist antal minutter efter at have åbnet app'en.

Du kan i app'en vælge andre indstillinger for at logge ud. Vi anbefaler derudover, at du altid lukker app'en helt, når du er færdig med at bruge den.

Har du spørgsmål til din adgang til og brug af app'en, kan du kontakte vores tekniske support via telefon eller e-mail eller bruge vores chatfunktion i selve app'en. App'en indeholder også en FAQ-sektion over de mest stillede spørgsmål om brugen af app'en.

Produkter og funktioner

Lunar tilbyder en lang række bankydelser og bankprodukter via app'en. Du kan til enhver tid se i app'en hvilke produkter der er tilgængelig, samt de dertilknyttede vilkår.

Vi tilbyder også en række services via app'en, fra forskellige tredjepartsaktører. Du kan i app'en se hvilke services vi tilbyder samt de tilknyttede vilkår for den enkelte service.

De tekniske- og individuelle funktioner, som du har adgang til i app'en, fremgår ligeledes af app'en og på hjemmesiden.

Priser og betalinger

App'en og adgangen til app'en er indtil videre gratis. Du betaler således ikke for at benytte selve app'en. Du betaler os derimod for de bankydelser og bankprodukter, som vi leverer til dig gennem vores app, i henhold til vores til enhver tid gældende prisblad, som er tilgængelig via app'en eller på vores hjemmeside.

Kommunikation

Al kommunikation mellem dig og os sker i videst mulige omfang via app'en. Du er således indforstået med, at vi i videst mulige omfang kommunikerer elektronisk med dig, herunder via sms, e-mails eller gennem app'en såsom via notifikationer, push eller in-app beskeder.

Al vores kommunikation med dig vil foregå på dansk, ligesom disse brugerbetingelser og oplysningerne afgivet heri alene er gjort tilgængelige på dansk. Vores tekniske support er tilgængelig via telefon, e-mail og chatfunktionen i app'en.

Vi ønsker at give dig den bedst mulige oplevelse og service, herunder holde dig orienteret om bl.a. nyheder, anbefalinger, tilbud mv. Vores mål er at levere annoncer og andet kommercielt indhold fra os og vores samarbejdspartnere, der er værdifuldt for vores brugere. For at gøre dette, accepterer du som bruger af Lunar-app'en at:

  • Vi må tilbyde dig finansielle og ikke finansielle produkter og services fra os og vores samarbejdspartnere gennem app'en. Dette kan for eksempel være finansielle bankprodukter eller tilbud på ikke finansielle produkter fra andre samarbejdspartnere, såsom e-handel hjemmesider.
  • Vi må præsentere annoncer fra vores samarbejdspartnere, der har til hensigt at tilbyde dig værdifulde tilbud på services, produkter og lignende gennem app'en.

Du vil derudover, når du bliver bruger hos os, blive bedt om at acceptere en samtykkeerklæring via app'en, hvormed du giver dit udtrykkelige samtykke til, at vi må sende dig markedsføringsmateriale og kontakte dig herom via telefon, sms og e-mail.

Dette samtykke kan til enhver tid tilbagetrækkes af dig i app'en.

Sikkerhed og drift

Det er lige så sikkert for dig at bruge Lunars app, som det er sikkert for dig at benytte almindelige mobilbanker. App'en er sikkerhedsmæssigt godkendt under hensyn til, at sikkerhedsniveauet skal leve op til den generelle sikkerhedsstandard i apps anvendt af danske pengeinstitutter. Al data og alle datastrømme er krypterede.

Der gælder dermed samme sikkerhedsmæssige systemkrav til vores app som til andre pengeinstitutters mobilbanker og lignende.

Vi kan udføre vedligeholdelse, ændringer eller forbedringer af app'en, hvorved app'en eventuelt kan blive midlertidig utilgængelig. Vi vil i videst mulige omfang, og når dette er muligt, oplyse om sådanne driftsforstyrrelser på forhånd. Vi kan ikke gøres ansvarlige for sådanne midlertidige driftsforstyrrelser og midlertidig utilgængelighed.

Hæftelse, ansvar og erstatning

Lunar er ikke ansvarlig for og hæfter ikke for de ydelser, produkter, tjenester, rådgivning, funktioner, løsninger mv., som leveres af vores samarbejdspartnere til dig gennem vores app. Lunar er heller ikke ansvarlig for og hæfter heller ikke for de ydelser, produkter, tjenester, rådgivning, funktioner, løsninger mv., som vores samarbejdspartnere på anden vis leverer til dig, og som er relateret til eller ikke er relateret til dit brugerforhold hos os.

Herudover kan Lunar ikke gøres erstatningsansvarlig for økonomiske eller ikke-økonomiske tab, herunder mistede eller beskadigelse af data, som følge af svigt, manglende adgang til eller nedbrud i egne systemer, svigt manglende adgang til eller nedbrud i eksterne underleverandørers systemer, svigt, manglende adgang til eller nedbrud i vores banksystemer eller øvrige fejl, driftsforstyrrelser, svigt eller sikkerhedsbrister hos os, eksterne underleverandører eller tredjemand.

I alle tilfælde er Lunars eventuelle erstatningsansvar over for dig som bruger af vores app begrænset til de tilfælde, hvor vi har udvist forsæt eller grov uagtsomhed. Et eventuelt erstatningsansvar omfatter dog i ingen tilfælde indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, omsætningstab, avancetab, tab eller beskadigelse af data, tab af goodwill eller lignende.

Ændringer af App brugerbetingelser

Bruger- og kundeforholdet og oplysningerne afgivet af Lunar Bank i disse brugerbetingelser gælder indtil videre. Vi kan ændre brugerbetingelserne uden varsel, når det er til fordel for dig. Ellers vil ændringer ske med én måneds varsel. Underretning om ændringer af brugerbetingelserne vil ske gennem app'en, og om nødvendigt skal du acceptere og underskrive de ændrede brugerbetingelser via app'en.

Immaterielle rettigheder

Lunar beholder ejendomsretten, ophavsretten og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder knyttet til Lunars app, hjemmeside, funktioner og tjenester osv. ("Platformen"). Du erhverver ingen intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder til platformen gennem disse vilkår. Forudsat at du overholder vilkårene, modtager du en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret uden underlicenseringsrettigheder til at bruge platformen i kontraktperioden.

Tavshedspligt

For løbende at kunne betjene dig som bruger af vores app skal vi koncerninternt samt med vores partnere kunne udveksle oplysninger og data omkring dit kundeforhold hos os. Som bruger af Lunar app'en giver du dette samtykke ved godkendelse og underskrift af brugerbetingelserne.

I det omfang vi modtager fortrolige oplysninger, vil den tavshedspligt om kundeforhold, vi som bank er underlagt være gældende, således at vi ikke uberettiget må videregive eller udnytte de fortrolige kundeoplysninger, som vi er blevet bekendt med.

Behandling af personoplysninger

Som bruger af vores app behandler Lunar personoplysninger om dig og din brug af app'en og vores hjemmeside. Ved at acceptere disse brugerbetingelser erklærer du, at du har læst og accepteret vores særskilte privatlivspolitik, som indeholder nærmere information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Cookies

Lunar anvender cookies til indsamling af oplysninger. Vi anvender cookies, både når du bruger vores hjemmeside, og når du bruger vores app. Ved at acceptere disse brugerbetingelser erklærer du, at du har læst og accepteret vores særskilte cookie-politik, som indeholder nærmere information om, hvordan vi anvender cookies i app'en og på vores hjemmeside.

Force majeure

Såfremt der indtræder uventede og ekstraordinære omstændigheder uden for din eller vores kontrol i form af eksempelvis strejke, lockout, krig, boykot, blokade, terror, sabotage, hærværk, herunder hacking og computervirus, svigt/nedbrud i strømforsyning, telekommunikation – samt manglende adgang til eller nedbrud i it-systemer eller data i disse systemer, som kan henføres til sådanne omstændigheder, uanset om det er os, en ekstern leverandør eller tredjemand, som står for driften af systemerne – som du eller vi ikke burde have taget i betragtning ved aftaleforholdets etablering, og ej heller burde have undgået eller overvundet, suspenderes alle rettigheder og forpligtelser for både du og os i medfør af aftaleforholdet i det tidsrum, de uventede og ekstraordinære omstændigheder består.

Hverken du eller vi kan gøres erstatningsansvarlige for sådanne uventede og ekstraordinære omstændigheder og for de økonomiske og ikke- økonomiske konsekvenser og/eller tab forbundet hermed.

Lovvalg og værneting

Disse brugerbetingelser er underlagt dansk ret og enhver retlig tvist mellem dig og os skal afgøres ved danske domstole.

Gyldighed og version

Hvis et eller flere vilkår i disse brugerbetingelser findes ugyldigt, ulovligt eller på anden vis ikke kan gennemføres eller håndhæves, skal de øvrige vilkår i brugerbetingelserne fortsat gælde fuldt ud.

Dette er version 1.0 af brugerbetingelser for App, gældende fra 15. Maj 2023

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696