Lunar Logo

Vilkår for betalingskonti business

Version 1.0 - Gældende fra 1. juli 2020

1. Indledning

Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner.

Bortset fra kontante ind- og udbetalinger i banken og overførsler til virksomhedens konti, forudsætter anvendelse af betalingstjenester en særskilt aftale om brug af betalingsinstrumenter f.eks. brugerregler for Visa debit.

2. Samtykke til behandling af personoplysninger

Ved indgåelse af en aftale om oprettelse af en betalingskonti giver du samtidig samtykke til, at der kan ske behandling af dine personoplysninger i forbindelse med udbuddet af denne tjeneste, herunder til brug for og i forbindelse med gennemførelse eller korrektion af betalingstransaktioner. De personoplysninger, der kan behandles, kan f.eks. være cpr.nr., adresse og kontonummer.

Oplysningerne opbevares i løbende år plus fem år.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, men du skal være opmærksom på, at du i så fald ikke kan bruge virksomhedens konto.

3. Lov om betalinger

Lov om betalinger finder anvendelse på ind- og udbetalinger på betalingskonti. Uddrag af loven vedrørende hæftelse og ansvar er vedlagt.

Hele lovteksten findes på www.retsinformation.dk.

4. Betalingstjenestens væsentligste karakteristika

Betalingstjenester er tjenester, der muliggør ind- og udbetalinger på en betalingskonto, f.eks. mobilbank og Visa debit kort.

Indbetalinger på en betalingskonto kan ske kontant af dig eller andre, ved overførsel fra en konto i Lunar og overførsel fra et andet pengeinstitut.

Udbetalinger fra en betalingskonto kan ske kontant af dig, ved overførsel til konti i Lunar, til konti i andre pengeinstitutter, ved brug af betalingsinstrumenter og ved betaling af regninger.

5. Oplysninger til brug for gennemførelse af en betalingstjeneste

Ved udbetalinger skal du oplyse registreringsnr. og kontonr. tilhørende kontoen, hvor beløbet skal udbetales fra.

Ved indenlandske overførsler skal du desuden oplyse registreringsnr. og kontonr. tilhørende den konto, hvor beløbet skal overføres til.

Ved grænseoverskridende betalingstransaktioner skal du endvidere oplyse IBAN-nr. og SWIFT-kode på modtager.

SWIFT skal udlevere oplysninger om overførslen til de amerikanske myndigheder, hvis der er mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

Ved betaling af fælles indbetalingskort skal FI-kreditornummer oplyses.

Vi betragter en betalingsordre, der gennemføres i overensstemmelse med den entydige identifikationskode, som er angivet i betalingsordren, som korrekt gennemført.

6. Form og procedure for samtykke til at udføre en betalingstransaktion og tilbagekaldelse af samtykke

Du kan eksempelvis afgive betalingsordrer på følgende måder:

 • Ved personlig henvendelse
 • Via appen
 • Via fremsendelse af brev os.

En udbetaling skal bekræftes ved brug af NemID i appen.

En forudsætning for, at vi kan gennemføre en betalingsordre er, at der er dækning for beløbet på den pågældende konto.

Når vi har modtaget en betalingsordre, kan den ikke tilbagekaldes.

En betalingsordre, der først skal gennemføres på et senere tidspunkt, kan dog tilbagekaldes senest ved slutningen af bankdagen før den aftalte dato.

Hvis du ønsker at tilbagekalde en betalingsordre, kan det ske via din adgang til appen eller ved henvendelse til os. Vi forbeholder os ret til at opkræve et gebyr for tilbagekaldelsen.

Hvis en betalingsordre afvises på grund af faktuelle fejl, vil vi informere dig omkring dette, om begrundelsen for afvisningen og om proceduren for at rette den fejl, som har ført til afvisningen.

7. Beskrivelse af tidspunkt, hvor en betalingsordre er modtaget

En betalingsordre anses for modtaget på den bankdag, hvor vi modtager betalingsordren.

Lørdage, søn- og helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, grundlovsdag og fredag efter Kr. himmelfartsdag er ikke bankdage.

Betalingsordrer, der modtages tæt på slutningen af en bankdag eller mellem to bankdage, anses for at være modtaget den følgende bankdag og vil først blive ekspederet den kommende bankdag. Du kan få yderligere oplysninger om sidste frist for modtagelse af betalingsordrer, der skal ekspederes samme bankdag, ved henvendelse til vores support.

8. Maksimal gennemførelsestid

Gennemførelsestiden er den tid, det tager, inden betalingstransaktionen krediteres modtagerens konto.

Den maksimale gennemførelsestid for ind- og udbetalinger i Danmark og til og fra EØS-lande i EØS-valutaer er normalt 1 bankdag, men er i øvrigt afhængig af overførselstype og valuta.

For betalingsordrer der modtages på papir, herunder indbetalingskort, blanketter eller elektronisk meddelelse, kan gennemførelsestiden være op til 2 bankdage.

9. Oplysninger om betalinger

Du kan til enhver tid se oplysninger om transaktioner i appen og sendes til dig via e-boks eller andre digitale kanaler én gang årligt.

10. Priser

Vores priser fremgår af vores separate prisliste. Herudover stiller vi til enhver tid oplysninger om konkrete betalinger tilknyttet en betalingskonti til din rådighed via appen.

Overføres der et beløb til din konto, er vi berettiget til at trække eventuel betaling forbundet med overførslen af det overførte beløb, før beløbet indsættes på din konto.

Vi forbeholder os ret til at opkræve betaling i forbindelse med underretning om begrundelse for en afvist betalingsordre.

Vi forbeholder os ret til at opkræve betaling ved forsøg på tilbageførsel af midler, hvor du har oplyst en forkert konto eller identifikationskode.

Når vi modtager en overførsel fra udlandet, trækkes eventuel betaling fra det overførte beløb.

11. Vekselkurser

Veksling af valuta sker til de af Lunar fastsatte kurser for køb og salg på den arbejdsdag, hvor ind- og udbetaling gennemføres.

Vi kan foretage ændringer i den fastlagte vekselkurs uden varsel.

12. Sprog og kommunikation

Lunar indgår aftaler og kommunikerer på dansk, medmindre andet fremgår af den konkrete aftale.

13. Kontrol af posteringer

Du har pligt til løbende at kontrollere posteringerne på din konto. Hvis du ved kontrollen opdager transaktioner, som ikke stemmer overens med dine kvitteringer, eller du ikke mener at have foretag­et, skal du henvende dig til Lunar snarest muligt.

Du skal være opmærksom på, at din mulighed for at gøre indsigelse mod uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner under alle omstændigheder bortfalder 13 måneder efter, at beløbet er hævet på din konto.

14. Underretning

Ved mistanke om eller faktiske tilfælde af misbrug eller sikkerhedstrusler kan Lunar underrette dig ved telefonisk henvendelse, meddelelse i appen eller anden tilsvarende sikker procedure.

15. Spærring

Lunar er berettiget til straks at spærre for brug af en betalingstjeneste eller undlade at gennemføre en betalingstransaktion, hvis:

 1. der er kendskab til eller mistanke om, at der sker uberettiget brug af tredjemand,
 2. der er kendskab til eller mistanke om, at data om betalingstjenester eller betalingsinstrumenter er blevet kompromitterede,
 3. der inden for kort tid sker brug af en betalingstjeneste, der afviger fra det normale,
 4. du eller en person, der handler på dine vegne, må antages at mangle evnen til at handle fornuftsmæssigt,
 5. kundeforholdet eller den konto, som betalingstjenesten er knyttet til, er opsagt af dig eller os, eller der foreligger forhold, der gør, at kontoen uden varsel kan opsiges,
 6. disse vilkår overtrædes, herunder hvis den betalingskonto, som betalingstjenesten er knyttet til, bliver overtrukket,
 7. der i øvrigt er væsentlig forhøjet risiko for, at du ikke kan opfylde din betalingsforpligtelse, uanset om der er stillet en kreditfacilitet til rådighed i forbindelse med betalingstjenesten,
 8. et betalingsinstrument er blevet fornyet, og det tidligere af sikkerhedsmæssige grunde skal spærres,
 9. aftalte beløbsgrænser overskrides, eller
 10. det i øvrigt er nødvendigt af hensyn til betalingstjenestens sikkerhed eller ved en eventuel mistanke om uberettiget brug.

I tilfælde af overtræk modtager du, hvis det er muligt, en rykker før betalingstjenesten bliver spærret.

Hvis vi er nødt til at spærre betalingskontoen øjeblikkeligt, modtager du umiddelbart efter spærringen besked herom med angivelse af årsag og tidspunkt.

16. Uautoriserede betalingstransaktioner

Hæftelse og ansvar fordeles i overensstemmelse med betalingslovens § § 97 -100, som er vedlagt.

17. Lunars ansvar for gennemførelse af betalingstransaktioner

Lunar er ansvarlig for dine direkte tab for manglende eller mangelfuld gennemførelse af betalinger i overensstemmelse med disse vilkår. Det gælder dog ikke, hvis pengeinstituttet kan bevise, at betalingsmodtagers pengeinstitut har modtaget beløbet.

18. Tilbagebetaling af betalingstransaktioner iværksat af eller via en betalingsmodtager

Hæftelse og ansvar fordeles i overensstemmelse med betalingslovens § 101 og § 102, som er vedlagt.

19. Ikrafttræden og varighed

Disse vilkår gælder fra den angivne dato, og indtil de ændres eller opsiges af Lunar.

20. Opsigelse

Både du og Lunar kan uden varsel opsige dine aftaler om brug af betalingskonti. En opsigelse fra vores side skal være sagligt begrundet og vil blive meddelt skriftligt.

21. Klager

Hvis du ønsker at klage over Lunar, skal du i første omgang kontakte os.

Hvis du herefter fortsat er uenig i vores behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Lunar. Oplysninger om den klageansvarlige fås på vores hjemmeside.

Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan du vælge at indbringe din klage for Det Finansielle Ankenævn, St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K, tlf. 35 43 63 33, www.fanke.dk.

Klager vedrørende pengeinstituttets overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet, www.finanstilsynet.dk.

Klager over pengeinstituttets behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, www.datatilsynet.dk.

22. Udbyder af betalingstjenester

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus, har tilladelse som pengeinstitut og er undergivet tilsyn af Finanstilsynet, www.finanstilsynet.dk.

Pengeinstituttet kan kontaktes på Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus og via e-mail hello@lunar.app.

23. Lovvalg og værneting

Retlige tvister med dig afgøres efter dansk ret og ved en dansk domstol.

24. Kopi af disse vilkår

Du kan til enhver tid få kopi af disse vilkår via Lunar appen eller finde dem på vores hjemmeside.

25. Almindelige forretningsbetingelser m.fl.

For betalingskonti og betalingstjenester finder Lunars Almindelige forretningsbetingelser i øvrigt anvendelse.

For betalinger til og fra udlandet finder Betingelser for overførsler til og fra udlandet i øvrigt anvendelse.

26. Ændringer af Vilkår for betalingskonti

Disse vilkår kan ændres med 3 måneders varsel, hvis ændringen er til ugunst for dig. Du vil modtage en besked om ændringer enten via appen, din angivne e-mail eller andre digitale kanaler. Øvrige ændringer kan ske uden varsel, og vi vil efterfølgende informere dig herom.

En varslet ændring af disse vilkår anses som godkendt, medmindre du inden datoen for ikrafttrædelsen har meddelt Lunar, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler. I så fald ophører aftaler om brug af betalingstjenester på tidspunktet for ikrafttrædelse af de ændrede vilkår.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696