Lunar Logo

Brugerbetingelser for Lunar Premium

Version 1.1 – gældende fra 2. november 2020

1. Indledning

Velkommen til Lunar Premium, et abonnementsbaseret produkt, der indeholder en række services, der tilsammen vil tage din bank-oplevelse til et nyt ekstraordinært niveau.

Disse brugerbetingelser supplerer den særskilte kundeaftale og de almindelige forretningsbetingelser samt øvrige aftaledokumenter, som gælder i det selvstændige kundeforhold mellem Lunar Bank A/S (benævnt ”Lunar”, ”vi” eller ”os”), CVR nr. 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C og dig som privatkunde i banken.

Ved at acceptere disse brugerbetingelser erklærer du, at have læst og forstået brugerbetingelserne for Premium.

2. Oprettelse og godkendelse

Når du tilkøber Premium, bliver du i købsøjeblikket trukket for første måneds betaling af dit Premium abonnement. Hvis du ikke har penge nok til rådighed på din konto til denne betaling, afvises dit ønske om at tilkøbe Premium.

Så snart købet af Premium er bekræftet, vil dine eksisterende services straks blive opgraderet til Premium såsom dit betalingskort. Du har samtidig direkte adgang til alle øvrige services forbundet med dit Premium abonnement.

3. Priser og betalinger

Prisen for at have et Premium abonnement kan ses under det separate dokument ”Lunar prisliste”. Det forudbetalte månedlige Premium abonnement trækkes fra din Lunar konto på oprettelsestidspunktet. Det månedlige abonnement for Premium betales på den kalenderdag, der svarer til oprettelsestidspunktet.

4. Fortrydelse

Du har mulighed for at fortryde dit tilkøb af Premium. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, du har accepteret disse brugerbetingelser. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Du fortryder ved at underrette os om, at du har fortrudt tilkøbet af Premium, inden fristen er udløbet. Denne underretning skal gives skriftligt og kan fx gives via chatfunktionen i Lunar app’en eller ved at sende os en e-mail. Her skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Du kan også underrette os pr. brev. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og gemme postkvitteringen.

Underretning om, at du har fortrudt tilkøbet af Premium, skal gives til:
Lunar Bank A/S,
Hack Kampmanns Plads 10
8000 Aarhus C
e-mail: support@lunar.app

Fortryder du dit tilkøb af Premium, hvormed disse brugerbetingelser og din adgang til Premium straks bortfalder, bortfalder også øvrige aftaler, som du gennem vores app har indgået i sammenhæng med tilkøbet af Premium.

Ved at acceptere disse brugerbetingelser accepterer du, at det forudbetalte abonnement for Premium ikke er refunderbart, og at dette dækker Lunar’s udgifter til personalisering af kort og de administrative omkostninger i forbindelse med oprettelse af dit Premium abonnement. Samtidig accepterer du, at alle udgifter, du måtte have haft ved brug af dit Premium abonnement og de dertilhørende funktioner i app’en, ikke inddækkes ved fortrydelse.

Ved at acceptere disse brugerbetingelser accepterer du også, at denne fortrydelsesret bortfalder, hvis du efter købet af Premium gør brug af en eller flere Premium-services.

5. Ændringer, opsigelse og ophør

Vi kan ændre disse brugerbetingelser uden varsel, når det er til fordel for dig. Ellers vil ændringer ske med én måneds varsel. Underretning om ændringer af brugerbetingelserne vil ske gennem app’en, og om nødvendigt skal du acceptere og underskrive de ændrede brugerbetingelser via app’en.

Ved opsigelse af dit Premium abonnement er opsigelsesperioden løbende måned + 1 måned, hvorefter abonnementet samt alle dertil knyttede services og vilkår ophører. Bestilling af nye Premium og erstatningskort ikke er muligt, når der er under 14 dage til dit Premium abonnement ophører. Efter Premium abonnementets ophør vil prislisten for Lunar Standard kunder være gældende for dig.

Hvis du ved nedgradering fra Premium som fuldmagtsgiver har en eller flere fælleskonti, vil samtlige fuldmagtshavere miste adgang til disse konti, på datoen hvor du overgår til Lunar Standard. Hvis du er fuldmagtshaver til mere end én fælleskonto, vil du beholde adgang til den fælleskonto, som du først har fået adgang til og miste adgang til de resterende fælleskonti du måtte have adgang til.

Ønsker du at opsige aftalen, kan denne opsiges i Lunar app’en. Såfremt Lunar ønsker at opsige aftalen, skal Lunar orientere dig herom ved email, in-app besked eller telefon.

Opsigelse af dit Premium abonnement indebærer altid samtidig opsigelse af dit kundeforhold med samarbejdspartnere, som leverer forskellige services som en del af Premium produktet. Det gælder, uanset om du eller Lunar opsiger kundeforholdet.

Lunar kan altid ophæve kundeforholdet med dig uden varsel i tilfælde af misbrug eller forsøg på misbrug af Lunar appen, Premium produktet eller øvrige produkter. Dette kan for eksempel være i tilfælde af din væsentlige misligholdelse af de gældende brugerbetingelser eller uacceptabel brugeradfærd.

I tilfælde af, at samarbejdsforholdet mellem Lunar og samarbejdspartnere til Premium ophører, er vi berettiget til at flytte dine produkter mv. til Lunar’s nye samarbejdspartner i det omfang, dette kan lade sig gøre i henhold til gældende regler på området, samt efter indhentelse af Finanstilsynets eventuelle godkendelse og/eller indhentelse af dit eventuelle samtykke i det omfang, dette er påkrævet.

Lunar er under alle omstændigheder berettiget til at kontakte dig gennem app'en for at oplyse dig om samarbejdets ophør, således at du gøres opmærksom på, at du ikke længere vil kunne gøre brug af Premium produktet, hvis du ikke ønsker at skifte med til Lunar’s nye samarbejdspartner.

6. Hæftelse, ansvar og erstatning

Lunar er ikke ansvarlig for og hæfter ikke for de ydelser, produkter, tjenester, rådgivning, funktioner, løsninger mv., som leveres af vores samarbejdspartnere til dig i forbindelse med Premium gennem vores app. Lunar er heller ikke ansvarlig for og hæfter heller ikke for de ydelser, produkter, tjenester, rådgivning, funktioner, løsninger mv., som vores samarbejdspartnere på anden vis leverer til dig.

I alle tilfælde er Lunar’s eventuelle erstatningsansvar over for dig som kunde hos os begrænset til de tilfælde, hvor vi har handlet forsætligt eller udvist grov uagtsomhed. Et eventuelt erstatningsansvar omfatter dog i ingen tilfælde indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, omsætningstab, avancetab, tab eller beskadigelse af data, tab af goodwill eller lignende.

7. Force majeure

Såfremt der indtræder uventede og ekstraordinære omstændigheder uden for din eller vores kontrol, som du eller vi ikke burde have taget i betragtning ved aftaleforholdets etablering, og ej heller burde have undgået eller overvundet, suspenderes alle rettigheder og forpligtelser for både du og os i medfør af aftaleforholdet i det tidsrum, de uventede og ekstraordinære omstændigheder består.

Eksempler på sådanne uventede og ekstraordinære omstændigheder udenfor din og vores kontrol er følgende: strejke, lockout, krig, boykot, blokade, terror, sabotage, hærværk, herunder hacking og computervirus, svigt/nedbrud i strømforsyning, telekommunikation – samt manglende adgang til eller nedbrud i it-systemer eller data i disse systemer, som kan henføres til sådanne omstændigheder, uanset om det er os, en ekstern leverandør eller tredjemand, som står for driften af systemerne.

Hverken du eller vi kan gøres erstatningsansvarlige for sådanne uventede og ekstraordinære omstændigheder og for de økonomiske og ikke- økonomiske konsekvenser og/eller tab forbundet hermed.

8. Gyldighed og version

Hvis et eller flere vilkår i disse brugerbetingelser findes ugyldigt, ulovligt eller på anden vis ikke kan gennemføres eller håndhæves, skal de øvrige vilkår i brugerbetingelserne fortsat gælde fuldt ud.

Dette er version 1.1 af brugerbetingelserne, som erstatter tidligere versioner og er gældende fra d. 2. november 2020.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696