Lunar Logo

Brugerregler for Visa Debit

Version 1.2 - Gældende fra 23. april 2021

1. Korttype

Du kan få udleveret et Visa Debit-kort i tilknytningen til en konto i Lunar Bank.

Med Visa Debit-kort kan du, som udgangspunkt kun hæve eller købe for det beløb, der står på din konto. Det er et debitkort med saldokontrol. Se i øvrigt pkt. 5.2

2. Kortets anvendelsesmuligheder

Kortet kan anvendes som betalingskort og hævekort i Danmark og i udlandet. Du må ikke benytte kortet til ulovlige formål, herunder indkøb af varer eller tjenesteydelser, der er ulovlige i henhold til lokal lovgivning.

2.1 Brug af kortet som hævekort i Danmark og udlandet

Visa Debit kan bruges:

 • til udbetaling af kontanter fra pengeautomater, som modtager Visa. Det maksimale beløb, der kan udbetales pr. døgn, fremgår af prislisten, som findes i Lunar appen, på www.lunar.app eller ved forespørgsel.
 • til udbetaling af kontanter ved kassen hos kontantudbetalingssteder, der er tilsluttet Visa. Kontantudbetalingsstedet kan fastsætte begrænsninger i udbetalingen.

2.2 Brug af kortet som betalingskort i Danmark og udlandet

Du kan bruge Visa Debit til betaling af varer og tjenesteydelser hos forretninger, herunder internetforretninger, der tager imod Visa.

Du kan anvende den kontaktløse funktion på kortet, se afsnit 5.8.

Visa Debit på mobil kan kun anvendes i fysisk handel hos betalingsmodtagere, der tager imod kontaktløse kort. Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod Visa. Forretninger, der tager imod Visa Debit, vil skilte med Visa logo.

Den enkelte forretning kan have regler for begrænsning i anvendelsen. Lunar Bank og Nets påtager sig intet ansvar for, at betalingsmodtager nægter at acceptere kortet som betalingsmiddel. Hvis du har et tilgodehavende i en forretning, vil forretningen via dit kort kunne indsætte pengene på din konto.

2.3 Maksimumbeløb for Visa Debit

Der er fastsat et maksimumbeløb pr. dag for brug af Visa Debit til betalinger og kontanthævninger. Maksimumbeløbene fremgår af prislisten, som findes i Lunar appen, på www.lunar.app eller kan rekvireres ved forespørgsel.

2.4 Træk af beløb på din konto

Straks efter at Lunar Bank har modtaget besked om transaktionen, reserveres beløbet på kontoen. Du kan således ikke længere disponere over det reserverede beløb, selvom beløbet kan ses på kontoen. Beløbet kan være reserveret op til 7 dage (og for visse typer af køb op til 31 dage). Beløbet hæves på kontoen når betalingsmodtager anmoder om det.

Som udgangspunkt vil køb og hævninger blive trukket på din konto samme dag, som du foretager et køb eller en hævning. Tidspunktet for trækket på kontoen vil dog afhænge af, hvornår Lunar Bank modtager transaktionen.

Lunar Bank har ikke mulighed for at fjerne et reserveret beløb, da det udelukkende er et indeværende mellem forretningen og kunden.

2.5 Maksimumbeløb

Du må kun hæve penge eller købe for det beløb, der står på kontoen, medmindre du har aftalt andet med Lunar Bank. Beløbet kan være reserveret som nævnt ovenfor. Ved betaling eller hævning i udenlandsk valuta omregnes beløbet til danske kroner, jf. prislisten, som findes i Lunar appen, på www.lunar.app, eller kan rekvireres ved forespørgsel.

2.6 Tidsmæssig begrænsning

Dit Visa Debit kan anvendes hele døgnet, bortset fra enkelte tidspunkter hvor systemet opdateres. Vi vil altid informere dig i god tid, hvis der er planlagt nedetid, hvor kortet ikke virker.

3. Opbevaring af kort og PIN-kode, mv.

3.1 Kort

Kort og PIN-kode er personlig og må kun bruges af dig personligt. Når du modtager kortet, skal du straks underskrive det på bagsiden i underskriftsfeltet. Kortet må ikke overdrages eller overlades til andre. Du skal opbevare kortet og din mobilenhed forsvarligt. Med jævne mellemrum skal du kontrollere, at kortet eller din mobilenhed ikke er mistet.

3.2 Fuldmagt

Kort og PIN-kode må kun bruges af dig personligt.

Er du over 18 år, og ønsker du, at en anden person skal have fuldmagt til at hæve på din konto ved hjælp af et kort, skal personen have sit eget kort og sin egen PIN-kode. Personens brug af kortet sker efter samme regler, som gælder for dig selv.

Ønsker du ikke længere, at personen skal kunne hæve på kontoen, skal fuldmagten tilbagekaldes skriftligt overfor Lunar Bank. Det fysiske kort skal tilbageleveres eller destrueres, og Visa Debit på mobil skal slettes.

3.3 PIN-kode

Du vil ved bestilling af et nyt kort, skulle vælge din egen PIN-kode i appen. Du kan til enhver tid finde din PIN-kode i appen.

Du bør lære PIN-koden udenad. Du må ikke oplyse din PIN-kode til andre eller på anden måde lade andre få kendskab til koden.

4. Verified by Visa

Verified by Visa er en ekstra beskyttelse mod misbrug af kortdata ved handel på internettet. Sikkerheden består i, at du ved køb på internettet – udover kortet – gøre brug af 3D Secure. 3D Secure skal kun anvendes ved køb i internetforretninger, der anvender Verified by Visa. Hvis du ikke er tilmeldt Verified by Visa, kan du ikke handle i den pågældende forretning.

4.1 Tilmelding

Vi tilmelder automatisk dit kort i Verified by Visa. Du skal sikre dig, at dine kontaktoplysninger er korrekte, således du kan gøre brug af 3D Secure.

4.2 Ændring

Hvis du ønsker at ændre/afmelde mobiltelefonnummeret, skal du ændre dine kontaktoplysninger i Lunar appen.

4.3 Særlige forhold om kortet og den tilmeldte mobiltelefon

Da din mobiltelefon bliver en del af sikkerheden ved internetkøb i forretninger, der benytter Verified by Visa, skal du sikre, at andre ikke har eller kan få uhindret adgang til både dit kort og din mobiltelefon. Du skal derfor snarest muligt ændre/afmelde mobiltelefonen til Verified by Visa, hvis du mister den mobiltelefon, du modtager engangskoder på. Hvis du samtidig mister kortet, skal du også spærre dette, se afsnit 9.

5. Brug af kortet

Inden du godkender en betaling eller hævning, skal du altid sikre dig, at beløbet er korrekt på fx terminalen. Betalinger, som du har godkendt, kan ikke tilbagekaldes. Se dog afsnit 7 og 8 vedrørende muligheden for tilbageførsel af en betaling. Du kan bruge kortet på følgende måder:

 • ved brug af chip eller magnetstribe samt PIN-kode
 • ved brug af chip eller magnetstribe samt underskrift
 • ved brug af kortnummer, udløbsdato samt kontrolcifre (på internettet mv.)
 • ved brug af chip eller magnetstribe i selvbetjente automater uden PIN-kode
 • ved brug af den kontaktløse funktion
 • ved brug af Visa Debit på mobil

5.1 Med PIN-kode

Når du indtaster din PIN-kode, skal du sikre dig, at andre ikke kan aflure koden.

5.2 Med underskrift

Skriv aldrig under på en nota:

 • hvis beløbet ikke er påført, eller
 • hvis beløbet er forkert. Hvis du giver forretningen lov til at trække ekstra penge på dit kort, fx drikkepenge, skal du sikre dig, at forretningen udleverer en kvittering på det fulde beløb.

Når du benytter kortet til fx at leje bil eller check-in på et hotel, er det sædvanligt, at du bliver bedt om at underskrive en nota, der giver udlejningsselskabet eller hotellet mulighed for efterfølgende at trække yderligere beløb, til dækning af fx skader på lejet bil. Du skal være opmærksom på, at udlejningsselskabet eller hotellet herved får mulighed for efterfølgende at trække på din konto. Der er ikke saldokontrol på et eftertræk, hvorfor din konto i disse tilfælde kan gå i overtræk, se også afsnit 7.

5.3 Køb på internettet m.m.

Når du benytter kortet til køb via internet, skal du oplyse kortnummer, kortets udløbsdato og kontrolcifre. Hvis forretningen er tilmeldt Verified by Visa, skal du derudover gøre brug af 3D Secure i forbindelse med købet. Når du benytter kortet til køb ved post- og telefonordre, skal du oplyse kortnummer, kortets udløbsdato, kontrolcifre samt evt. navn og adresse. Ved postordrekøb skal du endvidere underskrive bestillingssedlen.

Du må aldrig oplyse din PIN-kode i forbindelse med køb over internettet eller i forbindelse med post- eller telefonordrekøb. Du skal aldrig oplyse dit kontonummer, når du benytter kortet.

5.4 Selvbetjente automater uden PIN-kode

I nogle selvbetjente automater kan du anvende kortet uden at indtaste PIN-kode eller bruge underskrift. I disse automater vil du acceptere transaktionen, når du indfører dit kort i automaten, eller når du efterfølgende trykker godkend.

5.5 Kvittering

Du bør altid i forbindelse med et køb eller en hævning sørge for at få en kvittering. Kvitteringen skal bl.a. vise dato, beløb og dele af dit kortnummer.

Du skal sikre dig, at beløbet er i overensstemmelse med udbetalingen eller købet, og at korrekt dato er anført.

Du bør gemme kvitteringen, til du har kontrolleret, at det korrekte beløb er trukket på din konto, jf. afsnit 5. Det kan forekomme, at du ved køb i selvbetjente automater ikke får nogen kvittering.

5.6 Abonnement

Når du bruger dit kortnummer til betaling af en løbende ydelse fx i form af et abonnement, skal du sikre dig, at en eventuel opsigelse af abonnementet sker i overensstemmelse med de af forretningen fastsatte vilkår.

Når du som kunde får udskiftet dit VISA kort, har forretningen/virksomheden mulighed for at opdatere dine kortoplysninger automatisk ved hjælp af Visa Account Updater. Det betyder, at du ikke selv nødvendigvis skal ind og registrere dit kort på ny i forretningen/virksomheden. Bemærk at dette kun er relevant i de tilfælde, hvor forretningen/virksomheden understøtter dette i et samarbejde med Visa, og du får udskiftet dit eksisterende kort.

5.7 Spil og lotteri

Når du benytter kortet hos forretninger, der overvejende tilbyder spil og væddemål, herunder kasinoer, forhandlere af lotterisedler, væddeløbsbaner og lignende, kan der være en begrænsning i brug af kortet.

Begrænsningen kan være følgende:

 • en beløbsgrænse pr. dag eller
 • at kortet ikke kan bruges til spil eller lotteri

Information om dette kan fås ved henvendelse til Lunar Bank. Er du under 18 år, må du ikke deltage i sådanne spil.

5.8 Køb med kontaktløs funktion

Du kan bruge den kontaktløse funktion ved køb i butikker, der tilbyder den service. Du kan bruge kortet uden at sætte kortet ind i terminalen, indtaste din PIN-kode eller bruge underskrift eller du kan bruge Visa Debit på mobil. Du accepterer betalingen ved at holde kortet eller mobiltelefonen helt hen til en terminal (0-3 cm afstand), der har aktiveret den kontakløse funktion. Den kontakløse funktion vises på terminalen ved dette symbol:

Visa contactless ikon

Du bestemmer selv, om du ønsker at bruge den kontaktløse funktion på det fysiske kort, eller om du ønsker at bruge kortets chip/magnetstribe og PIN-kode.

5.9 Forudgående registrering af kortdata

Du har mulighed for at registrere dine kortdata hos den enkelte forretning eller hos en udbyder af en digital wallet, således at du fremover ikke behøver at indtaste dine kortdata, når du godkender transaktionen. Du skal følge anvisningerne fra forretningen eller walletudbyderen.

Du kan også aftale med forretningen, at dine kortdata gemmes hos forretningen til brug for betaling af en løbende ydelse, fx i form af et abonnement. Forretningen vil selv trække de aftalte beløb og du skal således ikke godkende den enkelte betaling.

Når du som kunde får udskiftet dit VISA kort, har forretningen/virksomheden mulighed for at opdatere dine kortoplysninger automatisk ved hjælp af Visa Account Updater. Det betyder, at du ikke selv nødvendigvis skal ind og registrere dit kort på ny i forretningen/virksomheden. Bemærk at dette kun er relevant i de tilfælde, hvor forretningen/virksomheden understøtter dette i et samarbejde med Visa, og du får udskiftet dit eksisterende kort.

5.10 Visa kort tilknyttet Apple Pay eller Google Pay

Hvis du har tilføjet dit VISA kort til Apple Pay eller Google Pay, er det vigtigt, at du tager alle sikkerhedshensyn for at beskytte din smartphone – helt på samme måde, som du ville beskytte dine kortoplysninger og kontanter. Du bør for eksempel undgå at efterlade din smartphone, der er forbundet med Apple Pay eller Google Pay, til andre personer. Vær desuden opmærksom på, at din personlige adgangskode og alle øvrige sikkerhedsoplysninger (herunder Touch ID og Face ID) også er helt fortrolige, hvorfor de ikke må deles med andre. Det er ligeledes vigtigt, at du helt undgår på at bruge andres personers Touch ID eller Face ID på din enhed/smartphone.

6. Kontrol af posteringer på din konto

Du har pligt til løbende at kontrollere posteringerne på din konto. Hvis du ved kontrollen opdager transaktioner, som ikke stemmer overens med dine kvitteringer, eller du ikke mener at have foretaget, skal du henvende dig til Lunar Bank snarest muligt. Du skal i den forbindelse være opmærksom på fristerne i afsnit 7 og 8.

I forbindelse med den løbende kontrol af posteringer på din konto skal du være opmærksom på, at når du bruger kortet til køb over internettet eller ved brug af post- eller telefonordre, må forretningen som udgangspunkt først trække beløbet, når varen afsendes. Ved køb af fx flybilletter eller koncertbilletter trækker forretningen dog beløbet allerede ved booking af rejsen eller bestilling af koncertbilletten.

6.1 Underretning

Lunar Bank vil underrette dig om mistanke om eller faktiske tilfælde af misbrug eller sikkerhedstrusler. Underretningen kan fx ske ved telefonisk henvendelse til dig, meddelelse i Lunar appen eller en anden sikker procedure.

7. Tilbageførsel af betalinger som du har godkendt

7.1 Hvis du ikke kendte det endelige beløb ved godkendelse

Hvis du ikke kendte det endelige beløb, da du godkendte betalingen, og det beløb, der efterfølgende bliver trukket på din konto, er væsentligt højere end, hvad der med rimelighed kunne forventes, kan du have krav på tilbageførsel af betalingen. Dette kan fx være i forbindelse med billeje eller check-ud fra hotel, hvor du har godkendt, at forretningen efterfølgende kan trække for fx påfyldning af benzin eller forbrug af minibaren.

Du skal henvende dig til Lunar Bank senest 8 uger efter, at beløbet er trukket på din konto, hvis du mener at have krav på at få tilbageført en betaling, hvor du ikke har godkendt det endelige beløb.

7.2 Køb på internettet, post- og telefonordre

Hvis du har brugt dit kort til køb af varer eller tjenesteydelser på en af følgende måder:

 • køb på internettet
 • køb ved post- eller telefonordre
 • køb i selvbetjente automater uden PIN-kode kan du have ret til at få en betaling tilbageført, hvis:
 • forretningen har trukket et højere beløb end aftalt,
 • den bestilte vare/ydelse ikke er leveret
 • du, førend der er foretaget levering af varen eller tjenesteydelsen, udnytter en aftalt eller lovbestemt fortrydelsesret. Du skal først søge at løse problemet med forretningen, inden du henvender dig til Lunar Bank.

Du skal kunne dokumentere, at du har kontaktet eller forsøgt at kontakte forretningen. Det er en betingelse, at du henvender dig og gør indsigelse i Lunar Bank snarest muligt efter, at du er blevet opmærksom på, at der uretmæssigt er hævet et beløb på din konto, og du derfor ønsker at gøre indsigelse. Du skal så vidt muligt gøre indsigelse til Lunar Bank senest 14 dage efter, at du er blevet opmærksom på dit mulige krav. Ved vurdering af, om du har gjort rettidig indsigelse i Lunar Bank, vil der blive lagt vægt på din pligt til løbende at gennemgå posteringer på din konto, jf. afsnit 6.

Lunar Bank vil herefter foretage en undersøgelse af din indsigelse. Mens din indsigelse bliver undersøgt nærmere, vil det omtvistede beløb normalt blive indsat på din konto. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, vil Lunar Bank igen hæve beløbet på din konto.

Hvis din indsigelse viser sig at være uberettiget, kan Lunar Bank kræve renter for det tidsrum, hvor beløbet blev indsat på din konto, og indtil beløbet hæves igen, samt eventuelt gebyr for rekvirering af notakopi, jf. prislisten, som findes i Lunar appen, på www.lunar.app eller kan rekvireres ved henvendelse til Lunar Bank.

7.3 Indsigelse ved betaling med Visa Debit

Når du har betalt med Visa Debit, kan du i nogle situationer få tilbageført en betaling. Du kan få information herom på hjemmesiden www.nets.eu/kortholderindsigelser, eller ved henvendelse til Lunar Bank.

8. Tilbageførsel af betalinger som du ikke har godkendt

Hvis du mener, der er gennemført en eller flere betalinger med dit kort, som du ikke har godkendt eller foretaget, skal du henvende dig til Lunar Bank snarest muligt efter, du er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Ved vurdering af, om du har henvendt dig rettidigt i Lunar Bank, vil der blive lagt vægt på din pligt til løbende at gennemgå posteringer på din konto, jf. afsnit 6. Under alle omstændigheder skal henvendelse til Lunar bank senest ske 13 måneder efter, beløbet er trukket på din konto.

Lunar Bank vil herefter foretage en undersøgelse af din indsigelse. Mens din indsigelse bliver undersøgt nærmere, vil det omtvistede beløb blive indsat på din konto. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, vil Lunar Bank igen hæve beløbet på din konto. Viser undersøgelsen, at der er tale om andres uberettigede brug af kortet, vil Lunar Bank eventuelt kunne gøre ansvar gældende overfor dig, jf. afsnit 10.

Hvis din indsigelse viser sig at være uberettiget, kan Lunar Bank kræve renter for det tidsrum, hvor beløbet blev indsat på din konto, og indtil beløbet hæves igen, samt eventuelt gebyr for rekvirering af notakopi eller øvrige omkostninger forbundet med at undersøge sagen, jf. prislisten, som findes i Lunar appen, på www.lunar.app eller rekriveres ved henvendelse til Lunar Bank.

9. Din pligt til at spærre kortet

Du skal kontakte Lunar Bank snarest muligt for at spærre dit kort, eller spærre det i Lunar appen, hvis:

 • du mister dit fysiske kort
 • du mister din mobilenhed med Visa Debit på mobil, eller
 • en anden får kendskab til din PIN-kode
 • du opdager, at kortet er blevet misbrugt
 • du får mistanke om, at kortet er blevet kopieret, eller
 • du på anden måde får mistanke om, at kortet kan blive misbrugt.

Når kortet er blevet spærret, vil du blive informeret med angivelse af årsag til og tidspunkt for spærringen, afhængig af om det er dig og Lunar Bank, som foranlediger spærringen. Spærring af dit fysiske kort medfører, at du heller ikke kan anvende dit Visa Debit på mobil.

Når vi får besked om, at du har mistet din mobilenhed, bliver dit Visa Debit på mobil på denne enhed spærret. Det får umiddelbart ikke betydning for dit fysiske kort. Hvis et spærret kort findes igen, skal du kontakte Lunar Bank og aftale, hvordan du skal forholde dig.

10. Dit ansvar ved misbrug af kortet

I tilfælde af at kortet har været misbrugt af en anden person, vil Lunar Bank dække tabet, medmindre dette er omfattet af afsnit 10.2-10.6 nedenfor. Det er dig, der skal bevise, at tabet er omfattet af afsnit 10.2-10.6.

10.1

Hvis kortet og PIN-koden er blevet misbrugt af en anden person, skal du dække tab op til 375 kr. Du skal højst betale 375 kr. i alt, hvis flere af dine kort med samme PIN-kode bliver misbrugt i forbindelse med samme hændelse. Det forudsætter dog, at alle kort er spærret samtidigt.

10.2

Du skal dække tab op til 8.000 kr. i tilfælde af, at kortet har været misbrugt af en anden person, og PIN-koden har været anvendt, og

 • du har undladt at underrette Lunar Bank snarest muligt efter at have fået kendskab til, at kortet er bortkommet, eller at uberettigede har fået kendskab til koden
 • du har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug
 • du ved grov uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Du skal dog højst betale 8.000 kr. i alt, hvis flere af dine kort med samme PIN-kode er blevet misbrugt i forbindelse med den samme hændelse. Det forudsætter dog, at alle kort med samme PIN-kode spærres samtidigt.

10.3

Du hæfter for det fulde tab, hvis PIN-koden har været anvendt i forbindelse med misbruget under følgende betingelser:

 • Du har selv oplyst PIN-koden til den, som har misbrugt kortet, og du indså eller burde have indset, der var risiko for misbrug.

10.4

Du hæfter endvidere for det fulde tab, hvis du har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde dine forpligtelser i henhold til reglerne, herunder til at opbevare kortet og mobiltelefonen til Verified by Visa forsvarligt, jf. afsnit 4, at beskytte PIN-koden, jf. afsnit 5 eller at spærre kortet, jf. afsnit 9

10.5

Hvis du har flere kort med samme PIN-kode, gælder den ubegrænsede hæftelse efter afsnit 10.5 og 10.6 for hvert kort, der er misbrugt.

10.6

Du er ikke ansvarlig for tab, der opstår efter, at Lunar Bank har fået besked om, at kortet skal spærres. Du hæfter heller ikke for tab, hvis du ikke har haft mulighed for at spærre dit kort på grund af forhold hos Lunar Bank. Du hæfter ikke, hvis tabet, tyveriet eller den uberettigede tilegnelse af den personlige sikkerhedsløsning ikke kunne opdages af dig inden den uberettigede anvendelse.

11. Lunar Banks rettigheder og ansvar

11.1 Lunar Banks ret til at spærre kortet

Lunar Bank er berettiget til at spærre for brug af kortet, hvis:

 • den konto, dit kort er knyttet til, er ophævet
 • du overtræder reglerne, herunder hvis kontoen, som kortet er knyttet til, kommer i overtræk kortet er blevet misbrugt eller formodes misbrugt af tredjemand.

I tilfælde af overtræk vil du blive rykket skriftligt, før kortet bliver spærret. Øjeblikkelig spærring kan dog være nødvendig, hvis der er tale om særligt groft og/eller gentagne overtræk.

Lunar Bank kan desuden forlange alle fysiske kort, der er udleveret til kontoen, leveret tilbage samt slette alle Visa Debit til mobil. Når Lunar Bank har spærret kortet, vil du blive informeret om dette med angivelse af årsag til og tidspunkt for spærringen.

11.2 Udskiftning af kortet

Lunar Bank har til enhver tid ret til at udskifte det fysiske kort. Ombytning af dit fysiske kort kan betyde, at du skal hente et nyt Visa Debit på din mobil.

11.3 Lunar Banks erstatningsansvar

Lunar Bank er erstatningsansvarlig, hvis de på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt.

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Lunar Bank ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

 • nedbrud i/manglende adgang til IT systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Lunar Bank eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne
 • svigt i Lunar Banks strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking)
 • strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Lunar Bank eller deres organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Lunar Bank
 • andre omstændigheder, som er uden for Lunar Banks kontrol.

Lunar Banks ansvarsfrihed gælder ikke, hvis:

 • Lunar Bank burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet
 • lovgivningen under alle omstændigheder gør Lunar Bank ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.

11.4 Arbejdskonflikter

Du kan ikke bruge kortet i Danmark, hvis Lunar Bank og/eller deres datacentre inddrages i en arbejdskonflikt. Ved en sådan konflikts begyndelse og ophør vil du hurtigst muligt blive orienteret herom blandt andet gennem annoncering i dagspressen.

Du kan ikke forvente at kunne bruge kortet uden for Danmark, hvis et eller flere af Lunar Banks datacentre og/eller hvis en eller flere af Lunar Banks internationale samarbejdspartnere inddrages i en arbejdskonflikt.

11.5 Fejl og mangler

Lunar Bank har intet ansvar for fejl og mangler m.v. ved de ydelser, forretningen leverer. Eventuelle klager over fejl og mangler ved de leverede ydelser skal rettes til forretningen.

12. Udløb og ophør

Visa Debit udstedes for 3 år. Kortet kan bruges til og med det udløbstidspunkt, der står på kortet, hvorefter kortet er ugyldigt.

Du vil, før kortet udløber, få tilsendt et nyt kort.

Dit Visa Debit på mobil bliver ikke automatisk fornyet, det betyder, at du skal hente et nyt Visa Debit på din mobil, når du aktiverer et nyt fysisk kort.

Udløbne, opsagte eller spærrede kort skal destrueres ved, at kortet klippes over, så magnetstriben og chippen ødelægges. Du skal også slette dit Visa Debit på din mobil.

13. Opsigelse

Lunar Bank kan med 2 måneders varsel opsige aftalen. I tilfælde af opsigelse vil du få refunderet en forholdsmæssig del af eventuelle gebyrer, du måtte have betalt forud for brug af kortet.

Du kan opsige aftalen med Lunar Bank med 1 måneds varsel.

14. Ændring af reglerne

Ændring af brugerregler samt prisliste, der er til ugunst for dig, kan ske med 2 måneders varsel. Ændringer til gunst for dig kan ske uden varsel. Du vil modtage en besked om ændringer enten skriftligt eller elektronisk (via e- mail eller i Lunar appen). Du er selv forpligtet til at sikre, at du har adgang til Lunar appen og til at meddele eventuelle ændringer i din adresse og/eller e-mailadresse til Lunar Bank. Du bærer også selv ansvaret for, at du ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis du ikke har meddelt e-mail og/eller adresseændring og/ eller ikke har adgang til Lunar appen.

Ved ændring af reglerne vil disse anses som vedtaget, medmindre du inden datoen for ikrafttræden har meddelt Lunar Bank, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler.

Hvis du meddeler, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil aftalen anses som ophørt på tidspunktet for ikrafttræden af de nye regler. Hvis du har forudbetalt et års gebyr, vil du modtage en forholdsmæssig andel af dette retur.

15. Klager

Hvis du har klager, kan du henvende dig til Lunar Bank. Får du ikke medhold i din klage, kan du henvende dig til Pengeinstitutankenævnet eller Forbrugerombudsmanden.

16. Nyt eksemplar af brugerreglerne

Hvis du mister brugerreglerne eller af anden grund har behov for et nyt eksemplar, kan du finde dem i Lunar appen, på www.lunar.app eller henvende dig til Lunar Bank.

17. Gebyrer

17.1 Lunar Banks gebyrer

Årlige, kvartalsvise eller månedlige kortgebyrer, gebyr for brug af kortet, eventuelt kontogebyr, eventuelt gebyr for kontoudskrift, eventuelt gebyr for udskiftning af kort samt for kopi af nota mv. fremgår af prislisten som findes i Lunar appen, på www.lunar.app. eller kan rekvireres ved forespørgsel.

17.2 Gebyr ved brug af kortet

Ved brug af kortet kan Lunar Bank og forretninger opkræve et gebyr. Internet forretninger eller udenlandske forretninger, som opkræver gebyr fra dig ved brug af kortet, skal gøre opmærksom herpå, inden betalingen sker.

17.3 Omregningskurs ved brug i udlandet

Køb og hævning i udlandet omregnes til danske kroner, jf. Prislisten i Lunar appen, på www.lunar.app, og skal altid beregnes i danske kroner.

Ved omregning anvendes de i prislisten beskrevne metoder. Ændringer i måden hvorpå valutakursen omregnes, vil træde i kraft uden varsel.

Der kan være sket ændringer i valutakursen fra det tidspunkt, hvor du har brugt dit kort, til beløbet trækkes på din konto. Ligeledes kan der i visse lande, fortrinsvis uden for Europa, være tale om flere officielle kurser, alt efter hvor kursen indhentes.

17.4 Valutaveksling i forretning (Dynamic currency conversion)

Hvis du bruger kortet i udlandet, kan du blive tilbudt, at forretningen laver en valutaomregning, før betalingen gennemføres. Inden du godkender dette, skal forretningen oplyse hvilke gebyrer og hvilken kurs, forretningen anvender ved omregningen. Du skal være opmærksom på, at den af forretningen anvendte kurs kan være forskellig fra den anvendte kurs i Lunar, og Lunar har ingen indflydelse på den af forretningen anvendte omregningskurs.

18. Astralis fordele tilknyttet dit kort

Astraliskortet er et unikt betalingskort, og når du køber det, får du bl.a. tidlig adgang til køb af biletter til begivenheder samt adgang til andet særmateriale fra Astralis. Dine generelle transaktionsudgifter ved brug af dit kort i Danmark og i udland, følger den til enhver tid gældende prisliste for hhv. Standard, Premium og Pro.

19. Vurdering af kortansøger

Kortet udstedes efter individuel vurdering.

20. Behandling og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om indkøb mv.

Ved accept af disse regler og brug af Visa Debit giver du samtidig samtykke til behandling af dine personoplysninger som beskrevet nedenfor.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, men du skal være opmærksom på, at du i så fald ikke kan bruge dit Visa Debit kort.

20.1 Behandling og videregivelse af oplysninger om navn, adresse, tlf.nr., CPR-nr. og CVR-nr.

De oplysninger om navn, privatadresse, telefonnummer og CPR-nummer som afgives, bruger Lunar til oprettelse af kortet og i sin løbende administration. CPR-nummer vil desuden blive brugt af banken til at give lovpligtige oplysninger til offentlige myndigheder om indestående på konti, evt. rentetilskrivning, m.v.

20.2 Behandling og videregivelse af øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger, samt oplysninger indhentet fra bankoplysninger, oplysning fra kreditoplysningsbureauer m.m. bruger Lunar Bank som grundlag for vurdering ved udstedelse af kort, ved spærring af kort, samt til at sikre entydig identifikation af kortindehaver samt til nødvendig brug for gennemførelse af betalingstransaktioner.

20.3 Forbrugsoplysninger mv.

Ved brug af kortet registreres kortets nummer, det samlede transaktionsbeløb, dato for brug af kortet, og hvor kortet har været benyttet. Betalingsmodtager videresender disse oplysninger til Lunar Bank via Nets.

Oplysningerne opbevares hos betalingsmodtager, Nets og hos Lunar Bank og anvendes i bogføringen, ved fakturering/kontoudtog (herunder adgang for kortindehaver til at se sit forbrug via Lunar appen) og eventuel senere fejlretning.

Oplysninger, der er nævnt ovenfor, videregives i øvrigt kun, hvor lovgivningen kræver det og/eller til brug for retssager om krav stiftet ved brug af kortet.

Ved tilmelding til Verified by Visa, bliver dit mobilnummer opbevaret hos Nets til brug for 3D Secure.

20.4 Opbevaring af oplysninger

Personlige oplysninger, samt oplysninger om indkøb opbevares hos Lunar Bank og er fysisk tilstede hos deres datacentral.

Ved opsigelse af kundeforholdet opbevares oplysningerne, så længe, dette er nødvendigt til brug for evt. videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder.

20.5 Indberetning til kreditoplysningsbureau

Hvis der er afsagt dom over kortholder/kontoholder for misligholdelse, eller første fogedretsmøde har været afholdt, kan kortholders/ kontoholders navn og adresse blive indberettet til Experian Information Solutions (tidligere RKI – Ribers Kreditinformation) og evt. andre kreditoplysningsbureauer.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i ”Privatlivspolitik og information om cookies” på www.lunar.app.

21. Tilsyn

Lunar Bank er underlagt Finanstilsynets tilsyn og er optaget i Finanstilsynets register over virksomheder under tilsyn med FT.nr. 28002.

Ordliste

Bankdag:
Alle dage med undtagelse af lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag og 31. december.

Danmark:
Danmark, Færøerne og Grønland.

Digital wallet:
En "Digital Wallet" er en personlig softwarebaseret løsning, som kan anvendes til online køb i en netbutik. I den digitale wallet kan du registrere dit Visa Debit med henblik på efterfølgende at kunne hente kortdata på en nem måde, for derefter at gennemføre en kortbetalingstransaktion. Transaktioner gennemføres i henhold til den aftale du har indgået med udbyderen af den digitale wallet.

Dynamic currency conversion:
Anvendes af nogle forretninger og ATM’er i udlandet, således at du kan betale i danske kroner. Det er forretningen, der foretager valutaomregningen, og Lunar Bank har ingen indflydelse på den kurs, somanvendes til omregning.

Engangskode:
En kode du modtager via sms til den tilmeldte mobiltelefon. Du skal bruge koden ved fremtidige køb i forretninger, der anvender Verified by Visa.

Én PIN-kode:
Den samme personlige, hemmelige kode, der er knyttet til flere kort.

Forretning:
Alle forretninger, hoteller, restauranter eller andre steder, som tager imod betaling med Visa Debit.

Kvittering:
Oplysninger om en betaling, som gives på papir eller i elektronisk form.

Kontaktløs funktion:
Betaling med kontaktløst kort kan ske uden fysisk kontakt med kortterminalen. Du betaler/anvender kortet ved at holde kortet i en afstand på 0-3 cm fra terminalens kontakløse symbol (se nedenfor). Det er en forudsætning, at butikken anvender kortterminaler med kontaktløs teknologi, jf. symbolet nedenfor.

Du vil lejlighedsvis blive bedt om at anvende chip og PIN-kode.

Du kan kun betale på denne måde med kort, der er forsynet med symbolet for den kontaktløse funktion. Hvis dit kort har kontaktløs funktion, vil det bære symbolet på forsiden af kortet. Du kan betale mindre beløb med den kontaktløse funktion uden brug af PIN-kode. Symbol:

Visa contactless ikon

NemID:
NemID er en digital signatur. Der skelnes teknisk mellem BankNemID og OCES NemID, men du kan anvende begge typer til at tilmelde dig Verified by Visa.

Nets:
Nets A/S – det selskab, der administrerer Visa Debit-systemet for pengeinstitutterne.

PIN-kode:
Den personlige kode, der er knyttet til kortet.

Prisliste:
Den til enhver tid gældende liste over gebyrer m.v. Du finder prislisten i Lunar appen, på www.lunar.app eller ved henvendelse til Lunar Bank.

Referencekurs:
Den vekselkurs, der anvendes ved omregning af udenlandske betalinger til danske kroner.

Udlandet:
Resten af verden, der ikke er defineret under "Danmark".

Udsteder:
Det pengeinstitut, hvor du har bestilt dit Visa Debit-kort (Lunar Bank A/S).

Verified by Visa:
Verified by Visa er en ekstra beskyttelse mod misbrug af kortdata ved handel på nettet.

Visa Debit:
Debetkort med saldokontrol, der kan anvendes som hæve- og betalingskort, og som kan anvendes i Danmark og i udlandet.

Visa Debit på mobil:
Virtuel version af et fysisk privat- eller firmakort, der kan lægges i en wallet, som er godkendt af Lunar Bank, på en mobilenhed fx smartphone eller tablet. Det virtuelle betalingskort på en mobilenhed kan herefter via en wallet bruges til kontaktløs betaling i fysisk handel.

Visa International:
Den organisation, som fastlægger de internationale regler for Visa- systemet.

Wallet til brug i fysisk handel:
En personlig softwarebaseret løsning, der giver dig mulighed for at foretage betalinger med et Visa Debit på mobil i fysisk handel.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696