Lunar Logo

Brugerbetingelser for Limitless Business kunder.

Version 1.0 - Gældende fra 18. september 2023

1. Indledning

Velkommen til Lunar Limitless, et abonnementsbaseret business produkt.

Disse brugerbetingelser supplerer den særskilte kundeaftale og de almindelige forretningsbetingelser samt øvrige aftaledokumenter, som gælder i det selvstændige kundeforhold mellem Lunar Bank A/S (benævnt ”Lunar”, ”vi” eller ”os”), CVR nr. 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C og dig som business-kunde i banken.

Ved at acceptere og underskrive disse brugerbetingelser erklærer du at have læst og forstået de enkelte brugerbetingelser og brugervilkår, og du er gjort særligt opmærksom på, at der gælder byrdefulde betingelser og vilkår, herunder hvad angår begrænsning af Lunars ansvar over for dig.

2. Oprettelse og godkendelse

Når du vælger Limitless som dit business-abonnement, bliver du 6 dage efter oprettelsestidspunktet, afhængig af valgt betalingsmetode, trukket for enten:

  • 1 års abonnement
  • Første måneds betaling

Hvis ikke der er dækning på kontoen til betalingen inden 3 måneder fra oprettelsestidspunktet, afvises dit ønske om at tilkøbe Limitless.

Så snart købet af Limitless er bekræftet, vil dine eksisterende services straks blive tilgængelige, såsom dit betalingskort. Du har samtidig direkte adgang til alle øvrige services forbundet med dit Limitless abonnement.

3. Priser og betalinger

Prisen for at have et Limitless abonnement kan ses under det separate dokument ”Lunar prisliste”. Det forudbetalte årlige Limitless abonnement trækkes fra din Lunar konto 6 dage efter oprettelsestidspunktet. Den første forudbetalte månedlige Limitless abonnement betaling trækkes fra din Lunar konto 6 dage efter oprettelsestidspunktet. Efterfølgende trækkes den månedlige abonnementsbetaling for Standard på den kalenderdag, der svarer til første betalingsdato. Det årlige abonnement trækkes 6 dage efter oprettelsestidspunktet og fornyes året efter på samme kalenderdag som svarer til første betalingsdato.

Denne betaling dækker de fleste udgifter relateret til de produkter og services, der er en del af Business produktet. Dog er der nogle forbrugsrelaterede udgifter tilknyttet den enkelte transaktion. Disse ses under den til enhver tid gældende prisliste, som er tilgængelig via app’en og på vores hjemmeside.

Ved opgradering til andet abonnement, vil dit tidligere abonnement blive opsagt og det nye oprettet på datoen for opgraderingen. Når opgraderingen til det nye årlige abonnement igangsættes, vil du blive refunderet abonnementsprisen for dit tidligere abonnement, tilsvarende den resterende løbetid opgjort i måneder. Du refunderes kun i antal hele måneder, der endnu ikke er påbegyndt. Så snart det nye abonnement er bekræftet, vil dine eksisterende services straks blive opgraderet. Du har samtidig adgang til alle øvrige services forbundet med dit nye abonnement.

Hvis der sker stigninger i abonnementspriserne, vil ændringerne ske med 14 dages varsel.

Dit abonnement er gældende fra godkendelsesdatoen. Alle abonnementsbetalinger er forudbetalt og refunderes ikke ved eventuel opsigelse.

Fortrydelse

Du har som erhvervskunde ikke fortrydelsesret på dit køb af et Business abonnement. Ønsker du at opsige dit aftaleforhold med os, kan du gøre det ved at rette henvendelse skriftligt pr. mail eller via vores chatfunktion i app’en. Lunar skal have modtaget henvendelsen om opsigelsen minimum 10 hverdage inden den næste abonnementsbetaling. Dit kundeforhold vil derpå ophøre ved udgangen af indeværende abonnementsperiode.

Når du opsiger dit aftaleforhold, opsiger du også brugerbetingelserne for Lunar Business. Derfor vil du ikke længere have adgang til din Business konti. Det gælder for alle selvstændige kundeaftaler og øvrige aftaler, som du har indgået med vores samarbejdspartnere i Lunar Business.

Er du også privatkunde i Lunar, fortsætter dine aftaler og betingelser for din privatkonti upåagtet af din opsigelse af Lunar Business. Underretning om, at du ønsker at opsige dit aftaleforhold med os, skal gives til: Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C, e-mail: hello@lunar.app. Du kan også give underretning herom via app'en.

Produkter og funktioner

Lunar tilbyder en lang række bankydelser og bankprodukter via app'en. Du kan til enhver tid se i app'en eller på hjemmesiden, hvilke produkter og ydelser der er tilknyttet og tilgængelige for dit businessabonnement, samt de dertil knyttede vilkår.

Vi tilbyder også en række tjenester og services via app'en, fra forskellige tredjepartsaktører. Du kan i app'en se hvilke tjenester og services vi tilbyder samt de tilknyttede vilkår for den enkelte tjeneste og service.

De tekniske funktioner, som du har adgang til i app'en, fremgår ligeledes af app'en. De enkelte funktioner, som er tilgængelige på nuværende tidspunkt, er nærmere beskrevet i app'en.

Udgiftsstyring

Som enten Lunar Essential eller Limitless Business-kunde, har du mulighed for at gøre brug af featuren udgiftsstyring.

Med denne funktion, kan du som virksomhedsejer invitere medarbejdere til at gøre brug af Lunar app’en og specifikke services.

Funtionalitet

Virksomhedsejer

Virksomhedsejeren uddeler businesskort til medarbejderen ved at invitere dem som teammedlem, hvor også virksomhedsejeren administrerer teammedlemmer og deres kort. Virksomhedsejeren har mulighed for at se transaktionsoversigt og transaktionsoplysninger, samt har mulighed for at genaktivere, fjerne, fryse eller lukke kortet.

Teammedlem

Et teammedlem modtager som standard et virtuelt kort, med mulighed for at bestille et personligt plastkort, som sendes til firmaets adresse. Teammedlemmer kan administrere eget kort (PIN, frys og fjern). Teammedlemmer har mulighed for at bestille et nyt kort, se forbrugsoversigt og se det disponible beløb.

Både virksomhedsejer og teammedlem vil blive påmindet om udgifts registreringen som standard, med mulighed for at afmelde. Begge kan registrere udgifter med og uden kvittering, med mulig upload af billede eller PDF.

Begrænsninger

Der er ingen grænse for, hvor mange medlemmer en virksomhedsejer kan invitere. Lunar har ret til at indføre en grænse over tid og mulighed for at indføre en abonnementsmodel.

Kun registrerede medarbejdere i virksomheden har lov til at blive inviteret til at være et teammedlem. Dermed er det heller ikke tilladt at invitere flere teammedlemmer end registreret ansatte i virksomheden.

Tilgængelighed

Udgiftsstyring er kun inkluderet i Lunar Business Limitless eller Limitless abonnementet.

Hvis du som virksomhedsejer vælger er nedgradere til Lunar Business Simple abonnementet, vil virksomheden miste adgang til udgiftsstyring servicen. Alle teammedlemmer vil derfor få fjernet deres kort og beføjelser uden varsel.

Hæftelse, ansvar og erstatning

Lunar er ikke ansvarlig for og hæfter ikke for de ydelser, produkter, tjenester, rådgivning, funktioner, løsninger mv., som leveres af vores samarbejdspartnere til dig gennem vores app. Lunar er heller ikke ansvarlig for og hæfter heller ikke for de ydelser, produkter, tjenester, rådgivning, funktioner, løsninger mv., som vores samarbejdspartnere på anden vis leverer til dig, og som er relateret til eller ikke er relateret til dit brugerforhold hos os.

I alle tilfælde er Lunars eventuelle ansvar over for dig som vores kunde begrænset til tilfælde, hvor vi har handlet forsætligt eller udvist grov uagtsomhed. Ethvert ansvar kan dog ikke omfatte indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, omsætningstab, avancetab, tab eller beskadigelse af data, tab af goodwill eller lignende.

Ændringer af brugerbetingelserne

Vi kan ændre disse brugsbetingelser med 14 dages varsel og uden at have indhentet din forudgående godkendelse. Hvis du ikke giver samtykke til ændringer i brugsbetingelserne, kan du opsige aftalen med øjeblikkelig virkning og uden beregning, senest på datoen, hvor ændringen træder i kraft.

Meddelelse om ændringer i Standard-brugervilkårene vil ske via app’en eller via e-mail, og du skal om nødvendigt acceptere og underskrive de ændrede brugsbetingelser gennem app’en.

Ophør og opsigelse

Disse brugsbetingelser er gyldige, indtil en af parterne giver besked om opsigelse. Du kan opsige dine aftaler ved at kontakte Lunar. Lunar har ret til at opsige dine aftaler med 14 dages varsel. En opsigelse fra vores side skal være sagligt begrundet og vil blive meddelt skriftligt via e-mail.

Når du er oprettet og har valgt årlig betaling for dit abonnement, er betalingen forudbetalt og refunderes ikke ved eventuel opsigelse.

Når der er tale om månedlig betaling for dit abonnement, er betalingen forudbetalt og refunderes ikke ved eventuel opsigelse. Når du har valgt månedlig betaling, har du en opsigelsesperiode på:

  • indeværende måned + 3 måneder, hvis du har været kunde i mindre end et år.
  • indeværende måned + 1 måned, hvis du har været kunde i over et år.

Lunar kan opsige bruger- og kundeforholdet med dig. Tilsvarende kan du altid opsige dit bruger- og kundeforhold hos os.

Dit bruger- og kundeforhold hos os og dermed din adgang til vores app ophører altid automatisk, når disse forhold ophører.

Lunar kan altid ophæve brugerforholdet med dig uden varsel i tilfælde af dit misbrug eller forsøg på misbrug af vores app, konto, kort og lignende, i tilfælde af din væsentlige misligholdelse af de gældende brugerbetingelser eller i tilfælde af uacceptabel brugeradfærd.

Immaterielle rettigheder

Du anerkender, at alle immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærker, design mv., forbundet med app'en, vores hjemmeside, vores funktioner og ydelser mv. tilhører Lunar, og at du ikke må gøre brug af disse immaterielle rettigheder.

Force majeure

Såfremt der indtræder uventede og ekstraordinære omstændigheder uden for din eller vores kontrol i form af eksempelvis strejke, lockout, krig, boykot, blokade, terror, sabotage, hærværk, herunder hacking og computervirus, svigt/nedbrud i strømforsyning, telekommunikation – samt manglende adgang til eller nedbrud i it-systemer eller data i disse systemer, som kan henføres til sådanne omstændigheder, uanset om det er os, en ekstern leverandør eller tredjemand, som står for driften af systemerne – som du eller vi ikke burde have taget i betragtning ved aftaleforholdets etablering, og ej heller burde have undgået eller overvundet, suspenderes alle rettigheder og forpligtelser for både du og os i medfør af aftaleforholdet i det tidsrum, de uventede og ekstraordinære omstændigheder består.

Hverken du eller vi kan gøres erstatningsansvarlige for sådanne uventede og ekstraordinære omstændigheder og for de økonomiske og ikke- økonomiske konsekvenser og/eller tab forbundet hermed.

Gyldighed og version

Hvis et eller flere vilkår i disse Limitless brugerbetingelser findes ugyldigt, ulovligt eller på anden vis ikke kan gennemføres eller håndhæves, skal de øvrige vilkår i brugerbetingelserne fortsat gælde fuldt ud.

Dette er version 1.0 af Limitless brugerbetingelserne

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696