Lunar Logo

Almindelige forretningsbetingelser businesskunder

Version 1.1 - Gældende fra 25. juli 2021

1. Indledning

De almindelige forretningsbetingelser er gældende for alle aftaler mellem dig og Lunar Bank ("Lunar", "vi", "os"), medmindre andet udtrykkeligt fremgår af særskilt aftale. Du kan her læse om bankens og dine rettigheder og pligter, og generelle oplysninger om kundeforholdet.

De almindelige forretningsbetingelser indeholder også oplysninger i henhold til Lov om betalinger.

Der gælder særlige regler for bl.a. betalingskort. Disse udleveres ved etablering af produktet. For de fleste forretningsområder er det nødvendigt med detaljerede regler, der supplerer disse generelle regler i de almindelige forretningsbetingelser.

Vi kan ændre i forretningsbetingelserne uden varsel, hvis denne ændring er til fordel for dig. Derudover vil ændringen ske med 14 dages varsel.

Du kan altid finde de gældende forretningsbetingelser under “Aftaler” i app'en eller på vores hjemmeside www.lunar.app.

2. Etablering af kundeforhold

Ved etableringen af et kundeforhold hos Lunar, skal du som kunde dokumentere dit navn, CPR-nr og CVR-nr. Dette kan ske ved at sende fx pas eller kørekort. For at kunne blive oprettet digitalt i Lunar, skal du have statsborgerskab indenfor EU/EØS, være bosiddende i Danmark og have et gyldigt NemID.

Du skal oplyse om hvordan og i hvilket omfang du ønsker at bruge Lunar, og vi kan bede om dokumentation for de oplysninger, du giver. Kundeforholdet må ikke afvige fra det omfang, du har oplyst ved etableringen af kundeforholdet.

Det er for alle kunder gældende, at de minimum skal være fyldt 18 år.

3. Rentevilkår

Lunar Banks indlåns- og udlånsrenter er variable, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. At renten er variabel betyder, at banken til enhver tid kan ændre renten.

Renten kan ændres uden varsel, hvis ændringen er til fordel for dig. Derudover kan Lunar Bank ændre renten uden varsel på grund af udefrakommende forhold såsom:

 • ind- eller udenlandske ændringer i penge- eller kreditpolitik har betydning for Lunar bank fordi det generelle renteniveau påvirkes
 • anden udvikling i det almindelige renteniveau, fx på penge- og obligationsmarkederne, der er af betydning for Lunar Bank
 • fundingomkostningerne ændres
 • ændringer i skatter og afgifter med betydning for Lunar Bank

Renten kan ændres med 14 dages varsel, hvis ændringen skyldes markeds-, omkostnings-, lovgivnings-, risiko- eller indtjeningsmæssige forholden, såsom:

 • en mere hensigtsmæssig brug af bankens ressourcer
 • øgede omkostninger ved fremskaffelse af kapital, fx øgede kapital-, likviditets- eller solvenskrav
 • ændringer i lovgivning, retspraksis og myndighedspraksis
 • omkostningsudvikling i banken
 • imødekommelse af krav, henstillinger og/eller målsætninger fra investorer, offentlige myndigheder, rating institutter og/eller andre interessenter, som har betydning for bankens forretningsmodel og risikoprofil
 • ved længerevarende ubalance mellem markedsrenter
 • øget operationel risiko for banken
 • bidrag til generelle garantiordninger
 • øget generel kreditrisiko for banken
 • nationale- og internationale forhold, som generelt påvirker bankens forretning
 • øvrige forhold, som nødvendiggør øget indtjening eller en ændret prisstruktur

Lunar Bank kan med 14 dages varsel ændre renten, hvis der er sket væsentlige ændringer i den forretningsmæssige forbindelse med banken, fx i omfanget af engagementet med banken eller i de individuelle forhold, som blev lagt til grund for dine rentevilkår.

Rentesatsen afhænger af kontotype. De til enhver tid gældende rentesatser for de enkelte kontotyper og produkter kan findes på Lunar Banks prisliste og på www.lunar.app.

Du får oplysning om renteændring via den oplyste mail du har givet banken og eventuelt via. annoncering i dagspressen.

4. Renteberegning og rentetilskrivning

Rentedagen (valørdagen) er den dag, hvor ind- eller udbetaling for virkning for beregningen af renter på en konto. Når der indbetales på en konto er rentedagen samme dag, som der indbetales. Når der hæves fra en konto er rentedagen den dag, der hæves fra kontoen. Når der tilskrives renter på kontoen, er rentedagen første ekspeditionsdag efter rentetilskrivningen. Vi foretager en daglig renteberegning baseret på antallet af kalenderdage.

Lørdag, søn- og helligdage, dagen efter Kr. himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er ikke ekspeditionsdage i Lunar Bank.

For indlån tilskrives renten månedlig medmindre andet fremgår af kontoaftalen. Renten på udlån tilskrives månedlig, medmindre andet fremgår af kredit- eller låneaftalen. Renten beregnes bagud og rentetilskrivningen fremgår af posteringsoversigten i Lunar appen og af kontoudskrift.

Vi kan til enhver tid ændre reglerne om renteberegning med 14 dages varsel. Du får oplysninger om ændringerne i Lunar appen.

5. Gebyrer for serviceydelser

Vi kan opkræve gebyrer for serviceydelser og for at besvare spørgsmål fra offentlige myndigheder om dine forhold eller fra Nets Danmark A/S i forbindelse med servideydelser, du har tilknyttet din konto i Lunar Bank. Gebyrerne opkræves enten som et fast beløb for ydelsen eller som en procentsats eller en timesats i forhold til ydelsernes omfang. Beregningsmetoderne kan kombineres. Vi oplyser de almindelige gebyrer i Lunar appen, på www.lunar.app eller ved forespørgsel. Øvrige gebyrer oplyses ved forespørgsel.

Vi kan til enhver tid uden varsel sætte gebyrer for serviceydelser ned.

Vi kan forhøje gebyrer for serviceydelser, som du løbende betaler i forbindelse med dit kundeforhold i Lunar, med 14 dages varsel, hvis ændringen skyldes markeds-, omkostnings-, lovgivnings-, forretnings-, konkurrence-, risiko- eller indtjeningsmæssige forhold. Du kan se eksempler på sådanne forhold i ovenstående afsnit 3. Listen er ikke udtømmende.

Vi kan af forretningsmæssige grunde indføre gebyr for serviceydelser, som vi ikke tidligere har taget gebyr for. Et sådant gebyr kan indføres med 14 dages varsel, hvis ændringen skyldes markeds-, omkostnings-, lovgivnings forretnings-, konkurrence-, risiko- eller indtjeningsmæssige forhold. Du kan se eksempler på sådanne forhold i ovenstående afsnit 3. Listen er ikke udtømmende.

Vi kan altid uden varsel indføre og forhøje gebyrer for enkeltstående serviceydelser og generelt for nye aftaler.

Du får oplysninger om ændring af gebyrer samt indførelse af nye gebyrer via mail og i Lunar appen.

6. Betalingskonto

En betalingskonto er en konto, der er oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner.

Vi kan til enhver tid afvise en betalingsordre, såfremt der ikke er dækning på din konto, hvor betalingen hæves. Vi kan til enhver tid tilbageholde en betalingsordre i visse tilfælde såsom: en sanktioneret part indgår i betalingsflowet og mistanke om svindel.

7. Overtræksrente og rykkergebyrer

Hvis du har overtræk på en konto, kommer i restance eller udnyttes i strid med aftalen med Lunar Bank, kan banken kræve overtræksrente, provision eller morarente, gebyr for at udsende kontoudskrift og rykkerbreve samt betaling af udgifter til juridisk bistand til inkasso mv. Størrelsen af rykkergebyret fremgår af Lunar Banks rykkerbreve og oplyses på Lunars prisliste, på www.lunar.app eller ved forespørgsel. Overtræksrente og overtræksprovision oplyses på Lunars prisliste, på www.lunar.app eller ved forespørgsel.

8. Gennemførselstid

Gennemførselstiden er den tid, der kan gå, fra et beløb hæves fra en betalingskonto, til det indbetales på en konto i modtagers pengeinstitut. Den maksimale gennemførelsestid for betalingstransaktioner omfattet af Lov om betalinger er op til 3 bankdage. For papirbaserede betalingstransaktioner kan gennemførelsestiden være op til 4 bankdage.

Hvis en betalingsordre modtages mod slutningen af en bankdag, anses den for at være modtaget den følgende bankdag. Du kan få oplysning om sidste frist for modtagelse af betalingsordre ved henvendelse til os.

9. Vekselkurser

På www.lunar.app finder du oplysning om den faktiske vekselkurs eller referencekurs, hvis der sker valutaveksling i forbindelse med en overførsel. Ændring i den fastlagte vekselkurs kan ske uden varsel.

10. Skatter og afgifter

I det omfang ny eller ændret offentlig regulering eller praksis medfører, at en ydelse leveret af Lunar Bank til dig pålægges nye skatter eller afgifter, tager vi forbehold for uden varsel at opkræve disse skatter eller afgifter direkte hos dig.

Tilsvarende gælder ved ændring eller ophør af eksisterende skatter eller afgifter.

11. Oplysning om og kontrol af betalingstransaktioner

Vi stiller dagligt oplysninger om betalingstransaktioner gratis til rådighed i Lunar appen. Du er forpligtet til løbende at kontrollere betalingstransaktioner i Lunar appen,

Hvis der er transaktioner, du ikke kan vedkende dig, skal du snarest muligt, efter du er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion, kontakte os via appen. Ved vurdering af om du har kontaktet os rettidigt, vil der blive lagt vægt på din pligt til løbende at kontrollere betalingstransaktioner.

Indsigelser vedrørende betalingstransaktioner omfattet af Lov om betalinger skal under alle omstændigheder ske senest 3 uger efter transaktionen er gennemført.

Betalingslovens kapitel 5 og § 80, § 82, stk. 3, og §§ 97, 98, 100-102, 104, 111, 112, 117-119 og 125 finder ikke anvendelse med mindre andet fremgår af disse vilkår.

Vi vil underrette dig om mistanke om faktiske tilfælde af misbrug eller sikkerhedstrusler, herunder også hvis vi får viden om det. Underretningen kan eksempelvis ske ved telefonisk kontakt, ved meddelelse i Lunar appen eller anden tilsvarende sikker procedure.

12. Modregning

Vi kan uden forudgående meddelelse til dig modregne ethvert forfaldent tilgodehavende hos dig i ethvert tilgodehavende, som du har eller får hos Lunar Bank.

13. Opsigelse

Både du og Lunar Bank kan til enhver tid bringe kundeforholdet i ophør uden varsel. En opsigelse fra vores side skal være sagligt begrundet og vil blive meddelt skriftligt.

Vi kan opsige kundeforholdet uden varsel, hvis du, din fuldmægtige eller andre, som er berettiget til at disponere over for Lunar Bank på dine vegne, omfattes af sanktioner besluttet af EU eller FN jf. Udenrigsministeriets oversigt over sanktioner, eller lignende for eksempel amerikanske myndigheder som OFAC, eller hvis det ikke har været muligt for Lunar Bank at gennemføre eller opdatere den nødvendige kundekendskabsprocedure i henhold til hvidvasklovgivningen.

Kundeforholdet kan også opsiges uden varsel, hvis du ikke informerer os om de oplysninger, som vi er forpligtet til at indhente på dig i henhold til lovgivningen som eksempelvis skattelovgivningen og hvidvaskloven.

Vi kan til enhver tid spærre din adgang til vores app, produkter og services, hvis du ikke giver os de ovennævnte oplysninger.

Lunar Bank kan opsige aftalen uden varsel, hvis der er konstateret misbrug eller misligholdelse af aftalen. I følgende situationer er Lunar Bank berettiget til ophæve kundeforholdet uden varsel:

 • Hvis du udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest.
 • Hvis du kommer under rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller indleder forhandling om gældssanering.
 • Hvis du afgår ved døden.
 • Hvis du tager på fast ophold uden for landets grænser.
 • Hvis du har givet urigtige oplysninger af betydning for kundeforholdets oprettelse.

Når kundeforholdet ophører, kan vi opsige garanti- og kautionsforpligtelser og frigøre sig fra andre forpligtelser, der er indgået på dine vegne, herunder forpligtelser i fremmed valuta. Du er forpligtet til at frigøre Lunar Bank fra alle forpligtelser indgået på dine vegne og skal stille den nødvendige sikkerhed, hvis vi finder det nødvendigt.

Opsigelse af kontoprodukter, hvor der er tilknyttet et månedligt gebyr og intet andet er specificeret, er opsigelsesperioden løbende måned + 1 måned, hvorefter gebyret samt alle dertil knyttede services og vilkår ophører. Betalt gebyr for den resterende periode tilbagebetales ikke.

14. Forretninger i udlandet

Hvis Lunar Bank udfører forretninger i udlandet på dine vegne, vælger vi en forretningsforbindelse, med mindre andet er aftalt. Du er i samme omfang som os underkastet de retsregler, sædvaner og forretningsbetingelser, der gælder for aftalen med den udenlandske forretningsforbindelse.

15. Elektronisk kommunikation og aftaleindgåelse

Vi kan give dig alle oplysninger i elektronisk form, selvom der i aftaledokumenter, vilkår mv. bruges ord som “skriftligt”, “brev”, “kontoudskrift” mv. Du vil modtage breve og dokumenter fra os elektronisk i Lunar appen eller via e-boks eller andre digitale kanaler.

De typer af breve og dokumenter, som du modtager i Lunar appen, e-boks eller andre digitale kanaler, kan være meddelelser som gebyr- og renteændringer, aftaledokumenter og vilkår, samt varsling om ændringer heraf.

Når du modtager de elektroniske breve og dokumenter, har det samme retsvirkning, som når du modtager almindelig post. Det betyder, at du skal åbne og kontrollere det, der sendes til dig elektronisk, på samme måde som almindelig post. Du er selv forpligtet til at sikre, at du har adgang til Lunar appen, e-Boks og de andre brugte digitale kanaler.

Vi kan fortsat sende breve og dokumenter med almindelig post, hvis vi vurderer, at det er den bedste måde at informere dig på.

Du kan indgå elektroniske aftaler med os ved at bruge dit NemID. Når du eksempelvis bruger dit NemID til at acceptere en aftale, så svarer det til en elektronisk underskrift. Denne elektroniske underskrift er juridisk bindende på samme måde som en underskrift på et fysisk dokument.

16. Experian RKI A/S

Lunar Bank er tilknyttet Experian RKI A/S (tidligere RKI Kredit Information A/S) og foretager indberetninger hertil efter gældende regler.

17. Bankens erstatningsansvar

Vi er erstatningsansvarlig, hvis vi på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt.

På de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er vi ikke ansvarlig for tab som skyldes:

 • nedbrud i /manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Lunar Bank selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne,
 • svigt i bankens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk, herunder computervirus og hacking,
 • strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Lunar Bank selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af banken,
 • andre omstændigheder, som er uden for bankens kontrol.

Lunar Banks ansvarsfrihed gælder ikke:

 • hvis banken burde have forudset det forhold som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller banken burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet,
 • hvis lovgivningen under alle omstændigheder gør banken ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.

18. Blokering mv. af transaktioner, ordrer, pengeoverførsler og lignende

Hvis du iværksætter overførsel af beløb, der er i strid med sanktioner fra myndigheder, EU eller FN jf. Udenrigsministeriets oversigt over sanktioner, eller lignende for eksempel amerikanske myndigheder som OFAC, kan overførslen blive stoppet og beløbet blive indefrosset.

Tilsvarende kan enhver anden ordre fra dig, effektuering af transaktioner, der direkte eller indirekte involverer dig, eller opfyldelse i øvrigt af vores forpligtelser, der er i strid med sanktioner jf. ovenfor, blive forsinket, delvist gennemført eller blokeret i sin helhed.

Forsinkelse, returnering eller blokering af en overførsel kan endvidere ske. hvis et udenlandsk pengeinstitut medvirkende til gennemførelse af overførslen, mangler oplysninger m.m. til gennemførelse eller en overførsel i øvrigt ikke vil kunne gennemføres.

19. Klager

Klager over Lunar Bank rettes til klage@lunar.app.

Fører henvendelsen til Lunar Bank Klageservice ikke til en løsning, kan der klages til Det finanfielle ankenævn, Store Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K, www.fanke.dk, telefon: 35 43 63 33.

Du kan også klage til EU-Kommisionens online klageportal (ODR). Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Hvis du klager, skal du oplyse denne mail klage@lunar.app.

20. Tavshedspligt

Medarbejderne i Lunar Bank har tavshedspligt om kundeforhold og må derfor ikke uberettiget videregive oplysninger, som de får kendskab til gennem deres arbejde.

Reglerne om tavshedspligt følger af lov om finansiel virksomhed.

21. Beskyttelse af dine personlige oplysninger

Vi lægger stor vægt på, at du er tryg ved at være kunde hos os. De oplysninger om dig, som vi eksempelvis modtager, når du bliver kunde hos os gennem Lunar appen, behandler vi ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og - naturligvis - i overensstemmelse med gældende lovgivning om bl.a. beskyttelse af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores særkilte privatlivspolitik i Lunar appen eller på www.lunar.app.

Hvis du er utilfreds med måden vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til:

Lunar Bank A/S
Klageservice
Hack Kampmanns Plads 10
8000 Aarhus
Klage@lunar.app

eller:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 Københaven K
dt@datatilsynet.dk

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

Lunar Bank A/S
Databeskyttelsesrådgiver
Hack Kampmanns Plads 10
8000 Aarhus
dpo@lunar.app

22. Garantiformuen (indskyder- og investorgarantiformuen)

Som bankkunde er man i vidt omfang dækket mod tab i tilfælde af bankens konkurs gennem Garantiformuen. Garantiformuen dækker bl.a. navnenoterede indskud i pengeinstitutter med op til et beløb svarende til 100.000 euro pr. indskyder.

Skemaet ‘Oplysningsskema - Garantiformuen for indskydere og investorer’ er stillet til rådighed på www.lunar.app.

Du kan finde yderligere information på Garantiformuens hjemmeside gii.dk.

23. Tilsyn og god skik for finansielle virksomheder

Erhvervsministeriet har udstedt en bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Bekendtgørelsen stiller bl.a. krav om, at kunderne skal oplyses om de tilfælde, hvor den finansielle virksomhed får provision eller andet vederlag for at sælge samarbejdspartners produkter. På www.lunar.app og i appen er der anført oplysninger om det vederlag, banken modtager fra samarbejdspartnere.

Lunar Bank er under tilsyn af Finanstilsynet, der hører under Erhvervsministeriet. Lunar Bank er registreret i CVR-registret med CVR-nr. 39 69 76 96.

24. Sprog, lovvalg og værneting

Vi indgår aftaler på dansk. Aftalerne er underlagt dansk ret og tvister kan indbringes for danske domstole.

25. Ændring

Vi kan ændre de almindelige forretningsbetingelser uden varsel, når det er til fordel for dig. Øvrige ændringer sker med en varsel på mindst 14 dage. Du vil modtage besked om ændringer enten skriftligt eller elektronisk (via e-mail, Lunar appen eller e-Boks).

Du er selv forpligtet til at sikre, at du har adgang til Lunar appen og til at meddele eventuelle ændringer i din adresse og/eller e-mailadresse til os. Du er selv ansvarlig for, at du ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis du ikke har informeret os om e-mail og/eller adresseændring og/eller ikke har adgang til Lunar appen, din mail eller e-boks.

26. Fortrydelsesret

Du har som erhvervskunde i Lunar Bank ikke fortrydelses på etablering af betalingskonti og eventuelt andre tilkøb i Lunar.

Eventuelle produkter i Lunar med andre vilkår for fortrydelsesret end beskrevet ovenfor, er nærmere beskrevet i de specifikke produktvilkår.

27. Fuldmagt

Lunar skal have oplyst, hvem der har tegningsret eller fuldmagt for dig. En anden person kan gives fuldmagt til dine konti og depoter. Dette sker skriftligt og normalt på Lunar’s fuldmagtsblanket. Lunar kan afvise en fuldmagt. Ændring eller tilbagekaldelse af fuldmagten skal ligeledes ske skriftligt. For personligt drevne enkeltmandsvirksomheder ophører fuldmagten, når Lunar bliver bekendt med fuldmagtgivers død, og konti bliver spærret, indtil skifteretten har taget stilling til boets behandling.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696