Lunar Logo

Betingelser for indgående udenlandske betalinger i Lunar Bank

Gældende fra 2. september 2020

1. Generelt

1.1 Typer af konti som kan anvendes

Disse priser og vilkår gælder for alle typer af konti, når du skal:

  • modtage penge fra udlandet
  • modtage penge i anden valuta end DKK i Danmark.

I øvrigt gælder for privatkunder Lunars Almindelige forretningsbetingelser privat og Vilkår for betalingskonti privat og for erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser business og Vilkår for betalingskonti business.

1.2 IBAN

International Bank Account Number er en international kode til alle eksisterende konto-numre. IBAN giver en større sikkerhed for, at overførsler sendes så hurtigt som muligt via bank systemerne. IBAN indeholder både oplysning om modtagers kontonummer, og hvilken bank kontoen føres i. Kombinationen af kontonummer og bank er entydig. IBAN bliver dog mere og mere fremherskende og benyttes p.t. i mere end 100 lande.

Afsender skal sørge for at anføre modtagerens kontonummer i form af IBAN. Hvis IBAN ikke er anført eller ikke er korrekt, vil betalingen sandsynligvis blive afvist af modtagerens bankforbindelse, ligesom afvisningen bliver fulgt op med krav om et gebyr fra den udenlandske bankforbindelse.

1.3 BIC

BIC står for Bank Identifier Code, der er en international standard til at identificere en bank. Lunar Banks BIC-kode findes i Lunar App under “Detaljer” for den relevante konto.

1.4 SWIFT

SWIFT står for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. SWIFT er et datanetværk, der udveksler betalingsdata mellem mere end 10.000 finansielle virksomheder.

1.5 Krav fra amerikanske myndigheder

Når du overfører penge til udlandet, skal du være opmærksom på, at der kan blive givet oplysninger videre til de amerikanske myndigheder. SWIFT er blevet pålagt at udlevere oplysninger, hvis de får mistanke om finansiering af kriminalitet eller terrorisme, jf. amerikansk lov.

1.6 Omkostninger

Lunars prisliste for overførsel fra udlandet fremgår af Lunars hjemmeside. Såfremt beløbsafsender har påtaget sig at afholde alle omkostninger, modtager du det fremsendte beløb uden fradrag af gebyr.

1.7 Samtykke til behandling af personoplysninger

Ved at acceptere disse betingelser, giver du samtidig samtykke til, at dine personoplysninger kan anvendes i forbindelse med overførsler fra udlandet.

Dine personoplysninger vil kun blive indsamlet og behandlet i forbindelse med gennemførelse eller korrektion af overførsler til og fra udlandet.

De personoplysninger, der indsamles, kan f.eks. være navn, adresse og kontonummer.

Som eksempel skal pengeinstituttet ved overførsler fra udlandet videregive oplysninger om afsenders navn og konto­nummer til både beløbsmodtageren og involverede pengeinstitutter.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, men så vil du ikke kunne overføre penge til og fra udlandet.

2. Overførsler fra udlandet

2.1 Informationer til kunden

Følgende informationer bør deles med afsender:

  • Bankforbindelse: Lunar Bank, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Århus C
  • SWIFT/BIC kode
  • Din/jeres IBAN konto til hver konto I ønsker at modtage penge til
  • Din/jeres adresse, som den er registreret hos Lunar Bank

2.2 Valutakurser, valør og omkostninger

Overførsler modtaget inden kl. 13:00 ekspederes til dagens valutakurs. Overførsler modtaget efter kl. 13:00 kan afregnes til næste dags kurs, medmindre andet er aftalt. Grundlaget for en given dags valutakurs er leverandørens informationskurs med et fradrag på. Se punkt 2.3.

Overførsler fra udlandet indsættes på den konto, der er anført på betalingsinstruksen.

Er der intet kontonummer anført, eller er kontonummeret forkert eller udgået, vil beløbet blive forsøgt indsat på en anden af dine/jeres konti. Ellers returneres beløbet. Der beregnes tillægsgebyr for denne manuelle behandling. Hvis beløbsmodtageren er flyttet til et andet pengeinstitut, vil det modtagne beløb blive returneret til afsender med besked om, at kunden er flyttet.

For betalinger modtaget fra EU-lande i EU-valutaer gælder som hovedregel, at beløbet indsættes på modtagers konto med valør samme dag som beløbet er stillet til vores rådighed.

For øvrige betalinger vil beløbet blive indsat på modtagers konto med valør 1 bankdag efter ekspeditionsdagen, dog tidligst valør 1 bankdag efter, at beløbet er stillet til vores rådighed.

Udebliver inddækning af en betaling fra den udenlandske bank, forbeholdes ret til at tilbageføre beløbet fra din/jeres konto.

Omkostninger, som fremgår af Lunars prisliste, beregnes overfor modtager, medmindre afsendende pengeinstitut har instrueret om andet. Anvendt valutakurs, valør, vore omkostninger samt evt. omkostninger fratrukket af afsendende og/eller formidlende pengeinstitut fremgår af afregningsnotaen.

2.3 Valutakurs

Den europæiske centralbank ECB, og i forlængelse heraf den Danske Nationalbank, har besluttet pr. 01.07.2016, at det ikke længere skal være tilladt at anvende centralbankernes informationskurser som basis for afregning af valutabaserede transaktioner. Derfor benytter Lunar fra denne dato informationskurser fra en anderkendt leverandør, som grundlag for beregning af bankens daglige købs- og salgskurser.

Overførsler modtaget inden kl. 13.00 vil, hvis ikke andet er aftalt, blive afregnet til dagens valutakurs på den dag, hvor betalingen gennemføres, og hvor der skal foretages veksling. Der vil blive afregnet efter leverandørens informationskurs med et fradrag som oplyst i Lunars prisliste.

3 Veksling

Overførsler, som modtages i anden valuta end den valuta, kontoen føres i, veksler vi automatisk til den valuta, kontoen føres i, medmindre vi har aftalt andet.

4. Anti hvidvask i forbindelse med overførsler fra udlandet

Lunar tilbyder overførsler fra en række lande i overensstemmelse med bankens risikoappetit på området. Lunar forbeholder sig derfor retten til at afvise betalinger fra lande, som vurderes at ligge uden for Lunars risikoappetit. Listen over hvilke lande lunar tillader indgående overførsler fra, kan ses her.

4.1 Kontrol af pengeoverførsler

Lunar, Lunars korrespondentbankforbindelser samt andre banker i betalingskæden kontrollerer alle indgående betalinger mod relevante terror- og sanktionslister. Kontrollen kan medføre, at en betaling bliver forsinket, stoppet og eventuelt indefrosset. Herunder kan det oplyses, at alle overførsler vil blive behandlet i overensstemmelse med hvidvaskloven. Lunar forbeholder sig derfor retten til, jvf. gældende lovkrav, at tage kontakt til kunder for afdækning af formål og oprindelse ved behov, samt at returnere overførsler, såfremt kunden ikke kan redegøre for formålet med overførslen. Lunar er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som måtte opstå i den forbindelse.

4.2 Behandling af personlige oplysninger

Når du modtager penge fra udlandet gøres det klart, at Lunar såvel som SWIFT, i henhold til amerikansk lovgivning, kan blive pålagt at udlevere oplysninger om overførsler og parter heri, til de amerikanske myndigheder ved mistanke om finansiering af kriminalitet eller terrorisme.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696