Lunar Logo

Lunar Light brugerbetingelser

Version 1.0 - gældende fra 15. maj 2023

1. Indledning

Disse betingelser for Light supplerer den særskilte kundeaftale og Generelle vilkår og betingelser for privatkunder, samt andre kontraktlige dokumenter, der gælder i det selvstændige kundeforhold mellem Lunar Bank A/S (benævnt "Lunar", "vi" eller "os" "), CVR nr. 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C og dig som privatkunde i banken.

Ved at acceptere disse vilkår for brug, erklærer du, at du har læst og forstået Lunar Lights brugerbetingelser General

Når du abonnerer på Light, vil du have direkte adgang til alle andre tjenester forbundet med Light. Produkterne og tjenesterne som inkluderet i Light kan findes på hjemmesiden lunar.app eller i appen.

2. Priser og betalinger

Prisen for at have Light og tilknyttede services og produkter tilgænge for Light kan ses under det separate dokument ”Lunar prisliste” på hjemmesiden. Lunar har ret til at ændre priser ud fra regler i det Generelle vilkår og betingelser for privatkunder.

3. Fortrydelse

Du kan fortryde dit aftaleforhold med os. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, du har accepteret og underskrevet disse brugerbetingelser. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende bankdag.

Du fortryder ved, inden udløbet af fristen, at underrette os om, at du har fortrudt aftaleforholdet med os. Hvis du vil give denne underretning skriftligt, fx pr. brev eller e-mail, skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidig, kan du fx sende brevet anbefalet og gemme postkvitteringen.

Underretning om, at du har fortrudt aftalen med os, skal gives til:

Lunar Bank A/S,

Hack Kampmanns Plads 10

8000 Aarhus C

e-mail: support@lunar.app

Hvis du trækker dit kontraktforhold med os tilbage, hvilket medfører, at disse brugsbetingelser og din adgang til Light straks annulleres, bortfalder eventuelle andre aftaler, som du har indgået via vores app i forbindelse med abonnementet på Light.

Ved at acceptere disse brugsbetingelser accepterer du, at eventuelle udgifter, du måtte have haft ved at bruge dit Light-subscription og de tilhørende funktioner i appen, ikke refunderes i tilfælde af tilbagetrækning.

Ved at acceptere disse brugsbetingelser accepterer du samtidig, at denne fortrydelsesret bortfalder, hvis du efter at have tegnet subscription på Light gør brug af en eller flere Light-tjenester.

4. Ændringer af brugerbetingelser

Vi kan ændre disse brugsbetingelser med to måneders varsel og uden at have indhentet din forudgående godkendelse. Hvis du ikke giver samtykke til ændringer i brugsbetingelserne, kan du opsige aftalen med øjeblikkelig virkning og uden beregning, senest på datoen, hvor ændringen træder i kraft. Ændringer af vilkår og betingelser gældende for tjenesterne inkluderet i Light vil blive underrettet om i overensstemmelse med de separate vilkår og betingelser.

Meddelelse om ændringer i Light-brugervilkårene vil ske via appen eller via e-mail, og du skal om nødvendigt acceptere og underskrive de ændrede brugsbetingelser gennem appen.

5. Ophør og opsigelse

Disse brugsbetingelser er gyldige, indtil en af parterne giver besked om opsigelse. Du kan opsige dine aftaler med en måneds varsel ved at kontakte Lunar. Lunar har ret til at opsige dine aftaler med to måneders varsel. En opsigelse fra vores side skal være sagligt begrundet og vil blive meddelt skriftligt via e-mail.

Opsigelse af yderligere tjenester eller produkter købt inden for Light-abonnementet opsiges i overensstemmelse med de gældende vilkår og betingelser for et sådant produkt eller en sådan tjeneste.

Termination of Light involverer altid samtidig opsigelse af dit kundeforhold til Lunar. Dette gælder uanset om du eller Lunar opsiger kundeforholdet.

Lunar kan altid opsige kundeforholdet med dig uden varsel i tilfælde af misbrug eller forsøg på misbrug af Lunar-appen, Light-abonnementet eller andre produkter. Det kan for eksempel være i tilfælde af dit væsentlige brud på de gældende brugsbetingelser, eller uacceptabel brugeradfærd.

Hvis du opsiger dit bruger- og kundeforhold til Lunar Bank, og dermed lukker din konto hos os, og efterfølgende ønsker at genoptage brugerforholdet inden for 365 dage efter opsigelsen, accepterer du at betale omkostningerne ved at få et nyt kort tilknyttet din nye konto kl. banken udstedt og sendt til dig. Vi opkræver dette på samme måde som et erstatningskort.

6. Hæftelse, ansvar og erstatning

Lunar er ikke ansvarlig for og hæfter ikke for de ydelser, produkter, tjenester, rådgivning, funktioner, løsninger mv., som leveres af vores samarbejdspartnere til dig gennem vores app. Lunar er heller ikke ansvarlig for og hæfter heller ikke for de ydelser, produkter, tjenester, rådgivning, funktioner, løsninger mv., som vores samarbejdspartnere på anden vis leverer til dig, og som er relateret til eller ikke er relateret til dit brugerforhold hos os.

Herudover kan Lunar ikke gøres erstatningsansvarlig for økonomiske eller ikke-økonomiske tab, herunder mistede eller beskadigelse af data, som følge af svigt, manglende adgang til eller nedbrud i egne systemer, svigt manglende adgang til eller nedbrud i eksterne underleverandørers systemer, svigt, manglende adgang til eller nedbrud i vores banksystemer eller øvrige fejl, driftsforstyrrelser, svigt eller sikkerhedsbrister hos os, eksterne underleverandører eller tredjemand.

I alle tilfælde er Lunars eventuelle erstatningsansvar over for dig som bruger af vores app begrænset til de tilfælde, hvor vi har udvist forsæt eller grov uagtsomhed. Et eventuelt erstatningsansvar omfatter dog i ingen tilfælde indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, omsætningstab, avancetab, tab eller beskadigelse af data, tab af goodwill eller lignende.

7. Force majeure

Såfremt der indtræder uventede og ekstraordinære omstændigheder uden for din eller vores kontrol i form af eksempelvis strejke, lockout, krig, boykot, blokade, terror, sabotage, hærværk, herunder hacking og computervirus, svigt/nedbrud i strømforsyning, telekommunikation – samt manglende adgang til eller nedbrud i it-systemer eller data i disse systemer, som kan henføres til sådanne omstændigheder, uanset om det er os, en ekstern leverandør eller tredjemand, som står for driften af systemerne – som du eller vi ikke burde have taget i betragtning ved aftaleforholdets etablering, og ej heller burde have undgået eller overvundet, suspenderes alle rettigheder og forpligtelser for både du og os i medfør af aftaleforholdet i det tidsrum, de uventede og ekstraordinære omstændigheder består.

Hverken du eller vi kan gøres erstatningsansvarlige for sådanne uventede og ekstraordinære omstændigheder og for de økonomiske og ikke- økonomiske konsekvenser og/eller tab forbundet hermed.

8. Gyldighed og version

Hvis et eller flere vilkår i disse brugerbetingelser findes ugyldigt, ulovligt eller på anden vis ikke kan gennemføres eller håndhæves, skal de øvrige vilkår i brugerbetingelserne fortsat gælde fuldt ud.

Dette er version 1.0 af Lunar Light brugerbetingelserne, som erstatter tidligere versioner og er gældende fra d. 15. maj 2023.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696