Lunar Logo

Privatlivspolitik for business-kunder

Version 1.0 - Gældende fra 1. juli 2020

Hos Lunar Bank tager vi beskyttelsen af vores kunders privatliv og personoplysninger alvorligt.

I denne privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Lunar Bank A/S (“Lunar”, “vi”, “os” og “vores”) behandler og beskytter dine personoplysninger i følgende situationer:

 • når du ansøger om at blive business-kunde hos Lunar, gennem Lunar app'en,
 • når vi administrerer dit løbende kundeforhold hos Lunar, herunder for eksempel betalinger, rådgivning, kreditvurdering og produkter
 • når vi administrerer dine tilkøb hos en samarbejdspartner gennem Lunar app'en,
 • når vi sender dig markedsføringsmateriale,
 • opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen,
 • når du evt. opsiger dit kundeforhold hos Lunar

Vi beskytter dine personlige oplysninger og har interne regler om informationssikkerhed med instrukser og foranstaltninger, der løbende sikrer, at dine personoplysninger ikke bliver tilintetgjort, går tabt, bliver ændret, uautoriseret offentliggjort, og at andre ikke får uberettiget eller kendskab til dem.

Dataansvarlig

Lunar er dataansvarlig for den behandling af dine personoplysninger, som sker hos os som led i oprettelsen, den løbende administration samt evt. opsigelsen af dit kundeforhold.

Hvis du har givet samtykke til, at de personoplysninger, du har givet os i forbindelse med oprettelsen eller dit løbende kundeforhold, må videregives til vores samarbejdspartnere, vil de pågældende samarbejdspartnere selv blive data ansvarlige for den behandling af dine personoplysninger, som sker til samarbejdspartnernes egne formål (herunder fx i forbindelse med oprettelsen som bankkunde, udstedelse af betalingskort eller tilkøb foretaget hos tredjeparter via Lunar app'en). Dette vil du blive orienteret om i forbindelse med, at du giver samtykke til videregivelse.

Formålene med behandling af dine personoplysninger

Oprettelse som kunde hos Lunar Bank

I forbindelse med behandlingen af din ansøgning om oprettelse som bruger (og dermed kunde) hos Lunar via Lunar-app'en, behandler vi de oplysninger, du har givet i app'en, herunder dit navn, kontaktoplysninger (e-mailadresse og telefonnummer), CPR-nummer, CVR-nummer, oplysninger om evt. PEP-status (politically exposed person), oplysninger om fødeby og -land, bopælsland, skattepligtige lande, statsborgerskab mv. Vi kan i samme forbindelse også indhente oplysninger om dig og din virksomhed fra offentlige registre og andre offentligt tilgængelige kilder, herunder oplysninger fra NemID til brug for verificering af din identitet og din adresse. Derudover skal du ved oprettelsen også oplyse formål og tilsigtede beskaffenhed med dit kundeforhold hos os.

Vi indhenter oplysninger fra Det Centrale Personregister, virk.dk og andre offentligt tilgængelige kilder og registre.

Formålene med at behandle ovenstående oplysninger er at kunne gennemføre og dokumentere vores lovpligtige kundekendskabsprocedurer (KYC) i henhold til hvidvasklovgivningen, samt at kunne kommunikere med dig, herunder besvare generelle spørgsmål eller afhjælpe indtastningsfejl, forud for godkendelsen af dit kundeforhold.

Løbende administration af dit kundeforhold hos Lunar Bank

Som led i vores løbende administration af dit kundeforhold, behandler vi de oplysninger, du har givet os ved oprettelsen. Desuden behandler vi løbende oplysninger om din brug af Lunar app’en og din konto, herunder oplysninger om din saldo, transaktioner, produkt tilkøb og/eller -ændring. Når du bliver business-kunde tildeles du desuden et unikt kunde-id, som vi kan anvende til at identificere din konto i forbindelse med drift og support. Efter hvidvasklovgivningen er vi også forpligtet til at undersøge baggrunden og den tilsigtede beskaffenhed med alle komplekse og usædvanlige transaktioner og aktiviteter i dit kundeforhold hos os, samt at notere resultatet af disse undersøgelser.

Formålene med vores behandling af ovenstående oplysninger er at kunne (i) varetage drift af din Lunar business-konto (herunder gennemførsel af transaktioner, overførsler mv.), (ii) levere dine aktiverede funktioner og produkter i Lunar-app’en, (iii) levere teknisk- eller generel brugersupport til dig, samt (iv) sikre vedvarende compliance med lovgivningen, herunder dokumentere gennemførte kundekendskabsprocedurer (KYC).

Tilkøb gennem Lunar-app'en

Når du tilkøber ydelser gennem Lunar-app'en, som leveres af vores samarbejdspartnere, deler vi dine personoplysninger med disse samarbejdspartnere. Du vil blive særskilt oplyst om behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med de enkelte tilkøb, som du foretager.

Udsendelse af markedsføringsmateriale

Hvis du har sagt “ja tak” til at modtage markedsføringsmateriale, herunder information om nye produkter, funktioner eller tilbud fra Lunar eller vores samarbejdspartnere, behandler vi oplysninger om dit navn, kontaktoplysninger, samt hvilke kanaler, du har angivet at ville modtage markedsføringen igennem (fx e-mail, SMS, telefonopkald eller push-beskeder). Forud for behandlingen af ovenstående oplysninger til brug for udsendelse af markedsføring, vil vi særskilt indhente dit samtykke.

Opsigelse af dit kundeforhold

Hvis du ikke længere ønsker at være kunde hos Lunar, behandler vi dine personoplysninger for at kunne afslutte dit kundeforhold og lukke din konto. I denne forbindelse vil vi behandle dine kontaktoplysninger (såsom e-mailadresse og telefonnummer). Hvis du har opgivet en ekstern konto, hvortil din restsaldo skal overføres, vil vi i denne forbindelse behandle oplysninger om dit eksterne konto- og registreringsnummer. I forbindelse med den tekniske lukning af din konto vil vi tildele din konto en unik lukkeattribut (en kode, som identificerer kontoen på tværs af Lunar’s systemer), som sikrer, at dit kundeforhold kan afsluttes i alle vores systemer.

Formålet med at behandle ovenstående oplysninger er at kunne gennemføre lukningen af din konto samt kommunikere med dig, herunder besvare dine spørgsmål i denne forbindelse.

Vi gemmer oplysninger, som du har givet os med henblik på at opnå et kundeforhold, i mindst to år fra vi opretter dig som kundeemne - også selvom kundeforhold ikke bliver etableret alligevel. Det gør vi bl.a. for at sikre os mod svig og for at kunne dokumentere et evt. samtykke til at modtage markedsføring.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

For at være kunde i Lunar er du forpligtet til at give os en række oplysninger som følge af lovgivningen eller aftaleforholdet. Eksempler på den slags oplysninger er nævnt i ovenstående afsnit. Lovgrundlaget for vores behandling er den finansielle regulering samt anden lovgivning, herunder:

 • Hvidvaskloven
 • Skattekontrolloven
 • Bogføringsloven
 • Kreditaftaleloven
 • Betalingsloven
 • Databeskyttelsesloven

Derudover kan der ske behandling af dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig som følge af en aftale, du har indgået eller overvejer at indgå med os. Der kan også ske behandling, hvis du har givet dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b. Det samme kan ske, hvis en af de andre behandlingsregler i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, og artikel 9 finder anvendelse.

Vi behandler også dine oplysninger, når det er nødvendigt for at varetage en legitim interesse for Lunar. Det kan fx være til forebyggelse af misbrug og tab, til brug for styrkelse af IT- og betalingssikkerheden og/eller til direkte markedsføring.

Modtagere af dine personoplysninger

For at kunne opfylde aftaler med dig – fx hvis du har bedt os overføre et beløb – videregiver vi de oplysninger om dig, som er nødvendige for at identificere dig og gennemføre aftalen.

I forbindelse med oprettelse og administration af dit kundeengagement, udstedelse af betalingskort, samt brug og eventuelt køb af produkter og services du har foretaget gennem Lunar-app'en, vil vi med dit samtykke eller hvis det er muligt ifølge lovgivningen, videregive dine personoplysninger til de relevante samarbejdspartnere (herunder korrespondentbanker og andre pengeinstitutter) for at kunne administrere dine produkter og services. Derudover videregives der, med dit samtykke eller hvis det er muligt ifølge lovgivningen, oplysninger internt i Lunar og til samarbejdspartnere .

Vi videregiver også oplysninger om dig til offentlige myndigheder. Det sker i det omfang, vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen. Herunder videregiver vi oplysninger til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i henhold til hvidvaskloven, til SKAT i medfør af skattekontrolloven samt til Nationalbanken, som bl.a. anvender oplysninger til statistiske formål.

Ved misligholdelse af forpligtelser kan vi indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler.

Ved overførsel af penge til udlandet, hvor der opstår mistanke om hvidvask af penge, finansiering af kriminalitet eller terrorisme, videregiver vi de nødvendige oplysninger til relevante myndigheder og instanser.

Derudover vil dine personoplysninger blive overladt til vores databehandlere, som bl.a. hoster vores it-systemer eller udfører konkrete administrative opgaver for os. Der er indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere. Vi kan videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder i tilfælde, hvor en sådan videregivelse er nødvendig for at overholde en retlige forpligtelse, som vi kan være underlagt, herunder fx i forbindelse med stævninger, retskendelser eller ransagskendelser.

Opbevaring af person- og kundeoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som er grunden til indsamling, behandling og/eller opbevaring af dine data.

Efter hvidvasklovgivningen opbevares oplysninger, dokumenter og registreringer i mindst fem år efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkelte transaktions gennemførelse.

Bankens tavshedspligt

Lunar Banks medarbejdere har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de har fået kendskab til under deres arbejde i banken.

Overførsel til tredjelande

Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Det sker, hvis vi gør brug af databehandlere og/eller underdatabehandlere, der befinder sig uden for EU og EØS. Dette kan også være tilfældet, hvis en eller flere af vores relevante samarbejdspartnere er placeret uden for EU og EØS. Du kan se en liste over vores tredjelandsoverførsler her. Listen indeholder også en oversigt over det relevante overførelsesgrundlag (dvs. den retslige hjemmel vi har, for at overføre dine personoplysninger til tredjelande).

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om vores overførsel af personoplysninger uden for EU og EØS, herunder en kopi af de relevante sikkerhedsforanstaltninger mv., kan du anmode herom ved at udøve dine rettigheder som angivet nedenfor i afsnittet "Dine rettigheder mv.".

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre via app'en.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder mv.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Dine rettigheder er nærmere beskrevet nedenfor i dette afsnit.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletninger

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger:

Lunar Bank A/S
Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C
CVR-nr: 39 69 76 96
Telefon: +45 70 60 54 54
E-mail: support@lunar.app

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO). Du kan kontakte vores DPO på følgende måder:

 • e-mail: dpo@lunar.app
 • Ved brev: Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C, att: “DPO”

Ændringer og version

Vi kan til enhver tid ændre denne privatlivspolitik med henblik på at overholde gældende lovgivning samt vores praksis for behandling af personoplysninger. Når du er kunde hos Lunar vil du modtage en besked, hvis vi ændrer privatlivspolitikken.

Denne version af privatlivspolitikken er gældende fra den 1. juli 2020.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696