Lunar Logo

Lunar Plus brugerbetingelser

Version 1.2 - gældende fra 27. marts 2024 Se tidligere version længere nede

1. Indledning

Velkommen til Lunar Plus, et abonnementsbaseret produkt.

Disse brugerbetingelser supplerer den særskilte kundeaftale og de almindelige forretningsbetingelser samt øvrige aftaledokumenter, som gælder i det selvstændige kundeforhold mellem Lunar Bank A/S (benævnt ”Lunar”, ”vi” eller ”os”), CVR nr. 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C og dig som privatkunde i banken.

Ved at acceptere disse brugerbetingelser erklærer du, at have læst og forstået brugerbetingelserne for Plus.

2. Oprettelse og godkendelse

Når du tilkøber Plus, bliver du i købsøjeblikket trukket for første måneds betaling af dit Plus abonnement. Hvis du ikke har penge nok til rådighed på din konto til denne betaling, afvises dit ønske om at tilkøbe Plus. Så snart købet af Plus er bekræftet, vil dine eksisterende services straks blive opgraderet til Plus såsom dit betalingskort. Du har samtidig direkte adgang til alle øvrige services forbundet med dit Plus abonnement.

3. Priser og betalinger

Prisen for at have et Plus abonnement kan ses under det separate dokument ”Lunar prisliste”. Den første forudbetalte månedlige Plus abonnement betaling trækkes fra din Lunar konto 16 dage efter oprettelsestidspunktet. Efterfølgende trækkes den månedlige abonnementsbetaling for Plus på den kalenderdag, der svarer til første betalingsdato.

4. Fortrydelse

Du har mulighed for at fortryde dit tilkøb af Plus. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, du har accepteret disse brugerbetingelser. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Du fortryder ved at underrette os om, at du har fortrudt tilkøbet af Plus, inden fristen er udløbet. Denne underretning skal gives skriftligt og kan fx gives via chatfunktionen i Lunar app’en eller ved at sende os en e-mail. Her skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Du kan også underrette os pr. brev. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og gemme postkvitteringen.

Underretning om, at du har fortrudt tilkøbet af Plus, skal gives til:

Lunar Bank A/S,

Hack Kampmanns Plads 10

8000 Aarhus C

e-mail: support@lunar.app

Fortryder du dit tilkøb af Plus, hvormed disse brugerbetingelser og din adgang til Plus straks bortfalder, bortfalder også øvrige aftaler, som du gennem vores app har indgået i sammenhæng med tilkøbet af Plus.

Ved at acceptere disse brugerbetingelser accepterer du, at det forudbetalte abonnement for Plus ikke er refunderbart, og at dette dækker Lunar’s udgifter til personalisering af kort og de administrative omkostninger i forbindelse med oprettelse af dit Plus abonnement. Samtidig accepterer du, at alle udgifter, du måtte have haft ved brug af dit Plus abonnement og de dertilhørende funktioner i app’en, ikke inddækkes ved fortrydelse.

Ved at acceptere disse brugerbetingelser accepterer du også, at denne fortrydelsesret bortfalder, hvis du efter købet af Plus gør brug af en eller flere Plus-services

5. Ændringer af brugerbetingelserne

Vi kan ændre disse brugsbetingelser med to måneders varsel og uden at have indhentet din forudgående godkendelse. Hvis du ikke giver samtykke til ændringer i brugsbetingelserne, kan du opsige aftalen med øjeblikkelig virkning og uden beregning, senest på datoen, hvor ændringen træder i kraft.

Meddelelse om ændringer i Plus-brugervilkårene vil ske via appen eller via e-mail, og du skal om nødvendigt acceptere og underskrive de ændrede brugsbetingelser gennem appen.

6. Ophør og opsigelse

Disse brugsbetingelser er gyldige, indtil en af parterne giver besked om opsigelse. Du kan opsige dit Plus-abonnement med en måneds varsel, hvorefter abonnementet og alle relaterede tjenester og vilkår bortfalder. Hvis du ønsker at opsige aftalen, kan den opsiges i Lunar-appen. Lunar har ret til at opsige dine aftaler med to måneders varsel. En opsigelse fra vores side skal være sagligt begrundet og vil blive meddelt skriftligt via e-mail.

Det er ikke muligt at bestille nye Plus- og erstatningskort, når der er mindre end 14 dage til dit Plus-abonnement slutter. Efter afslutningen af Plus-abonnementet vil prislisten for Lunar Light-kunder eller Lunar Standard-kunder gælde for dig, afhængigt af dit valg ved opsigelse af Plus-abonnementet.

I tilfælde af at du er hovedansvarlig for en eller flere delte konti på det tidspunkt, dit Plus-abonnement udløber, mister alle fuldmægtige deres adgang til disse konti på den dato, dit Plus-abonnement slutter. Hvis du er fuldmægtig for mere end én delt konto, beholder du adgangen til den delte konto, du først blev fuldmægtig på, og mister adgangen til enhver anden delt konto, du måtte have haft adgang til.

Opsigelse af dit Plus-abonnement indebærer altid samtidig opsigelse af dit kundeforhold med samarbejdspartnere, der leverer forskellige services som en del af Plus-produktet. Dette gælder uanset om du eller Lunar opsiger kundeforholdet.

Lunar kan altid opsige kundeforholdet med dig uden varsel i tilfælde af misbrug eller forsøg på misbrug af Lunar-appen, Plus-produktet eller andre produkter. Det kan for eksempel være i tilfælde af dit væsentlige brud på de gældende brugsbetingelser, eller uacceptabel brugeradfærd.

I tilfælde af at samarbejdet mellem Lunar og partnere i Plus ophører, er vi berettiget til at flytte dine produkter mv. til Lunars nye partner i det omfang, dette er muligt under de gældende regler på dette område, og efter opnåelse af en eventuel godkendelse fra Finanstilsynet og/eller indhente dit samtykke i fornødent omfang.

Lunar er under alle omstændigheder berettiget til at kontakte dig via appen for at informere dig om ophøret af samarbejdet, så du bliver gjort opmærksom på, at du ikke længere vil kunne gøre brug af Plus-produktet, hvis du ikke ønsker at skifte til Lunars nye partner.

7. Kort

Før kortet udløber, vil du automatisk modtage et nyt kort.

8. Hæftelse, ansvar og erstatning

Lunar er ikke ansvarlig for og hæfter ikke for de ydelser, produkter, tjenester, rådgivning, funktioner, løsninger mv., som leveres af vores samarbejdspartnere til dig gennem vores app. Lunar er heller ikke ansvarlig for og hæfter heller ikke for de ydelser, produkter, tjenester, rådgivning, funktioner, løsninger mv., som vores samarbejdspartnere på anden vis leverer til dig, og som er relateret til eller ikke er relateret til dit brugerforhold hos os.

I alle tilfælde er Lunars eventuelle ansvar over for dig som vores kunde begrænset til tilfælde, hvor vi har handlet forsætligt eller udvist groft uagtsomhed. Ethvert ansvar kan dog ikke omfatte indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, omsætningstab, avancetab, tab eller beskadigelse af data, tab af goodwill eller lignende.

9. Force majeure

Hvis der opstår uventede og ekstraordinære omstændigheder uden for din eller vores kontrol, som du eller vi ikke burde have taget i betragtning ved etableringen af kontraktforholdet, og heller ikke burde have undgået eller overvundet, skal alle rettigheder og forpligtelser for både dig og os suspenderes i perioden de uventede og ekstraordinære omstændigheder.

Eksempler på sådanne uventede og ekstraordinære omstændigheder uden for din og vores kontrol er følgende: strejke, lockout, krig, boykot, blokade, terror, sabotage, hærværk, herunder hacking og computervirus, svigt/nedbrud af strømforsyning, telekommunikation – samt manglende adgang til eller nedbrud af it-systemer eller data i disse systemer, der kan henføres til sådanne forhold, uanset om det er os, en ekstern leverandør eller tredjepart, der står for driften af systemerne.

Hverken du eller vi kan holdes ansvarlige for sådanne uventede og ekstraordinære omstændigheder og for de økonomiske og ikke-økonomiske konsekvenser og/eller tab forbundet hermed.

10. Gyldighed og version

Hvis en eller flere vilkår i disse brugsbetingelser viser sig at være ugyldige, ulovlige eller på anden måde ikke håndhæves, skal de øvrige vilkår i brugsbetingelserne fortsat gælde fuldt ud.

Dette er version 1.2 af Plus brugerbetingelserne og er gyldige fra den 27. marts 2024.

Lunar Plus brugerbetingelser

Version 1.1 - gældende fra 15. maj 2023

1. Indledning

Velkommen til Lunar Plus, et abonnementsbaseret produkt.

Disse brugerbetingelser supplerer den særskilte kundeaftale og de almindelige forretningsbetingelser samt øvrige aftaledokumenter, som gælder i det selvstændige kundeforhold mellem Lunar Bank A/S (benævnt ”Lunar”, ”vi” eller ”os”), CVR nr. 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C og dig som privatkunde i banken.

Ved at acceptere disse brugerbetingelser erklærer du, at have læst og forstået brugerbetingelserne for Plus.

2. Oprettelse og godkendelse

Når du tilkøber Plus, bliver du i købsøjeblikket trukket for første måneds betaling af dit Plus abonnement. Hvis du ikke har penge nok til rådighed på din konto til denne betaling, afvises dit ønske om at tilkøbe Plus. Så snart købet af Plus er bekræftet, vil dine eksisterende services straks blive opgraderet til Plus såsom dit betalingskort. Du har samtidig direkte adgang til alle øvrige services forbundet med dit Plus abonnement.

3. Priser og betalinger

Prisen for at have et Plus abonnement kan ses under det separate dokument ”Lunar prisliste”. Den første forudbetalte månedlige Plus abonnement betaling trækkes fra din Lunar konto 16 dage efter oprettelsestidspunktet. Efterfølgende trækkes den månedlige abonnementsbetaling for Plus på den kalenderdag, der svarer til første betalingsdato.

4. Fortrydelse

Du har mulighed for at fortryde dit tilkøb af Plus. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, du har accepteret disse brugerbetingelser. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Du fortryder ved at underrette os om, at du har fortrudt tilkøbet af Plus, inden fristen er udløbet. Denne underretning skal gives skriftligt og kan fx gives via chatfunktionen i Lunar app’en eller ved at sende os en e-mail. Her skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Du kan også underrette os pr. brev. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og gemme postkvitteringen.

Underretning om, at du har fortrudt tilkøbet af Plus, skal gives til:

Lunar Bank A/S,

Hack Kampmanns Plads 10

8000 Aarhus C

e-mail: support@lunar.app

Fortryder du dit tilkøb af Plus, hvormed disse brugerbetingelser og din adgang til Plus straks bortfalder, bortfalder også øvrige aftaler, som du gennem vores app har indgået i sammenhæng med tilkøbet af Plus.

Ved at acceptere disse brugerbetingelser accepterer du, at det forudbetalte abonnement for Plus ikke er refunderbart, og at dette dækker Lunar’s udgifter til personalisering af kort og de administrative omkostninger i forbindelse med oprettelse af dit Plus abonnement. Samtidig accepterer du, at alle udgifter, du måtte have haft ved brug af dit Plus abonnement og de dertilhørende funktioner i app’en, ikke inddækkes ved fortrydelse.

Ved at acceptere disse brugerbetingelser accepterer du også, at denne fortrydelsesret bortfalder, hvis du efter købet af Plus gør brug af en eller flere Plus-services

5. Ændringer af brugerbetingelserne

Vi kan ændre disse brugsbetingelser med to måneders varsel og uden at have indhentet din forudgående godkendelse. Hvis du ikke giver samtykke til ændringer i brugsbetingelserne, kan du opsige aftalen med øjeblikkelig virkning og uden beregning, senest på datoen, hvor ændringen træder i kraft.

Meddelelse om ændringer i Plus-brugervilkårene vil ske via appen eller via e-mail, og du skal om nødvendigt acceptere og underskrive de ændrede brugsbetingelser gennem appen.

6. Ophør og opsigelse

Disse brugsbetingelser er gyldige, indtil en af parterne giver besked om opsigelse. Du kan opsige dit Plus-abonnement med en måneds varsel, hvorefter abonnementet og alle relaterede tjenester og vilkår bortfalder. Hvis du ønsker at opsige aftalen, kan den opsiges i Lunar-appen. Lunar har ret til at opsige dine aftaler med to måneders varsel. En opsigelse fra vores side skal være sagligt begrundet og vil blive meddelt skriftligt via e-mail.

Det er ikke muligt at bestille nye Plus- og erstatningskort, når der er mindre end 14 dage til dit Plus-abonnement slutter. Efter afslutningen af Plus-abonnementet vil prislisten for Lunar Light-kunder eller Lunar Standard-kunder gælde for dig, afhængigt af dit valg ved opsigelse af Plus-abonnementet.

I tilfælde af at du er hovedansvarlig for en eller flere delte konti på det tidspunkt, dit Plus-abonnement udløber, mister alle fuldmægtige deres adgang til disse konti på den dato, dit Plus-abonnement slutter. Hvis du er fuldmægtig for mere end én delt konto, beholder du adgangen til den delte konto, du først blev fuldmægtig på, og mister adgangen til enhver anden delt konto, du måtte have haft adgang til.

Opsigelse af dit Plus-abonnement indebærer altid samtidig opsigelse af dit kundeforhold med samarbejdspartnere, der leverer forskellige services som en del af Plus-produktet. Dette gælder uanset om du eller Lunar opsiger kundeforholdet.

Lunar kan altid opsige kundeforholdet med dig uden varsel i tilfælde af misbrug eller forsøg på misbrug af Lunar-appen, Plus-produktet eller andre produkter. Det kan for eksempel være i tilfælde af dit væsentlige brud på de gældende brugsbetingelser, eller uacceptabel brugeradfærd.

I tilfælde af at samarbejdet mellem Lunar og partnere i Plus ophører, er vi berettiget til at flytte dine produkter mv. til Lunars nye partner i det omfang, dette er muligt under de gældende regler på dette område, og efter opnåelse af en eventuel godkendelse fra Finanstilsynet og/eller indhente dit samtykke i fornødent omfang.

Lunar er under alle omstændigheder berettiget til at kontakte dig via appen for at informere dig om ophøret af samarbejdet, så du bliver gjort opmærksom på, at du ikke længere vil kunne gøre brug af Plus-produktet, hvis du ikke ønsker at skifte til Lunars nye partner.

7. Hæftelse, ansvar og erstatning

Lunar er ikke ansvarlig for og hæfter ikke for de ydelser, produkter, tjenester, rådgivning, funktioner, løsninger mv., som leveres af vores samarbejdspartnere til dig gennem vores app. Lunar er heller ikke ansvarlig for og hæfter heller ikke for de ydelser, produkter, tjenester, rådgivning, funktioner, løsninger mv., som vores samarbejdspartnere på anden vis leverer til dig, og som er relateret til eller ikke er relateret til dit brugerforhold hos os.

I alle tilfælde er Lunars eventuelle ansvar over for dig som vores kunde begrænset til tilfælde, hvor vi har handlet forsætligt eller udvist groft uagtsomhed. Ethvert ansvar kan dog ikke omfatte indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, omsætningstab, avancetab, tab eller beskadigelse af data, tab af goodwill eller lignende.

8. Force majeure

Hvis der opstår uventede og ekstraordinære omstændigheder uden for din eller vores kontrol, som du eller vi ikke burde have taget i betragtning ved etableringen af kontraktforholdet, og heller ikke burde have undgået eller overvundet, skal alle rettigheder og forpligtelser for både dig og os suspenderes i perioden de uventede og ekstraordinære omstændigheder.

Eksempler på sådanne uventede og ekstraordinære omstændigheder uden for din og vores kontrol er følgende: strejke, lockout, krig, boykot, blokade, terror, sabotage, hærværk, herunder hacking og computervirus, svigt/nedbrud af strømforsyning, telekommunikation – samt manglende adgang til eller nedbrud af it-systemer eller data i disse systemer, der kan henføres til sådanne forhold, uanset om det er os, en ekstern leverandør eller tredjepart, der står for driften af systemerne.

Hverken du eller vi kan holdes ansvarlige for sådanne uventede og ekstraordinære omstændigheder og for de økonomiske og ikke-økonomiske konsekvenser og/eller tab forbundet hermed.

9. Gyldighed og version

Hvis en eller flere vilkår i disse brugsbetingelser viser sig at være ugyldige, ulovlige eller på anden måde ikke håndhæves, skal de øvrige vilkår i brugsbetingelserne fortsat gælde fuldt ud.

Dette er version 1.1 af Plus brugerbetingelserne og er gyldige fra den 15. maj 2023.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696