Lunar Logo

Lunar Unlimited Brugerbetingelser

Version 1.1 - gældende fra 27. marts 2024 Se tidligere version længere nede

1. Introduktion

Velkommen til Lunar Unlimited, et abonnementsbaseret produkt, der inkluderer en række tjenester, der tilsammen vil tage din bankoplevelse til et ekstraordinært nyt niveau.

Disse brugsbetingelser supplerer den særskilte kundeaftale og Generelle vilkår og betingelser Privatkunder, samt andre kontraktlige dokumenter, der gælder i det selvstændige kundeforhold mellem Lunar Bank A/S (benævnt "Lunar", "vi" eller "os" "), CVR nr. 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C og dig som privatkunde i banken.

Ved at acceptere disse brugsbetingelser, erklærer du, at du har læst og forstået Unlimited brugsbetingelser.

2. Priser og betalinger

Prisen for at have et Unlimited abonnement kan ses under det separate dokument ”Lunar prisliste”. Den første forudbetalte månedlige Unlimited abonnement betaling trækkes fra din Lunar konto 16 dage efter oprettelsestidspunktet. Efterfølgende trækkes den månedlige abonnementsbetaling for Unlimited på den kalenderdag, der svarer til første betalingsdato.

3. Godkendelse af indgravering på kort

Lunar forbeholder sig rettighederne til at beslutte om den valgte signatur eller motiv kan godkendes, og Lunar er ikke forpligtet til at angive en årsag til en afvisning. Hvis vi vælger at afviste den valgte signatur eller motiv, forbeholder Lunar sig rettigheden til at producere kortet uden den valgte signatur eller motiv.

Du må ikke bruge signaturer eller motiver, som du ikke har rettighederne til. Motiver der anses for værende stødende eller anses for reklame, vil blive afvist.

Eksempler på signaturer og motiver, der resulterer i en afvisning er:

 • Logoer, varemærker og designs der henviser til virksomheder, sportsforeninger og lignende
 • Motiver beskyttet af lov om ophavsret
 • Motiver der kan forhindre eller skabe forvirring ift. sikkerhedsfeatures på kort såsom PIN koden
 • Politiske udtalelser, symboler, organisationer eller partier
 • Religiøse udtalelser, symboler, organisationer eller personer
 • Racistiske, diskriminerende eller skadende udtryk og motiver
 • Vold, kampsport eller våben
 • Blasfemi
 • Anstødene, provokerende eller seksuelle emner af en hver slags, inklusiv nøgenhed enten i form af kunstnerisk eller pornografisk art
 • Enhver skrevet tekst i andre alfabeter end det latinske alfabet (ABC)

4. Fortrydelse

Du har mulighed for at fortryde dit tilkøb af Unlimited. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, du har accepteret disse brugerbetingelser. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Du fortryder ved at underrette os om, at du har fortrudt tilkøbet af Unlimited, inden fristen er udløbet. Denne underretning skal gives skriftligt og kan fx gives via chatfunktionen i Lunar appen eller ved at sende os en e-mail. Her skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Du kan også underrette os pr. brev. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og gemme postkvitteringen.

Underretning om, at du har fortrudt tilkøbet af Unlimited, skal gives til:

Lunar Bank A/S,

Hack Kampmanns Plads 10

8000 Aarhus C

e-mail: support@lunar.app

Fortryder du dit tilkøb af Unlimited, hvormed disse brugerbetingelser og din adgang til Unlimited straks bortfalder, bortfalder også øvrige aftaler, som du gennem vores app har indgået i sammenhæng med tilkøbet af Unlimited.

Ved at acceptere disse brugerbetingelser accepterer du, at det forudbetalte abonnement for Unlimited er ikke-refunderbart, og at dette dækker Lunar’s administrative omkostninger i forbindelse med oprettelse af dit Unlimited abonnement. Samtidig accepterer du, at alle udgifter, du måtte have haft ved brug af dit Unlimited abonnement og de dertilhørende funktioner i appen, ikke inddækkes ved fortrydelse.

Ved at acceptere disse brugerbetingelser accepterer du også, at denne fortrydelsesret bortfalder, hvis du efter købet af Unlimited gør brug af en eller flere Unlimited-services.

5. Ændringer af brugerbetingelserne

Vi kan ændre disse brugsbetingelser med to måneders varsel og uden at have indhentet din forudgående godkendelse. Hvis du ikke giver samtykke til ændringer i brugsbetingelserne, kan du opsige aftalen med øjeblikkelig virkning og uden beregning, senest på datoen, hvor ændringen træder i kraft.

Meddelelse om ændringer i Unlimited-brugervilkårene vil ske via appen eller via e-mail, og du skal om nødvendigt acceptere og underskrive de ændrede brugsbetingelser gennem appen.

6. Ophør og opsigelse

Disse brugsbetingelser er gyldige, indtil en af parterne giver besked om opsigelse. Du kan opsige dit Unlimited-abonnement med en måneds varsel, hvorefter abonnementet og alle relaterede tjenester og vilkår bortfalder. Hvis du ønsker at opsige aftalen, kan den opsiges i Lunar-appen. Lunar har ret til at opsige dine aftaler med to måneders varsel. En opsigelse fra vores side skal være sagligt begrundet og vil blive meddelt skriftligt via e-mail.

Det er ikke muligt at bestille nye Unlimited- og erstatningskort, når der er mindre end 14 dage til dit Unlimited-abonnement slutter. Efter afslutningen af Unlimited-abonnementet vil enten prislisten for Lunar Light-kunder, Lunar Standard-kunder eller for Lunar Premium-kunder gælde for dig, afhængigt af dit valg ved opsigelse af Unlimited-abonnementet.

I tilfælde af at du er hovedansvarlig for en eller flere delte konti på det tidspunkt, hvor dit Unlimited-abonnement udløber, og Lunar Light-vilkårene gælder, vil alle fuldmægtige miste deres adgang til disse konti på den dato, dit Unlimited-abonnement slutter. Hvis du er fuldmægtig for mere end én delt konto, beholder du adgangen til den delte konto, du først blev fuldmægtig på, og mister adgangen til enhver anden delt konto, du måtte have haft adgang til.

Opsigelse af dit Unlimited-abonnement indebærer altid samtidig opsigelse af dit kundeforhold med samarbejdspartnere, der leverer forskellige tjenester som en del af Unlimited-produktet. Dette gælder uanset om du eller Lunar opsiger kundeforholdet.

Ved at acceptere disse brugsbetingelser accepterer du, at Lunar kan opkræve et gebyr for opsigelse af dit ubegrænsede abonnement, hvis du opsiger dit ubegrænsede abonnement inden for de første seks måneder efter dit abonnement. Gebyret for opsigelse af Ubegrænset abonnementet inden for de første 6 måneder kan findes i det separate dokument, "Lunar Prisliste Privatkunder".

Lunar kan altid opsige kundeforholdet med dig uden varsel i tilfælde af misbrug eller forsøg på misbrug af Lunar-appen, Unlimited-produktet eller andre produkter. Det kan for eksempel være i tilfælde af dit væsentlige brud på de gældende brugsbetingelser, eller uacceptabel brugeradfærd.

I tilfælde af at samarbejdet mellem Lunar og partnere i Unlimited ophører, er vi berettiget til at flytte dine produkter mv. til Lunars nye partner i det omfang dette er muligt under de gældende regler på dette område, og efter opnåelse af en eventuel godkendelse fra Finanstilsynet og/eller indhente dit samtykke i fornødent omfang.

Under alle omstændigheder er Lunar berettiget til at kontakte dig via appen for at informere dig om ophøret af samarbejdet, så du bliver gjort opmærksom på, at du ikke længere vil kunne gøre brug af Unlimited-produktet, hvis du ikke ønsker at skifte til Lunars nye partner.

7. Kort

Før kortet udløber, vil du automatisk modtage et nyt kort.

8. Hæftelse, ansvar og erstatning

Lunar er ikke ansvarlig for og hæfter ikke for de ydelser, produkter, tjenester, rådgivning, funktioner, løsninger mv., som leveres af vores samarbejdspartnere til dig gennem vores app. Lunar er heller ikke ansvarlig for og hæfter heller ikke for de ydelser, produkter, tjenester, rådgivning, funktioner, løsninger mv., som vores samarbejdspartnere på anden vis leverer til dig, og som er relateret til eller ikke er relateret til dit brugerforhold hos os.

I alle tilfælde er Lunars eventuelle ansvar over for dig som vores kunde begrænset til tilfælde, hvor vi har handlet forsætligt eller udvist groft uagtsomhed. Ethvert ansvar kan dog ikke omfatte indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, omsætningstab, avancetab, tab eller beskadigelse af data, tab af goodwill eller lignende.

9. Force majeure

Hvis der opstår uventede og ekstraordinære omstændigheder uden for din eller vores kontrol, som du eller vi ikke burde have taget i betragtning ved etableringen af kontraktforholdet, og heller ikke burde have undgået eller overvundet, skal alle rettigheder og forpligtelser for både dig og os suspenderes i perioden de uventede og ekstraordinære omstændigheder.

Eksempler på sådanne uventede og ekstraordinære omstændigheder uden for din og vores kontrol er følgende: strejke, lockout, krig, boykot, blokade, terror, sabotage, hærværk, herunder hacking og computervirus, svigt/nedbrud af strømforsyning, telekommunikation – samt manglende adgang til eller nedbrud af it-systemer eller data i disse systemer, der kan henføres til sådanne forhold, uanset om det er os, en ekstern leverandør eller tredjepart, der står for driften af systemerne.

Hverken du eller vi kan holdes ansvarlige for sådanne uventede og ekstraordinære omstændigheder og for de økonomiske og ikke-økonomiske konsekvenser og/eller tab forbundet hermed.

10. Gyldighed og version

Hvis en eller flere vilkår i disse brugsbetingelser viser sig at være ugyldige, ulovlige eller på anden måde ikke håndhæves, skal de øvrige vilkår i brugsbetingelserne fortsat gælde fuldt ud.

Dette er version 1.2 af Unlimited brugerbetingelserne og er gyldige fra den 27. marts 2024.

Lunar Unlimited Brugerbetingelser

Version 1.1 - gældende fra 15. maj 2023

1. Introduktion

Velkommen til Lunar Unlimited, et abonnementsbaseret produkt, der inkluderer en række tjenester, der tilsammen vil tage din bankoplevelse til et ekstraordinært nyt niveau.

Disse brugsbetingelser supplerer den særskilte kundeaftale og Generelle vilkår og betingelser Privatkunder, samt andre kontraktlige dokumenter, der gælder i det selvstændige kundeforhold mellem Lunar Bank A/S (benævnt "Lunar", "vi" eller "os" "), CVR nr. 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C og dig som privatkunde i banken.

Ved at acceptere disse brugsbetingelser, erklærer du, at du har læst og forstået Unlimited brugsbetingelser.

2. Priser og betalinger

Prisen for at have et Unlimited abonnement kan ses under det separate dokument ”Lunar prisliste”. Den første forudbetalte månedlige Unlimited abonnement betaling trækkes fra din Lunar konto 16 dage efter oprettelsestidspunktet. Efterfølgende trækkes den månedlige abonnementsbetaling for Unlimited på den kalenderdag, der svarer til første betalingsdato.

3. Godkendelse af indgravering på kort

Lunar forbeholder sig rettighederne til at beslutte om den valgte signatur eller motiv kan godkendes, og Lunar er ikke forpligtet til at angive en årsag til en afvisning. Hvis vi vælger at afviste den valgte signatur eller motiv, forbeholder Lunar sig rettigheden til at producere kortet uden den valgte signatur eller motiv.

Du må ikke bruge signaturer eller motiver, som du ikke har rettighederne til. Motiver der anses for værende stødende eller anses for reklame, vil blive afvist.

Eksempler på signaturer og motiver, der resulterer i en afvisning er:

 • Logoer, varemærker og designs der henviser til virksomheder, sportsforeninger og lignende
 • Motiver beskyttet af lov om ophavsret
 • Motiver der kan forhindre eller skabe forvirring ift. sikkerhedsfeatures på kort såsom PIN koden
 • Politiske udtalelser, symboler, organisationer eller partier
 • Religiøse udtalelser, symboler, organisationer eller personer
 • Racistiske, diskriminerende eller skadende udtryk og motiver
 • Vold, kampsport eller våben
 • Blasfemi
 • Anstødene, provokerende eller seksuelle emner af en hver slags, inklusiv nøgenhed enten i form af kunstnerisk eller pornografisk art
 • Enhver skrevet tekst i andre alfabeter end det latinske alfabet (ABC)

4. Fortrydelse

Du har mulighed for at fortryde dit tilkøb af Unlimited. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, du har accepteret disse brugerbetingelser. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Du fortryder ved at underrette os om, at du har fortrudt tilkøbet af Unlimited, inden fristen er udløbet. Denne underretning skal gives skriftligt og kan fx gives via chatfunktionen i Lunar appen eller ved at sende os en e-mail. Her skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Du kan også underrette os pr. brev. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og gemme postkvitteringen.

Underretning om, at du har fortrudt tilkøbet af Unlimited, skal gives til:

Lunar Bank A/S,

Hack Kampmanns Plads 10

8000 Aarhus C

e-mail: support@lunar.app

Fortryder du dit tilkøb af Unlimited, hvormed disse brugerbetingelser og din adgang til Unlimited straks bortfalder, bortfalder også øvrige aftaler, som du gennem vores app har indgået i sammenhæng med tilkøbet af Unlimited.

Ved at acceptere disse brugerbetingelser accepterer du, at det forudbetalte abonnement for Unlimited er ikke-refunderbart, og at dette dækker Lunar’s administrative omkostninger i forbindelse med oprettelse af dit Unlimited abonnement. Samtidig accepterer du, at alle udgifter, du måtte have haft ved brug af dit Unlimited abonnement og de dertilhørende funktioner i appen, ikke inddækkes ved fortrydelse.

Ved at acceptere disse brugerbetingelser accepterer du også, at denne fortrydelsesret bortfalder, hvis du efter købet af Unlimited gør brug af en eller flere Unlimited-services.

5. Ændringer af brugerbetingelserne

Vi kan ændre disse brugsbetingelser med to måneders varsel og uden at have indhentet din forudgående godkendelse. Hvis du ikke giver samtykke til ændringer i brugsbetingelserne, kan du opsige aftalen med øjeblikkelig virkning og uden beregning, senest på datoen, hvor ændringen træder i kraft.

Meddelelse om ændringer i Unlimited-brugervilkårene vil ske via appen eller via e-mail, og du skal om nødvendigt acceptere og underskrive de ændrede brugsbetingelser gennem appen.

6. Ophør og opsigelse

Disse brugsbetingelser er gyldige, indtil en af parterne giver besked om opsigelse. Du kan opsige dit Unlimited-abonnement med en måneds varsel, hvorefter abonnementet og alle relaterede tjenester og vilkår bortfalder. Hvis du ønsker at opsige aftalen, kan den opsiges i Lunar-appen. Lunar har ret til at opsige dine aftaler med to måneders varsel. En opsigelse fra vores side skal være sagligt begrundet og vil blive meddelt skriftligt via e-mail.

Det er ikke muligt at bestille nye Unlimited- og erstatningskort, når der er mindre end 14 dage til dit Unlimited-abonnement slutter. Efter afslutningen af Unlimited-abonnementet vil enten prislisten for Lunar Light-kunder, Lunar Standard-kunder eller for Lunar Premium-kunder gælde for dig, afhængigt af dit valg ved opsigelse af Unlimited-abonnementet.

I tilfælde af at du er hovedansvarlig for en eller flere delte konti på det tidspunkt, hvor dit Unlimited-abonnement udløber, og Lunar Light-vilkårene gælder, vil alle fuldmægtige miste deres adgang til disse konti på den dato, dit Unlimited-abonnement slutter. Hvis du er fuldmægtig for mere end én delt konto, beholder du adgangen til den delte konto, du først blev fuldmægtig på, og mister adgangen til enhver anden delt konto, du måtte have haft adgang til.

Opsigelse af dit Unlimited-abonnement indebærer altid samtidig opsigelse af dit kundeforhold med samarbejdspartnere, der leverer forskellige tjenester som en del af Unlimited-produktet. Dette gælder uanset om du eller Lunar opsiger kundeforholdet.

Ved at acceptere disse brugsbetingelser accepterer du, at Lunar kan opkræve et gebyr for opsigelse af dit ubegrænsede abonnement, hvis du opsiger dit ubegrænsede abonnement inden for de første seks måneder efter dit abonnement. Gebyret for opsigelse af Ubegrænset abonnementet inden for de første 6 måneder kan findes i det separate dokument, "Lunar Prisliste Privatkunder".

Lunar kan altid opsige kundeforholdet med dig uden varsel i tilfælde af misbrug eller forsøg på misbrug af Lunar-appen, Unlimited-produktet eller andre produkter. Det kan for eksempel være i tilfælde af dit væsentlige brud på de gældende brugsbetingelser, eller uacceptabel brugeradfærd.

I tilfælde af at samarbejdet mellem Lunar og partnere i Unlimited ophører, er vi berettiget til at flytte dine produkter mv. til Lunars nye partner i det omfang dette er muligt under de gældende regler på dette område, og efter opnåelse af en eventuel godkendelse fra Finanstilsynet og/eller indhente dit samtykke i fornødent omfang.

Under alle omstændigheder er Lunar berettiget til at kontakte dig via appen for at informere dig om ophøret af samarbejdet, så du bliver gjort opmærksom på, at du ikke længere vil kunne gøre brug af Unlimited-produktet, hvis du ikke ønsker at skifte til Lunars nye partner.

7. Hæftelse, ansvar og erstatning

Lunar er ikke ansvarlig for og hæfter ikke for de ydelser, produkter, tjenester, rådgivning, funktioner, løsninger mv., som leveres af vores samarbejdspartnere til dig gennem vores app. Lunar er heller ikke ansvarlig for og hæfter heller ikke for de ydelser, produkter, tjenester, rådgivning, funktioner, løsninger mv., som vores samarbejdspartnere på anden vis leverer til dig, og som er relateret til eller ikke er relateret til dit brugerforhold hos os.

I alle tilfælde er Lunars eventuelle ansvar over for dig som vores kunde begrænset til tilfælde, hvor vi har handlet forsætligt eller udvist groft uagtsomhed. Ethvert ansvar kan dog ikke omfatte indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, omsætningstab, avancetab, tab eller beskadigelse af data, tab af goodwill eller lignende.

8. Force majeure

Hvis der opstår uventede og ekstraordinære omstændigheder uden for din eller vores kontrol, som du eller vi ikke burde have taget i betragtning ved etableringen af kontraktforholdet, og heller ikke burde have undgået eller overvundet, skal alle rettigheder og forpligtelser for både dig og os suspenderes i perioden de uventede og ekstraordinære omstændigheder.

Eksempler på sådanne uventede og ekstraordinære omstændigheder uden for din og vores kontrol er følgende: strejke, lockout, krig, boykot, blokade, terror, sabotage, hærværk, herunder hacking og computervirus, svigt/nedbrud af strømforsyning, telekommunikation – samt manglende adgang til eller nedbrud af it-systemer eller data i disse systemer, der kan henføres til sådanne forhold, uanset om det er os, en ekstern leverandør eller tredjepart, der står for driften af systemerne.

Hverken du eller vi kan holdes ansvarlige for sådanne uventede og ekstraordinære omstændigheder og for de økonomiske og ikke-økonomiske konsekvenser og/eller tab forbundet hermed.

9. Gyldighed og version

Hvis en eller flere vilkår i disse brugsbetingelser viser sig at være ugyldige, ulovlige eller på anden måde ikke håndhæves, skal de øvrige vilkår i brugsbetingelserne fortsat gælde fuldt ud.

Dette er version 1.1 af Unlimited brugerbetingelserne og er gyldige fra den 15. maj 2023.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696