Lunar Logo

Privatlivspolitik

Lunar Block A/S, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C, Danmark, CVR: 38808117, (“Lunar”, “vi”, “os”) er dataansvarlig for den behandling af persondata der foretages i forbindelse med din brug af krypto-handelsplatformen (“platformen”), som beskrevet nedenfor.

Formål med behandling

Helt overordnet behandler vi dine persondata for at opfylde fire forskellige formål: 1. for at identificere dig, 2. for at kunne stille en platform for handel med krypto, herunder udføre transaktioner på dine vegne, 3. for at give den bedst mulige oplevelse med at bruge platformen, og 4. for at sende dig markedsføringsmateriale. Formålene er nærmere beskrevet herunder.

 1. Inden vi kan gøre platformen tilgængelig for dig, er vi juridisk forpligtet til at indhente visse oplysninger om dig, herunder gyldig legitimation, og foretage en vurdering af dig som kunde. Det kan ske, enten ved at du indsender de nødvendige dokumenter til os eller ved at vi, med dit samtykke, kan indhente oplysningerne fra Lunar Bank A/S, der indsamlede tilsvarende oplysninger, da du oprettede din konto. Disse oplysninger kaldes også “Know Your Customer” (KYC) data.
 2. Når du køber eller sælger krypto aktiver, registrerer vi dine anmodninger og udførte transaktioner, så vi kan dokumentere alle handler og ordrer. Vi giver dig et løbende overblik over dine kryptobeholdninger.
 3. For at kunne give dig den bedst mulige oplevelse, når du bruger platformen, monitorerer vi din brug af den. Dette giver os et indblik i, hvad der fungerer godt, og hvordan vi kan forbedre brugeroplevelsen.
 4. Hvis du har givet dit samtykke til at modtage markedsføringsmateriale, bruger vi dine personoplysninger til at sende dig information om nye produkter, features og tilbud.

Kategorier af personoplysninger

Alle personoplysninger, som vi indhenter om dig, bliver behandlet til forskellige specifikke formål som beskrevet ovenfor.

De personoplysninger, vi behandler, kan inddeles i følgende kategorier:

 • Dokumentation for legitimation, herunder informationer som dit navn og statsborgerskab samt dokumentation om din identitet og CPR-nummer.
 • Kontaktinformation
 • Oplysninger om hvorvidt du har en fremtrædende offentlig funktion (PEP)
 • Finansielle og økonomiske oplysninger, herunder oplysninger om transaktioner relateret til din konto
 • Dokumentation for kommunikation, herunder både skriftlig korrespondance og optagelse af telefonsamtaler
 • Oplysninger vedrørende formålet med og det forventede omfang af dit kundeforhold hos os
 • Teknisk information relateret til dit brug af platformen i Lunars app
 • Følsomme eller særlige kategorier af information. Som udgangspunkt behandler vi ikke disse typer af oplysninger, medmindre du selv vælger at sende dem til os
 • Anden information du frivilligt videregiver til os.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for vores behandling af ovenstående informationer findes i både i den finansielle lovgivning og andetsteds. Dette omfatter bl.a.:

 • Hvidvaskloven
 • Bogføringsloven
 • Betalingsloven
 • Markedsføringsloven
 • Persondataloven

Afhængig af det specifikke formål vil vi desuden behandle persondata efter reglerne i EU’s Persondataforordning (GDPR). Denne behandling kan være baseret på dit samtykke, fx når vi sender dig markedsføringsmateriale, jf. art. 6.1 (a), når det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, jf. art. 6.1 (b), når det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse som påhviler den dataansvarlige, jf. art. 6.1 (c) , når det er nødvendigt for, at den dataansvarlige kan forfølge en legitimt interesse, jf. art. 6.1 (f) f.x. som led i vores bestræbelse efter udvikling af nye produkter eller styrkelse af vores tekniske- og betalingssikkerhed.

Opbevaring af personoplysninger

Al behandling af personoplysninger sker, som beskrevet ovenfor, for at opfylde specifikke formål. I hvert enkelt tilfælde har vi lavet en vurdering af, hvor længe det er nødvendigt for os at behandle oplysningerne, og på baggrund heraf, opstillet regler for opbevaringen, så vi på den måde sikrer, at vi ikke opbevarer persondata længere, end det er nødvendigt. For eksempel er vi ifølge Hvidvaskloven forpligtet til at opbevare oplysninger om transaktioner, dokumenter og andre oplysninger relateret til transaktionen i mindst fem år efter gennemførelsen af transaktionen.

Modtagere af personoplysninger

Dine persondata bliver udelukkende delt med tredjeparter, hvor det er nødvendigt for, at vi kan levere vores services. Disse tredjeparter handler enten under vores instruktioner som databehandler eller modtager dine personoplysninger som en individuel dataansvarlig, der behandler oplysningerne for egne formål, fx at leve op til lovkrav.

Vi sælger ikke dine persondata.

Databehandlere

Vores databehandlere behandler dine persondata efter reglerne i GDPR og i overensstemmelse med den databehandleraftale, vi har indgået med dem. Databehandleraftalen indeholder strenge instruktioner for, hvordan personlige oplysninger må behandles, og beskriver, hvilke sikkerhedskrav databehandleren skal leve op til.

Vores eksterne partner hjælper os med udvikling, vedligeholdelse og hosting af platformen. Den løbende screening for hvidvask og direkte kundesupport er ligeledes outsourcet til en tredjepart.

Dataansvarlige

Som det sidste led i gennemførelsen af en handelsordre skal betalingen bekræftes. Dette sker via en tredjeparts betalingsapp, der er tilgængelig direkte i platformen. Checkout-løsningen leveres af Lunar Bank A/S, der vil modtage besked om den ønskede transaktion mellem dig og os, og handle derefter. Som leverandør af checkout-løsningen skal Lunar Bank A/S opbevare oplysninger om transaktionen for at overholde egne juridiske forpligtelser.

Du kan finde mere information om, hvordan de behandler dine personoplysninger på www.lunar.app

Dine rettigheder

Som registreret eller data subjekt har du en række rettigheder, der skal sikre, at du har kontrol over, hvordan dine personoplysninger behandles. Disse rettigheder er nærmere beskrevet i dette afsnit. Du kan desuden finde mere information om disse rettigheder hos Datatilsynet.

Hvis du ønsker at udøve en af disse rettigheder, skal du kontakte os som beskrevet nedenfor.

Ret til indsigt

Du har ret til at få oplyst, om der behandles persondata om dig. Hvor det er tilfældet, har du ret til indsigt i, hvilke kategorier af persondata der behandles, til hvilke formål dine persondata behandles, samt, hvor muligt, det forventede tidsrum for opbevaring af personoplysninger.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få oplysninger om dig rettet, hvis vi har oplysninger om dig, som er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante.

Ret til at blive glemt

I særlige situationer har du ret til at få dine oplysninger slettet fra vores database og dermed blive glemt. Der er dog visse begrænsninger til denne ret, fx hvis oplysningerne er nødvendige for at overholde lovkrav om dokumentation eller forsvare Lunar mod retskrav.

Ret til begrænset behandling

I visse situationer, typisk i forbindelse med opfyldelse af andre anmodninger om at udøve dine rettigheder, har du ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Det vil i sagens natur begrænse Lunar’s muligheder for at behandle dine personoplysninger uden dit samtykke til andre formål end opbevaring og fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du har afleveret til Lunar, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. I situationer hvor oplysninger skal overføres fra Lunar til en anden bank, skal Lunar, på din anmodning og hvor teknisk muligt, transmittere disse oplysninger til den anden bank.

Ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring

Du har ret til at gøre indsigelse mod bestemte aktiviteter, som fx behandlingen af personoplysninger til brug i markedsføring, herunder profilering.

Klager

Hvis du synes, at vi ikke har forklaret godt nok, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det, eller hvis du mener, vi foretager os ting med dine personoplysninger, som du synes er forkert, håber vi, at du vil fortælle det direkte til os, så vi har mulighed for at rette op på dette. Du har dog også muligheden for at klage til Datatilsynet.

Lunar har på udpeget en fælles Databeskyttelsesrådgiver (DPO) for Lunar koncernen, som kan kontaktes via:

 • email: dpo@lunar.app
 • brev: Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C, att. “DPO”.

Du kan finde kontaktinformation og en vejledning for klager på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Lunar Block A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 38808117