Lunar Logo

Generelle vilkår bedriftskunder

Versjon 1.0 – Gyldig fra 1. september 2022

1. Introduksjon

De generelle vilkårene og betingelsene gjelder for alle avtaler mellom deg og Lunar Bank ("Lunar", "vi", "oss"), med mindre annet er uttrykkelig angitt i en separat avtale. Her kan du lese om bankens og dine rettigheter og plikter, og generell informasjon om kundeforholdet.

De generelle vilkårene inneholder også opplysninger i henhold til finansavtaleloven.

Det gjelder spesielle regler for f.eks. betalingskort. Disse utleveres ved etablering av produktet. For de fleste forretningsområder er det nødvendig med detaljerte regler for å supplere disse generelle reglene i de generelle vilkårene.

Vi kan endre forretningsvilkårene uten varsel hvis denne endringen er til din fordel. Endringer som ikke er til din fordel vil skje med 1 måneds varsel.

Du kan alltid finne gjeldende vilkår og betingelser under "Avtaler" i appen eller på vår nettside www.lunar.app.

2. Etablering av kunderelasjoner

Ved etablering av kundeforhold med Lunar må du som kunde dokumentere navn, organisasjonsnummer, organisasjonsform, bedriftens adresse og evt. navn på daglig leder og styremedlemmer eller personer i tilsvarende stilling. Dette kan gjøres ved å vise frem f.eks pass eller førerkort og firmaattest. For å kunne opprettes digitalt i Lunar må du ha statsborgerskap innenfor EU/EØS, være bosatt i Norge og ha gyldig BankID.

Du må gi informasjon om hvordan og i hvilken grad du ønsker å bruke Lunar, og vi kan be om dokumentasjon som bekrefter informasjonen du gir. Kundeforholdets omfang må ikke avvike fra det omfanget du har oppgitt ved etableringen av kundeforholdet.

Det gjelder for alle kunder at de må være minst 18 år.

3. Rentevilkår

Lunar Banks innskudds- og utlånsrenter er variable, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. At renten er variabel gjør at banken når som helst kan endre renten.

Renten kan endres uten varsel hvis endringen er i din favør. I tillegg kan Lunar Bank endre renten uten varsel på grunn av eksterne faktorer som:

 • Innenlandske eller utenlandske endringer i penge- eller kredittpolitikken er viktig for Lunar Bank fordi det generelle rentenivået påvirkes
 • annen utvikling i det generelle rentenivået, for eksempel i penge- og obligasjonsmarkedene, som er av betydning for Lunar Bank
 • finansieringskostnadene endres
 • endringer i skatter og avgifter av betydning for Lunar Bank

Renten kan endres dersom endringen skyldes markeds-, kostnads-, regulatoriske, risiko- eller inntjeningsforhold, som f.eks.

 • en mer hensiktsmessig bruk av bankens ressurser
 • økte kostnader ved å skaffe kapital, f.eks økt kapital, likviditet eller solvenskrav
 • endringer i lovverk, rettspraksis og myndighetspraksis
 • kostnadsutvikling i banken
 • oppfylle krav, anbefalinger og/eller målsetninger fra investorer, offentlige myndigheter, ratingbyråer og/eller andre interessenter som har innvirkning på bankens forretningsmodell og risikoprofil;
 • ved langvarig ubalanse mellom markedsrentene
 • økt operasjonell risiko for banken
 • innskudd til generelle garantiordninger
 • økt generell kredittrisiko for banken
 • nasjonale og internasjonale forhold, som generelt påvirker bankens virksomhet
 • andre faktorer som nødvendiggjør økt inntjening eller endret prisstruktur

Lunar kan endre renten dersom det har skjedd vesentlige endringer i forretningsforholdet til banken, for eksempel relatert til omfanget av engasjementet med banken, eller i de individuelle forhold som lå til grunn for dine rentevilkår.

Renten avhenger av kontotype. De til enhver tid gjeldende rentesatsene for de enkelte kontotyper og produkter finnes på Lunar Banks prisliste og på www.lunar.app.

Lunars renter, rentemarginer og andre priser kan endres til skade for deg. Lunar vil sende deg skriftlig varsel om endringen. Varselet skal så vidt mulig sendes før endringen. Du vil motta informasjon om renteendringer via den e-postadressen du har gitt banken og evt. via annonsering i dagspressen.

4. Renteberegning og renteopptjening

Rentedagen (valuteringsdagen) er dagen da innskuddet eller betalingen trer i kraft for beregning av renter på en konto. Ved innbetaling til konto er rentedagen samme dag som innbetalingen. Ved uttak fra konto er rentedato dagen som tas ut fra konto. Når renter krediteres kontoen, er rentedagen første transaksjonsdag etter renteopptjening. Vi gjør en daglig renteberegning basert på antall kalenderdager.

Lørdager, søndager og helligdager er ikke virkedager i Lunar Bank. For innskudd belastes renten månedlig med mindre annet fremgår av kontoavtalen. Rentene på lån periodiseres månedlig, med mindre annet fremgår av kreditt- eller låneavtalen. Renten beregnes baklengs og rentebeløpet fremkommer av kontooversikten i Lunar-appen og av kontoutskriften.

5. Gebyrer for tjenester

Vi kan kreve gebyrer for tjenester og for å svare på spørsmål fra offentlige myndigheter om dine forhold eller fra Nets Norge A/S i forbindelse med tjenester du har knyttet til din konto i Lunar Bank. Gebyrene belastes enten som et fast beløp for ytelsen eller i prosent eller timepris i forhold til ytelsens omfang. Beregningsmetodene kan kombineres. Vi oppgir de vanlige avgiftene i Lunar-appen, på www.lunar.app eller på forespørsel. Andre avgifter er gitt på forespørsel.

Vi kan redusere tjenestegebyrene når som helst uten varsel.

Vi kan øke gebyrene for tjenester som du betaler fortløpende i forbindelse med ditt kundeforhold med Lunar, med 1 måneds varsel, dersom endringen skyldes markeds-, kostnads-, regulatoriske, forretningsmessige, konkurransemessige, risiko- eller inntjeningsforhold. Du kan se eksempler på slike forhold i kapittel 3 ovenfor. Listen er ikke uttømmende.

Av forretningsmessige årsaker kan vi pålegge gebyrer for tjenester som vi ikke tidligere har belastet for. Et slikt gebyr kan ilegges med 1 måneds varsel dersom endringen skyldes markeds-, kostnads-, regulatorisk virksomhet, konkurranse, risiko eller inntjeningsforhold. Du kan se eksempler på slike forhold i kapittel 3 ovenfor. Listen er ikke uttømmende.

Vi kan alltid innføre og øke gebyrer for enkelttjenester og generelt for nye avtaler uten varsel.

Du får informasjon om endring av gebyrer samt introduksjon av nye avgifter via e-post og i Lunar-appen.

6. Betalingskonto

En betalingskonto er en konto opprettet for å gjennomføre betalingstransaksjoner.

Vi kan når som helst avvise en betalingsordre dersom det ikke er dekning på kontoen din der betalingen trekkes. Vi kan når som helst holde tilbake en betalingsordre i visse tilfeller som: når en sanksjonert part er inkludert i betalingsstrømmen og mistanke om svindel.

7. Overtrekksrenter og purregebyrer

Dersom du har overtrekk på konto, kommer i restanse eller blir brukt i strid med avtalen med Lunar Bank, kan banken kreve overtrekksrente, provisjoner eller forsinkelsesrenter, gebyrer for utsendelse av kontoutskrifter og purrebrev samt betaling av utgifter vedrørende juridisk bistand til inkasso mv. Størrelsen på purregebyret fremgår av Lunar Banks purrebrev og fremgår av Lunars prisliste, på www.lunar.app eller på forespørsel. Overtrekksrente og overtrekksprovisjon er oppgitt på Lunars prisliste, på www.lunar.app eller på forespørsel.

8. Gjennomføringstid

Gjennomføringstiden er tiden som kan gå fra et beløp trekkes fra en betalingskonto til det er innbetalt til en konto i mottakers bank. Maksimal gjennomføringstid for betalingstransaksjoner innen EØS-området omfattet av finansavtaleloven er inntil 3 bankdager. For papirbaserte betalingstransaksjoner kan gjennomføringstiden være inntil 4 bankdager. For betalingstransaksjoner til land utenfor EØS-området, vil beløpet normalt bli godskrevet mottakers bank innen åtte virkedager fra betalingsordren anses mottatt, med mindre det er avtalt lengre overføringstid.

Dersom en betalingsordre mottas etter klokken 15.30 en bankdag, anses den for å være mottatt påfølgende bankdag. Du kan få informasjon om fristen for å motta betalingsoppdrag ved å kontakte oss.

9. Valutakurser

På www.lunar.app finner du informasjon om faktisk valutakurs eller referansekurs dersom det skjer en valutaveksling i forbindelse med en overføring. Endringer i fastsatt valutakurs kan skje uten varsel.

10. Skatter og avgifter

I den grad ny eller endret offentlig regulering eller praksis medfører at en tjeneste levert av Lunar Bank til deg pålegges nye skatter eller avgifter, forbeholder vi oss retten til å kreve inn disse skattene eller avgiftene direkte fra deg uten varsel.

Det samme gjelder endringer eller opphør av eksisterende skatter eller avgifter.

11. Informasjon om / kontroll av betalingstransaksjoner

Vi gjør daglig informasjon om betalingstransaksjoner tilgjengelig gratis i Lunar-appen. Du må kontinuerlig sjekke betalingstransaksjoner i Lunar-appen,

Hvis det er transaksjoner du ikke genkjenner, skal du kontakte oss via appen så snart som mulig etter at du blir oppmerksom på den uautoriserte transaksjonen. Ved vurdering av om du har kontaktet oss i tide, vil det bli lagt vekt på din plikt til å løpende kontrollere betalingstransaksjoner.

Innsigelser vedrørende betalingstransaksjoner omfattet av finansavtaleloven må uansett fremsettes senest 3 uker etter at transaksjonen er gjennomført.

Finansavtaleloven §§ 33a, 35, 36, 43a og forskrift om betalingstjenester § 14 gjelder ikke.

Vi vil varsle deg om mistenkte faktiske tilfeller av misbruk eller sikkerhetstrusler, inkludert hvis vi blir oppmerksomme på det. Varslingen kan for eksempel skje ved telefonkontakt, ved varsling i Lunar-appen eller annen lignende sikker prosedyre.

12. Motregning

Vi kan uten forvarsel til deg motregne eventuelle forfalte fordringer mot deg i eventuelle forfalte fordringer som du har eller får mot Lunar Bank.

13. Oppsigelse

Både du og Lunar Bank kan si opp kundeforholdet når som helst. En oppsigelse fra oss må være saklig begrunnet og du vil bli varslet skriftlig.

Vi kan si opp kundeforholdet uten varsel dersom du, din fullmektig eller andre som har rett til å disponere Lunar Bank på dine vegne er underlagt sanksjoner vedtatt av EU eller FN, jf. Utenriksdepartementets oversikt over sanksjoner, eller lignende for eksempel amerikanske myndigheter som OFAC, eller hvis det ikke har vært mulig for Lunar Bank å gjennomføre eller oppdatere nødvendig informasjon om deg i henhold til hvitvaskingslovgivningen.

Kundeforholdet kan også avsluttes uten varsel dersom du ikke informerer oss om opplysningene som vi er forpliktet til å innhente fra deg i henhold til lovverket, som eksempelvis skattelovgivningen og hvitvaskingsloven.

Vi kan blokkere din tilgang til appen, produktene og tjenestene våre når som helst hvis du ikke gir oss informasjonen ovenfor.

Lunar Bank kan si opp avtalen uten varsel dersom det er konstatert misbruk eller brudd på avtalen. I følgende situasjoner har Lunar Bank rett til å si opp kundeforholdet uten varsel:

 • Dersom du kommer under konkurs, tvangsoppløsning eller innleder forhandlinger om gjeldssanering.
 • Ved dødsfall.
 • Dersom du tar fast opphold utenfor landets grenser.
 • Dersom du har gitt uriktige opplysninger som er relevante for opprettelsen av kundeforholdet.

Når kundeforholdet avsluttes, kan vi si opp garanti- og kausjonsforpliktelser og frigjøre oss fra andre forpliktelser inngått på dine vegne, inkludert forpliktelser i utenlandsk valuta. Du er forpliktet til å frita Lunar Bank fra alle forpliktelser som er inngått på dine vegne og skal stille nødvendig sikkerhet dersom vi anser det nødvendig.

Oppsigelse av kontoprodukter hvor det er knyttet månedsgebyr og ikke annet er spesifisert, oppsigelsesfristen er inneværende måned + 1 måned, hvoretter gebyret og alle tilhørende tjenester og vilkår opphører. Innbetalt gebyr for gjenværende periode vil ikke bli refundert.

14. Bedrifter i utlandet

Hvis Lunar Bank driver virksomhet i utlandet på dine vegne, vil vi utpeke en samarbeidspartner med mindre annet er avtalt. I samme grad som oss er du underlagt de rettsregler, sedvaner og forretningsvilkår som gjelder for avtalen med den utenlandske forretningsforbindelsen.

15. Elektronisk kommunikasjon og inngåelse av avtaler

Vi kan gi deg all informasjon i elektronisk form, selv om det i avtaledokumenter, vilkår mv. brukes ord som "skriftlig", "brev", "kontoutskrift" osv. Du vil motta brev og dokumenter fra oss elektronisk i Lunar-appen eller via Digipost eller andre digitale kanaler.

De typer brev og dokumenter som du mottar i Lunar-appen, Digipost eller andre digitale kanaler kan være varsler som gebyr- og renteendringer, avtaledokumenter og vilkår, samt melding om endringer i disse.

Når du mottar de elektroniske brevene og dokumentene har det samme rettsvirkning som når du mottar vanlig post. Det betyr at du skal åpne og kontrollere hva som sendes til deg elektronisk, på samme måte som vanlig post. Du plikter å sørge for at du har tilgang til Lunar-appen, Digipost og de andre brukte digitale kanalene.

Vi kan fortsette å sende brev og dokumenter med vanlig post hvis vi anser dette for å være den beste måten å informere deg på.

Du kan inngå elektroniske avtaler med oss ​​ved å bruke BankID. Når du for eksempel bruker BankID for å godta en avtale, tilsvarer det en elektronisk signatur. Denne elektroniske signaturen er juridisk bindende på samme måte som en signatur på et fysisk dokument.

16. Kredittinformasjon til tredjepart

Lunar Bank er tilknyttet tredjepart for rapportering av kredittinformasjon og rapporterer i henhold til gjeldende regler.

17. Bankens ansvar

Vi er erstatningsansvarlige dersom vi på grunn av feil eller mangler oppfyller avtalte forpliktelser for sent eller ufullstendig.

I de områdene hvor strengere ansvar gjelder, er vi ikke ansvarlig for tap som skyldes:

 • sammenbrudd i/manglende tilgang til IT-systemer eller skade på data i disse systemene som kan henføres til hendelsene som er oppført nedenfor, enten det er Lunar Bank selv eller en ekstern leverandør som er ansvarlig for driften av systemene,
 • svikt i bankens strømforsyning eller telekommunikasjon, rettshåndhevelse eller administrative handlinger, naturkatastrofer, krigsopptøyer, sivil uro, sabotasje, terror eller hærverk, inkludert datavirus og hacking,
 • streik, lockout, boikott eller blokade, uavhengig av om konflikten er rettet mot eller initiert av Lunar Bank selv eller dens organisasjon og uavhengig av årsaken til konflikten. Dette gjelder også når konflikten kun berører deler av banken,
 • andre forhold utenfor bankens kontroll.

Lunar Banks ansvarsfraskrivelse gjelder ikke:

 • dersom banken burde ha forutsett årsaken til tapet da avtalen ble inngått, eller banken burde ha unngått eller overvunnet årsaken til tapet,
 • dersom loven uansett gjør banken ansvarlig for det forhold som er årsaken til tapet.

18. Blokkering mm. av transaksjoner, ordrer, pengeoverføringer og lignende

Dersom du setter i gang overføring av beløp som er i strid med sanksjoner fra den norske stat, myndigheter, EU eller FN, jf. Utenriksdepartementets oversikt over sanksjoner, eller lignende for eksempel amerikanske myndigheter som OFAC, kan overføringen stanses og beløpet fryses.

Tilsvarende kan enhver annen ordre fra deg, gjennomføring av transaksjoner som direkte eller indirekte involverer deg, eller oppfyllelse av våre forpliktelser som er i strid med sanksjoner, jf. ovenfor, bli forsinket, delvis utført eller blokkert i sin helhet.

Videre kan forsinkelse, retur eller blokkering av en overføring forekomme dersom en utenlandsk bank som er involvert i gjennomføringen av overføringen mangler informasjon mv. for å kunne gjennomføre overføringen eller en overføring ellers ikke vil kunne gjennomføres.

19. Klager

Klager på Lunar Bank rettes til klage@lunar.app.

Dersom klagen til Lunar Bank Complaints Service ikke fører til en løsning, kan klage rettes til Finansklagenemnda, Boks 53 Skøyen, 0212 Oslo. Det går også å benytte direkte link på www.minsak.finkn.no.

20. Taushetsplikt

De ansatte i Lunar Bank har taushetsplikt om kundeforhold og kan derfor ikke uberettiget videreformidle opplysninger som de får kjennskap til gjennom sitt arbeid.

Reglene om taushetsplikt følger av finansforetaksloven.

21. Beskyttelse av dine personlige opplysninger

Vi legger stor vekt på at du skal være trygg på å være kunde hos oss. Informasjonen om deg som vi mottar, for eksempel når du blir kunde hos oss gjennom Lunar-appen, behandler vi ansvarlig, med respekt for ditt privatliv og – selvfølgelig – i henhold til gjeldende lovverk om bl.a. beskyttelse av dine personopplysninger.

Du kan lese mer om vår behandling av dine personopplysninger i vår separate personvernpolicy i Lunar-appen eller på www.lunar.app.

Hvis du er misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du klage til:

Lunar Bank A/S Klageservice

Hack Kampmanns Plads 10 8000 Aarhus Denmark

Klage@lunar.app

eller:

Datatilsynet Boks 458 Sentrum NO-0105 Oslo

Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte vårt personvernombud:

Lunar Bank A/S Databeskyttelsesrådgiver

Hack Kampmanns Plads 10 8000 Aarhus Denmark

dpo@lunar.app

22. Garantiformuen (innskudds- og investor garantiformuen)

Som bankkunde er du i stor grad dekket mot tap ved bankens konkurs gjennom det danske sikringsfondet Garantiformuen. Garantiformuen dekker bl.a. registrerte innskudd i banker med inntil et beløp tilsvarende 100 000 euro pr. innskyter.

Skjemaet 'Oplysningsskema - Garantiformuen for indskydere og investorer' er tilgjengelig på www.lunar.app.

Du finner mer informasjon på Garantiformuens nettside www.fs.dk

23. Tilsyn og god praksis for finansforetak

Danske Erhvervsministeriet har gitt en pålegg om god praksis for finansforetak. Bekjennelsen fastsetter bl.a. krav om at kundene skal informeres om de tilfeller finansselskapet mottar provisjon eller annen godtgjørelse for salg av partneres produkter. På www.lunar.app og i appen gis det informasjon om godtgjørelsen banken mottar fra samarbeidspartnere.

Lunar Bank er under tilsyn av det danske Finanstilsynet, som hører til Erhvervsministeriet. Lunar Bank er registrert i CVR-registret med CVR-nr. 39 69 76 96

24. Språk, lovvalg og verneting

Vi inngår alle avtaler på norsk. Avtalene er underlagt norsk lov og tvister kan bringes inn for norske domstoler.

25. Endring

Vi kan endre de generelle vilkårene og betingelsene uten varsel når det er til din fordel. Øvrige endringer gjøres med et varsel på minst 1 måned. Du vil bli varslet om endringer enten skriftlig eller elektronisk (via e-post, Lunar-appen eller via Digipost).

Du er forpliktet til å sikre at du har tilgang til Lunar-appen og å varsle oss om eventuelle endringer i din adresse og/eller e-postadresse. Du er ansvarlig for ikke å motta melding om endringer dersom du ikke har informert oss om e-post og/eller adresseendring og/eller ikke har tilgang til Lunar-appen, din e-post eller Digipost.

26. Angrerett

Som bedriftskunde i Lunar Bank har du ikke angrerett på etablering av betalingskontoer og eventuelle andre kjøp i Lunar.

Eventuelle produkter i Lunar med andre vilkår for angrerett enn beskrevet ovenfor er nærmere beskrevet i de spesifikke produktvilkårene.

27. Fullmakt

Lunar skal ha oppgitt hvem som har tegningsretten eller fullmakten for deg. En annen person kan få fullmakt for dine kontoer og innskudd. Dette gjøres skriftlig og vanligvis på Lunars fullmaktsskjema. Lunar kan avvise en fullmakt. Endring eller tilbakekall av fullmakten skal også skje skriftlig. For personlig drevne enkeltpersonforetak opphører fullmakten når Lunar får kjennskap til fullmaktsgivers død og kontoer sperres inntil skifteretten har tatt stilling til boets behandling

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696