Lunar Logo

Generelle vilkår for privatkunder

versjon 1.2 - gjelder fra 27. april 2024 Se eldre versjon lenger ned

1. Introduksjon

De generelle vilkårene gjelder for alle avtaler mellom deg og Lunar Bank ("Lunar", "vi", "oss"), med mindre annet uttrykkelig fremgår av særskilt avtale. Her kan du lese om bankens og dine rettigheter og plikter, samt finne generell informasjon om kundeforholdet.

De generelle vilkårene inneholder også opplysninger i henhold til finansavtaleloven.

Det gjelder særskilte vilkår for f.eks. betalingskort. Disse sendes ut når produktet er bestilt, og er til enhver tid å finne i appen og på vår nettside www.lunar.app. For de fleste forretningsområder, er det nødvendig med særskilte vilkår som supplerer de generelle vilkårene.

Vi kan endre de generelle vilkårene uten varsel hvis denne endringen er til din fordel. Endringer som ikke er til din fordel vil skje med 2 måneders skriftlig varsel.

Du kan alltid finne gjeldende vilkår og betingelser under "Avtaler" i appen eller på vår nettside.

2. Etablering av kundeforhold

Ved etablering av kundeforhold til Lunar, må du som kunde oppgi navn og personnummer. Dette kan gjøres med BankID. For å kunne opprettes digitalt i Lunar, må du ha statsborgerskap innenfor EU/EØS, være bosatt innenfor EU/EØS, samt inneha gyldig BankID.

I tilfelle ovennevnte krav ikke kan overholdes, kan man kun opprettes som kunde i Lunar, ved å møte opp fysisk etter avtale, hvoretter søknaden din kan behandles av en ansatt i banken. Alle kunder i Lunar Bank må være minst 15 år.

3. Rentevilkår

Lunar Banks innskudds- og utlånsrenter er variable, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. At renten er variabel innebærer at banken når som helst kan endre renten.

Renten kan endres uten varsel hvis endringen er til din fordel. I tillegg kan Lunar Bank endre renten uten varsel på grunn av eksterne faktorer som:

 • Innenlandske eller utenlandske endringer i penge- eller kredittpolitikken har betydning for Lunar Bank fordi det generelle rentenivået påvirkes
 • annen utvikling i det generelle rentenivået, for eksempel i penge- og obligasjonsmarkedene, som er av betydning for Lunar Bank
 • finansieringskostnadene endres
 • endringer i skatter og avgifter av betydning for Lunar Bank

Renten kan endres dersom endringen skyldes markeds-, kostnads-, regulatoriske-, risiko- eller inntjeningsforhold, som f.eks.

 • en mer hensiktsmessig bruk av bankens ressurser
 • økte kostnader ved å skaffe kapital, f.eks økt kapital-, likviditets- eller solvenskrav
 • endringer i lovgivning, rettspraksis og myndighetspraksis
 • kostnadsutvikling i banken
 • Oppfyllelse av krav, anbefalinger og/eller målsetninger fra investorer, offentlige myndigheter, ratingbyråer og/eller andre interessenter som har innvirkning på bankens forretningsmodell og risikoprofil;
 • ved langvarig ubalanse mellom markedsrentene
 • økt operasjonell risiko for banken
 • innskudd til generelle garantiordninger
 • økt generell kredittrisiko for banken
 • nasjonale og internasjonale forhold, som generelt påvirker bankens virksomhet
 • andre faktorer som nødvendiggjør økt inntjening eller endret prisstruktur

Lunar Bank kan med 2 måneders varsel endre renten dersom det har skjedd vesentlige endringer i forretningsforholdet til banken, for eksempel relatert til omfanget av engasjementet med banken, eller i de individuelle forhold som ble lagt til grunn for dine rentevilkår.

Renten avhenger av kontotype. De til enhver tid gjeldende rentesatsene for de enkelte kontotyper og produkter finnes på Lunar Banks prisliste og på www.lunar.app.

Du vil motta informasjon om renteendringer via den e-postadressen du har gitt banken og evt. via annonsering i dagspressen.

4. Renteberegning og rentetilskriving

Rentedagen (valuteringsdagen) er dagen da innskuddet eller betalingen trer i kraft for beregning av renter på en konto. Ved innbetaling til konto er rentedagen samme dag som innbetalingen. Ved uttak fra konto, er rentedato dagen uttaket trekkes fra konto. Når renter tilskives kontoen, er rentedagen første transaksjonsdag etter renteopptjening. Vi gjør en daglig renteberegning basert på antall kalenderdager.

Lørdager, søndager og helligdager, dagen etter Kristi himmelfartsdag, grunnlovsdag, julaften og nyttårsdag er ikke bankdager i Lunar Bank.

For innskudd tilskrives renten månedlig med mindre annet fremgår av kontoavtalen. Rentene på lån periodiseres månedlig, med mindre annet fremgår av kreditt- eller låneavtalen. Renten beregnes bakover og rentebeløpet fremkommer av kontooversikten i Lunar-appen og av kontoutskriften.

Vi kan endre reglene om renteberegning når som helst med 2 måneders varsel. Du får informasjon om endringene i Lunar-appen.

5. Innskudd

Lunar Bank forbeholder seg retten til når som helst å endre beløpsgrensene for innskudd, renter på innskudd og gebyret for innskudd over tillatte grenser. Se prislisten for hvilke rammer, renter og gebyrer som til enhver tid gjelder dersom grensene overskrides.

6. Gebyrer for tjenester

Vi kan kreve gebyrer for tjenester og for å svare på spørsmål fra offentlige myndigheter om dine forhold eller fra Nets Norge A/S i forbindelse med tjenester du har knyttet til din konto i Lunar Bank. Gebyrene belastes enten som et fast beløp for ytelsen eller i prosent eller timepris i forhold til ytelsens omfang. Beregningsmetodene kan kombineres. Vi oppgir de alminnelige gebyrer i Lunar-appen, på www.lunar.app eller på forespørsel. Andre avgifter opplyses på forespørsel.

Vi kan til enhver tid uten varsel redusere tjenestegebyrene.

Vi kan øke gebyrene for tjenester som du betaler fortløpende i forbindelse med ditt kundeforhold med Lunar, med 2 måneds varsel, dersom endringen skyldes markeds-, kostnads-, regulatoriske, forretningsmessige, konkurransemessige, risiko- eller inntjeningsforhold. Du kan se eksempler på slike forhold i kapittel 3 ovenfor. Listen er ikke uttømmende.

Av forretningsmessige årsaker kan vi pålegge gebyrer for tjenester som vi ikke tidligere har tatt gebyr for. Et slikt gebyr kan ilegges med 2 måneds varsel dersom endringen skyldes markeds-, kostnads-, regulatorisk virksomhet, konkurranse, risiko eller inntjeningsforhold. Du kan se eksempler på slike forhold i kapittel 3 ovenfor. Listen er ikke uttømmende.

Vi kan alltid innføre og øke gebyrer for enkelttjenester med 2 måneders varsel og generelt for nye avtaler uten varsel.

Du får informasjon om endring av gebyrer samt introduksjon av nye avgifter via e-post og i Lunar-appen.

7. Betalingskonto

En betalingskonto er en konto som er opprettet for å gjennomføre betalingstransaksjoner.

Vi kan når som helst avvise en betalingsordre dersom det ikke er dekning på konto. Vi kan når som helst holde tilbake en betalingsordre i visse tilfeller som: når en sanksjonert part er inkludert i betalingsstrømmen og mistanke om svindel.

8. Overtrekksrenter, purregebyrer og og nedgradering

Dersom du har overtrekk på konto, kommer i restanse eller kontoen blir brukt i strid med avtalen med Lunar Bank, kan banken kreve overtrekksrente, provisjon eller forsinkelsesrenter, gebyrer for utsendelse av kontoutskrift og purrebrev samt betaling av utgifter til juridisk bistand til inkasso mv. Størrelsen på purregebyret fremgår av Lunar Banks purrebrev og oppgis på Lunars prisliste, på www.lunar.app eller på forespørsel. Overtrekksrente og overtrekksprovisjon er oppgitt på Lunars prisliste, på www.lunar.app eller på forespørsel.

Lunar Bank kan også, dersom du har et månedsabonnement hos Lunar Bank med månedsavgift, nedgradere ditt eksisterende abonnement til et abonnement uten månedsavgift dersom det har oppstått et underskudd på din konto, for eksempel ved at du har overtrukket kontoen og/eller er kommet i betalingsmislighold og ikke umiddelbart dekker inn underskuddet. Nedgraderingen kan dermed medføre at du mister tilgang til enkelte tjenester og at andre priser og gebyrer i henhold til prislisten kan gjelde, samt at eksisterende kort knyttet til kontoen sperres. Du vil bli varslet om slik nedgradering minst to (2) måneder i forveien, blant annet gjennom appen og/eller via e-post og/eller vanlig post/Digipost. Nedgraderingen kan unngås ved å betale hele det utestående beløpet, inkludert eventuelle gebyrer og påløpte renter, omgående, men senest innen dette tidspunktet.

9. Gjennomføringstid

Gjennomføringstiden er tiden som kan gå fra et beløp trekkes fra en betalingskonto til det er innbetalt til en konto i mottakers bank. Maksimal gjennomføringstid for betalingstransaksjoner innenfor EØS omfattet av finansavtaleloven er inntil 3 bankdager. For papirbaserte betalingstransaksjoner kan gjennomføringstiden være inntil 4 bankdager. For betalingstransaksjoner til land utenfor EØS, vil beløpet normalt bli godskrevet mottakers bank innen åtte virkedager fra betalingsordren anses mottatt, med mindre det er avtalt lengre overføringstid.

Dersom en betalingsordre mottas etter klokken 15.30 på en bankdag, anses den for å være mottatt påfølgende bankdag. Du kan få informasjon om fristen for å motta betalingsoppdrag ved å kontakte oss.

10. Valutakurser

www.lunar.app finner du informasjon om faktisk valutakurs eller referansekurs dersom det skjer en valutaveksling i forbindelse med en overføring. Endringer i den fastsatte valutakursen kan skje uten varsel.

11. Skatter og avgifter

I den grad ny eller endret offentlig regulering eller praksis medfører at en tjeneste levert av Lunar Bank til deg blir pålagt nye skatter eller avgifter, forbeholder vi oss retten til å kreve inn disse skattene eller avgiftene direkte fra deg uten varsel.

Det samme gjelder endringer eller opphør av eksisterende skatter eller avgifter.

12. Informasjon om og kontroll av betalingstransaksjoner

Vi stiller daglig informasjon om betalingstransaksjoner tilgjengelig gratis i Lunar-appen. Du er løpende forpliktet til å kontrollere betalingstransaksjoner i Lunar-appen.

Hvis det er transaksjoner du ikke gjenkjenner, skal du snarest mulig, etter at du blir oppmerksom på den uautoriserte transaksjonen, kontakte oss via appen. Ved vurdering av om du har kontaktet oss rettidig, vil det bli lagt vekt på din plikt til å løpende kontrollere betalingstransaksjoner.

Innsigelser vedrørende betalingstransaksjoner omfattet av finansavtaleloven, må i alle tilfeller fremsettes senest 13 måneder etter at transaksjonen er gjennomført.

Vi vil varsle deg hvis vi blir gjort oppmerksomme på eller ved mistanke om faktiske tilfeller av misbruk eller sikkerhetstrusler. Varslingen kan skje ved telefonkontakt, gjennom Lunar-appen eller ved annen tilsvarende sikker prosedyre.

13. Flere kontoinnehavere

Når det er mer enn én kontoinnehaver på kontoen, gir innehaverne hver kontoinnehaver fullmakt til å disponere kontoen alene. Dersom én av kontoinnehaverne dør, har vi rett til å sperre kontoen inntil skifteretten har tatt stilling til hva som skal skje med dødsboet. Dersom én kontoinnehaver tilbakekaller sin fullmakt til øvrige kontoinnehavere, forbeholder vi oss retten til å sperre kontoen inntil det foreliggerklarhet om kontoforholdet. Dersom det er flere kontoinnehavere på kontoen, er kontoinnehaverne solidarisk ansvarlig overfor banken for ethvert uttak fra kontoen til enhver tid.

14. Motregning

Vi kan uten varsel motregne eventuelle forfalte fordringer hos deg i eventuelle fordringer som du har eller mottar i Lunar Bank.

Vi motregner imidlertid ikke den delen av lønnen din eller offentlige ytelser mv. som er alminnelig ansett nødvendig for å dekke dine ordinære levekostnader. Vi motregner heller ikke i innskudd på konti som etter loven eller særskilt avtale er sikret mot kreditorforfølgning og dermed motregning.

15. Oppsigelse

Du kan til enhver tid si opp kundeforholdet uten varsel.

En oppsigelse fra Lunar Bank må være saklig begrunnet og vil bli meddelt skriftlig med 2 måneders varsel.

Vi kan si opp kundeforholdet uten varsel dersom du, din fullmektig eller andre som er berettiget til å disponere Lunar Bank på dine vegne, er underlagt sanksjoner vedtatt av EU eller FN, jfr. Utenriksdepartementets oversikt over sanksjoner, eller lignende for eksempel amerikanske myndigheter som OFAC.

Kundeforholdet kan også avsluttes uten varsel dersom du ikke gir oss informasjonen vi etter lovverket er forpliktet til å innhente fra deg, for eksempel i henhold skattelovgivningen og hvitvaskingsloven.

Vi kan til enhver tid sperre din tilgang til appen, produktene og tjenestene våre hvis du ikke gir oss overnevnt informasjon.

Når kundeforholdet avsluttes, kan vi si opp garanti- og garantiforpliktelser og frigjøre oss fra andre forpliktelser inngått på dine vegne, inkludert forpliktelser i utenlandsk valuta. Du er forpliktet til å frita Lunar Bank fra alle forpliktelser som er inngått på dine vegne og skal stille nødvendig sikkerhet dersom vi anser det nødvendig.

Oppsigelse av kontoprodukter hvor det er knyttet månedsgebyr og ikke annet er spesifisert, er oppsigelsesfristen én måned, hvoretter gebyret og alle tilhørende tjenester og vilkår opphører.Kontohaveren skal få utbetalt pengene på kontoen med påløpte renter og uten fradrag for eventuelt avtalt vederlag for avvikling av kontoforholdet. Kontohaver skal i så fall også få tilbakebetalt en forholdsmessig del av eventuell forhåndsbetalt periodeavgift.

16. Forretninger i utlandet

Hvis Lunar Bank utfører forretninger i utlandet på dine vegne, vil vi utpeke en samarbeidspartner, med mindre annet er særskilt avtalt. Du er i samme grad som oss underlagt de juridiske regler, sedvaner og forretningsvilkår som gjelder for avtalen med den utenlandske forretningsforbindelsen.

17. Elektronisk kommunikasjon og inngåelse av avtaler

Vi kan gi deg all informasjon i elektronisk form, selv om det i avtaledokumenter, vilkår mv. brukes ord som "skriftlig", "brev", "kontoutskrift" osv. Du vil motta brev og dokumenter fra oss elektronisk i Lunar-appen, via Digipost eller andre digitale kanaler. Er det ikke satt inn eller tatt ut noe på en innskuddskonto i løpet av ti år, vil vi gi melding om kontoen i rekommandert brev til kontohaverens eller arvingenes sist kjente adresse.

De typer brev og dokumenter som du mottar i Lunar-appen, Digipost eller andre digitale kanaler, kan være varsler som gebyr- og renteendringer, avtaledokumenter og vilkår samt melding om endringer i disse.

Når du mottar elektroniske brev og dokumenter, har dette samme rettsvirkning som når du mottar vanlig post. Det betyr at du skal åpne og kontrollere hva som sendes til deg elektronisk, på samme måte som vanlig post. Du er forpliktet til å sørge for at du har tilgang til Lunar-appen, Digipost og andre digitale kanaler som du anvender.

Vi kan sende brev og dokumenter med vanlig post hvis vi anser dette for å være den beste måten å informere deg på.

Du kan inngå elektroniske avtaler med oss ​​ved å bruke BankID. Når du for eksempel bruker BankID for å godta en avtale, tilsvarer det en elektronisk signatur. Denne elektroniske signaturen er juridisk bindende på samme måte som en signatur på et fysisk dokument.

18. Experian RKI A/S

Lunar Bank er tilknyttet Experian RKI og rapporterer i henhold til gjeldende regler.

19. Bankens ansvar

Vi er erstatningsansvarlige dersom vi på grunn av feil eller mangler oppfyller avtalte forpliktelser for sent eller mangelfullt.

På de områder hvor strengere ansvar gjelder, er vi ikke ansvarlig for tap som skyldes:

 • sammenbrudd i/manglende tilgang til IT-systemer eller skade på data i disse systemene som kan henføres til undernevnte hendelser, enten det er Lunar Bank selv eller en ekstern leverandør som er ansvarlig for driften av systemene,
 • svikt i bankens strømforsyning eller telekommunikasjon, rettshåndhevelse eller administrative handlinger, naturkatastrofer, krigsopptøyer, sivil uro, sabotasje, terror eller hærverk, inkludert datavirus og hacking,
 • streik, lockout, boikott eller blokade, uavhengig av om konflikten er rettet mot eller initiert av Lunar Bank selv eller dens organisasjon og uavhengig av årsaken til konflikten. Dette gjelder også når konflikten kun berører deler av banken,
 • andre forhold utenfor bankens kontroll.

Lunar Banks ansvarsfraskrivelse gjelder ikke:

 • dersom banken burde ha forutsett årsaken til tapet da avtalen ble inngått, eller banken burde ha unngått eller overvunnet årsaken til tapet,
 • dersom loven uansett gjør banken ansvarlig for det forhold som er årsaken til tapet.

20. Blokkering mm. av transaksjoner, bestillinger, pengeoverføringer og lignende

Dersom du setter i gang overføring av beløp som er i strid med sanksjoner fra den norske stat, myndigheter, EU eller FN, jf. Utenriksdepartementets oversikt over sanksjoner, eller lignende for eksempel amerikanske myndigheter som OFAC, kan overføringen stanses og beløpet fryses.

Tilsvarende gjelder enhver annen ordre fra deg, gjennomføring av transaksjoner som direkte eller indirekte involverer deg, eller oppfyllelse av våre forpliktelser som er i strid med sanksjoner, jfr. ovenfor, bli forsinket, delvis utført eller blokkert i sin helhet.

Videre kan forsinkelse, retur eller blokkering av en overføring forekomme dersom en utenlandsk bank som er involvert i gjennomføringen av overføringen mangler informasjon mv. for å kunne gjennomføre overføringen eller en overføring ellers ikke vil kunne gjennomføres.

21. Klager

Klager på Lunar Bank rettes til klage@lunar.app.

Dersom klagen til Lunar Bank klageserviceervice ikke fører til en løsning, kan du rette din klage til Finansklagenemnda, Boks 53 Skøyen, 0212 Oslo. Ved klage til Finansklagenemnda, kan direkte link på www.minsak.finkn.no også benyttes.

22. Taushetsplikt

De ansatte i Lunar Bank har taushetsplikt om kundeforhold og kan derfor ikke uberettiget videreformidle informasjon som de får kjennskap til gjennom sitt arbeid.

Reglene om taushetsplikt følger av finansforetaksloven.

23. Beskyttelse av dine personlige opplysninger

Vi legger stor vekt på at du skal være trygg ved å være kunde hos oss. Informasjonen om deg som vi for eksempel mottar når du blir kunde hos oss gjennom Lunar-appen, behandler vi ansvarlig, med respekt for ditt privatliv og – selvfølgelig – i henhold til gjeldende lovverk om bl.a. behandling av personopplysninger..

Du kan lese mer om vår behandling av dine personopplysninger i vår separate personvernerklæring i Lunar-appen eller på www.lunar.app.

Hvis du er misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du klage til:

Lunar Bank A/S Klageservice Postboks 1593 VIKA 0118 Oslo Norge Klage@lunar.app

eller:

Datatilsynet Boks 458 Sentrum NO-0105 Oslo

Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte vårt personvernombud:

Lunar Bank A/S Databeskyttelsesrådgiver Postboks 1593 VIKA 0118 Oslo

dpo@lunar.app

24. Garantimidler (innskyter- og investorgarantimidler)

Som bankkunde er du i stor grad dekket mot tap ved bankens konkurs gjennom Garantiformuen. Garantiformuen dekker bl.a. registrerte innskudd i banker med inntil et beløp tilsvarende 100 000 Euro pr. innskyter.

Skjemaet 'Opplysningsskjema - Garantimidler for innskytere og investorer' er tilgjengelig på www.lunar.app.

Du finner mer informasjon på Garantiformuens nettside fs.dk

25. Tilsyn og god praksis for finansforetak

Danske Erhvervsministeriet har gitt pålegg om god praksis for finansforetak. Bekjennelsen fastsetter bl.a. krav om at kundene skal informeres om de tilfeller finansselskapet mottar provisjon eller annen godtgjørelse for salg av partneres produkter. På www.lunar.app og i appen gis det informasjon om godtgjørelsen banken mottar fra samarbeidspartnere.

Lunar Bank er under tilsyn av det danske Finanstilsynet, som hører til Erhvervsministeriet. Lunar Bank er registrert i CVR-registret med CVR-nr. 39 69 76 96.

26. Språk, lovvalg og verneting

Vi inngår alle avtaler på norsk. Avtalene er underlagt norsk rett og tvister kan bringes inn for norske domstoler.

27. Endring

Vi kan endre de generelle vilkårene og betingelsene uten varsel når det er til din fordel. Øvrige endringer gjøres med et varsel på minst 2 måneder. Du vil bli varslet om endringer enten skriftlig eller elektronisk (via e-post, Lunar-appen eller via Digipost).

Du er forpliktet til å sikre at du har tilgang til Lunar-appen og for å varsle oss om eventuelle endringer i din adresse og/eller e-postadresse. Du er ansvarlig for ikke å motta melding om endringer dersom du ikke har informert oss om e-post og/eller adresseendring og/eller ikke har tilgang til Lunar-appen, din e-post eller Digipost.

28. Angrerett

I Lunar Bank kan avtaler om opprettelse av konto alltid kanselleres i henhold til reglene nedenfor.

Angrefristen er 14 dager.

Fristen regnes med utgangspunkt fra den dagen kontoen gjøres tilgjengelig for deg.

Dersom kontoen for eksempel stilles til disposisjon mandag 1., løper fristen til og med mandag 15. Hvis fristen utløper på en søndag eller helligdag, lørdag, dagen etter Kr. Kristi himmelfartsdag, grunnlovsdag, julaften eller nyttårsaften, kan avbestilling skje påfølgende ukedag.

Før angrefristens utløp skal vi få melding om at avtalen er trukket tilbake. For å benytte deg av angreretten må du kontakte vår supportfunksjon skriftlig. Når meldingen er gitt skriftlig - for eksempel pr. e-post - må den være sendt innen fristen utløp.

Du har ikke angrerett på produktkjøp som genererer direkte kostnader for Lunar ved kjøp. På nåværende tidspunkt gjelder dette:

 • Kjøp av kort
 • Top-up

Eventuelle produkter i Lunar med andre vilkår for angrerett enn beskrevet ovenfor er nærmere beskrevet i de særskilte produktvilkårene.

29. Fullmakt

Du kan gi andre en skriftlig fullmakt til å disponere på dine vegne til Lunar Bank. Denne fullmakten vil være gyldig inntil den tilbakekalles skriftlig av deg.

Fullmakten vil også opphøre ved din død. Her blokkerer vi dine konti, også de du har hos andre

Gamle generelle vilkår for privatkunder

versjon 1.1 – gjelder fra 20. oktober 2022 til 27. april 2024

1. Introduksjon

De generelle vilkårene gjelder for alle avtaler mellom deg og Lunar Bank ("Lunar", "vi", "oss"), med mindre annet uttrykkelig fremgår av særskilt avtale. Her kan du lese om bankens og dine rettigheter og plikter, samt finne generell informasjon om kundeforholdet.

De generelle vilkårene inneholder også opplysninger i henhold til finansavtaleloven.

Det gjelder særskilte vilkår for f.eks. betalingskort. Disse sendes ut når produktet er bestilt, og er til enhver tid å finne i appen og på vår nettside www.lunar.app. For de fleste forretningsområder, er det nødvendig med særskilte vilkår som supplerer de generelle vilkårene.

Vi kan endre de generelle vilkårene uten varsel hvis denne endringen er til din fordel. Endringer som ikke er til din fordel vil skje med 2 måneders skriftlig varsel.

Du kan alltid finne gjeldende vilkår og betingelser under "Avtaler" i appen eller på vår nettside.

2. Etablering av kundeforhold

Ved etablering av kundeforhold til Lunar, må du som kunde oppgi navn og personnummer. Dette kan gjøres med BankID. For å kunne opprettes digitalt i Lunar, må du ha statsborgerskap innenfor EU/EØS, være bosatt innenfor EU/EØS, samt inneha gyldig BankID.

I tilfelle ovennevnte krav ikke kan overholdes, kan man kun opprettes som kunde i Lunar, ved å møte opp fysisk etter avtale, hvoretter søknaden din kan behandles av en ansatt i banken. Alle kunder i Lunar Bank må være minst 15 år.

3. Rentevilkår

Lunar Banks innskudds- og utlånsrenter er variable, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. At renten er variabel innebærer at banken når som helst kan endre renten.

Renten kan endres uten varsel hvis endringen er til din fordel. I tillegg kan Lunar Bank endre renten uten varsel på grunn av eksterne faktorer som:

 • Innenlandske eller utenlandske endringer i penge- eller kredittpolitikken har betydning for Lunar Bank fordi det generelle rentenivået påvirkes
 • annen utvikling i det generelle rentenivået, for eksempel i penge- og obligasjonsmarkedene, som er av betydning for Lunar Bank
 • finansieringskostnadene endres
 • endringer i skatter og avgifter av betydning for Lunar Bank

Renten kan endres dersom endringen skyldes markeds-, kostnads-, regulatoriske-, risiko- eller inntjeningsforhold, som f.eks.

 • en mer hensiktsmessig bruk av bankens ressurser
 • økte kostnader ved å skaffe kapital, f.eks økt kapital-, likviditets- eller solvenskrav
 • endringer i lovgivning, rettspraksis og myndighetspraksis
 • kostnadsutvikling i banken
 • Oppfyllelse av krav, anbefalinger og/eller målsetninger fra investorer, offentlige myndigheter, ratingbyråer og/eller andre interessenter som har innvirkning på bankens forretningsmodell og risikoprofil;
 • ved langvarig ubalanse mellom markedsrentene
 • økt operasjonell risiko for banken
 • innskudd til generelle garantiordninger
 • økt generell kredittrisiko for banken
 • nasjonale og internasjonale forhold, som generelt påvirker bankens virksomhet
 • andre faktorer som nødvendiggjør økt inntjening eller endret prisstruktur

Lunar Bank kan med 2 måneders varsel endre renten dersom det har skjedd vesentlige endringer i forretningsforholdet til banken, for eksempel relatert til omfanget av engasjementet med banken, eller i de individuelle forhold som ble lagt til grunn for dine rentevilkår.

Renten avhenger av kontotype. De til enhver tid gjeldende rentesatsene for de enkelte kontotyper og produkter finnes på Lunar Banks prisliste og på www.lunar.app.

Du vil motta informasjon om renteendringer via den e-postadressen du har gitt banken og evt. via annonsering i dagspressen.

4. Renteberegning og rentetilskriving

Rentedagen (valuteringsdagen) er dagen da innskuddet eller betalingen trer i kraft for beregning av renter på en konto. Ved innbetaling til konto er rentedagen samme dag som innbetalingen. Ved uttak fra konto, er rentedato dagen uttaket trekkes fra konto. Når renter tilskives kontoen, er rentedagen første transaksjonsdag etter renteopptjening. Vi gjør en daglig renteberegning basert på antall kalenderdager.

Lørdager, søndager og helligdager, dagen etter Kristi himmelfartsdag, grunnlovsdag, julaften og nyttårsdag er ikke bankdager i Lunar Bank.

For innskudd tilskrives renten månedlig med mindre annet fremgår av kontoavtalen. Rentene på lån periodiseres månedlig, med mindre annet fremgår av kreditt- eller låneavtalen. Renten beregnes bakover og rentebeløpet fremkommer av kontooversikten i Lunar-appen og av kontoutskriften.

Vi kan endre reglene om renteberegning når som helst med 2 måneders varsel. Du får informasjon om endringene i Lunar-appen.

5. Innskudd

Lunar Bank forbeholder seg retten til når som helst å endre beløpsgrensene for innskudd, renter på innskudd og gebyret for innskudd over tillatte grenser. Se prislisten for hvilke rammer, renter og gebyrer som til enhver tid gjelder dersom grensene overskrides.

6. Gebyrer for tjenester

Vi kan kreve gebyrer for tjenester og for å svare på spørsmål fra offentlige myndigheter om dine forhold eller fra Nets Norge A/S i forbindelse med tjenester du har knyttet til din konto i Lunar Bank. Gebyrene belastes enten som et fast beløp for ytelsen eller i prosent eller timepris i forhold til ytelsens omfang. Beregningsmetodene kan kombineres. Vi oppgir de alminnelige gebyrer i Lunar-appen, på www.lunar.app eller på forespørsel. Andre avgifter opplyses på forespørsel.

Vi kan til enhver tid uten varsel redusere tjenestegebyrene.

Vi kan øke gebyrene for tjenester som du betaler fortløpende i forbindelse med ditt kundeforhold med Lunar, med 2 måneds varsel, dersom endringen skyldes markeds-, kostnads-, regulatoriske, forretningsmessige, konkurransemessige, risiko- eller inntjeningsforhold. Du kan se eksempler på slike forhold i kapittel 3 ovenfor. Listen er ikke uttømmende.

Av forretningsmessige årsaker kan vi pålegge gebyrer for tjenester som vi ikke tidligere har tatt gebyr for. Et slikt gebyr kan ilegges med 2 måneds varsel dersom endringen skyldes markeds-, kostnads-, regulatorisk virksomhet, konkurranse, risiko eller inntjeningsforhold. Du kan se eksempler på slike forhold i kapittel 3 ovenfor. Listen er ikke uttømmende.

Vi kan alltid innføre og øke gebyrer for enkelttjenester med 2 måneders varsel og generelt for nye avtaler uten varsel.

Du får informasjon om endring av gebyrer samt introduksjon av nye avgifter via e-post og i Lunar-appen.

7. Betalingskonto

En betalingskonto er en konto som er opprettet for å gjennomføre betalingstransaksjoner.

Vi kan når som helst avvise en betalingsordre dersom det ikke er dekning på konto. Vi kan når som helst holde tilbake en betalingsordre i visse tilfeller som: når en sanksjonert part er inkludert i betalingsstrømmen og mistanke om svindel.

8. Overtrekksrenter og purregebyrer

Dersom du har overtrekk på konto, kommer i restanse eller kontoen blir brukt i strid med avtalen med Lunar Bank, kan banken kreve overtrekksrente, provisjon eller forsinkelsesrenter, gebyrer for utsendelse av kontoutskrift og purrebrev samt betaling av utgifter til juridisk bistand til inkasso mv. Størrelsen på purregebyret fremgår av Lunar Banks purrebrev og oppgis på Lunars prisliste, på www.lunar.app eller på forespørsel. Overtrekksrente og overtrekksprovisjon er oppgitt på Lunars prisliste, på www.lunar.app eller på forespørsel.

9. Gjennomføringstid

Gjennomføringstiden er tiden som kan gå fra et beløp trekkes fra en betalingskonto til det er innbetalt til en konto i mottakers bank. Maksimal gjennomføringstid for betalingstransaksjoner innenfor EØS omfattet av finansavtaleloven er inntil 3 bankdager. For papirbaserte betalingstransaksjoner kan gjennomføringstiden være inntil 4 bankdager. For betalingstransaksjoner til land utenfor EØS, vil beløpet normalt bli godskrevet mottakers bank innen åtte virkedager fra betalingsordren anses mottatt, med mindre det er avtalt lengre overføringstid.

Dersom en betalingsordre mottas etter klokken 15.30 på en bankdag, anses den for å være mottatt påfølgende bankdag. Du kan få informasjon om fristen for å motta betalingsoppdrag ved å kontakte oss.

10. Valutakurser

www.lunar.app finner du informasjon om faktisk valutakurs eller referansekurs dersom det skjer en valutaveksling i forbindelse med en overføring. Endringer i den fastsatte valutakursen kan skje uten varsel.

11. Skatter og avgifter

I den grad ny eller endret offentlig regulering eller praksis medfører at en tjeneste levert av Lunar Bank til deg blir pålagt nye skatter eller avgifter, forbeholder vi oss retten til å kreve inn disse skattene eller avgiftene direkte fra deg uten varsel.

Det samme gjelder endringer eller opphør av eksisterende skatter eller avgifter.

12. Informasjon om og kontroll av betalingstransaksjoner

Vi stiller daglig informasjon om betalingstransaksjoner tilgjengelig gratis i Lunar-appen. Du er løpende forpliktet til å kontrollere betalingstransaksjoner i Lunar-appen.

Hvis det er transaksjoner du ikke gjenkjenner, skal du snarest mulig, etter at du blir oppmerksom på den uautoriserte transaksjonen, kontakte oss via appen. Ved vurdering av om du har kontaktet oss rettidig, vil det bli lagt vekt på din plikt til å løpende kontrollere betalingstransaksjoner.

Innsigelser vedrørende betalingstransaksjoner omfattet av finansavtaleloven, må i alle tilfeller fremsettes senest 13 måneder etter at transaksjonen er gjennomført.

Vi vil varsle deg hvis vi blir gjort oppmerksomme på eller ved mistanke om faktiske tilfeller av misbruk eller sikkerhetstrusler. Varslingen kan skje ved telefonkontakt, gjennom Lunar-appen eller ved annen tilsvarende sikker prosedyre.

13. Flere kontoinnehavere

Når det er mer enn én kontoinnehaver på kontoen, gir innehaverne hver kontoinnehaver fullmakt til å disponere kontoen alene. Dersom én av kontoinnehaverne dør, har vi rett til å sperre kontoen inntil skifteretten har tatt stilling til hva som skal skje med dødsboet. Dersom én kontoinnehaver tilbakekaller sin fullmakt til øvrige kontoinnehavere, forbeholder vi oss retten til å sperre kontoen inntil det foreliggerklarhet om kontoforholdet. Dersom det er flere kontoinnehavere på kontoen, er kontoinnehaverne solidarisk ansvarlig overfor banken for ethvert uttak fra kontoen til enhver tid.

14. Motregning

Vi kan uten varsel motregne eventuelle forfalte fordringer hos deg i eventuelle fordringer som du har eller mottar i Lunar Bank.

Vi motregner imidlertid ikke den delen av lønnen din eller offentlige ytelser mv. som er alminnelig ansett nødvendig for å dekke dine ordinære levekostnader. Vi motregner heller ikke i innskudd på konti som etter loven eller særskilt avtale er sikret mot kreditorforfølgning og dermed motregning.

15. Oppsigelse

Du kan til enhver tid si opp kundeforholdet uten varsel.

En oppsigelse fra Lunar Bank må være saklig begrunnet og vil bli meddelt skriftlig med 2 måneders varsel.

Vi kan si opp kundeforholdet uten varsel dersom du, din fullmektig eller andre som er berettiget til å disponere Lunar Bank på dine vegne, er underlagt sanksjoner vedtatt av EU eller FN, jfr. Utenriksdepartementets oversikt over sanksjoner, eller lignende for eksempel amerikanske myndigheter som OFAC.

Kundeforholdet kan også avsluttes uten varsel dersom du ikke gir oss informasjonen vi etter lovverket er forpliktet til å innhente fra deg, for eksempel i henhold skattelovgivningen og hvitvaskingsloven.

Vi kan til enhver tid sperre din tilgang til appen, produktene og tjenestene våre hvis du ikke gir oss overnevnt informasjon.

Når kundeforholdet avsluttes, kan vi si opp garanti- og garantiforpliktelser og frigjøre oss fra andre forpliktelser inngått på dine vegne, inkludert forpliktelser i utenlandsk valuta. Du er forpliktet til å frita Lunar Bank fra alle forpliktelser som er inngått på dine vegne og skal stille nødvendig sikkerhet dersom vi anser det nødvendig.

Oppsigelse av kontoprodukter hvor det er knyttet månedsgebyr og ikke annet er spesifisert, er oppsigelsesfristen én måned, hvoretter gebyret og alle tilhørende tjenester og vilkår opphører.Kontohaveren skal få utbetalt pengene på kontoen med påløpte renter og uten fradrag for eventuelt avtalt vederlag for avvikling av kontoforholdet. Kontohaver skal i så fall også få tilbakebetalt en forholdsmessig del av eventuell forhåndsbetalt periodeavgift.

16. Forretninger i utlandet

Hvis Lunar Bank utfører forretninger i utlandet på dine vegne, vil vi utpeke en samarbeidspartner, med mindre annet er særskilt avtalt. Du er i samme grad som oss underlagt de juridiske regler, sedvaner og forretningsvilkår som gjelder for avtalen med den utenlandske forretningsforbindelsen.

17. Elektronisk kommunikasjon og inngåelse av avtaler

Vi kan gi deg all informasjon i elektronisk form, selv om det i avtaledokumenter, vilkår mv. brukes ord som "skriftlig", "brev", "kontoutskrift" osv. Du vil motta brev og dokumenter fra oss elektronisk i Lunar-appen, via Digipost eller andre digitale kanaler. Er det ikke satt inn eller tatt ut noe på en innskuddskonto i løpet av ti år, vil vi gi melding om kontoen i rekommandert brev til kontohaverens eller arvingenes sist kjente adresse.

De typer brev og dokumenter som du mottar i Lunar-appen, Digipost eller andre digitale kanaler, kan være varsler som gebyr- og renteendringer, avtaledokumenter og vilkår samt melding om endringer i disse.

Når du mottar elektroniske brev og dokumenter, har dette samme rettsvirkning som når du mottar vanlig post. Det betyr at du skal åpne og kontrollere hva som sendes til deg elektronisk, på samme måte som vanlig post. Du er forpliktet til å sørge for at du har tilgang til Lunar-appen, Digipost og andre digitale kanaler som du anvender.

Vi kan sende brev og dokumenter med vanlig post hvis vi anser dette for å være den beste måten å informere deg på.

Du kan inngå elektroniske avtaler med oss ​​ved å bruke BankID. Når du for eksempel bruker BankID for å godta en avtale, tilsvarer det en elektronisk signatur. Denne elektroniske signaturen er juridisk bindende på samme måte som en signatur på et fysisk dokument.

18. Experian RKI A/S

Lunar Bank er tilknyttet Experian RKI og rapporterer i henhold til gjeldende regler.

19. Bankens ansvar

Vi er erstatningsansvarlige dersom vi på grunn av feil eller mangler oppfyller avtalte forpliktelser for sent eller mangelfullt.

På de områder hvor strengere ansvar gjelder, er vi ikke ansvarlig for tap som skyldes:

 • sammenbrudd i/manglende tilgang til IT-systemer eller skade på data i disse systemene som kan henføres til undernevnte hendelser, enten det er Lunar Bank selv eller en ekstern leverandør som er ansvarlig for driften av systemene,
 • svikt i bankens strømforsyning eller telekommunikasjon, rettshåndhevelse eller administrative handlinger, naturkatastrofer, krigsopptøyer, sivil uro, sabotasje, terror eller hærverk, inkludert datavirus og hacking,
 • streik, lockout, boikott eller blokade, uavhengig av om konflikten er rettet mot eller initiert av Lunar Bank selv eller dens organisasjon og uavhengig av årsaken til konflikten. Dette gjelder også når konflikten kun berører deler av banken,
 • andre forhold utenfor bankens kontroll.

Lunar Banks ansvarsfraskrivelse gjelder ikke:

 • dersom banken burde ha forutsett årsaken til tapet da avtalen ble inngått, eller banken burde ha unngått eller overvunnet årsaken til tapet,
 • dersom loven uansett gjør banken ansvarlig for det forhold som er årsaken til tapet.

20. Blokkering mm. av transaksjoner, bestillinger, pengeoverføringer og lignende

Dersom du setter i gang overføring av beløp som er i strid med sanksjoner fra den norske stat, myndigheter, EU eller FN, jf. Utenriksdepartementets oversikt over sanksjoner, eller lignende for eksempel amerikanske myndigheter som OFAC, kan overføringen stanses og beløpet fryses.

Tilsvarende gjelder enhver annen ordre fra deg, gjennomføring av transaksjoner som direkte eller indirekte involverer deg, eller oppfyllelse av våre forpliktelser som er i strid med sanksjoner, jfr. ovenfor, bli forsinket, delvis utført eller blokkert i sin helhet.

Videre kan forsinkelse, retur eller blokkering av en overføring forekomme dersom en utenlandsk bank som er involvert i gjennomføringen av overføringen mangler informasjon mv. for å kunne gjennomføre overføringen eller en overføring ellers ikke vil kunne gjennomføres.

21. Klager

Klager på Lunar Bank rettes til klage@lunar.app.

Dersom klagen til Lunar Bank klageserviceervice ikke fører til en løsning, kan du rette din klage til Finansklagenemnda, Boks 53 Skøyen, 0212 Oslo. Ved klage til Finansklagenemnda, kan direkte link på www.minsak.finkn.no også benyttes.

22. Taushetsplikt

De ansatte i Lunar Bank har taushetsplikt om kundeforhold og kan derfor ikke uberettiget videreformidle informasjon som de får kjennskap til gjennom sitt arbeid.

Reglene om taushetsplikt følger av finansforetaksloven.

23. Beskyttelse av dine personlige opplysninger

Vi legger stor vekt på at du skal være trygg ved å være kunde hos oss. Informasjonen om deg som vi for eksempel mottar når du blir kunde hos oss gjennom Lunar-appen, behandler vi ansvarlig, med respekt for ditt privatliv og – selvfølgelig – i henhold til gjeldende lovverk om bl.a. behandling av personopplysninger..

Du kan lese mer om vår behandling av dine personopplysninger i vår separate personvernerklæring i Lunar-appen eller på www.lunar.app.

Hvis du er misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du klage til:

Lunar Bank A/S Klageservice Postboks 1593 VIKA 0118 Oslo Norge Klage@lunar.app

eller:

Datatilsynet Boks 458 Sentrum NO-0105 Oslo

Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte vårt personvernombud:

Lunar Bank A/S Databeskyttelsesrådgiver Postboks 1593 VIKA 0118 Oslo

dpo@lunar.app

24. Garantimidler (innskyter- og investorgarantimidler)

Som bankkunde er du i stor grad dekket mot tap ved bankens konkurs gjennom Garantiformuen. Garantiformuen dekker bl.a. registrerte innskudd i banker med inntil et beløp tilsvarende 100 000 Euro pr. innskyter.

Skjemaet 'Opplysningsskjema - Garantimidler for innskytere og investorer' er tilgjengelig på www.lunar.app.

Du finner mer informasjon på Garantiformuens nettside fs.dk

25. Tilsyn og god praksis for finansforetak

Danske Erhvervsministeriet har gitt pålegg om god praksis for finansforetak. Bekjennelsen fastsetter bl.a. krav om at kundene skal informeres om de tilfeller finansselskapet mottar provisjon eller annen godtgjørelse for salg av partneres produkter. På www.lunar.app og i appen gis det informasjon om godtgjørelsen banken mottar fra samarbeidspartnere.

Lunar Bank er under tilsyn av det danske Finanstilsynet, som hører til Erhvervsministeriet. Lunar Bank er registrert i CVR-registret med CVR-nr. 39 69 76 96.

26. Språk, lovvalg og verneting

Vi inngår alle avtaler på norsk. Avtalene er underlagt norsk rett og tvister kan bringes inn for norske domstoler.

27. Endring

Vi kan endre de generelle vilkårene og betingelsene uten varsel når det er til din fordel. Øvrige endringer gjøres med et varsel på minst 2 måneder. Du vil bli varslet om endringer enten skriftlig eller elektronisk (via e-post, Lunar-appen eller via Digipost).

Du er forpliktet til å sikre at du har tilgang til Lunar-appen og for å varsle oss om eventuelle endringer i din adresse og/eller e-postadresse. Du er ansvarlig for ikke å motta melding om endringer dersom du ikke har informert oss om e-post og/eller adresseendring og/eller ikke har tilgang til Lunar-appen, din e-post eller Digipost.

28. Angrerett

I Lunar Bank kan avtaler om opprettelse av konto alltid kanselleres i henhold til reglene nedenfor.

Angrefristen er 14 dager.

Fristen regnes med utgangspunkt fra den dagen kontoen gjøres tilgjengelig for deg.

Dersom kontoen for eksempel stilles til disposisjon mandag 1., løper fristen til og med mandag 15. Hvis fristen utløper på en søndag eller helligdag, lørdag, dagen etter Kr. Kristi himmelfartsdag, grunnlovsdag, julaften eller nyttårsaften, kan avbestilling skje påfølgende ukedag.

Før angrefristens utløp skal vi få melding om at avtalen er trukket tilbake. For å benytte deg av angreretten må du kontakte vår supportfunksjon skriftlig. Når meldingen er gitt skriftlig - for eksempel pr. e-post - må den være sendt innen fristen utløp.

Du har ikke angrerett på produktkjøp som genererer direkte kostnader for Lunar ved kjøp. På nåværende tidspunkt gjelder dette:

 • Kjøp av kort
 • Top-up

Eventuelle produkter i Lunar med andre vilkår for angrerett enn beskrevet ovenfor er nærmere beskrevet i de særskilte produktvilkårene.

29. Fullmakt

Du kan gi andre en skriftlig fullmakt til å disponere på dine vegne til Lunar Bank. Denne fullmakten vil være gyldig inntil den tilbakekalles skriftlig av deg.

Fullmakten vil også opphøre ved din død. Her blokkerer vi dine konti, også de du har hos andre

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696