Lunar Logo

Generelle vilkår privatkunder

Versjon 1.2 – Gyldig fra 15. mai 2023

1. Introduksjon

De generelle vilkårene gjelder for alle avtaler mellom deg og Lunar Bank ("Lunar", "vi", "oss"), med mindre annet uttrykkelig fremgår av særskilt avtale. Her kan du lese om Lunars og dine rettigheter og plikter, samt finne generell informasjon om kundeforholdet.

De generelle vilkårene inneholder også opplysninger i henhold til finansavtaleloven.

Det gjelder særskilte vilkår for ulike typer produkter som for eksempel betalingskort og betalingskontoer. Alle vilkår er til enhver tid tilgjengelig i appen under "Avtaler" og på vår nettside www.lunar.app Aktuelle vilkår sendes også til kunden når produktet er bestilt.

Kunden bekrefter i og med avtaleinngåelsen å ha mottatt slike opplysninger og fått anledning til å sette seg inn i opplysningene før kontoavtalen ble inngått eller umiddelbart etter. Opplysningene anses som en del av avtalen.

2. Etablering av kundeforhold

Ved etablering av kundeforhold til Lunar, må du som kunde oppgi navn og personnummer. Dette kan gjøres med BankID. For å kunne opprettes digitalt i Lunar, må du ha oppholdstillatelse i Norge samt inneha gyldig BankID.

Alle kunder i Lunar må være minst 18 år.

3. Rentevilkår

Lunars innskudds- og utlånsrenter er variable, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. At renten er variabel innebærer at Lunar når som helst kan endre renten.

Renten fremgår av Lunars prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Renter avregnes månedlig, med mindre annet fremgår av prislisten, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte.

Renten kan endres uten varsel hvis endringen er til din fordel. Renten kan endres til din ugunst to måneder etter at Lunar har sendt deg skriftlig varsel om endringen.

Lunar kan endre renten som følge av, men ikke begrenset til, eksterne faktorer som:

 • Innenlandske eller utenlandske endringer i penge- eller kredittpolitikken som har betydning for Lunar fordi det generelle rentenivået påvirkes;
 • annen utvikling i det generelle rentenivået, for eksempel i penge- og obligasjonsmarkedene, som er av betydning for Lunar;
 • finansieringskostnadene endres;
 • endringer i skatter og avgifter av betydning for Lunar;

Renten kan og endres som følge av blant annet markeds-, kostnads-, regulatoriske-, risiko- og inntjeningsforhold, som for eksempel:

 • en mer hensiktsmessig bruk av bankens ressurser;
 • økte kostnader ved å skaffe kapital, f.eks økt kapital-, likviditets- eller solvenskrav;
 • endringer i lovgivning, rettspraksis og myndighetspraksis;
 • kostnadsutvikling i banken;
 • Oppfyllelse av krav, anbefalinger og/eller målsetninger fra investorer, offentlige myndigheter, ratingbyråer og/eller andre interessenter som har innvirkning på bankens forretningsmodell og risikoprofil;
 • ved langvarig ubalanse mellom markedsrentene;
 • økt operasjonell risiko for banken;
 • innskudd til generelle garantiordninger;
 • økt generell kredittrisiko for banken;
 • nasjonale og internasjonale forhold, som generelt påvirker bankens virksomhet;
 • andre faktorer som nødvendiggjør økt inntjening eller endret prisstruktur;

Lunar kan og endre renten dersom det har skjedd vesentlige endringer i ditt forretningsforhold til banken, for eksempel relatert til omfanget av engasjementet med banken, eller i de individuelle forhold som ble lagt til grunn for dine rentevilkår.

Dersom det er avtalt at renten er knyttet til en referanserente, kan renten endres straks og uten forhåndsvarsel i samsvar med endringen i referanserenten. Det samme gjelder dersom det er avtalt en vekslingskurs som stilles til rådighet av betalingstjenesteyteren eller stammer fra en offentlig tilgjengelig kilde (referansevekslingskurs). Etter slik endring vil banken informere deg om endringen.

Er det avtalt at renten skal være bundet i et bestemt tidsrom (konto med bindingstid) der det ikke kan foretas betalingstransaksjoner til eller fra kontoen, vil innskuddet når tidsrommet er utløpt, forrentes etter de regler som gjelder for brukskonto og med samme adgang til renteendring, med mindre annet fremgår av avtalen.

Renten avhenger av kontotype. De til enhver tid gjeldende rentesatsene for de enkelte kontotyper og produkter er tilgjengelige på Lunars prisliste på www.lunar.app.

Du vil motta informasjon om renteendringer via den e-postadressen du har oppgitt, Lunar-appen og evt. via annonsering i dagspressen.

4. Renteberegning og rentetilskriving

Rentedagen (valuteringsdagen) er dagen da innskuddet eller betalingen trer i kraft for beregning av renter på en konto. Ved innbetaling til konto vil Lunar beregne renter av beløpet fra og med den virkedag det er mottatt av banken.

Ved uttak fra konto, er rentedato dagen uttaket trekkes fra konto. Når renter tilskrives kontoen, er rentedagen første transaksjonsdag etter renteopptjening. Vi gjør en daglig renteberegning basert på antall kalenderdager.

For innskudd tilskrives renten månedlig med mindre annet fremgår av kontoavtalen. Rentene på lån periodiseres månedlig, med mindre annet fremgår av kreditt- eller låneavtalen. Renten beregnes bakover og rentebeløpet fremkommer av kontooversikten i Lunar-appen og av kontoutskriften.

Vi kan endre reglene om renteberegning når som helst med 2 måneders varsel. Du får informasjon om endringene i Lunar-appen.

5. Innskudd

Lunar forbeholder seg retten til når som helst å endre beløpsgrensene for innskudd, renter på innskudd og gebyret for innskudd over tillatte grenser. Se prislisten for hvilke rammer, renter og gebyrer som til enhver tid gjelder dersom grensene overskrides.

6. Gebyrer for tjenester

Vi kan kreve gebyrer for tjenester og for å svare på spørsmål fra offentlige myndigheter om dine forhold eller fra Nets Norge A/S i forbindelse med tjenester du har knyttet til din konto i Lunar. Gebyrene belastes enten som et fast beløp for ytelsen eller i prosent eller timepris i forhold til ytelsens omfang. Beregningsmetodene kan kombineres. Alminnelige gebyrerer tilgjengelige i Lunar-appen, på www.lunar.app og på forespørsel. Andre avgifter opplyses på forespørsel.

Vi kan til enhver tid uten varsel redusere tjenestegebyrene.

Med 2 måneders varsel kan vi øke gebyrene for tjenester som du betaler i forbindelse med ditt kundeforhold hos Lunar. Eksempler på forhold som kan øke gebyrene finnes i kapittel 3 ovenfor. Listen er ikke uttømmende.

Av forretningsmessige årsaker kan vi pålegge gebyrer for tjenester som vi ikke tidligere har tatt gebyr for. Et slikt gebyr kan ilegges med 2 måneders varsel.

Vi kan alltid innføre og øke gebyrer for enkelttjenester med 2 måneders varsel og generelt for nye avtaler uten varsel.

Du får informasjon om endring av gebyrer samt introduksjon av nye avgifter via oppgitt e-post og i Lunar-appen.

7. Betalingskonto

En betalingskonto er en konto som er opprettet for å gjennomføre betalingstransaksjoner.

Vi kan når som helst avvise en betalingsordre dersom det ikke er dekning på konto. Vi kan når som helst holde tilbake en betalingsordre i visse tilfeller som: når en sanksjonert part er inkludert i betalingsstrømmen og mistanke om svindel.

8. Overtrekksrenter og purregebyrer

Dersom du har overtrekk på konto, kommer i restanse eller kontoen blir brukt i strid med avtalen med Lunar, kan Lunar kreve overtrekksrente, provisjon eller forsinkelsesrenter, gebyrer for utsendelse av kontoutskrift og purrebrev samt betaling av utgifter til juridisk bistand til inkasso mv. Størrelsen på purregebyret fremgår av Lunars purrebrev og oppgis på Lunars prisliste, på www.lunar.app eller på forespørsel. Overtrekksrente og overtrekksprovisjon er oppgitt på Lunars prisliste på www.lunar.app eller på forespørsel.

Dersom du i aktsom god tro har belastet kontoen med et beløp som er større enn det som er disponibelt kan ikke Lunar kreve gebyrer, renter eller andre kostnader for overtrekket av kontoen. Lunar vil sette en rimelig frist for deg til å tilbakebetale overtrekket.

Har et vesentlig overtrekk vedvart i mer enn én måned, vil Lunar straks varsle deg i et skriftlig dokument om overtrekket. Varselet vil opplyse om overtrekkets størrelse, nominell rente, gebyrer og andre kostnader som påløper som følge av overtrekket.

Overtrekk av konto er et kontraktsbrudd som etter omstendighetene foruten erstatningsansvar kan medføre opphør av avtalen (heving) og straffansvar.

9. Overføringstid

Overføringstid er tiden som kan gå fra et beløp trekkes fra en betalingskonto til det er innbetalt til en konto i mottakers bank.

Lunar vil overføre beløpet angitt i betalingsoppdraget til betalingsmottakerens bank senest innen utløpet av virkedagen etter at betalingsoppdraget anses mottatt.

For betalingstransaksjoner i norske kroner i Norge vil beløpet godskrives betalingsmottakers bank samme virkedag som din konto belastes.

For betalingstransaksjoner fra Norge til land i EØS-området med andre valutaer enn euro vil overføringsbeløpet bli godskrevet mottakers bank innen fire virkedager fra betalingsoppdraget anses mottatt.

For betalingstransaksjoner til land utenfor EØS-området, vil beløpet normalt bli godskrevet mottagers bank ved utløpet av åtte virkedager fra betalingsoppdraget anses mottatt, med mindre det er avtalt lengre overføringstid.

Ved betalingstransaksjoner der banken må foreta valutaomregning mellom andre valutaer enn norske kroner og euro, vil overføringstiden kunne bli lengre enn nevnt foran.

Dersom en betalingsordre mottas etter klokken 15.30 på en virkedag, anses den for å være mottatt påfølgende virkedag. Du får informasjon om fristen for å motta betalingsoppdrag i vilkårene for betalingskontoer på vår nettside www.lunar.app eller ved å kontakte oss.

10. Valutakurser

www.lunar.app finner du informasjon om faktisk valutakurs eller referansekurs dersom det skjer en valutaveksling i forbindelse med en overføring. Endringer i den fastsatte valutakursen kan skje uten varsel.

Innskudd og overføringer til og fra kontoen i utenlandsk valuta, regnes om til norske kroner før kreditering eller debitering av konto med mindre det er avtalt at kontoen føres i utenlandsk valuta. Dersom innbetalinger eller utbetalinger skjer i annen valutasort enn kontoen lyder på er det du som bærer risiko for gevinst eller tap som følge av endringer i valutakurs.

11. Skatter og avgifter

I den grad ny eller endret offentlig regulering eller praksis medfører at en tjeneste levert av Lunar til deg blir pålagt nye skatter eller avgifter, forbeholder vi oss retten til å kreve inn disse skattene eller avgiftene direkte fra deg.

Det samme gjelder endringer eller opphør av eksisterende skatter eller avgifter.

12. Informasjon om og kontroll av betalingstransaksjoner

Vi stiller daglig informasjon om betalingstransaksjoner tilgjengelig gratis i Lunar-appen. Du er løpende forpliktet til å kontrollere betalingstransaksjoner i Lunar-appen.

Hvis det er transaksjoner du ikke gjenkjenner, skal du snarest mulig, etter at du blir oppmerksom på den uautoriserte transaksjonen, kontakte oss via Lunar-appen. Ved vurdering av om du har kontaktet oss rettidig, vil det bli lagt vekt på din plikt til å løpende kontrollere betalingstransaksjoner.

Innsigelser vedrørende betalingstransaksjoner omfattet av finansavtaleloven, må i alle tilfeller fremsettes senest 13 måneder etter du ble oppmerksom på den uautoriserte transaksjonen.

Vi vil varsle deg hvis vi blir gjort oppmerksomme på eller ved mistanke om faktiske tilfeller av misbruk eller sikkerhetstrusler. Varslingen kan skje ved telefonkontakt, gjennom Lunar-appen eller ved annen tilsvarende sikker prosedyre.

13. Flere kontoinnehavere

Når det er mer enn én kontoinnehaver på kontoen, gir innehaverne hver kontoinnehaver fullmakt til å disponere kontoen alene. Dersom én av kontoinnehaverne dør, har vi rett til å sperre kontoen inntil skifteretten har tatt stilling til hva som skal skje med dødsboet. Dersom én kontoinnehaver tilbakekaller sin fullmakt til øvrige kontoinnehavere, forbeholder vi oss retten til å sperre kontoen inntil det foreligger klarhet om kontoforholdet. Dersom det er flere kontoinnehavere på kontoen, er kontoinnehaverne solidarisk ansvarlig overfor banken for ethvert uttak fra kontoen til enhver tid.

14. Motregning

Lunar kan ikke motregne i innestående på konto eller i midler som Lunar har fått til disposisjon for å gjennomføre betalingsoppdrag, unntatt for forfalte krav som springer ut av kontoavtalen. Videre kan Lunar motregne mot innestående på konto krav som er oppstått som følge av et straffbart forhold som du utfører eller medvirker til, med mindre kravet er ervervet fra en tredjepart. Lunar kan utøve tilbakeholdsrett (sperre konto) på samme vilkår som for motregning.

Bestemmelsen over er ikke til hinder for retting av feilaktig godskriving eller at det etter ellers gjeldende rettsregler stiftes frivillig eller tvungen sikkerhetsrett i innskudd.

15. Oppsigelse

Du kan til enhver tid si opp kundeforholdet med én måneds varsel.

En oppsigelse fra Lunar må være saklig begrunnet og vil bli meddelt skriftlig med 2 måneders varsel.

Vi kan si opp kundeforholdet uten varsel dersom du, din fullmektig eller andre som er berettiget til å disponere Lunar på dine vegne, er underlagt sanksjoner vedtatt av EU eller FN, jfr. Utenriksdepartementets oversikt over sanksjoner, eller lignende for eksempel amerikanske myndigheter som OFAC.

Kundeforholdet kan også avsluttes uten varsel dersom du ikke gir oss informasjonen vi etter lovverket er forpliktet til å innhente fra deg, for eksempel i henhold skattelovgivningen og hvitvaskingsloven.

Vi kan til enhver tid sperre din tilgang til Lunar-appen, produktene og tjenestene våre hvis du ikke gir oss overnevnt informasjon.

Når kundeforholdet avsluttes, kan vi si opp garanti- og garantiforpliktelser og frigjøre oss fra andre forpliktelser inngått på dine vegne, inkludert forpliktelser i utenlandsk valuta. Du er forpliktet til å frita Lunar fra alle forpliktelser som er inngått på dine vegne og skal stille nødvendig sikkerhet dersom vi anser det nødvendig.

Oppsigelse av kontoprodukter hvor det er knyttet månedsgebyr og ikke annet er spesifisert, er oppsigelsesfristen én måned, hvoretter gebyret og alle tilhørende tjenester og vilkår opphører. Du vil få utbetalt pengene på kontoen med påløpte renter og uten fradrag for eventuelt avtalt vederlag for avvikling av kontoforholdet. Du vil i så fall også få tilbakebetalt en forholdsmessig del av eventuell forhåndsbetalt periodeavgift.

16. Forretninger i utlandet

Hvis Lunar utfører forretninger i utlandet på dine vegne, vil vi utpeke en samarbeidspartner, med mindre annet er særskilt avtalt. Du er i samme grad som oss underlagt de juridiske regler, sedvaner og forretningsvilkår som gjelder for avtalen med den utenlandske forretningsforbindelsen.

17. Elektronisk kommunikasjon og inngåelse av avtaler

Ved å inngå avtale med Lunar samtykker du til at vi kan kommunisere elektronisk med deg. Du vil da motta brev og dokumenter fra oss elektronisk i Lunar-appen, via Digipost eller andre digitale kanaler. De typer brev og dokumenter som du mottar i Lunar-appen, Digipost eller andre digitale kanaler, kan være varsler som gebyr- og renteendringer, avtaledokumenter og vilkår samt melding om endringer i disse. Digitale meldinger får virkning når de er gjort tilgjengelig for deg i Lunar-appen, Digipost eller andre digitale kanaler.

Når du mottar elektroniske brev og dokumenter, har dette samme rettsvirkning som når du mottar vanlig post. Det betyr at du skal åpne og kontrollere hva som sendes til deg elektronisk, på samme måte som vanlig post. Du er forpliktet til å sørge for at du har tilgang til Lunar-appen, Digipost og andre digitale kanaler som du anvender.

Du kan inngå elektroniske avtaler med oss ​​ved å bruke BankID. Når du bruker BankID for å godta en avtale, tilsvarer det en elektronisk signatur. Denne elektroniske signaturen er juridisk bindende på samme måte som en signatur på et fysisk dokument.

Vi kan sende brev og dokumenter med vanlig post hvis vi anser dette for å være den beste måten å informere deg på. Du kan reservere deg mot elektronisk kommunikasjon ved å melde fra skriftlig til oss. Dersom du har reservert deg mot elektronisk kommunikasjon, får meldinger og varsel virkning for deg når meldingen er kommet frem per post.

Ved melding om heving, oppsigelse, sperring, tvangsfullbyrdelse eller lignende forhold som det er avgjørende at du får kunnskap om, skal Lunar forsikre seg om at du har fått kunnskap om at meldingen er mottatt. Lunar kan om nødvendig kontakte deg per SMS, e-post, telefon eller på annen måte for å forsikre oss om at du har fått meldingen. Din melding til oss anses for å være kommet frem når den på en betryggende måte er sendt til eller gjort tilgjengelig for oss. Du skal benytte de meldingsmuligheter som Lunar har stilt til disposisjon. Slik melding anses for å oppfylle kravet til direkte varsel i de tilfellene finansavtaleloven krever det.

18. Experian RKI A/S

Lunar er tilknyttet Experian RKI og rapporterer i henhold til gjeldende regler.

19. Lunars ansvar

Vi er erstatningsansvarlige dersom vi på grunn av feil eller mangler oppfyller avtalte forpliktelser for sent eller mangelfullt.

På de områder hvor strengere ansvar gjelder, er vi ikke ansvarlig for tap som skyldes:

 • sammenbrudd i/manglende tilgang til IT-systemer eller skade på data i disse systemene som kan henføres til undernevnte hendelser, enten det er Lunar selv eller en ekstern leverandør som er ansvarlig for driften av systemene,
 • svikt i bankens strømforsyning eller telekommunikasjon, rettshåndhevelse eller administrative handlinger, naturkatastrofer, krigsopptøyer, sivil uro, sabotasje, terror eller hærverk, inkludert datavirus og hacking,
 • streik, lockout, boikott eller blokade, uavhengig av om konflikten er rettet mot eller initiert av Lunar selv eller dens organisasjon og uavhengig av årsaken til konflikten. Dette gjelder også når konflikten kun berører deler av banken,
 • andre forhold utenfor bankens kontroll.

Lunar ansvarsfraskrivelse gjelder ikke:

 • dersom Lunar burde ha forutsett årsaken til tapet da avtalen ble inngått, eller Lunar burde ha unngått eller overvunnet årsaken til tapet,
 • dersom loven uansett gjør Lunar ansvarlig for det forhold som er årsaken til tapet.

20. Blokkering mm. av transaksjoner, bestillinger, pengeoverføringer og lignende

Dersom du setter i gang overføring av beløp som er i strid med sanksjoner fra den norske stat, myndigheter, EU eller FN, jf. Utenriksdepartementets oversikt over sanksjoner, eller lignende for eksempel amerikanske myndigheter som OFAC, kan overføringen stanses og beløpet fryses.

Tilsvarende gjelder enhver annen ordre fra deg, gjennomføring av transaksjoner som direkte eller indirekte involverer deg, eller oppfyllelse av våre forpliktelser som er i strid med sanksjoner, jfr. ovenfor, bli forsinket, delvis utført eller blokkert i sin helhet.

Videre kan forsinkelse, retur eller blokkering av en overføring forekomme dersom en utenlandsk bank som er involvert i gjennomføringen av overføringen mangler informasjon mv. for å kunne gjennomføre overføringen eller en overføring ellers ikke vil kunne gjennomføres.

21. Klager

Ved behov for å klage kan du kontakte Lunar via våre nettsider eller per e-post til klageno@lunar.app. Mer informasjon om reklamasjon og klage og Lunars klagerutiner finnes på Lunars nettsider.

Klager på tredjeparts tjenester rettes til tredjepart.

Oppstår det tvist mellom deg og Lunar, kan du bringe saken inn for Finansklagenemnda for uttalelse når nemnda er kompetent i tvisten og du har saklig interesse i å få nemndas uttalelse. Lunar kan bringe inn for nemnda tvist om urettmessig belastning av konto eller betalingsinstrument.

Henvendelser til Finansklagenemnda sendes Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo, tlf. 23 13 19 60. For nærmere informasjon og klageskjema se www.finkn.no.

22. Taushetsplikt

De ansatte i Lunar har taushetsplikt om kundeforhold og kan derfor ikke uberettiget videreformidle informasjon som de får kjennskap til gjennom sitt arbeid.

Reglene om taushetsplikt følger av finansforetaksloven.

23. Beskyttelse av dine personlige opplysninger

Vi legger stor vekt på at du skal være trygg ved å være kunde hos oss. Informasjonen om deg som vi for eksempel mottar når du blir kunde hos oss gjennom Lunar-appen, behandler vi ansvarlig, med respekt for ditt privatliv og – selvfølgelig – i henhold til gjeldende lovverk om bl.a. behandling av personopplysninger.

Du kan lese mer om vår behandling av dine personopplysninger i vår separate personvernerklæring i Lunar-appen eller på www.lunar.app.

Hvis du er misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du klage til:

Lunar Bank A/S

Klageservice

Postboks 1593 VIKA

0118 Oslo

Norge

klageno@lunar.app

eller:

Datatilsynet

Boks 458 Sentrum

NO-0105 Oslo

Hvis du har ytterligere spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte vårt personvernombud:

Lunar Bank A/S

Databeskyttelsesrådgiver

Postboks 1593 VIKA

0118 Oslo

dpo@lunar.app

24. Innskuddsgaranti

Som bankkunde i Lunar er du i stor grad dekket mot tap ved bankens konkurs gjennom den danske Garantiformuen. Garantiformuen dekker bl.a. registrerte innskudd i banker med inntil et beløp tilsvarende 100 000 euro per innskyter.

Skjemaet 'Opplysningsskjema - Innskuddsgaranti' er tilgjengelig på www.lunar.app.

Du finner mer informasjon på Garantiformuens nettside fs.dk.

25. Tilsyn og god praksis for finansforetak

Danske Erhvervsministeriet har gitt pålegg om god praksis for finansforetak. Bekjennelsen fastsetter bl.a. krav om at kundene skal informeres om de tilfeller finansselskapet mottar provisjon eller annen godtgjørelse for salg av partneres produkter. På www.lunar.app og i appen gis det informasjon om godtgjørelsen banken mottar fra samarbeidspartnere.

Lunar Bank er under tilsyn av det danske Finanstilsynet, som hører til Erhvervsministeriet. Lunar Bank er registrert i CVR-registret med CVR-nr. 39 69 76 96.

26. Språk, lovvalg og verneting

Vi inngår alle avtaler på norsk. Avtalene er underlagt norsk rett og tvister kan bringes inn for norske domstoler. Endring

27. Endring

Vi kan endre de generelle vilkårene og betingelsene uten varsel når det er til din fordel. Øvrige endringer gjøres med et varsel på minst 2 måneder. Du vil bli varslet om endringer elektronisk via Lunar-appen, Digipost eller e-post. Dersom du har reservert deg mot elektronisk kommunikasjon vil du bli varslet om endringer skriftlig via brev.

Du er forpliktet til å sikre at du har tilgang til Lunar-appen og for å varsle oss om eventuelle endringer i din adresse og/eller e-postadresse. Du er ansvarlig for ikke å motta melding om endringer dersom du ikke har informert oss om e-post og/eller adresseendring og/eller ikke har tilgang til Lunar-appen, din e-post eller Digipost.

28. Angrerett

I Lunar kan avtaler om opprettelse av konto alltid kanselleres i henhold til reglene nedenfor.

Angrefristen er 14 dager.

Fristen regnes med utgangspunkt fra den dagen kontoen gjøres tilgjengelig for deg.

Dersom kontoen for eksempel stilles til disposisjon mandag 1., løper fristen til og med mandag 15. Hvis fristen utløper på en søndag eller helligdag, lørdag, dagen etter Kristi himmelfartsdag, grunnlovsdag, julaften eller nyttårsaften, kan avbestilling skje påfølgende ukedag.

Før angrefristens utløp skal vi få melding om at avtalen er trukket tilbake. For å benytte deg av angreretten må du kontakte vår supportfunksjon skriftlig. Når meldingen er gitt skriftlig - for eksempel pr. e-post - må den være sendt innen fristens utløp.

Du har ikke angrerett på produktkjøp som genererer direkte kostnader for Lunar ved kjøp. På nåværende tidspunkt gjelder dette:

 • Kjøp av kort
 • Top-up

Eventuelle produkter i Lunar med andre vilkår for angrerett enn beskrevet ovenfor er nærmere beskrevet i de særskilte produktvilkårene.

Dette er versjon 1.2 av brukervilkårene, og er gyldig fra 15. mai 2023.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696