Lunar Logo

Brukervilkår Lunar Plus

Versjon 1.2 – gjeldende fra 15. mai 2023

1. Introduksjon

Velkommen til Lunar Plus, et abonnementsbasert produkt.

Disse brukervilkårene supplerer den separate kundeavtalen og de generelle vilkårene samt andre kontraktsdokumenter som gjelder i det uavhengige kundeforholdet mellom Lunar Bank A/S (referert til som "Lunar", "vi" eller "oss") , CVR nr. 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C og deg som privatkunde i banken.

Ved å godta disse brukervilkårene, erklærer du at du har lest og forstått brukervilkårene for Plus.

2. Opprettelse og godkjenning

Når du kjøper Plus, trekkes den første månedens betaling av Plus-abonnementet ditt ved kjøpstidspunktet. Hvis du ikke har nok midler tilgjengelig på kontoen din for denne betalingen, vil forespørselen din om å kjøpe Plus bli avvist.

Når kjøpet av Plus er bekreftet, vil dine eksisterende tjenester umiddelbart oppgraderes til Plus, slik som betalingskortet ditt. Du får samtidig direkte tilgang til alle andre tjenester knyttet til ditt Plus-abonnement.

3. Priser og betalinger

Prisen for å ha et Plus-abonnement kan sees i det separate dokumentet «Lunar prisliste». Den første forhåndsbetalte månedlige Plus abonnementsbetalingen vil bli trukket fra Lunar-kontoen din 16 dager etter opprettelsestidspunktet. Deretter trekkes den månedlige abonnementsbetalingen for Plus på den kalenderdagen som tilsvarer første betalingsdato

4. Angre

Du har muligheten til å angre kjøpet av Plus. Angrefristen er 14 dager. Fristen regnes fra den dagen du har akseptert disse brukervilkårene. Dersom fristen går ut på en helligdag, lørdag, grunnlovsdag, julaften eller nyttårsaften, forskyves fristen til påfølgende virkedag.

Du utøver din angrerett ved å gi beskjed om at du har angret på kjøpet av Plus før fristen har gått ut. Dette varselet skal gis skriftlig og kan for eksempel gis via chat-funksjonen i Lunar-appen eller ved å sende oss en e-post. Du kan også varsle oss pr brev. Hvis du vil sikre deg bevis på at du har angret rettidig, kan du for eksempel sende brevet rekommandert og lagre postkvitteringen.

Melding om at du har angret på kjøpet av Plus kan sendes til:

Lunar Bank A/S,

Hack Kampmanns Plads 10

8000 Aarhus C

e-post: support@lunar.app

Hvis du utøver din angrerett på kjøpet av Plus, utløper disse brukervilkårene og tilgangen din til Plus, samt andre avtaler du har inngått gjennom appen vår i forbindelse med kjøpet av Plus, umiddelbart.

Ved å akseptere disse brukervilkårene, godtar du at det forhåndsbetalte abonnementet på Plus ikke kan refunderes og at dette dekker Lunars utgifter til personalisering av kort og de administrative kostnader forbundet med å sette opp Plus-abonnementet ditt. Samtidig godtar du at alle utgifter du måtte ha pådratt deg ved bruk av ditt Plus-abonnement og tilhørende funksjoner i appen ikke dekkes dersom du utøver angreretten.

Ved å godta disse brukervilkårene godtar du også at denne angreretten bortfaller dersom du etter kjøp av Plus bruker én eller flere Plus-tjenester.

5. Endringer av brukervilkårene

Vi kan endre disse brukervilkårene uten varsel når det er til din fordel. For øvrig gjøres endringer med to måneds varsel. Dersom du ikke godtar endringen av vilkårene, har du rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning og uten kostnad, senest innen den dagen endringen trer i kraft.

Varsel om endringer i brukervilkårene vil skje gjennom appen eller e-post, og hvis aktuelt må du godta og signere de endrede brukervilkårene gjennom appen.

6. Avtaletid og oppsigelse

Ved oppsigelse av Plus-abonnementet, er er oppsigelsesfristen én måned, hvoretter abonnementet samt alle tilhørende tjenester og vilkår opphører. Ønsker du å si opp avtalen kan dette gjøres i Lunar-appen. Lunar har rett til å si opp dine avtaler med to måneders varsel. En oppsigelse fra oss må være saklig begrunnet og vil bli kommunisert skriftlig via e-post eller via appen.

Bestilling av nye Plus- og erstatningskort er ikke mulig når det er mindre enn 14 dager til Plus-abonnementet ditt avsluttes. Ved oppsigelse av Plus-abonnementet vil prislisten for Lunar Light-kunder, Lunar Standard-kunder eller Lunar Unlimited-kunder vises, avhengig av ditt valg når du sier opp Plus-abonnementet.

Hvis du er fullmaktsgiver for én eller flere felles kontoer når du nedgraderer fra Plus, og Lunar Light-vilkårene gjelder, vil alle fullmaktshavere miste tilgangen til disse kontoene på datoen Plus-abonnement ditt avsluttes. Hvis du er fullmaktshaver for mer enn én felleskonto, beholder du tilgangen til den felleskontoen du først fikk tilgang til og mister tilgangen til de resterende felleskontiene du eventuelt har tilgang til.

Oppsigelse av ditt Plus-abonnement medfører alltid samtidig oppsigelse av ditt kundeforhold med forretningspartnere som leverer ulike tjenester som en del av Plus-produktet samt tilgang til funksjoner inkludert i Plus. Dette gjelder uavhengig av om du eller Lunar sier opp kundeforholdet.

For det tilfellet at samarbeidet mellom Lunar og partnere for Plus avsluttes, har vi rett til å flytte dine produkter osv. til Lunars nye samarbeidspartner i den grad dette kan gjøres i henhold til gjeldende regelverk på området, samt etter innhenting av det danske finanstilsynets eventuelle godkjenning og/eller innhenting av ditt eventuelle samtykke i den grad dette er påkrevd.

Lunar har i alle tilfeller rett til å kontakte deg gjennom appen for å informere deg om opphør av samarbeidet, slik at du blir gjort oppmerksom på at du ikke lenger vil kunne bruke Plus-produktet dersom du ikke ønsker å bytte til Lunars nye partner.

Lunar kan alltid si opp kundeforholdet med deg uten varsel ved misbruk eller forsøk på misbruk av Lunar-appen, Plus-produktet eller øvrige produkter. Dette kan for eksempel være tilfellet ved vesentlig mislighold av gjeldende brukervilkår eller uakseptabel brukeradferd.

6. Ansvar og erstatning

Lunar er ikke ansvarlig for tjenestene, produktene, rådene, funksjonene, løsningene etc. som tilbys av våre partnere til deg gjennom appen vår. Lunar er heller ikke ansvarlig for tjenestene, produktene, rådene, funksjonene, løsningene etc. som våre partnere ellers leverer til deg.

Lunars ansvar overfor deg som kunde hos oss er i alle tilfellerr begrenset til tilfeller der vi har utvist forsett eller grov uaktsomhet. Ethvert ansvar etter forrige punktum omfatter imidlertid ikke i noe tilfelle indirekte tap av noe slag, herunder driftstap, inntektstap, tapt fortjeneste, tap eller skade på data, tap av goodwill eller lignende.

7. Force majeure

Ved uventede og ekstraordinære omstendigheter utenfor din eller vår kontroll i form av for eksempel streik, lockout, krig, boikott, blokader, terrorisme, sabotasje, hærverk, inkludert hacking og datavirus, strømforsyningssvikt, telekommunikasjon - og manglende tilgang til eller sammenbrudd i IT-systemer eller data i de systemene som kan tilskrives slike forhold, enten det er oss, en ekstern leverandør eller en tredjepart som er ansvarlig for driften av systemene – som verken du eller vi burde ha tatt hensyn til ved kontraktsforholdets etablering, og som vi eller du heller ikke med rimelige tiltak burde unngått eller overvunnet følgene av, suspenderes alle rettigheter og forpliktelser som utledes av kontraktsforholdet mellom partene frem til de uventede og ekstraordinære omstendighetene har bortfalt.

Verken du eller vi kan holdes ansvarlig for slike uventede og ekstraordinære omstendigheter eller for de eventuelt økonomiske og ikke-økonomiske konsekvenser og/eller tap forbundet med dette.

8. Gyldighet og versjon

Hvis ett eller flere vilkår i disse brukervilkårene viser seg å være ugyldige, ulovlige eller på annen måte ikke kan håndheves, skal de andre vilkårene i brukervilkårene fortsette å gjelde fullt ut.

Dette er versjon 1.2 av brukervilkårene, som erstatter tidligere versjoner og er gyldig fra 15. mai 2023.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696