Lunar Logo

Brukervilkår Lunar Unlimited

Versjon 1.2 – gjeldende fra 15. mai 2023

1. Introduksjon

Velkommen til Lunar Unlimited, et abonnementsbasert produkt.

Disse brukervilkårene supplerer den separate kundeavtalen og de generelle vilkårene samt andre kontraktsdokumenter som gjelder i det uavhengige kundeforholdet mellom Lunar Bank A/S (referert til som "Lunar", "vi" eller "oss"), CVR nr. 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C og deg som privatkunde i banken.

Ved å godta disse brukervilkårene, erklærer du at du har lest og forstått brukervilkårene for Unlimited.

2. Opprettelse og godkjenning

Når du kjøper Unlimited, trekkes den første månedens betaling av Unlimited-abonnementet ditt ved kjøpstidspunktet. Hvis du ikke har nok midler tilgjengelig på kontoen din for denne betalingen, vil forespørselen din om å kjøpe Unlimited bli avvist.

Så snart kjøpet av Unlimited er bekreftet, vil dine eksisterende tjenester umiddelbart oppgraderes til Unlimited, slik som betalingskortet ditt. Du får samtidig direkte tilgang til alle andre tjenester knyttet til ditt Unlimited-abonnement.

3. Priser og betalinger

Prisen for å ha et Unlimited-abonnement kan sees i det separate dokumentet «Lunar prisliste». Den første forhåndsbetalte månedlige Unlimited abonnementsbetalingen vil bli trukket fra Lunar-kontoen din 16 dager etter opprettelsestidspunktet. Deretter trekkes den månedlige abonnementsbetalingen for Unlimited på den kalenderdagen som tilsvarer første betalingsdato.

4. Godkjenning av gravering på kort

Lunar forbeholder seg retten til å bestemme om valgt signatur eller design kan godkjennes, og Lunar er ikke forpliktet til å oppgi en grunn for avvisning. Hvis vi velger å avvise valgt signatur eller design, forbeholder Lunar seg retten til å produsere kortet uten valgt signatur eller design.

Du kan ikke bruke signaturer eller motiver du ikke har rettigheter til. Motiv som anses som støtende eller å være reklame, vil bli avvist.

Eksempler på signaturer og motiver som resulterer i et avslag er:

  • Logoer, varemerker og design som henviser til bedrifter, idrettsforeninger eller lignende;
  • Motiver beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk mv.;
  • Motiver som kan forhindre eller skape forvirring angående sikkerhetsfunksjoner på kort som PIN-koden;
  • Politiske uttalelser, symboler, organisasjoner eller partier;
  • Religiøse utsagn, symboler, organisasjoner eller enkeltpersoner;
  • Rasistiske, diskriminerende eller skadelige uttrykk og motiver;
  • Vold, kampsport eller våpen;
  • Blasfemi;
  • Støtende, provoserende eller seksuelle emner av noe slag, inkludert nakenhet enten i form av kunstnerisk eller pornografisk natur;
  • Enhver skrevet tekst i andre alfabeter enn det latinske alfabetet (ABC)

5. Angre

Du har muligheten til å angre kjøpet av Unlimited. Angrefristen er 14 dager. Fristen regnes fra den dagen du har akseptert disse brukervilkårene. Dersom fristen går ut på en helligdag, lørdag, grunnlovsdag, julaften eller nyttårsaften, forskyves fristen til påfølgende virkedag.

Du utøver din angrerett ved å gi beskjed om at du har angret på kjøpet av Unlimited før fristen har gått ut. Denne meldingen skal gis skriftlig og kan for eksempel gis via chat-funksjonen i Lunar-appen eller ved å sende oss en e-post. Meldingen skal sendes innen fristens utløp. Du kan også meddele oss pr brev. Hvis du vil sikre deg bevis på at du har angret rettidig, kan du for eksempel sende brevet rekommandert og lagre postkvitteringen.

Melding om at du har angret på kjøpet av Unlimited kan sendes til:

Lunar Bank A/S,

Hack Kampmanns Plads 10

8000 Aarhus C

e-post: support@lunar.app

Hvis du utøver din angrerett på kjøpet av Unlimited, utløper disse brukervilkårene og tilgangen din til Unlimited, samt andre avtaler du har inngått gjennom appen vår i forbindelse med kjøpet av Unlimited, umiddelbart.

Ved å godta disse brukervilkårene godtar du at det forhåndsbetalte abonnementet for Unlimited ikke kan refunderes og at dette dekker Lunars utgifter til personalisering av kort og administrative kostnader forbundet med opprette ditt Unlimited-abonnement. Samtidig godtar du at alle utgifter du måtte ha pådratt deg ved bruk av ditt Unlimited-abonnement og tilhørende funksjoner i appen ikke dekkes dersom du utøver angreretten.

Ved å akseptere disse brukervilkårene godtar du også at denne angreretten bortfaller dersom du etter kjøp av Unlimited bruker én eller flere Unlimited-tjenester.

6. Endringer av brukervilkårene

Vi kan endre disse brukervilkårene uten varsel når det er til din fordel. For øvrig gjøres endringer med to måneds varsel. Dersom du ikke godtar endringen av vilkårene, har du rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning og uten kostnad, senest den dagen endringen trer i kraft.

Varsel om endringer i brukervilkårene vil skje gjennom appen eller e-post, og hvis aktuelt må du godta og signere de endrede brukervilkårene gjennom appen.

7. Avtaletid og oppsigelse

Ved oppsigelse av ditt Unlimited-abonnement, er oppsigelsesfristen én måned, hvoretter abonnementet samt alle tilhørende tjenester og vilkår opphører. Ønsker du å si opp avtalen kan dette gjøres i Lunar-appen. Lunar har rett til å si opp dine avtaler med to måneders varsel. En oppsigelse fra oss må være saklig begrunnet og vil bli kommunisert skriftlig via e-post eller via appen.

Bestilling av nye Unlimited- og erstatningskort er ikke mulig når det er mindre enn 14 dager til Unlimited-abonnementet ditt avsluttes. Etter at Unlimited-abonnementet avsluttes, vil prislisten for Lunar Light, Lunar Standard- eller Lunar Plus-kunder gjelde for deg, avhengig av ditt valg når du avslutter Unlimited-abonnementet.

Hvis du er fullmaktsgiver for én eller flere felles kontoer når du nedgraderer fra Unlimited, og Lunar Light-vilkårene gjelder, vil alle fullmaktshavere miste tilgangen til disse kontoene på datoen Unlimited-abonnement ditt avsluttes. Hvis du er fullmaktshaver for mer enn én felleskonto, beholder du tilgangen til den felleskontoen du først fikk tilgang til og mister tilgangen til de resterende felleskontiene du eventuelt har tilgang til.

Oppsigelse av ditt Unlimited-abonnement medfører alltid samtidig oppsigelse av ditt kundeforhold med forretningspartnere som leverer ulike tjenester som en del av Unlimited-produktet samt tilgang til funksjoner inkludert i Unlimited. Dette gjelder uavhengig av om du eller Lunar sier opp kundeforholdet.

Ved å akseptere disse brukervilkårene, godtar du at Lunar kan kreve et oppsigelsesgebyr for Unlimited-abonnementet ditt, hvis du sier opp Unlimited-abonnementet innen de første 6 månedene av abonnementet. Gebyret for å si opp et Unlimited-abonnement innen de første 6 månedene finnes i det separate dokumentet "Lunar prisliste".

Lunar kan alltid si opp kundeforholdet med deg uten varsel ved misbruk eller forsøk på misbruk av Lunar-appen, Unlimited-produktet eller øvrige produkter. Dette kan for eksempel være tilfellet ved vesentlig mislighold av gjeldende brukervilkår eller uakseptabel brukeradferd.

For det tilfellet at samarbeidet mellom Lunar og partnere for Unlimited avsluttes, har vi rett til å flytte dine produkter osv. har vi rett til å flytte dine produkter osv. til Lunars nye samarbeidspartner i den grad dette kan gjøres i henhold til gjeldende regelverk på området, samt etter innhenting av det danske finanstilsynets eventuelle godkjenning og/eller innhenting av ditt eventuelle samtykke i den grad dette er påkrevd.

Lunar har i alle tilfeller rett til å kontakte deg gjennom appen for å informere deg om opphør av samarbeidet, slik at du blir gjort oppmerksom på at du ikke lenger vil kunne bruke Unlimited-produktet dersom du ikke ønsker å bytte til Lunars nye partner.

8. Ansvar og erstatning

Lunar er ikke ansvarlig for tjenestene, produktene, rådene, funksjonene, løsningene etc. som tilbys av våre samarbeidspartnere til deg gjennom appen vår. Lunar er heller ikke ansvarlig for tjenestene, produktene, rådene, funksjonene, løsningene etc. som våre partnere ellers leverer til deg.

Lunars ansvar overfor deg som kunde hos oss er i alle tilfeller begrenset til tilfeller der vi har utvist forsett eller grov uaktsomhet. Et eventuelt ansvar etter forrige punktum omfatter i alle tilfeller ikke indirekte tap av noe slag, herunder driftstap, inntektstap, tapt fortjeneste, tap eller skade på data, tap av goodwill eller lignende.

9. Force majeure

Ved uventede og ekstraordinære omstendigheter utenfor din eller vår kontroll i form av for eksempel streik, lockout, krig, boikott, blokader, terrorisme, sabotasje, hærverk, inkludert hacking og datavirus, strømforsyningssvikt, telekommunikasjon - og manglende tilgang til eller sammenbrudd i IT-systemer eller data i de systemene som kan tilskrives slike forhold, enten det er oss, en ekstern leverandør eller en tredjepart som er ansvarlig for driften av systemene – som verken du eller vi burde ha tatt hensyn til ved kontraktsforholdets etablering, og som vi eller du heller ikke med rimelige tiltak burde unngått eller overvunnet følgene av, suspenderes alle rettigheter og forpliktelser som utledes av kontraktsforholdet mellom partene frem til de uventede og ekstraordinære omstendighetene har bortfalt.

Verken du eller vi kan holdes ansvarlig for slike uventede og ekstraordinære omstendigheter eller for de eventuelt økonomiske og ikke-økonomiske konsekvenser og/eller tap forbundet med dette.

10. Gyldighet og versjon

Hvis ett eller flere vilkår i disse brukervilkårene viser seg å være ugyldige, ulovlige eller på annen måte ikke kan håndheves, skal de andre vilkårene i brukervilkårene fortsette å gjelde fullt ut.

Dette er versjon 1.2 av brukervilkårene, som erstatter tidligere versjoner og er gyldig fra 15. mai 2023.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696