Lunar Logo

Vilkår for bruk for Lunar Premium

versjon 1.1 – gjelder fra 20. oktober 2022

1. Introduksjon

Velkommen til Lunar Premium, et abonnementsbasert produkt som inneholder en rekke tjenester som sammen vil ta bankopplevelsen din til et nytt, ekstraordinært nivå.

Disse bruksvilkårene supplerer den separate kundeavtalen og de generelle vilkårene samt andre kontraktsdokumenter som gjelder i det uavhengige kundeforholdet mellom Lunar Bank A/S (referert til som "Lunar", "vi" eller "oss") , CVR nr. 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C og deg som privatkunde i banken.

Ved å godta disse bruksvilkårene, erklærer du at du har lest og forstått bruksvilkårene for Premium.

2. Opprettelse og godkjenning

Når du kjøper Premium, vil du på kjøpstidspunktet bli belastet den første månedens betaling av Premium-abonnementet ditt. Hvis du ikke har nok midler tilgjengelig på kontoen din for denne betalingen, vil forespørselen din om å kjøpe Premium bli avvist.

Så snart kjøpet av Premium er bekreftet, vil dine eksisterende tjenester umiddelbart oppgraderes til Premium, slik som betalingskortet ditt. Du får samtidig direkte tilgang til alle andre tjenester knyttet til ditt Premium-abonnement.

3. Priser og betalinger

Prisen for å ha Premium-abonnement kan ses under eget dokument "Lunar prisliste". Det forhåndsbetalte månedlige Premium-abonnementet trekkes fra Lunar-kontoen din ved opprettelsen. Den månedlige abonnementsavgiften for Premium betales på den kalenderdagen som tilsvarer tidspunktet for opprettelsen.

4. Angre

Du har muligheten til å kansellere kjøpet av Premium. Angrefristen er 14 dager. Fristen regnes fra den dagen du har akseptert disse bruksvilkårene. Dersom fristen går ut på en helligdag, lørdag, grunnlovsdag, julaften eller nyttårsaften, forskyves fristen til påfølende bankdag..

Du utøver din angrerett ved å gi beskjed om at du har angret på kjøpet av Premium før fristen har gått ut. Dette varselet skal gis skriftlig og kan for eksempel gis via chat-funksjonen i Lunar-appen eller ved å sende oss en e-post. Du kan også varsle oss pr brev. Hvis du vil sikre deg bevis på at du har angret rettidig, kan du for eksempel sende brevet rekommandert og lagre postkvitteringen.

Melding om at du har angret på kjøpet av Premium sendes til:

Lunar Bank A/S,

Postboks 1593 VIKA

0118 Oslo

e-post: support@lunar.app

Evt via chat-funksjonen i appen.

Dersom du utøver din angrerett på kjøpet av Premium, vil også andre avtaler som du har inngått gjennom vår app i forbindelse med kjøp av Premium utløpe.

Ved å akseptere disse bruksvilkårene, godtar du at det forhåndsbetalte abonnementet på Premium ikke kan refunderes og at dette dekker Lunars utgifter til personalisering av kort og de administrative kostnadene forbundet med å sette opp Premium-abonnementet ditt. Samtidig godtar du at alle utgifter du måtte ha pådratt deg ved bruk av ditt Premium-abonnement og tilhørende funksjoner i appen ikke dekkes dersom du utøver angreretten.

Ved å godta disse bruksvilkårene godtar du også at denne angreretten bortfaller dersom du etter kjøp av Premium bruker en eller flere Premium-tjenester.

5. Endringer, oppsigelse og oppsigelse

Vi kan endre disse bruksvilkårene uten varsel når det er til din fordel. For øvrig gjøres endringer med to måneders varsel. Varsling om endringer i vilkårene for bruk vil bli gjort gjennom appen, og om nødvendig må du godta og signere de endrede vilkårene for bruk gjennom appen.

Ved oppsigelse av Premium-abonnementet er er oppsigelsesfristen én måned, hvoretter abonnementet samt alle tilhørende tjenester og vilkår opphører. Bestilling av nye Premium- og erstatningskort er ikke mulig når det er mindre enn 14 dager til Premium-abonnementet ditt avsluttes. Etter at Premium-abonnementet avsluttes, vil prislisten for Lunar Standard-kunder gjelde for deg.

Hvis du har en eller flere felles konti når du nedgraderer fra Premium som fullmaktsgiver, vil alle autoriserte fullmaktshavere miste tilgangen til disse kontiene på datoen du bytter til Lunar Standard. Hvis du er fullmaktshaver for mer enn én felleskonto, beholder du tilgangen til den felleskontoen du først fikk tilgang til og mister tilgangen til de resterende felleskontiene du eventuelt har tilgang til.

Dersom du ønsker å si opp avtalen, kan denne sies opp i Lunar-appen. Dersom Lunar ønsker å si opp avtalen, må Lunar informere deg om dette via e-post, melding i appen eller telefon.

Oppsigelse av ditt Premium-abonnement medfører alltid samtidig oppsigelse av ditt kundeforhold med forretningspartnere som leverer ulike tjenester som en del av Premium-produktet. Dette gjelder uavhengig av om du eller Lunar sier opp kundeforholdet.

Lunar kan alltid si opp kundeforholdet med deg uten varsel ved misbruk eller forsøk på misbruk av Lunar-appen, Premium-produktet eller øvrige produkter. Dette kan for eksempel være knyttet til vesentlige brudd på gjeldende brukervilkår eller uakseptabel brukeradferd.

I tilfelle at arbeidsforholdet mellom Lunar og partnere for Premium avsluttes, har vi rett til å flytte dine produkter osv. til Lunars samarbeidspartner i den grad dette kan gjøres i henhold til gjeldende regelverk på området, samt etter innhenting av finanstilsynets eventuelle godkjenning og/eller innhenting av ditt eventuelle samtykke i den grad dette er påkrevd.

Lunar kan i alle tilfeller kontakte deg gjennom appen for å informere deg om opphør av samarbeidet, slik at du blir gjort oppmerksom på at du ikke lenger vil kunne bruke Premium-produktet dersom du ikke ønsker å bytte til Lunars nye samarbeidspartner.

6. Ansvar og erstatning

Lunar er ikke ansvarlig for tjenestene, produktene, rådene, funksjonene, løsningene etc. som tilbys av våre partnere til deg gjennom appen vår. Lunar er heller ikke ansvarlig for tjenestene, produktene, rådene, funksjonene, løsningene etc. som våre partnere ellers leverer til deg, og som er relatert til eller ikke er relatert til ditt brukerforhold til oss.

I alle tilfeller er Lunars ansvar overfor deg som bruker av appen vår begrenset til tilfeller der vi har vist forsett eller grov uaktsomhet. Ethvert ansvar etter forrige punktum omfatter imidlertid ikke i noe tilfelle indirekte tap av noe slag, herunder driftstap, inntektstap, tapt fortjeneste, tap eller skade på data, tap av goodwill eller lignende.

7. Force majeure

Ved uventede og ekstraordinære omstendigheter utenfor din eller vår kontroll i form av for eksempel streik, lockout, krig, boikott, blokader, terrorisme, sabotasje, hærverk, inkludert hacking og datavirus, strømforsyningssvikt, telekommunikasjon - og manglende tilgang til eller sammenbrudd i IT-systemer eller data i de systemene som kan tilskrives slike forhold, enten det er oss, en ekstern leverandør eller en tredjepart som er ansvarlig for driften av systemene – som verken du eller vi burde ha tatt hensyn til ved kontraktsforholdets etablering, og som vi eller du heller ikke med rimelige tiltak burde unngått eller overvunnet følgene av, suspenderes alle rettigheter og forpliktelser som utledes av kontraktsforholdet mellom partene frem til de uventede og ekstraordinære omstendighetene har bortfalt.

Verken du eller vi kan holdes ansvarlig for slike uventede og ekstraordinære omstendigheter eller for de eventuelt økonomiske og ikke-økonomiske konsekvenser og/eller tap forbundet med dette.

8. Gyldighet og versjon

Hvis ett eller flere vilkår i disse bruksvilkårene viser seg å være ugyldige, ulovlige eller på annen måte ikke gjennomførbare eller håndhevbare, skal de andre vilkårene i bruksvilkårene fortsette å gjelde fullt ut.

Dette er versjon 1.1 av brukervilkårene, som erstatter tidligere versjoner og er gyldig fra 20. Oktober 2022.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696