Lunar Logo

Vilkår for bruk for Lunar Pro

versjon 1.1 – gjelder fra 20. oktober 2022

1. Introduksjon

Velkommen til Lunar Pro, et abonnementsbasert produkt som inneholder en rekke tjenester, som sammen vil ta bankopplevelsen din til et nytt ekstraordinært nivå.

Disse bruksvilkårene supplerer den separate kundeavtalen og de generelle vilkårene samt andre kontraktsdokumenter som gjelder i det uavhengige kundeforholdet mellom Lunar Bank A/S (referert til som "Lunar", "vi" eller "oss"), CVR nr. 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C og deg som privatkunde i banken.

Ved å godta disse bruksvilkårene, erklærer du at du har lest og forstått brukervilkårene for Pro.

2. Opprettelse og godkjenning

Når du kjøper Pro, vil du på kjøpstidspunktet bli belastet den første månedens betaling av Pro-abonnementet ditt. Hvis du ikke har nok midler tilgjengelig på kontoen din for denne betalingen, vil forespørselen din om å kjøpe Pro bli avvist.

Så snart kjøpet av Pro er bekreftet, vil dine eksisterende tjenester umiddelbart oppgraderes til Pro, slik som betalingskortet ditt. Du får samtidig direkte tilgang til alle andre tjenester knyttet til ditt Pro-abonnement.

3. Priser og betalinger

Prisen for å ha et Pro-abonnement kan ses under eget dokument "Lunar prisliste". Det forhåndsbetalte månedlige Pro-abonnementet trekkes fra Lunar-kontoen din på opprettelsestidspunktet. Den månedlige abonnementsavgiften for Pro betales på den kalenderdagen som tilsvarer opprettelsestidspunktet.

4. Godkjenning av gravering på kort

Lunar forbeholder seg retten til å bestemme om valgt signatur eller design kan godkjennes, og Lunar er ikke forpliktet til å oppgi en grunn for avvisning. Hvis vi velger å avvise valgt signatur eller design, forbeholder Lunar seg retten til å produsere kortet uten valgt signatur eller design.

Du kan ikke bruke signaturer eller motiver du ikke har rettigheter til. Design som anses som støtende eller anses å være reklame vil bli avvist.

Eksempler på signaturer og motiver som resulterer i et avslag er:

  • Logoer, varemerker og design som henviser til bedrifter, idrettsforeninger og lignende
  • Motiver beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk mv.
  • Motiver som kan forhindre eller skape forvirring angående sikkerhetsfunksjoner på kort som PIN-koden
  • Politiske uttalelser, symboler, organisasjoner eller partier
  • Religiøse utsagn, symboler, organisasjoner eller enkeltpersoner
  • Rasistiske, diskriminerende eller skadelige uttrykk og motiver
  • Vold, kampsport eller våpen
  • Blasfemi
  • Støtende, provoserende eller seksuelle emner av noe slag, inkludert nakenhet enten i form av kunstnerisk eller pornografisk natur Enhver skrevet tekst i andre alfabeter enn det latinske alfabetet (ABC)

5. Angre

Du har muligheten til å kansellere kjøpet av Pro. Angrefristen er 14 dager. Fristen regnes fra den dagen du har akseptert disse bruksvilkårene. Dersom fristen går ut på en helligdag, lørdag, grunnlovsdag, julaften eller nyttårsaften, kan du vente til neste ukedag.

Du utøver din angrerett ved å gi beskjed om at du har angret på kjøpet av Pro før fristen har gått ut. Dette varselet skal gis skriftlig og kan for eksempel gis via chat-funksjonen i Lunar-appen eller ved å sende oss en e-post. Her er det bare å sende varselet før fristen går ut. Du kan også varsle oss pr brev. Hvis du vil sikre deg bevis på at du har angret rettidig, kan du for eksempel sende brevet rekommandert og lagre postkvitteringen.

Melding om at du har angret på kjøpet av Pro må gis til:

Lunar Bank A/S,

Postboks 1593 VIKA

0118 Oslo

e-post: support@lunar.app

Evt via chat-funksjonen i appen.

Hvis du angrer på kjøpet av Pro, som disse bruksvilkårene og din tilgang til Pro umiddelbart utløper med, vil også andre avtaler som du har inngått gjennom appen vår i forbindelse med kjøpet av Pro utløpe.

Ved å godta disse bruksvilkårene godtar du at det forhåndsbetalte abonnementet for Pro ikke kan refunderes og at dette dekker Lunars administrative kostnader forbundet med opprette ditt Pro-abonnement. Samtidig godtar du at alle utgifter du måtte ha pådratt deg ved bruk av ditt Pro-abonnement og tilhørende funksjoner i appen ikke dekkes dersom du utøver angreretten.

Ved å akseptere disse bruksvilkårene godtar du også at denne angreretten frafaller dersom du etter kjøp av Pro bruker en eller flere Pro-tjenester.

6. Endringer og oppsigelse

Vi kan endre disse vilkårene for bruk uten varsel når det er til din fordel. For øvrig gjøres endringer med to måneds varsel. Melding om endringer i bruksvilkårene vil skje gjennom appen, og om nødvendig må du godta og signere de endrede bruksvilkårene gjennom appen.

Ved oppsigelse av ditt Pro-abonnement er oppsigelsesfristen én måned, hvoretter abonnementet samt alle tilhørende tjenester og vilkår opphører. Bestilling av nye Pro- og erstatningskort er ikke mulig når det er mindre enn 14 dager til Pro-abonnementet ditt avsluttes. Etter at Pro-abonnementet avsluttes, vil prislisten for Lunar Standard- eller Lunar Premium-kunder gjelde for deg, avhengig av ditt valg når du kansellerer Pro-abonnementet.

Hvis du har én eller flere felles konti når du nedgraderer fra Pro som fullmaktsgiver, vil alle autoriserte fullmaktshavere miste tilgangen til disse kontiene på datoen du bytter til Lunar Standard. Hvis du er fullmaktshaver for mer enn én felleskonto, beholder du tilgangen til den felleskontoen du først fikk tilgang til og mister tilgangen til de resterende felleskontiene du eventuelt har tilgang til.

Dersom du ønsker å si opp avtalen, kan denne sies opp i Lunar-appen. Dersom Lunar ønsker å si opp avtalen, må Lunar informere deg om dette via e-post, melding i appen eller telefon.

Oppsigelse av ditt Pro-abonnement medfører alltid samtidig oppsigelse av ditt kundeforhold med forretningspartnere som leverer ulike tjenester som en del av Pro-produktet. Dette gjelder uavhengig av om du eller Lunar sier opp kundeforholdet.

Ved å akseptere disse bruksvilkårene, godtar du at Lunar kan kreve et kanselleringsgebyr for Pro-abonnementet ditt, hvis du kansellerer Pro-abonnementet innen de første 6 månedene av abonnementet. Gebyret for å si opp et Pro-abonnement innen de første 6 månedene kan ses under eget dokument "Lunar prisliste".

Lunar kan alltid si opp kundeforholdet med deg uten varsel ved misbruk eller forsøk på misbruk av Lunar-appen, Pro-produktet eller andre produkter. Dette kan for eksempel være i tilfelle av vesentlig mislighold av gjeldende brukervilkår eller uakseptabel brukeradferd.

I tilfelle arbeidsforholdet mellom Lunar og forretningspartnere for Pro avsluttes, har vi rett til å flytte produktene dine osv. til Lunars nye forretningspartner i den grad dette kan gjøres i henhold til gjeldende regelverk på området, samt etter innhenting av det danske finanstilsynets eventuelle godkjenning og/eller innhenting av ditt eventuelle samtykke i den grad dette er påkrevd.

Lunar kan i alle tilfeller kontakte deg gjennom appen for å informere deg om opphør av samarbeidet, slik at du blir gjort oppmerksom på at du ikke lenger vil kunne bruke Pro-produktet dersom du ikke ønsker å bytte til Lunars nye samarbeidspartner.

7. Ansvar og erstatning

Lunar er ikke ansvarlig for tjenestene, produktene, rådene, funksjonene, løsningene etc. som tilbys av våre samarbeidspartnere til deg gjennom appen vår. Lunar er heller ikke ansvarlig for tjenestene, produktene, rådene, funksjonene, løsningene etc. som våre samarbeidspartnere ellers leverer til deg.

I alle tilfeller er Lunars ansvar overfor deg som bruker av appen vår begrenset til tilfeller der vi har vist forsett eller grov uaktsomhet. Ethvert ansvar etter forrige punktum omfatter imidlertid ikke i noe tilfelle indirekte tap av noe slag, herunder driftstap, inntektstap, tapt fortjeneste, tap eller skade på data, tap av goodwill eller lignende.

8. Force majeure

Ved uventede og ekstraordinære omstendigheter utenfor din eller vår kontroll i form av for eksempel streik, lockout, krig, boikott, blokader, terrorisme, sabotasje, hærverk, inkludert hacking og datavirus, strømforsyningssvikt, telekommunikasjon - og manglende tilgang til eller sammenbrudd i IT-systemer eller data i de systemene som kan tilskrives slike forhold, enten det er oss, en ekstern leverandør eller en tredjepart som er ansvarlig for driften av systemene – som verken du eller vi burde ha tatt hensyn til ved kontraktsforholdets etablering, og som vi eller du heller ikke med rimelige tiltak burde unngått eller overvunnet følgene av, suspenderes alle rettigheter og forpliktelser som utledes av kontraktsforholdet mellom partene frem til de uventede og ekstraordinære omstendighetene har bortfalt.

Verken du eller vi kan holdes ansvarlig for slike uventede og ekstraordinære omstendigheter eller for de eventuelt økonomiske og ikke-økonomiske konsekvenser og/eller tap forbundet med dette.

9. Gyldighet og versjon

Hvis ett eller flere vilkår i disse bruksvilkårene viser seg å være ugyldige, ulovlige eller på annen måte ikke håndhevbare eller håndhevbare, skal de andre vilkårene i bruksvilkårene fortsette å gjelde fullt ut.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696