Lunar Logo

Vilkår for private betalingskonti

versjon 1.1 – gjelder fra 20. oktober 2022

1. Introduksjon

Disse vilkårene gjelder for betalingskontoer som er opprettet for å gjennomføre betalingstransaksjoner.

Bortsett fra kontantinnskudd og uttak i banken og overføringer til dine konti, krever bruk av betalingstjenester en særskilt avtale om bruk av betalingsinstrumenter, f.eks. brukerregler for Visa debit.

2. Samtykke til behandling av personopplysninger

Ved inngåelse av en avtale om opprettelse av en betalingskonto, samtykker du til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med levering av denne tjenesten, herunder til bruk i og i forbindelse med gjennomføring eller korrigering av betalingstransaksjoner. Personopplysninger som kan behandles kan f.eks. være personnummer, adresse og kontonummer.

Informasjonen lagres i inneværende år pluss fem år.

Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke, men du må være klar over at du i så tilfellet ikke vil kunne bruke kontoen din.

Du kan lese mer om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring “Personvernerklæring” på www.lunar.app.

3. Lov om finansavtaler og finansoppdrag

Finansavtaleloven gjelder for innskudd og uttak på betalingskontoer. Utdrag fra loven om ansvar er vedlagt.

Hele lovteksten finnes på https://lovdata.no/.

4. Hovedkjennetegn ved betalingstjenesten

Betalingstjenester er tjenester som muliggjør innskudd til og uttak fra en betalingskonto, f.eks. gjennom mobilbank eller Visa debit-kort.

Innbetalinger til en betalingskonto kan skje kontant av deg eller andre, ved overføring fra en konto i Lunar eller ved overføring fra et annet pengeinstitutt.

Utbetalinger fra en betalingskonto kan foretas kontant av deg, ved overføring til konti i Lunar, til konti i andre banker, ved bruk av betalingsinstrumenter og ved å betale regninger.

5. Informasjon som skal brukes ved gjennomføring av en betalingstjeneste

Ved utbetalinger må du oppgi kontonummer tilhørende kontoen som beløpet skal betales fra.

For innenlandsoverføringer må du oppgi kontonummer tilhørende kontoen som beløpet skal overføres til.

Ved grensekryssende betalingstransaksjoner må du oppgi IBAN-nr. og SWIFT-kode på mottaker.

SWIFT skal gi informasjon om overføringen til amerikanske myndigheter dersom det er mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering.

Ved betaling av faktura skal KID-nummer oppgis.

Vi anser en betalingsordre som utføres i henhold til den unike identifikasjonskoden angitt i betalingsordren som korrekt utført.

6. Form og prosedyre for samtykke til å gjennomføre en betalingstransaksjon og tilbakekall av samtykke

Du kan for eksempel legge inn betalingsordrer på følgende måter:

 • Ved personlig henvendelse
 • Via appen
 • Ved å sende brev til oss.

En betaling må bekreftes med BankID i appen.

En forutsetning for at vi skal kunne gjennomføre en betalingsordre, er at det er dekning for beløpet på den aktuelle kontoen.

Når vi har mottatt en betalingsordre kan den ikke tilbakekalles.

En betalingsordre som først skal utføres på et senere tidspunkt kan imidlertid tilbakekalles senest ved slutten av bankdagen før den avtalte dato.

Dersom du ønsker å tilbakekalle en betalingsordre kan dette gjøres via din tilgang til appen eller ved å kontakte oss. Vi forbeholder oss retten til å kreve et gebyr for tilbakekallingen.

Dersom en betalingsordre avvises på grunn av faktiske feil, vil vi informere deg om dette, om begrunnelsen for avslaget og om fremgangsmåten for å rette feilen som førte til avslaget.

7. Beskrivelse av tidspunktet når en betalingsordre mottas

En betalingsordre anses som mottatt den bankdagen vi mottar betalingsordren.

Lørdager, søndager og helligdager, julaften, nyttårsdag, grunnlovsdag og fredag etter Kristi Himmelfartsdag regnes ikke som bankdager.

Betalingsoppdrag mottatt etter klokken 15.30 en bankdag eller mellom to bankdager anses å være mottatt påfølgende bankdag og vil ikke bli behandlet før neste bankdag. Du kan få mer informasjon om siste frist for mottak av betalingsoppdrag som skal behandles samme bankdag ved å kontakte vår support.

8. Maksimal gjennomføringstid

Gjennomføringstiden er tiden det tar før betalingstransaksjonen krediteres mottakerens konto.

Maksimal gjennomføringstid for innskudd og uttak i Norge og til og fra EØS-land i EØS-valutaer er vanligvis 1 bankdag men kan ta inntil 3 bankdager og er ellers avhengig av type overføring og valuta.

For betalingsoppdrag mottatt på papir, inkludert betalingskort, skjemaer eller elektronisk melding, kan gjennomføringstiden være inntil 2 bankdager.

9. Informasjon om betalinger

Du kan når som helst se transaksjonshistorikk i appen og den vil bli sendt til deg via Digipost eller andre digitale kanaler én gang i året.

10. Priser

Våre priser er oppgitt i separat prisliste. I tillegg gir vi til enhver tid informasjon om spesifikke betalinger knyttet til en betalingskonto tilgjengelig for deg via appen.

Hvis et beløp overføres til kontoen din, har vi rett til å trekke eventuell betaling knyttet til overføringen av det overførte beløpet før beløpet settes inn på kontoen din.

Vi forbeholder oss retten til å kreve et gebyr når vi varsler deg om årsaken til en avvist betalingsordre.

Vi forbeholder oss retten til å kreve et gebyr for forsøk på å tilbakebetale midler der du har oppgitt feil konto eller identifikasjonskode.

Når vi mottar overføring fra utlandet, trekkes eventuell betaling fra det overførte beløp.

11. Valutakurser

Valuta veksles til kursene fastsatt av Lunar for kjøp og salg på bankdagen innskudd og uttak gjøres.

Vi kan gjøre endringer i den angitte valutakursen uten varsel.

12. Språk og kommunikasjon

Lunar inngår avtaler og kommuniserer på norsk, med mindre annet er angitt i den konkrete avtalen.

13. Kontroll av posteringer

Du har plikt til regelmessig å kontrollere transaksjonsoppføringer på kontoen din. Hvis du ved kontrollen oppdager transaksjoner som ikke samsvarer med kvitteringene dine, eller du mener at du ikke har foretatt, skal du kontakte Lunar så snart som mulig.

Vær oppmerksom på at din mulighet til å komme med innvendinger mot uautoriserte eller feilaktige betalingstransaksjoner i alle tilfeller bortfaller 13 måneder etter at beløpet er trukket fra kontoen din.

14. Varsling

Ved mistenkte eller faktiske tilfeller av misbruk eller sikkerhetstrusler, kan Lunar varsle deg på telefon, melding i appen eller annen tilsvarende sikker prosedyre.

15. Sperring

Lunar har rett til umiddelbart å blokkere bruken av en betalingstjeneste eller unnlate å fullføre en betalingstransaksjon dersom:

 1. det er oppdaget eller det er mistanke om uautorisert bruk av tredjeparter,
 2. det er oppdaget eller er mistanke om at data om betalingstjenester eller betalingsinstrumenter er blitt kompromittert,
 3. det innen kort tid skjer bruk av en betalingstjeneste som avviker fra det normale,
 4. du eller en person som handler på dine vegne må antas å mangle evnen til å handle fornuftig,
 5. kundeforholdet eller kontoen som betalingstjenesten er knyttet til er avsluttet av deg eller oss, eller det foreligger forhold som gjør at kontoen kan avsluttes uten varsel,
 6. disse vilkårene brytes, inkludert hvis betalingskontoen som betalingstjenesten er knyttet til, er overtrukket,
 7. det ellers er en vesentlig økt risiko for at du ikke kan oppfylle din betalingsforpliktelse, uavhengig av om det er stilt en kredittfasilitet til rådighet i forbindelse med betalingstjenesten,
 8. et betalingsinstrument er fornyet og det tidligere skal sperres av sikkerhetsgrunner,
 9. avtalte beløpsgrenser overskrides, eller
 10. det ellers er nødvendig av hensyn til betalingstjenestens sikkerhet eller ved eventuell mistanke om uautorisert bruk.

Ved overtrekk vil du, dersom mulig, motta en påminnelse før betalingstjenesten sperres.

Dersom vi har behov for å sperre betalingskontoen umiddelbart, vil du umiddelbart etter sperringen få beskjed om årsak og tidspunkt.

16. Uautoriserte betalingstransaksjoner

Lunar er ansvarlig for uautoriserte uttak eller annen belastning (betalingstransaksjoner) av kontoen med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor. Betalingstransaksjonen anses som uautorisert hvis du ikke har godkjent den, enten før eller etter at transaksjonen ble gjennomført.

Lunar svarer ikke for tap ved uautoriserte betalingstransaksjoner som skyldes bruk av et tapt eller stjålet betalingsinstrument og der tapet/tyveriet kan tilskrives deg som uaktsomt. Det samme gjelder for betalingstransaksjoner eller uberettiget tilegnelse av et betalingsinstrument der du har mislyktes i å beskytte personlige sikkerhetsanordning og dette kan tilskrives deg som uaktsomt.

Ditt ansvar etter forrige avsnitt er ikke begrenset til disponibelt beløp på kontoen på belastningstidspunktet.

Du svarer ikke for tap som skyldes bruk av tapt, stjålet eller uberettiget tilegnet betalingsinstrument etter at du har underrettet banken i samsvar med punkt 13. (Kontroll av posteringer), med mindre du har muliggjort misbruket ved grov uaktsomhet eller forsett. Du er heller ikke ansvarlig hvis banken ikke har sørget for at du kan foreta slik underretning, jf. finansavtaleloven § 34 annet ledd annet punktum.

Lunar kan uansett holde deg ansvarlig for tap som skyldes at du eller noen som etter kontoavtalen har rett til å belaste kontoen, har utvist eller medvirket til svik mot banken.

Ansvar fordeles etter finansavtaleloven §§ 35-37, som er vedlagt.

17. Lunars ansvar for å gjennomføre betalingstransaksjoner

Lunar er ansvarlig for dine direkte tap for manglende eller mangelfull gjennomføring av betalinger i samsvar med disse vilkårene. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Lunar kan bevise at betalingsmottakerens bank har mottatt beløpet.

18. Tilbakebetaling av betalingstransaksjoner initiert av eller via en betalingsmottaker

Ansvar fordeles i henhold til finansavtaleloven §§ 40-43a, som er vedlagt.

19. Ikrafttredelse og varighet

Disse vilkårene gjelder fra den angitte datoen og frem til de blir endret eller sagt opp av Lunar.

20. Oppsigelse

Både du og Lunar kan si opp avtalene dine for bruk av betalingskonto. En oppsigelse fra oss må være saklig begrunnet og vil bli gitt skriftlig med 2 måneders varsel.

21. Klager

Hvis du ønsker å klage på Lunar, vennligst kontakt support først.

Hvis du etter dette fortsatt har innsigelser mot vår behandling av din henvendelse eller resultatet av denne, kan du kontakte den klageansvarlige i Lunar. Informasjon om den klageansvarlige er tilgjengelig på vår nettside.

Dersom henvendelsen ikke fører til en tilfredsstillende løsning, kan du velge å bringe klagen inn for:

Finansklagenemnda, Boks 53 Skøyen, 0212 Oslo. Epost: Post@finkn.no

Klager på bankens overholdelse av finanslovgivningen kan bringes inn for det norske finanstilsynet, www.finanstilsynet.no

Klager på bankens behandling av personopplysninger kan bringes inn til Datatilsynet, www.datatilsynet.no

22. Leverandør av betalingstjenester

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus, har lisens som finansinstitusjon og er underlagt tilsyn av det danske finanstilsynet, www.finanstilsynet.dk.

Banken kan kontaktes på Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus og via e-post hello@lunar.app.

23. Lovvalg og verneting

Rettslige tvister avgjøres i henhold til norsk lov og ved en norsk domstol.

24. Kopi av disse vilkårene

Du kan når som helst få en kopi av disse vilkårene via Lunar-appen eller finne dem på nettsiden vår.

25. Generelle vilkår mv.

For øvrig gjelder Lunars generelle vilkår for betalingskontoer og betalingstjenester.

For betalinger til og fra utlandet gjelder også Vilkår for overføringer til og fra utlandet.

26. Endringer i Vilkår for betalingskontoer

Disse vilkårene kan endres med 2 måneders varsel dersom endringen er til ugunst for deg. Du vil motta et varsel om endringer enten via appen, din angitte e-post eller andre digitale kanaler. Øvrige endringer kan gjøres uten varsel, og vi vil i ettertid informere deg om dette.

En varslet endring av disse vilkårene anses som godkjent, med mindre du har varslet Lunar før ikrafttredelsesdatoen at du ikke ønsker å være bundet av de nye vilkårene. I så fall vil avtaler om bruk av betalingstjenester utløpe ved ikrafttredelsen av de endrede vilkårene.

Vedlegg - Finansavtaleloven

Andres misbruk av konto og betalingsinstrument

§ 35. Misbruk av konto og betalingsinstrument

(1) Institusjonen er ansvarlig for tap som skyldes uautoriserte betalingstransaksjoner, med mindre noe annet følger av paragrafen her. En betalingstransaksjon er uautorisert dersom kunden ikke har gitt samtykke til transaksjonen, jf. § 24.

(2) Kunden svarer med inntil kr 1.200 for tap ved uautoriserte betalingstransaksjoner som skyldes bruk av et tapt eller stjålet betalingsinstrument dersom personlig sikkerhetsanordning er brukt, eller som skyldes uberettiget tilegnelse av et betalingsinstrument dersom kunden har mislyktes i å beskytte de personlige sikkerhetsanordningene og personlig sikkerhetsanordning er brukt.

(3) Kunden svarer for hele tapet ved uautoriserte betalingstransaksjoner dersom tapet skyldes at kunden ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av sine forpliktelser etter § 34 første ledd. Dersom betalingstransaksjonen har skjedd ved bruk av et elektronisk betalingsinstrument, svarer kunden likevel bare med inntil kr 12.000. Dersom tapet skyldes at kunden forsettlig har unnlatt å oppfylle forpliktelsene etter § 34 første ledd, skal kunden bære hele tapet. Det samme gjelder dersom tapet skyldes at kunden har opptrådt svikaktig.

(4) Kunden svarer ikke for tap som skyldes bruk av tapt, stjålet eller uberettiget tilegnet betalingsinstrument etter at kunden har underrettet institusjonen i samsvar med § 34 første ledd annet punktum, med mindre kunden har opptrådt svikaktig. Kunden svarer heller ikke for tap som nevnt i første punktum hvis institusjonen ikke har sørget for at kunden kan foreta slik underretning, jf. § 34 annet ledd annet punktum.

(5) Dersom kunden nekter for å ha autorisert en betalingstransaksjon, jf. § 24 annet ledd, skal bruken av et betalingsinstrument ikke i seg selv anses som tilstrekkelig bevis for at kunden har samtykket til transaksjonen, eller for at kunden har opptrådt svikaktig eller forsettlig eller grovt uaktsomt unnlatt å oppfylle en eller flere av sine forpliktelser etter § 34 første ledd. Det påhviler institusjonen å bevise at transaksjonen er autentisert, korrekt registrert og bokført og ikke rammet av teknisk svikt eller annen feil.

(6) Det kan avtales at bestemmelsene i første til tredje ledd samt femte ledd ikke skal gjelde for småpengeinstrumenter som anvendes anonymt, eller dersom institusjonen av andre grunner knyttet til betalingsinstrumentets karakter ikke vil kunne bevise at en betalingstransaksjon ble autorisert. Det kan avtales at fjerde ledd ikke skal gjelde for småpengeinstrumenter som ikke kan sperres for bruk. For elektroniske penger som definert i finansforetaksloven § 2-4 annet ledd gjelder likevel første til fjerde ledd med mindre institusjonen ikke kan sperre kontoen eller betalingsinstrumentet.

§ 36.Lemping av kundens ansvar

(1) Kundens ansvar etter § 35 kan lempes dersom måten kontoen kan disponeres på ikke er betryggende, eller dersom betalings- eller kontokortsystemet ikke oppfyller forsvarlige standarder for identifikasjons-, kontroll- og varslingsrutiner, og den uautoriserte betalingstransaksjonen har sammenheng med dette. Det kan også tas hensyn til arten av de personlige sikkerhetsanordningene knyttet til betalingsinstrumentet som ble benyttet ved den uautoriserte transaksjonen, og omstendighetene knyttet til hvordan instrumentet ble tapt, stjålet eller uberettiget tilegnet, samt til manglende aktsomhet eller andre forhold på institusjonens side som har medvirket til at den uautoriserte transaksjonen kunne skje. Lemping kan ikke skje hvis tapet ved den uautoriserte betalingstransaksjonen skyldes at kunden har opptrådt svikaktig eller forsettlig unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter § 34 første ledd.

(2) Kundens ansvar kan også nedsettes dersom en leverandør av varer eller tjenester som har mottatt betalingen, forsto eller burde forstå at bruken av betalingsinstrumentet var urettmessig. Første ledd tredje punktum gjelder tilsvarende.

§ 37.Reklamasjon. Tilbakeføring

(1) I den utstrekning kunden ut fra reglene i § 35 bestrider å ha ansvar for en uautorisert betalingstransaksjon, skal institusjonen tilbakeføre beløpet og erstatte rentetap fra belastningstidspunktet, forutsatt at kunden setter frem krav om tilbakeføring uten ugrunnet opphold etter at denne ble eller burde ha blitt kjent med forholdet, og senest 13 måneder etter belastningstidspunktet. Fristen på 13 måneder gjelder ikke der institusjonen ikke har gitt kunden de opplysninger om betalingstransaksjonen som kreves etter loven her. Plikten til tilbakeføring etter første punktum gjelder ikke for egenandel etter § 35 annet ledd.

(2) Første ledd gjelder ikke dersom a. kunden skriftlig har erkjent ansvar for betalingstransaksjonen, eller b. institusjonen innen fire uker fra mottakelse av skriftlig innsigelse fra kunden har anlagt søksmål eller brakt saken inn for en utenrettslig tvisteløsningsordning godkjent i medhold av lov.

(3) Blir saken avvist av en nemnd eller en domstol, løper en ny frist på fire uker, fra den dagen institusjonen ble kjent med avvisningen.

(4) Institusjonen kan kreve at en tredjeperson tilbakebetaler betalingsmidler som vedkommende urettmessig har mottatt som følge av en uautorisert betalingstransaksjon. Tilbakebetalt beløp som overstiger institusjonens tap, skal benyttes til å dekke kundens andel av tapet

Forsinkelse av betalingsoverføringer

§ 40.Ansvar for betalingstransaksjoner som ikke gjennomføres korrekt

(1) Ved betalingstransaksjoner som er iverksatt av betaleren, er betalerens institusjon ansvarlig overfor betaleren for korrekt gjennomføring av betalingstransaksjonen, med mindre institusjonen kan bevise at mottakerens institusjon har mottatt beløpet for transaksjonen innen utløpet av overføringstiden, jf. § 26 c første ledd. Er institusjonen ansvarlig etter første punktum, skal den uten ugrunnet opphold overføre beløpet for betalingstransaksjonen til betaleren og eventuelt gjenopprette tilstanden på betalerens konto slik den ville vært om den mangelfullt gjennomførte betalingstransaksjonen ikke hadde funnet sted. Etter at betalingsmottakerens institusjon har mottatt beløpet, er denne institusjonen ansvarlig overfor mottakeren for korrekt gjennomføring av transaksjonen, og skal i tilfelle umiddelbart sørge for at beløpet for transaksjonen gjøres disponibelt for betalingsmottakeren, eventuelt godskrives dennes konto.

(2) Ved betalingstransaksjoner som er iverksatt av eller via betalingsmottakeren, er mottakerens institusjon overfor mottakeren ansvarlig for korrekt oversending av betalingsordren til betalerens institusjon, jf. § 26 c annet ledd, og skal i tilfelle umiddelbart oversende betalingsordren til betalerens institusjon på nytt. Betalingsmottakerens institusjon er også ansvarlig overfor betalingsmottakeren for oppfyllelse av sine forpliktelser etter § 27 annet ledd, og skal sørge for at beløpet for betalingstransaksjonen gjøres disponibelt for betalingsmottakeren umiddelbart etter at det er godskrevet institusjonens konto. Dersom betalingsmottakerens institusjon ikke er ansvarlig etter første og annet punktum, er betalerens institusjon ansvarlig overfor betaleren og skal i så fall overføre beløpet for betalingstransaksjonen til denne uten ugrunnet opphold og gjenopprette tilstanden på betalerens konto til slik den ville vært om den mangelfullt gjennomførte betalingstransaksjonen ikke hadde funnet sted.

(3) Ansvar etter første og annet ledd omfatter i tillegg til det overførte beløp gebyrer og renter som må betales, og rentetap som skyldes at en betalingstransaksjon ikke er blitt korrekt gjennomført.

(4) § 37 første ledd om reklamasjon fra kunden gjelder tilsvarende.

(5) Ved betalingstransaksjoner som er iverksatt av betaleren, skal betalerens institusjon på forespørsel umiddelbart forsøke å spore betalingstransaksjonen og melde fra til betaleren om utfallet. Ved betalingstransaksjoner som er iverksatt av eller via betalingsmottakeren, skal mottakerens institusjon på forespørsel umiddelbart forsøke å spore betalingstransaksjonen og melde fra til mottakeren om utfallet.

(6) Dersom kunden hevder at en betalingstransaksjon ikke er korrekt gjennomført, påhviler det institusjonen å bevise at transaksjonen er korrekt registrert og bokført og ikke rammet av teknisk svikt eller andre feil.

§ 41.Annet tap

(1) De institusjonene som forestår betalingstransaksjonen, er i samsvar med ansvarsfordelingen fastsatt i § 40, ansvarlige for annet direkte tap, herunder kurstap, inkassogebyrer o.l., som betaleren eller mottakeren er påført som følge av at en betalingstransaksjon ikke er blitt korrekt gjennomført.

(2) For indirekte tap som betaleren eller mottakeren har lidt, er institusjonen ansvarlig dersom tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra institusjonens side. Ved betalingstransaksjoner til og fra utlandet gjelder første punktum bare dersom tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra institusjonen selv.

(3) Dersom institusjonen særskilt har påtatt seg ubetinget ansvar for at betaling skal være kommet fram til mottakeren innen en bestemt frist, kan kunden uten hensyn til reglene i paragrafen her kreve tapet erstattet av institusjonen.

§ 42.Omstendigheter utenfor kontroll. Regress

(1) Institusjonen kan ikke gjøres ansvarlig etter §§ 40 og 41 for tap som skyldes usedvanlige omstendigheter utenfor institusjonens kontroll som institusjonen ikke kunne forutse eller unngå følgene av, selv med enhver anstrengelse for å unngå dem, eller som skyldes plikter pålagt institusjonen etter annen lov eller i medhold av lov.

(2) En institusjon som har erstattet tap etter §§ 40 eller 41 som skyldes forhold hos en annen institusjon eller mellomledd, kan kreve tilbakeføring hos denne.

§ 43.Feil unik identifikasjonskode mv.

(1) En betalingsordre som er gjennomført i samsvar med den unike identifikasjonskoden, skal anses som korrekt gjennomført når det gjelder betalingsmottakeren den unike identifikasjonskoden utpeker.

(2) Institusjonen kan ikke gjøres ansvarlig etter §§ 40 til 41 dersom den unike identifikasjonskoden kunden har oppgitt, ikke er korrekt. Dersom kunden i tillegg til identifikasjonskoden har oppgitt ytterligere informasjon, skal institusjonen likevel bare være ansvarlig for gjennomføring av betalingsordren i samsvar med den unike identifikasjonskoden kunden har oppgitt.

(3) Selv om institusjonen ikke kan gjøres ansvarlig for at betalingstransaksjonen ikke gjennomføres korrekt, skal institusjonen likevel treffe rimelige tiltak for å få beløpet tilbakeført. Det kan kreves gebyr for dette hvis det er avtalt i rammeavtalen. § 37 fjerde ledd første punktum gjelder tilsvarende overfor en tredjeperson som urettmessig har mottatt betalingsmidler som følge av at kunden har oppgitt uriktig informasjon i betalingsordren.

§ 43 a.Erstatningsansvar for manglende sikkerhet i nettbaserte betalingstjenester

(1) Har kunden ved bruk av personlig kode eller annen lignende sikkerhetsanordning knyttet til en nettbasert betalingstjeneste gitt en betalingsordre som ved en feil har fått et annet innhold enn tilsiktet, kan kunden kreve at institusjonen erstatter tap som følge av at betalingsordren blir gjennomført dersom institusjonens nettbaserte betalingstjeneste ikke gir den sikkerhet mot slik feilbruk som en kunde eller allmennheten med rimelighet kunne vente.

(2) Institusjonen er ikke ansvarlig etter første ledd for tap som skyldes at kunden da betalingsordren ble gitt, bevisst har oversett en særskilt varslingsordning etablert for å hindre slik feilbruk. Det samme gjelder tap som skyldes forsettlig eller grovt uaktsom feilbruk fra kundens side.

(3) Ved avgjørelsen av om tapet skyldes grov uaktsomhet fra kundens side, skal det blant annet legges vekt på om slike krav til forsiktighet og egenkontroll som med rimelighet kan stilles til brukere av nettbaserte betalingstjenester er blitt klart tilsidesatt, og i hvilken utstrekning den nettbaserte betalingstjenesten gir slik sikkerhet mot feilbruk som en kunde eller allmennheten med rimelighet kunne vente

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696