Lunar Logo

Vilkår for innkommende utenlandsbetalinger i Lunar Bank

Gjeldende fra 12.06.2023.

Merk at Lunar-kunder kun kan motta internasjonale betalinger for øyeblikket.

1. Generelt

1.1 Typer kontoer som kan brukes

Disse prisene og vilkårene gjelder for alle typer kontoer når du skal:

  • motta penger fra utlandet
  • motta penger i en annen valuta enn NOK i Norge.

I tillegg gjelder Lunars generelle vilkår for privatkunder samt vilkår for private betalingskonti for privatkunder. For bedriftskunder gjelder generelle vilkår for bedriftskunder samt vilkår betalingskonti for bedriftskunder.

1.2 IBAN

International Bank Account Number (IBAN) er en internasjonal kode for alle eksisterende kontonumre. IBAN gir større sikkerhet for at overføringer sendes så raskt som mulig via banksystemene. IBAN inneholder både informasjon om mottakerens kontonummer og hvilken bank kontoen er i. Kombinasjonen av kontonummer og bank er unik. Imidlertid blir IBAN mer og mer utbredt og brukes for tiden i mer enn 100 land.

Avsender må oppgi mottakers kontonummer i form av IBAN. Dersom IBAN ikke er oppgitt eller er feil, vil betalingen trolig bli avvist av mottakers bankforbindelse, og avvisningen vil bli fulgt opp med krav om gebyr fra den utenlandske bankforbindelsen.

1.3 BIC

BIC står for Bank Identifier Code, og er en internasjonal standard for å identifisere en bank. Lunar Banks BIC-kode finner du i Lunar-appen under "Detaljer" for den aktuelle kontoen.

1.4 SWIFT

SWIFT står for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. SWIFT er et datanettverk, som utveksler betalingsdata mellom mer enn 10.000 finansielle virksomheter.

1.5 Krav fra amerikanske myndigheter

Når du overfører penger til utlandet, må du være oppmerksom på at det kan bli gitt opplysninger videre til amerikanske myndigheter. I henhold til amerikansk lov, er SWIFT pålagt å utlevere opplysninger dersom de får mistanke om finansiering av kriminalitet eller terrorisme.

1.6 Omkostninger

Lunars prisliste for overføringer fra utlandet fremkommer på Lunars nettsider. Dersom avsender av beløpet har forpliktet seg til å dekke alle kostnader, vil du motta beløpet tilsendt uten fradrag for gebyrer.

1.7 Gjennomføringstid

Gjennomføringstiden er tiden det tar før betalingstransaksjonen krediteres mottakerens konto.

Maksimal behandlingstid for innskudd og uttak i Norge og til og fra EØS-land i EØS-valutaer er vanligvis én bankdag, men er ellers avhengig av type overføring og valuta.

For innskudd ved internasjonal betaling fra områder utenfor EØS i norske kroner eller annen valuta, gjøres beløpet tilgjengelig for mottakeren så snart Lunar mottar betalingsordren og senest fire dager etter.

For betalingsoppdrag mottatt på papir, inkludert betalingskort, skjemaer eller elektronisk melding, kan behandlingstiden være inntil to bankdager. Gjennomføringstid angitt i dette punktet kan i enkelte tilfeller påvirkes dersom en betalingsordre må undersøkes nærmere av Lunar.

1.8 Samtykke til behandling av personopplysninger

Ved å akseptere disse vilkårene samtykker du også til at dine personopplysninger brukes i forbindelse med overføringer fra utlandet.

Dine personopplysninger vil kun bli samlet inn og behandlet i forbindelse med gjennomføring eller retting av overføringer til og fra utlandet.

Personopplysningene som samles inn kan f.eks. være navn, adresse og kontonummer.

Ved overføringer fra utlandet skal finansinstitusjonen, for eksempel, videreformidle opplysninger om avsenderens navn og kontonummer til både mottaker av beløpet og de involverte finansinstitusjonene.

Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke, men da vil du ikke kunne ta i mot fra utlandet.

2. Overføringer fra utlandet

2.1 Informasjon til kunden

Følgende informasjon bør deles med avsender:

  • Bankforbindelse: Lunar Bank, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Århus C
  • Lunars SWIFT/BIC kode
  • IBAN nummer til hver konto du ønsker å motta penger på
  • Adresse for din konto i Lunar Bank

2.2 Valutakurser, valutering og omkostninger

Overføringer mottatt før 13.00 behandles etter dagens vekslingskurs. Overføringer mottatt etter 13.00 kan avregnes til neste dags kurs, med mindre annet er avtalt. Grunnlaget for en gitt dags kurs er leverandørens informasjonskurs med fradrag. Se punkt 2.3.

Overføringer fra utlandet settes inn på den kontoen som er angitt på betalingsinstruksen.

Dersom det ikke er oppført noe kontonummer, eller hvis kontonummeret er feil eller utdatert, vil beløpet bli forsøkt satt inn på en annen av dine kontoer. Ellers vil beløpet bli returnert. Det beregnes et tilleggsgebyr for denne manuelle behandlingen. Dersom mottaker av beløpet har flyttet til en annen finansinstitusjon, vil det mottatte beløpet bli returnert til avsender med melding om at kunden har flyttet.

Som hovedregel, for betalinger mottatt fra EU-land i EU-valutaer, settes beløpet inn på mottakerens konto til vekselkursen for valøren samme dag beløpet gjøres tilgjengelig for oss.

For andre betalinger, settes beløpet inn på mottakers konto med valutering 1 bankdag etter transaksjonsdagen, imidlertid med en valutering tidligst 1 bankdag etter at beløpet er tilgjengelig for oss.

Dersom dekning av en betaling fra den utenlandske banken uteblir, forbeholder vi oss retten til å refundere beløpet fra din konto. Kostnader, som fremgår av Lunars prisliste, beregnes overfor mottaker, med mindre avsenderbank har instruert noe annet. Benyttet valutakurs, pålydende, våre kostnader og evt kostnader som er trukket fra avsendende og/eller formidlende finansinstitusjon fremkommer av oppgjørsnotatet.

2.3 Valutakurs

Den europeiske sentralbanken ECB, og i forlengelsen Danmarks Nationalbank, har besluttet pr 01.07.2016, at det ikke lenger skal være tillatt å legge sentralbankenes informasjonskurser til grunn for oppgjør av valutabaserte transaksjoner. Derfor bruker Lunar fra denne dato informasjonspriser fra en anerkjent leverandør som grunnlag for å beregne bankens daglige kjøps- og salgskurser.

Overføringer mottatt før 13.00 vil, med mindre annet er avtalt, avregnes til dagens kurs den dagen betalingen skjer og som vekslingen skal foretas på. Betaling vil skje etter leverandørens informasjonskurs med et fradrag, som angitt i Lunars prisliste.

3. Veksling

Overføringer som mottas i en annen valuta enn den valutaen kontoen oppbevares i, veksler vi automatisk til den valutaen som kontoen oppbevares i, med mindre annet er avtalt.

4. Antihvitvask i forbindelse med overføringer fra utlandet

Lunar tilbyr overføringer fra en rekke land i tråd med bankens risikovilje i området. Lunar forbeholder seg derfor retten til å avvise betalinger fra land som anses å være utenfor Lunars risikovilje. Listen over land som Lunar tillater innkommende overføringer fra kan sees her.

4.1 Kontroll av pengeoverføringer

Lunar, Lunars korrespondentbankforbindelser samt andre banker i betalingskjeden, sjekker alle inngående betalinger mot relevante terror- og sanksjonslister. Kontollen kan føre til at en betaling blir forsinket, stoppet og eventuelt frosset. Herunder kan det opplyses at alle overføringer vil bli behandlet i henhold til hvitvaskingsloven. Lunar forbeholder seg derfor retten, i samsvar med gjeldende lovkrav, til å kontakte kunder for å fastslå formålet og opprinnelsen om nødvendig, og å returnere overføringer dersom kunden ikke kan forklare formålet med overføringen. Lunar er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå i denne forbindelse.

4.2 Behandling av personopplysninger

Når du mottar penger fra utlandet, gjøres det klart at Lunar så vel som SWIFT, i henhold til amerikansk lov, kan være pålagt å utlevere informasjon om overføringer og parter til amerikanske myndigheter ved mistanke om finansiering av kriminalitet eller terrorisme.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696