Lunar Logo

Visa debet Brukervilkår

Versjon 1.2 – Gyldig fra 15. mai 2023

1. Korttype

Du kan få utstedt et Visa debetkort i tilknytning til en konto i Lunar.

Med et Visa debetkort kan du, som utgangspunkt, kun ta ut eller kjøpe for beløpet på kontoen din. Det er et debetkort med saldokontroll. Se også avsnitt 5.2

2. Avtaleinngåelse og informasjon

Disse avtalevilkårene suppleres av Lunars Generelle vilkår privatkunder og vilkår for private betalingskonti. Ved eventuell motstrid går avtalevilkårene her foran disse.

Avtalevilkårene gjelder for Visa-delen av betalingskortet hvis ikke annet uttrykkelig fremgår.

I informasjon, regler og instruksjoner som du mottar, skal du særlig merke deg:

a) betalingskortenes bruksområder

b) hvilke situasjoner betalingskortene kan brukes uten personlig kode eller annen personlig sikkerhetsinformasjon eller signatur samt hvilke krav som kan belastes kontohavers konto som følge av slik bruk

c) hvordan du skal legitimere seg ved bruk av betalingskortene innenfor de ulike bruksområder

d) oppbevaring av betalingskort, personlig kode eller annen personlig sikkerhetsinformasjon og/eller mobil enhet som betalingskortet er knyttet til, samt råd om hvilke koder som ikke bør velges

e) de uttaks- og belastningsgrenser som er fastsatt for den eller de bruksområder som betalingskortene kan benyttes til

f) fremgangsmåten ved melding av tap av betalingskort, personlig kode/sikkerhetsinformasjon og/eller mobil enhet som betalingskort er knyttet til og sperring av betalingskort i den forbindelse

g) i hvilken utstrekning brukersteder har anledning til å reservere beløp på kontoen i forbindelse med bestilling av varer eller tjenester

h) ditt ansvar og risiko ved ikke godkjente betalingstransaksjoner.

3. Kortets anvendelsesmuligheter

Kortet kan brukes som betalingskort og til kontantuttak i Norge og i utlandet. Du kan ikke bruke kortet til ulovlige formål, inkludert kjøp av varer eller tjenester som er ulovlige i henhold til nasjonal lov.

3.1 Bruk av kortet som debetkort i Norge og i utlandet

Visa debet kan brukes:

 • for utbetaling av kontanter fra minibanker som aksepterer Visa. Det maksimale beløpet som kan utbetales pr. dag, fremgår av prislisten, som finnes i Lunar-appen, på www.lunar.app eller på forespørsel.
 • for utbetaling av kontanter i kassen til utsalgssteder tilknyttet Visa. Kontantutbetalingsstedet kan sette grenser for utbetalingen.

3.2 Bruk av kortet som betalingskort i Norge og i utlandet

Du kan bruke Visa debet til betaling av varer og tjenester hos bedrifter, inkludert nettbutikker som aksepterer Visa.

Du kan bruke den kontaktløse funksjonen på kortet, se avsnitt 6.8.

Visa debet på mobil kan kun brukes til fysisk handel med betalingsmottakere som aksepterer kontaktløse kort. Det vil fremgå av skilting i butikken eller på nettsiden hvorvidt en bedrift aksepterer Visa. Bedrifter som godtar Visa debet vil vise Visa-logoen.

Den enkelte virksomhet kan ha særskilte regler som begrenser anvendelsen. Lunar og Nets påtar seg intet ansvar for at betalingsmottaker nekter å akseptere kortet som betalingsmiddel. Hvis du har et tilgodehavende i en bedrift, vil bedriften kunne sette inn pengene på kontoen din via kortet ditt.

3.3 Maksimumsbeløp for Visa debet

Det er fastsatt et maksimumsbeløp pr. dag for bruk av Visa debet til betalinger og kontantuttak. Maksimumsbeløpene finner du i prislisten, som finnes i Lunar-appen, på www.lunar.app, eller kan fås på forespørsel.

3.4 Trekk av beløp på kontoen din

Umiddelbart etter at Lunar har fått beskjed om transaksjonen, reserveres beløpet på kontoen. Du kan dermed ikke lenger disponere det reserverte beløpet, selv om beløpet kan sees på kontoen. Beløpet kan reserveres i opptil 7 dager (og for visse typer kjøp opptil 31 dager). Beløpet trekkes fra kontoen når betalingsmottaker anmoder om det.

Som utgangspunkt vil kjøp og uttak bli trukket fra kontoen din samme dag som du foretar et kjøp eller uttak. Tidspunktet for uttaket på kontoen vil imidlertid avhenge av når Lunar mottar transaksjonen.

Lunar har ikke mulighet til å fjerne et reservert beløp, da dette utelukkende er en sak mellom virksomheten og kunden.

3.5 Maksimumsbeløp

Du kan kun ta ut penger eller kjøpe for beløpet på kontoen, med mindre du har avtalt annet med Lunar. Beløpet kan reserveres som nevnt ovenfor. Ved betaling eller uttak i utenlandsk valuta omregnes beløpet til norske kroner, jf. prislisten, som finnes i Lunar-appen, på www.lunar.app, eller kan fås på forespørsel.

3.6 Tidsbegrensning

Ditt Visa debet kan brukes døgnet rundt, bortsett fra i enkelte perioder når systemet oppdateres. Vi vil alltid informere deg i god tid dersom det planlegges nedetid.

4. Oppbevaring av kort og PIN-kode mv.

4.1 Kort

Kort og PIN-koder er personlige og må kun brukes av deg personlig. Når du mottar kortet, må du umiddelbart signere på baksiden av signaturfeltet. Kortet må ikke overleveres eller overlates til andre. Du må oppbevare kortet og mobilenheten din trygt. Kontroller med jevne mellomrom at kortet eller mobilenheten ikke er tapt.

Du plikter å ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte personlig kode og/eller annen sikkerhetsinformasjon knyttet til betalingskortene. De personlige kodene/sikkerhetsinformasjonen må ikke røpes eller tilgjengeliggjøres for noen, heller ikke overfor politiet, banken, disponenter, familiemedlemmer eller verger. For øvrig skal kodene/sikkerhetsinformasjonen ikke brukes under slike forhold at andre kan se eller gjøre seg kjent med dem. Personlig kode/sikkerhetsinformasjon skal huskes. Dersom kodene likevel må skrives ned, skal det gjøres på en slik måte at andre enn du ikke kan forstå hva notatet gjelder. Slikt notat må ikke oppbevares nært til betalingskortet eller enheter, herunder mobiltelefon, digital enhet eller annet utstyr som betalingskortet er knyttet til.

4.2 Fullmakt

Kort og PIN-koder kan kun brukes av deg personlig.

Dersom du er over 18 år og ønsker at en annen person skal ha fullmakt til å trekke fra kontoen din ved bruk av et kort, må vedkommende ha eget kort og egen PIN-kode. Personens bruk av kortet skjer etter samme regler som gjelder for deg selv.

Dersom du ikke lenger ønsker at personen skal kunne ta ut fra kontoen, må fullmakten trekkes tilbake skriftlig til Lunar. Det fysiske kortet skal returneres eller destrueres, og Visa debet på mobil skal slettes.

4.3 PIN-kode

Ved bestilling av nytt kort må du velge din egen PIN-kode i appen. Du kan når som helst finne PIN-koden din i appen.

Du bør huske PIN-koden. Du må ikke oppgi PIN-koden din til andre eller på annen la andre få kjennskap til koden.

5. Verified by Visa

Verified by Visa er en ekstra beskyttelse mot misbruk av kortdata ved handel på Internett. Sikkerheten er at når du kjøper på internett – i tillegg til kortet – benytter deg av 3D Secure. 3D Secure skal kun brukes til kjøp i nettbutikker som bruker Verified by Visa. Hvis du ikke er registrert hos Verified by Visa, vil du ikke kunne handle i den virksomheten.

5.1 Registrering

Vi registrerer automatisk kortet ditt i Verified by Visa. Du må sørge for at kontaktinformasjonen din er korrekt slik at du kan benytte deg av 3D Secure.

5.2 Endring

Hvis du ønsker å endre/avmelde mobilnummeret, må du endre kontaktinformasjonen din i Lunar-appen.

5.3 Spesielle forhold vedrørende kortet og den registrerte mobiltelefonen

Ettersom mobiltelefonen din blir en del av sikkerheten ved nettkjøp i butikker som bruker Verified by Visa, må du sørge for at andre ikke har eller kan ha uhindret tilgang til både kortet ditt og din mobiltelefon. Du må derfor endre/avregistrere mobiltelefonen til Verified by Visa så raskt som mulig dersom du mister mobiltelefonen du mottar engangskoder på. Mister du kortet samtidig, må du også sperre det, se punkt 9.

6. Bruke kortet

Før du godkjenner en betaling eller uttak, må du alltid forsikre deg om at beløpet er korrekt på for eksempel terminalen. Betalinger du har godkjent kan ikke trekkes tilbake. Se imidlertid pkt. 8 og 9 om muligheten for å refundere betaling. Du kan bruke kortet på følgende måter:

 • ved hjelp av brikke eller magnetstripe samt PIN-kode
 • ved å bruke brikke eller magnetstripe samt signatur
 • ved å bruke kortnummer, utløpsdato og kontrollsifre (på internett osv.)
 • ved bruk av brikke eller magnetstripe i selvbetjente maskiner uten PIN-kode
 • når du bruker den kontaktløse funksjonen
 • ved bruk av Visa debet på mobil

Betaling anses for å ha skjedd når betalingsoppdraget er godkjent av deg og akseptert av betalingssystemet. Du kan ikke stanse eller kansellere (tilbakekalle) transaksjonen etter dette tidspunktet, med mindre belastningen er skjedd ved forhåndsreservasjon eller etterbelastning slik at kansellering kan skje etter reglene som gjelder for dette.

6.1 Med PIN-kode

Når du taster inn PIN-koden, sørg for at andre ikke kan lese av koden.

6.2 Med signatur

Aldri signer en regning:

 • dersom beløpet ikke påføres, eller
 • hvis beløpet er feil. Hvis du lar virksomheten trekke ekstra penger fra kortet ditt, for eksempel tips, må du sørge for at virksomheten utsteder en kvittering for hele beløpet.

Når du bruker kortet til for eksempel å leie bil eller sjekke inn på hotell, er det vanlig at du blir bedt om å signere en lapp som gjør at utleiefirmaet eller hotellet i etterkant kan trekke tilleggsbeløp, for å dekke f.eks skade til leid bil. Du må være klar over at utleiefirmaet eller hotellet vil ha mulighet til i ettertid å trekke fra kontoen din. Det er ingen saldokontroll på et ettertrekk, så i disse tilfellene kan kontoen din bli overtrukket, se også avsnitt 8.

6.3 Kjøp på internett mv.

Når du bruker kortet til kjøp via internett, må du oppgi kortnummer, kortets utløpsdato og kontrollsifre. Dersom virksomheten er registrert hos Verified by Visa, må du også benytte deg av 3D Secure i forbindelse med kjøpet. Når du bruker kortet til kjøp på post- og telefonbestilling må du oppgi kortnummer, kortets utløpsdato, kontrollsifre og ev. navn og adresse. Ved postordrekjøp må du også signere bestillingsskjemaet.

Du må aldri oppgi din PIN-kode i forbindelse med kjøp over internett eller i forbindelse med post- eller telefonbestillingskjøp. Du må aldri oppgi kontonummer når du bruker kortet.

6.4 Selvbetjente automater uten PIN-kode

I enkelte selvbetjeningsautomater kan du bruke kortet uten å taste inn PIN-kode eller bruke signatur. I disse automatene vil du akseptere transaksjonen når du setter inn kortet ditt i automaten eller når du i etterkant trykker godkjenn.

6.5 Kvittering

Du bør alltid sørge for å få en kvittering i forbindelse med et kjøp eller anger av kjøp. Kvitteringen skal inneholde dato, beløp og deler av kortnummeret ditt.

Du må forsikre deg om at beløpet er i samsvar med betalingen eller kjøpet og at riktig dato er oppgitt.

Du bør ta vare på kvitteringen til du har kontrollert at riktig beløp er trukket fra kontoen din, jf. pkt. 6. Det kan forekomme at du ikke får kvittering ved kjøp i selvbetjente automater.

6.6 Abonnement

Når du bruker kortnummeret ditt til å betale for en løpende tjeneste, for eksempel i form av et abonnement, må du sørge for at eventuell oppsigelse av abonnementet skjer i henhold til de vilkår virksomheten har satt.

Når du som kunde får byttet ut ditt VISA-kort, har virksomheten/bedriften mulighet til å oppdatere kortinformasjonen din automatisk ved hjelp av Visa Account Updater. Dette betyr at du ikke nødvendigvis trenger å logge inn og omregistrere kortet ditt i virksomheten/bedriften. Merk at dette kun er aktuelt i tilfeller hvor virksomheten/bedriften støtter dette i et samarbeid med Visa, og du får erstattet ditt eksisterende kort.

6.7 Spill, lotterier og annen virksomhet

Ved bruk av kortet i butikker som overveiende tilbyr spill og tipping, inkludert kasinoer, loddforhandlere, veddeløpsbaner og lignende, kan det være restriksjoner på bruken av kortet.

Begrensningen kan være som følger:

 • en beløpsgrense pr dag eller
 • at kortet ikke kan brukes til spill eller lotteri

Informasjon om dette kan fås ved å kontakte Lunar. Hvis du er under 18 år, kan du ikke delta i slike spill.

Lunar påpeker at enkelte virksomheter og enkelte bransjer kan være underlagt restriksjoner på bruken av kortet.

Verken kortet eller kortnummeret kan brukes til å betale for innsatser i spill, veddemål eller for noen form for pengespill (inkludert online), med mindre aktøren har tillatelse til å tilby pengespill i Norge.

6.8 Kjøp med kontaktløs funksjon

Du kan bruke den kontaktløse funksjonen når du handler i butikker som tilbyr den tjenesten. Du kan bruke kortet uten å sette kortet inn i terminalen, taste inn PIN-koden din eller bruke en signatur eller du kan bruke Visa debet på mobil. Du aksepterer betalingen ved å holde kortet eller mobiltelefonen helt inn til en terminal (0-3 cm avstand) som har aktivert den kontaktløse funksjonen. Den kontaktløse funksjonen vises på terminalen med dette symbolet:

Visa contactless ikon

Du bestemmer selv om du vil bruke den kontaktløse funksjonen på det fysiske kortet, eller om du vil bruke kortets brikke/magnetstripe og PIN-kode.

6.9 Forhåndsregistrering av kortdata

Du har mulighet til å registrere dine kortdata hos den enkelte virksomhet eller hos en leverandør av digital lommebok, slik at du i fremtiden slipper å legge inn kortdata når du godkjenner transaksjonen. Du må følge instruksjonene fra butikken eller lommebokleverandøren.

Du kan også avtale med butikken at dine kortdata lagres i butikken for bruk ved betaling av en løpende tjeneste, for eksempel i form av et abonnement. Virksomheten trekker selv de avtalte beløpene og du slipper å godkjenne den enkelte betalingen.

Når du som kunde får byttet ut ditt VISA-kort, har virksomheten/bedriften mulighet til å oppdatere kortinformasjonen din automatisk ved hjelp av Visa Account Updater. Dette betyr at du ikke nødvendigvis trenger å logge inn og omregistrere kortet ditt i virksomheten/bedriften. Merk at dette kun er aktuelt i tilfeller hvor virksomheten/bedriften støtter dette i et samarbeid med Visa, og du får erstattet ditt eksisterende kort.

6.10 Visakort knyttet til Apple Pay eller Google Pay

Hvis du har lagt til VISA-kortet ditt i Apple Pay eller Google Pay, er det viktig at du tar alle sikkerhetstiltak for å beskytte smarttelefonen din – akkurat som du ville beskyttet kortinformasjonen og kontantene dine. Du bør for eksempel unngå å overlate smarttelefonen koblet til Apple Pay eller Google Pay til andre. Vær også oppmerksom på at ditt personlige passord og all annen sikkerhetsinformasjon (inkludert Touch ID og Face ID) også er fullstendig konfidensiell, og derfor må de ikke deles med andre. Det er også viktig at du helt unngår å bruke andres Touch ID eller Face ID på din enhet/smarttelefon.

6.11 Kontobelastning

Ved bruk av betalingskortet vil din konto normalt bli belastet straks. Lunar kan ikke belaste kontoen senere enn 6 måneder etter at betalingskortet er brukt, med mindre du har samtykket i den senere kontobelastningen. Lunar kan likevel inndrive transaksjonsbeløpet etter alminnelige regler om inndrivelse av pengekrav.

7. Sjekk posteringer på kontoen din

Du har plikt til regelmessig å kontrollere oppføringene på kontoen din. Dersom du ved kontrollen oppdager transaksjoner som ikke samsvarer med kvitteringene dine, eller du ikke tror du har gjort, bør du kontakte Lunar så snart som mulig. I den forbindelse må du være oppmerksom på fristene i pkt. 8 og 9.

I forbindelse med den løpende kontrollen av posteringer på din konto, må du være oppmerksom på at når du bruker kortet til kjøp over internett eller ved bruk av post- eller telefonbestilling, skal virksomheten som hovedregel kun trekke beløpet når varen er sendt. Ved kjøp av for eksempel flybilletter eller konsertbilletter trekker virksomheten beløpet allerede ved bestilling av reisen eller bestilling av konsertbilletten.

Du må melde fra til Lunar snarest mulig og senest innen 13 måneder etter belastningstidspunktet, dersom opplysningene fra banken ikke er i samsvar med dine egne noteringer.

7.1 Varsling

Lunar vil varsle deg om mistenkte eller faktiske tilfeller av misbruk eller sikkerhetstrusler. Varslingen kan for eksempel gjøres på telefon til deg, varsling i Lunar-appen eller annen sikker prosedyre.

8. Tilbakebetaling av betalinger du har godkjent

8.1 Hvis du ikke visste det endelige beløpet ved godkjenning

Du kan kreve tilbakebetaling av det fulle beløp inkludert renter for en betalingstransaksjon iverksatt av eller via betalingsmottakeren hvis du kan påvise at:

a) du ikke har godkjent det eksakte beløpet for betalingstransaksjonen, og

b) beløpet oversteg hva du med rimelighet kunne ha forventet ut fra ditt tidligere bruksmønster, alle vilkår med Lunar og omstendighetene for øvrig.

Slik rett til tilbakebetaling gjelder likevel ikke dersom ditt samtykke til betalingstransaksjonen ble gitt direkte til banken, og du, når det er relevant, ble varslet om den fremtidige betalingstransaksjonen minst fire uker før forfallsdagen.

Du må fremsette krav om eventuell tilbakebetaling senest åtte uker etter belastningsdagen. Innen ti dager etter mottak av kravet om tilbakebetaling, skal Lunar enten tilbakeføre det fulle beløp inkludert renter for betalingstransaksjonen eller gi et begrunnet avslag på kravet med opplysning om adgangen til å bringe saken inn for Finansklagenemnda.

8.3 Innsigelse ved betaling med Visa debet

Når du har betalt med Visa debet, kan du i enkelte situasjoner få en betaling refundert. Du finner informasjon om dette på nettsiden www.nets.eu/kortholderindsigelser eller ved henvendelse til Lunar.

9. Tilbakebetaling av betalinger du ikke har godkjent

En betalingstransaksjon anses som godkjent bare dersom du har gitt sitt samtykke til betalingstransaksjonen på den måten som er avtalt mellom deg og Lunar. Dette gjelder også dersom samtykke til betalingstransaksjonen er gitt via betalingsmottakeren. Banken er ansvarlig for tap som skyldes en ikke godkjent betalingstransaksjon med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor.

Du svarer med inntil kr 450 for tap ved ikke godkjent betalingstransaksjon som skyldes bruk av et tapt, stjålet eller uberettiget tilegnet betalingskort. Du svarer likevel ikke med en slik egenandel hvis du ikke kunne ha oppdaget tapet, tyveriet eller den uberettigede tilegnelsen på forhånd, og heller ikke har opptrådt svikaktig.

Du svarer med inntil kr 12 000 ved ikke godkjente betalingstransaksjoner dersom tapet skyldes at du ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av dine forpliktelser i Lunars vilkår. Dersom tapet skyldes at du forsettlig har misligholdt en eller flere av forpliktelsene i Lunars vilkår slik at du måtte forstå at misligholdet kunne innebære en nærliggende fare for at betalingskortet kunne bli misbrukt, skal du bære hele tapet. Det samme gjelder dersom tapet skyldes at du har opptrådt svikaktig.

Du svarer ikke for tap som skyldes bruk av tapt, stjålet eller uberettiget tilegnet betalingskort etter at du har varslet banken i samsvar med Lunars vilkår med mindre du har opptrådt svikaktig. Du er heller ikke ansvarlig for tap hvis Lunar ikke har sørget for at du kan foreta slik varsling, ikke har krevd sterk kundeautentisering der du har initiert betalingstransaksjonen, eller hvis du ikke kunne ha oppdaget tapet, tyveriet eller den uberettigede tilegnelsen på forhånd.

Dersom du har opptrådt svikaktig svarer du uansett for hele tapet.

Dersom du nekter for å ha godkjent en betalingstransaksjon, skal bruken av betalingskortet ikke i seg selv anses som tilstrekkelig bevis for at du har samtykket til transaksjonen, eller for at du har opptrådt svikaktig eller forsettlig eller grovt uaktsomt unnlatt å oppfylle en eller flere av dine forpliktelser. Det er Lunar som må bevise at transaksjonen er autentisert, korrekt registrert og bokført og at systemet ikke er rammet av teknisk svikt eller annen feil. Lunar skal legge frem eventuell dokumentasjon for å kunne bevise at det foreligger svikaktig opptreden, forsett eller grov uaktsomhet fra kundens side.

Ditt ansvar etter dette punkt kan reduseres etter reglene i finansavtaleloven § 4-31.

10. Reklamasjon. Tilbakeføring

Bestrider du å ha godkjent en betalingstransaksjon skal Lunar dokumentere at transaksjonen er autentisert, korrekt registrert og bokført og ikke rammet av teknisk svikt eller annen feil.

Bestrider du å ha ansvar for en belastning etter ansvarsreglene over, skal Lunar straks og senest innen utgangen av den påfølgende virkedagen tilbakeføre beløpet og erstatte rentetap fra belastningstidspunktet, forutsatt at du setter frem krav om tilbakeføring uten ugrunnet opphold etter at du ble kjent med forholdet, og senest 13 måneder etter belastningstidspunktet. Plikten til tilbakeføring gjelder ikke dersom du skriftlig har erkjent ansvar for belastningen, eller banken har rimelige grunner til mistanke om svik og innen fire uker fra mottakelse av skriftlig innsigelse fra du har anlagt søksmål eller brakt saken inn for Finansklagenemnda. Blir saken avvist av nemnda eller en domstol, løper en ny frist på fire uker, fra den dagen banken ble kjent med avvisningen.

Plikten til tilbakeføring etter første avsnitt gjelder ikke for din egenandel på kr 450, med mindre betalingskortet er brukt uten personlig kode eller annen personlig sikkerhetsinformasjon.

Tilbakeføringsplikten gjelder heller ikke feilregistreringer på brukerstedet som du selv burde oppdaget ved bruk av betalingskortet i forbindelse med betalingen for varen eller tjenesten. Slike reklamasjoner må rettes mot selgeren (brukerstedet). Lunar påtar seg ikke ansvar for kjøpte varers eller tjenesters kvalitet, beskaffenhet eller levering, med mindre annet er bestemt i eller i medhold av lov eller følger av andre bestemmelser i denne avtale.

Dersom du mistenker å ha blitt utsatt for et straffbart forhold i forbindelse med kontobelastningen, kan Lunar kreve at du anmelder forholdet til politiet.

Du skal gi Lunar en skriftlig redegjørelse om forholdene ved enhver tapssituasjon.

Dersom det etter tilbakeføring blir klart at du likevel er ansvarlig for belastningen, kan Lunar foreta retting ved å gjenbelaste kontoen.

11. Din plikt til å sperre kortet

Du må kontakte Lunar så snart som mulig for å sperre kortet ditt, eller sperre det i Lunar-appen hvis:

 • du mister ditt fysiske kort
 • du mister mobilenheten din med Visa debet på mobil, eller en annen får vite PIN-koden din
 • du oppdager at kortet har blitt misbrukt
 • du mistenker at kortet er kopiert, eller
 • du ellers mistenker at kortet kan bli misbrukt.

Uavhengig av om Lunar har mottatt varsel fra deg om sperring, kan Lunar sperre betalingskortet dersom det foreligger objektivt begrunnede hensyn, herunder hvis banken antar at det er konkret fare for misbruk enten av deg selv eller av en uberettiget tredjeperson, det oppdages sikkerhetsmessige svakheter ved betalingskortet eller andre forhold knyttet til betalingskortets sikkerhet eller dersom det er mistanke om at tjenesten generelt kan bli utsatt for uberettiget bruk, svindelforsøk eller svikaktig bruk. Lunar skal varsle deg om sperringen og årsaken til denne. Slikt varsel skal gis før betalingskortet sperres, eller, dersom dette ikke er mulig, umiddelbart etter sperringen. Dersom et varsel vil skade saklig begrunnede sikkerhetshensyn eller stride mot lov eller bestemmelser fastsatt i medhold av lov, kan Lunar unnlate å gi slikt varsel. Sperring kan også utøves ved kontohavers død eller konkurs, eller ved oppsigelse, heving eller avvikling, se kontoavtalens generelle vilkår.

Når kortet er sperret vil du bli informert om årsak og tidspunkt for sperringen, avhengig av om det er du og Lunar som forårsaker sperringen. Sperring av ditt fysiske kort betyr at du heller ikke kan bruke ditt Visa debet på mobil.

Når vi får beskjed om at du har mistet mobilenheten din, vil Visa debet på mobil på denne enheten bli blokkert. Det påvirker ikke ditt fysiske kort umiddelbart. Hvis et sperret kort blir funnet igjen, kontakt Lunar og avtal hvordan du går frem.

12. Ditt ansvar ved misbruk av kortet

Du plikter å varsle Lunar uten ugrunnet opphold dersom du blir oppmerksom på tap, tyveri eller uberettiget bruk eller tilegnelse av personlig kode/sikkerhetsinformasjon, betalingskort eller mobiltelefon eller annet digitalt utstyr som betalingskortet er knyttet til, at uvedkommende har fått kjennskap til personlig kode og/eller annen/sikkerhetsinformasjonen eller på uautorisert bruk. Du skal benytte de meldingsmuligheter Lunar har stilt til disposisjon.

Når varselet er mottatt, skal Lunar hindre enhver videre bruk av betalingskortet. Lunar vil gi deg en bekreftelse på at varsling er gitt og tidspunktet for dette samt sørge for at kontohaver i 18 måneder fra underretning er gitt kan dokumentere å ha foretatt slik varsling. Banken vil ikke kreve vederlag for slik varsling.

Du skal uten ugrunnet opphold melde fra til Lunar dersom betalingskortet eller mobiltelefon, eller annet digitalt utstyr som betalingskortet er knyttet til, kommer til rette.

13. Lunars rettigheter og plikter

13.1 Lunars rett til å sperre kortet

Lunar har rett til å sperre bruken av kortet dersom:

 • kontoen kortet ditt er knyttet til er tilbakekalt
 • du bryter reglene, inkludert hvis kontoen som kortet er knyttet til er på overtrekk, kortet har blitt misbrukt eller mistenkt for å være misbrukt av en tredjepart.

Ved overtrekk vil du få skriftlig beskjed før kortet sperres. Umiddelbar blokkering kan imidlertid være nødvendig ved spesielt grove og/eller gjentatte overtrekk.

Ved urettmessig overtrekk har Lunar rett til å belaste kontoen med overtrekksrente og eventuelt purregebyr. Dersom du har fått uriktige opplysninger om disponibelt beløp på kontoen og i aktsom god tro har belastet kontoen for større beløp enn disponibelt, kan Lunar likevel ikke kreve overtrekksrente eller andre gebyrer før du har fått rimelig tid til å rette på forholdet.

Lunar kan også kreve at alle fysiske kort som er overlevert til kontoen returneres og at alle Visa debet på mobil slettes. Når Lunar har sperret kortet, vil du bli informert om dette med angivelse av årsak og tidspunkt for sperringen.

13.2 Bytte ut kortet

Lunar har rett til å erstatte det fysiske kortet når som helst. Å bytte ut ditt fysiske kort kan kreve at du laster ned en ny Visa debet på mobilen.

13.3 Lunars Banks erstatningsansvar

Lunar er erstatningsansvarlig dersom banken på grunn av feil eller uaktsomhet oppfyller avtalte forpliktelser for sent eller ufullstendig.

Lunar er ansvarlig for ditt tap dersom din konto uberettiget er belastet som følge av teknisk svikt, konteringsfeil eller lignende omstendigheter, herunder slike feil oppstått på brukerstedet. Dersom du påberoper teknisk svikt i betalingssystemet, skal Lunar sannsynliggjøre at systemet fungerte som det skulle i det aktuelle tidsrom.

Lunar er uten ansvar dersom betalingskort ikke kan benyttes som følge av driftsstans i betalingssystemet eller lignende, minibanken eller brukerstedet er tom for sedler, med mindre banken har opptrådt uaktsomt. Slikt uaktsomhetsansvar er begrenset til kontohavers direkte tap.

Selv i områder hvor strengere ansvar gjelder, er ikke Lunar ansvarlig for tap som skyldes:

 • sammenbrudd i/manglende tilgang til IT-systemer eller skade på data i disse systemene som kan henføres til hendelsene som er oppført nedenfor, uavhengig av om det er Lunar eller en ekstern leverandør som er ansvarlig for driften av systemene.
 • svikt i Lunars strømforsyning eller telekommunikasjon, rettshåndhevelse eller administrative handlinger, naturkatastrofer, krig, opprør, sivil uro, sabotasje, terrorisme eller hærverk (inkludert datavirus og hacking);
 • streik, lockout, boikott eller blokade, uavhengig av om konflikten er rettet mot eller initiert av Lunar eller deres organisasjon, og uavhengig av årsaken til konflikten. Dette gjelder også når konflikten kun berører deler av Lunar
 • andre forhold utenfor Lunars kontroll.

Lunars ansvarsfraskrivelse gjelder ikke hvis:

 • Lunar burde ha forutsett årsaken til tapet da avtalen ble inngått, eller burde ha unngått eller overvunnet årsaken til tapet
 • Loven i alle fall gjør Lunar ansvarlig for det forhold som er årsaken til tapet.

13.4 Arbeidskonflikter

Du kan ikke bruke kortet i Norge hvis Lunar og/eller deres datasentre er involvert i en arbeidskonflikt. I begynnelsen og slutten av en slik konflikt vil du bli informert om dette så raskt som mulig, blant annet gjennom annonsering i dagspressen.

Du kan ikke forvente å kunne bruke kortet utenfor Norge dersom ett eller flere av Lunars datasentre og/eller dersom en eller flere av Lunars internasjonale partnere er involvert i en arbeidskonflikt. Ved arbeidskonflikter alene utenfor Norge kan kortet fortsatt brukes i Norge.

13.5 Feil og mangler

Lunar har intet ansvar for feil og mangler etc. i tjenestene som ytes av virksomheter som du betaler til. Eventuelle klager på feil og mangler ved tjenestene som ytes skal rettes til virksomhet

14. Utløp

Visa debet utstedes for 3 år. Kortet kan brukes til og med utløpsdatoen som står på kortet, hvoretter kortet er ugyldig.

Før kortet utløper, vil du motta et nytt kort.

Din Visa debet på mobil fornyes ikke automatisk, noe som betyr at du må laste ned en ny Visa debet på mobilen når du aktiverer et nytt fysisk kort.

Utløpte, avsluttede eller sperrede kort må ødelegges ved å kutte kortet og ødelegge magnetstripen og brikken. Du må også slette Visa debet på mobilen.

15. Oppsigelse

Lunar kan si opp avtalen med 2 måneders varsel. Ved oppsigelse vil du få tilbakebetalt en forholdsmessig del av eventuelle gebyrer du måtte ha betalt før bruk av kortet.

Du kan si opp avtalen med Lunar med 1 måneds varsel.

16. Regelendring

Endringer i brukerregler samt prislister som er til ugunst for deg kan gjøres med 2 måneds varsel. Endringer til din fordel kan gjøres uten varsel. Du vil bli varslet om endringer enten skriftlig eller elektronisk (via e-post eller i Lunar-appen). Du er forpliktet til å sikre at du har tilgang til Lunar-appen og å varsle eventuelle endringer i din adresse og/eller e-postadresse til Lunar. Du er også ansvarlig for ikke å bli varslet om endringer dersom du ikke har varslet oss om e-post og/eller adresseendring og/eller ikke har tilgang til Lunar-appen.

Ved endring av reglene vil disse anses som vedtatt, med mindre du før ikrafttredelsesdatoen har gitt Lunar skriftlig beskjed om at du ikke ønsker å være bundet av de nye reglene.

Dersom du meddeler at du ikke ønsker å være bundet av de nye reglene, vil avtalen anses som avsluttet på det tidspunktet de nye reglene trer i kraft. Dersom du har forhåndsbetalt et års gebyr, vil en forholdsmessig andel av dette gebyret bli tilbakebetalt.

17. Klager

Hvis du har noen klager, vennligst kontakt Lunar. Hvis klagen din ikke blir tatt til følge, kan du kontakte Finansklagenemnda eller Forbrukerrådet.

18. Gebyrer

18.1 Lunar Bankgebyrer

Årlige, kvartalsvise eller månedlige kortgebyrer, gebyr for bruk av kortet, eventuelt kontogebyr, eventuelle gebyrer for kontoutskrift, eventuelle gebyrer for utskifting av kort samt for kopi av nota mv. fremgår av prislisten som finnes i Lunar-appen eller på www.lunar.app.

18.2 Gebyr for bruk av kortet

Ved å bruke kortet kan Lunar og utsalgssteder kreve et gebyr. Internett-bedrifter eller utenlandske virksomheter som belaster deg for bruk av kortet må gjøre dette kjent før betaling foretas.

18.3 Omregningskurs for bruk i utlandet

Kjøp og uttak i utlandet omregnes til norske kroner, jf. prislisten i Lunar-appen eller på www.lunar.app, og skal alltid beregnes i norske kroner.

Ved konvertering benyttes metodene beskrevet i prislisten. Endringer i måten valutakursen omregnes på vil tre i kraft uten varsel.

Det kan ha vært endringer i valutakursen fra du brukte kortet ditt til beløpet er trukket fra kontoen din. Likeledes kan det i enkelte land, gjerne utenfor Europa, være flere offisielle kurs, avhengig av hvor kurset er tatt.

18.4 Valutakonvertering i virksomhet (Dynamic currency conversion)

Dersom du bruker kortet i utlandet, kan du bli tilbudt at virksomheten foretar en valutaomregning før betalingen gjennomføres. Før denne godkjennes, skal virksomheten opplyse om hvilke gebyrer og hvilken sats virksomheten bruker for ombyggingen. Du bør være klar over at valutakursen som brukes av virksomheten kan være forskjellig fra valutakursen som brukes i Lunar, og Lunar har ingen innflytelse på konverteringskursen som brukes av virksomheten.

19. Vurdering av kortsøker

Kortet utstedes etter individuell vurdering.

20. Behandling og utlevering av personopplysninger og opplysninger om kjøp mv.

Ved å akseptere disse reglene og bruke Visa debet, er du innforstått med at dine personopplysninger vil bli behandlet som beskrevet nedenfor.

Du kan til enhver tid lese mer om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på www.lunar.app.

20.1 Behandling og utlevering av opplysninger om navn, adresse, telefonnr., fødselsnummer og/eller organisasjonsnummer

Opplysningene om navn, hjemmeadresse, telefonnummer og personnummer brukes av Lunar for å opprette kortet og i den daglige administrasjonen. Personnummeret vil også bli brukt av banken for å gi lovpålagt informasjon til offentlige myndigheter om innskudd på konto, ev. renter etc.

20.2 Behandling og utlevering av annen informasjon

Øvrige opplysninger, samt opplysninger hentet fra bankopplysninger, opplysninger fra kredittopplysningsbyråer mv, bruker Lunar som vurderingsgrunnlag ved utstedelse av kort, ved sperring av kort, samt for å sikre unik identifikasjon av kortholder og til nødvendig bruk for gjennomføring av betalingstransaksjoner.

20.3 Forbruksopplysninger mv.

Ved bruk av kortet registreres kortets nummer, total transaksjonsbeløp, dato for bruk av kortet og hvor kortet er brukt. Betalingsmottaker videresender denne informasjonen til Lunar via Nets.

Opplysningene lagres hos betalingsmottaker, Nets og hos Lunar og brukes i regnskapet, til fakturering/kontoutskrifter (inkludert tilgang for kortholder til å se sitt forbruk via Lunar-appen) og eventuell etterfølgende feilretting.

Informasjon nevnt ovenfor videreformidles ellers kun der det er påkrevd ved lov og/eller til bruk i rettssaker angående krav fremsatt ved bruk av kortet.

Ved registrering for Verified by Visa vil mobilnummeret ditt bli lagret hos Nets for bruk i 3D Secure.

20.4 Oppbevaring av informasjon

Personopplysninger, samt informasjon om kjøp lagres hos Lunar og er fysisk tilstede i deres datasenter.

Ved opphør av kundeforholdet lagres opplysningene så lenge dette er nødvendig for bruk i evt. utlevering av opplysninger til offentlige myndigheter.

20.5 Rapportering til et kredittopplysningsbyrå

Dersom det er avsagt dom over kortholder/kontohaver for mislighold, eller første utleggsforretning er avholdt, kan kortholders/kontohavers navn og adresse meldes til Experian Information Solutions og ev. andre kredittbyråer.

Du kan lese mer om vår behandling av dine personopplysninger i vår personvernerklæring på www.lunar.app.

21. Tilsyn, verneting og lovvalg

Lunar er underlagt det danske Finanstilsynets tilsyn og er oppført i Finanstilsynets register over virksomheter under tilsyn med FT.nr. 28002.

Saker mot Lunar kan kun anlegges ved Oslo tingrett. Denne avtalen er underlagt norsk lov.

Ordliste

Digital wallet:

En «Digital Wallet» er en personlig programvarebasert løsning som kan brukes til nettkjøp i nettbutikk. I den digitale wallet kan du registrere din Visa debet for i ettertid å kunne hente ut kortdata på en enkel måte, og deretter gjennomføre en kortbetalingstransaksjon. Transaksjoner utføres i henhold til avtalen du har inngått med leverandøren av den digitale wallet.

Dynamisk valutaomregning:

Brukes av enkelte butikker og minibanker i utlandet, slik at du kan betale i norske kroner. Det er virksomheten som utfører valutaomregningen, og Lunar har ingen innflytelse på valutakursen som brukes for konvertering.

Engangskode:

En kode du mottar via SMS til den registrerte mobiltelefonen. Du trenger koden for fremtidige kjøp i butikker som bruker Verified by Visa.

Én PIN-kode:

Den samme personlige, hemmelige koden knyttet til flere kort.

Næringsliv:

Alle forretninger, hoteller, restauranter eller andre steder som aksepterer betaling med Visa debet.

Kvittering:

Informasjon om en betaling, som gis på papir eller i elektronisk form.

Kontaktløs funksjon:

Betaling med kontaktløst kort kan gjøres uten fysisk kontakt med kortterminalen. Du betaler/bruker kortet ved å holde kortet i en avstand på 0-3 cm fra terminalens kontaktløse symbol (se nedenfor). Det er en forutsetning at butikken benytter kortterminaler med kontaktløs teknologi, jf. symbolet under.

Du vil av og til bli bedt om å bruke brikken og PIN-koden.

Du kan kun betale på denne måten med kort som har symbolet for den kontaktløse funksjonen. Hvis kortet ditt har kontaktløs funksjon, vil det bære symbolet på forsiden av kortet. Du kan betale mindre beløp med den kontaktløse funksjonen uten å bruke PIN-kode. Symbol:

Visa contactless ikon

BankID:

BankID er en personlig og enkel legitimasjon for sikker signering og identifisering på nett.

Nets:

Nets A/S - selskapet som administrerer Visa debet-systemet for bankene.

PIN-kode:

Den personlige koden knyttet til kortet.

Prisliste:

Den til enhver tid gjeldende listen over gebyrer mv. Du finner prislisten i Lunar-appen, på www.lunar.app eller ved å kontakte Lunar.

Referansekurs:

Valutakursen som brukes ved omregning av utenlandske betalinger til norske kroner.

Teammedlem:

Invitert av bedriftseier. Har en "medlemsprofil", men bruker Lunar-tjenester på vegne av bedriftseieren.

Utlandet:

Resten av verden ikke definert under "Norge".

Utsteder:

Banken hvor du har bestilt ditt Visa debet-kort (Lunar Bank A/S).

Verified by Visa:

Verified by Visa er en ekstra beskyttelse mot misbruk av kortdata ved handel på nett.

Bedriftseier:

Lunar Business-kontoinnehaver.

Visa debet:

debetkort med saldokontroll, som kan brukes som debet- og betalingskort, og som kan brukes i Norge og i utlandet.

Visa debet Business, bedriftssansvar:

En Visa debet Business som brukes til å betale utgifter kortinnehaveren pådrar seg på vegne av hans/hennes arbeidssted/selskap. Selskapet er i utgangspunktet ansvarlig for alle krav knyttet til utstedelse og bruk av kortet. Kortholder er i visse situasjoner personlig og solidarisk ansvarlig for krav knyttet til bruk av kort, jf. punkt 21.

Visa debet på mobil:

Virtuell versjon av et fysisk privat- eller firmakort som kan legges i en wallet, som er godkjent av Lunar, på en mobilenhet som smarttelefon eller nettbrett. Det virtuelle betalingskortet på en mobilenhet kan da brukes via en wallet for kontaktløs betaling i fysisk handel.

Visa International:

Organisasjonen som fastsetter de internasjonale reglene for Visa-systemet.

Wallet for bruk i fysisk handel:

En personlig programvarebasert løsning som lar deg foreta betalinger med Visa debet på mobil i fysisk handel.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696