Lunar Logo

Privacy Notice

Behandling av personopplysninger

En viktig del av vårt formål hos Lunar er å være transparent om vår forretningsvirksomhet, inkludert hvordan vi behandler opplysninger om deg. Derfor er vi også svært opptatt av våre forpliktelser i henhold til personvernforordningen og andre relevante nasjonale regler, for å beskytte dine rettigheter. I de kommende avsnittene vil du få mer informasjon om årsakene til og hvilke opplysninger vi samler inn om deg, hvordan vi lagrer og deler dem, samt de rettighetene du, som registrert, kan benytte deg av.

Spesielt om ShareIt-brukere

Disse retningslinjene gjelder også for ShareIt-brukere. Hvert avsnitt nedenfor er utdypet med relevant informasjon spesielt for ShareIt-brukere. ShareIt er utviklet av Lunar Way A/S, som er en del av Lunar Group A/S, som også eier Lunar Bank A/S. Du trenger ikke å være kunde hos Lunar Bank for å bruke ShareIt.

Innholdsfortegnelse

1. Les mer om informasjonskapsler (cookies)

2. Personvernansvarlig (DPO)

3. Behandlingsansvarlig

4. Hvem omfattes av retningslinjene for behandling av personopplysninger?

5. Hvorfor og på hvilket grunnlag behandler vi personopplysninger om deg?

For å overholde lovpålagte krav

For å oppfylle inngåtte avtaler med deg

Av hensyn til våre egne legitime interesser

Samtykke

Spesielt om opptak av telefonsamtaler og lagring av chat-samtaler

Speielt om videovovervåking

6. Opplysningstyper vi behandler om deg

7. Hvem vi utleverer personopplysningene dine til og fra og hvorfor?

8. Overfører vi dine personopplysninger til andre land?

9. Automatiske avgjørelser

10. Hvor lenge lagrer vi opplysninger om deg?

11. Dine rettigheter som registrert

Rett til innsyn

Rett til retting

Rett til sletting

Rett til begrensning av behandling av personopplysninger

Rett til dataportabilitet

12. Endringer i retningslinjene

13. Klage eller spørsmål om behandling av personopplysninger

1. Les mer om informasjonskapsler (cookies)

Til toppen

Du kan lese mer om hvordan vi setter og bruker informasjonskapsler i vår informasjonskapsel-politikk.

2. Personvernansvarlig (DPO)

Til toppen

Hvis du har spørsmål eller ønsker å klage på vår behandling av personopplysninger eller våre retningslinjer, er du velkommen til å kontakte vår personvernansvarlige på dpo@lunar.app.

3. Behandlingsansvarlig

Til toppen

Lunar Bank A/S ("vi", "oss", "vår"), organisasjonsnummer 39697696, med hovedkontor på Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C, Danmark, er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger, selv om du kun er en bruker av ShareIt.

4. Hvem omfattes av retningslinjene for behandling av personopplysninger?

Til toppen

Når vi refererer til "deg," i våre retningslinjer, mener vi deg som vår privatkunde, innehaver av enkeltpersonforetak, reelle eiere med en eierandel på over 25% i andre typer virksomheter enn enkeltpersonforetak, ansatt hos vår kunde, mottaker av betalinger fra Lunar Bank og avsender av betalinger til en Lunar Bank-kunde. Men du kan også være en annen relevant part, som for eksempel en autorisert representant, nyttemottaker, kausjonist, aksjonær eller tilknyttet part.

Når vi refererer til "deg," inkluderer det også deg som ShareIt-bruker.

5. Hvorfor og på hvilket grunnlag behandler vi personopplysninger om deg?

Til toppen

Kort sagt behandler vi dine personopplysninger for flere formål og på ulike rettslige grunnlag, som er beskrevet i de følgende avsnittene:

For å overholde lovpålagte krav

Til toppen

Først og fremst er vi som bank og tilbyder av finansielle tjenester underlagt visse lovmessige reguleringer som bestemmer hvordan og hvilke personopplysninger som skal behandles, inkludert hvor lenge de skal oppbevares. Vi er derfor underlagt juridiske forpliktelser som inkluderer:

 • Krav til kundekunnskap
 • Forebygging av hvitvasking og finansiering av terrorisme
 • Sanksjonskontroll
 • Bokføring
 • Rapportering til håndhevelses-, politi-, skatte- og tilsynsmyndigheter i de tre respektive skandinaviske landene
 • Kreditt-, risiko-, soliditets- og risikostyring
 • Overvåkning og rapportering av svindel

Behandlingen av personopplysninger skjer i samsvar med personvernforordningens artikkel 6, avsnitt 1, bokstav c, i henhold til de ovennevnte respektive juridiske forpliktelsene.

For å oppfylle inngåtte avtaler med deg

Til toppen

Vi behandler også personopplysninger for å oppfylle avtaler vi har inngått med deg som leverandør av en bestemt tjeneste eller produkt. Dette inkluderer følgende behandlingsaktiviteter:

 • Intern dokumentasjon av utførte oppgaver eller henvendelser
 • Levering og administrasjon av våre tjenester og produkter, inkludert samarbeid med våre partnere
 • Kundeservice og støtte
 • Opprettelse av brukere og brukerprofiler i Lunar Bank App og ShareIt App
 • Åpning av konto(er) og utstedelse av betalingskort
 • Verifisering av din identitet som kunde

Behandlingen av personopplysninger skjer i samsvar med personvernforordningens artikkel 6, avsnitt 1, bokstav b.

Av hensyn til våre egne legitime interesser

Til toppen

Vi har også behov for å behandle opplysninger om deg for våre egne legitime interesser, som inkluderer:

 • Fastsettelse og forsvar av rettslige krav (inkludert gjennomføring av inkasso)
 • Profilering når vi overvåker transaksjoner for å avdekke eventuell svindel
 • Utvikling og beskyttelse av vår virksomhet og systemer
 • Markedsførings-, produkt- og kundeanalyse

Behandlingen av personopplysninger skjer i samsvar med personvernforordningens artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f, og kun så lenge våre legitime interesser ikke går foran dine interesser eller grunnleggende frihetsrettigheter.

Samtykke

Til toppen

Før vi behandler opplysninger om deg i følgende situasjoner, vil vi be om ditt samtykke i henhold til personvernforordningens artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a:

 • Behandling av opplysninger i forbindelse med betalingstransaksjoner
 • Behandling av betalingsopplysninger som inneholder opplysninger av særlig karakter som definert i artikkel 9, avsnitt 1, ved enkeltstående betaling eller opprettelse av en betalingsserviceavtale
 • Utsendelse av direkte markedsføring
 • Opptak av telefonsamtaler for intern læring og utvikling

Gitt samtykket kan alltid trekkes tilbake (i Lunar Bank App), men påvirker ikke behandlingen som har skjedd før samtykket ble trukket tilbake.

Spesielle kategorier av personopplysninger som definert i artikkel 9, avsnitt 1, i personvernforordningen, som kan utledes fra din transaksjonshistorikk eller som kan vises i tilknytning til betalingsabonnementer tilknyttet din Lunar-konto, behandles også basert på ditt samtykke i henhold til personvernforordningens artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a, og artikkel 9, avsnitt 2, bokstav a.

Spesielt om opptak av telefonsamtaler og lagring av chat-samtaler

Til toppen

Vi kan ha behov for å ta opp telefonsamtaler med deg for å dokumentere og gjennomføre følgende:

 • Gjennomføre kundekjennskapsprosedyrer (behandling av personopplysninger skjer i samsvar med personvernforordningens artikkel 6, avsnitt 1, bokstav c)
 • Forebygge/håndtere svindel og svindelforsøk (behandling av personopplysninger skjer i samsvar med personvernforordningens artikkel 6, avsnitt 1, bokstav c)
 • Dokumentere inngåtte avtaler (behandling av personopplysninger skjer i samsvar med personvernforordningens artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f, og kun så lenge våre legitime interesser ikke går foran dine interesser eller grunnleggende frihetsrettigheter)
 • Velkomst for Lunar Bank-kunder (behandling av personopplysninger skjer i samsvar med personvernforordningens artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f, og kun så lenge våre legitime interesser ikke går foran dine interesser eller grunnleggende frihetsrettigheter)
 • For å ha konkret opplæringsmateriale for våre ansatte innen kundestøtte (samtaler blir kun tatt opp til dette formålet hvis du gir samtykke i samsvar med personvernforordningens artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a).

Speielt om videovovervåking

Til toppen

Av hensyn til sikkerhet og forebygging av kriminalitet er alle våre kontorbygninger under videovovervåking.

6. Opplysningstyper vi behandler om deg

Til toppen

For de formålene nevnt ovenfor behandler vi ulike typer opplysninger om deg. I visse situasjoner kan vi også ha behov for å behandle opplysninger om personer som er tilknyttet deg, som for eksempel dine representanter, fullmektige, kausjonister, betalere, ansatte og lignende.

Nedenfor er en liste over typer personopplysninger som samles inn. Denne listen er ikke fullstendig, men skal betraktes som eksempler på hva de forskjellige kategoriene omfatter. De spesifikke opplysningene vi samler inn avhenger av den aktuelle tjenesten eller produktet vi skal levere til deg:

 • Identifikasjonsopplysninger: personnummer, fullt navn, kopi av pass/førerkort, IP-adresse, relevant verifisering i forhold til Lunar Bank App
 • Kontaktopplysninger: bostedsadresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Personlige opplysninger: statsborgerskap, sivilstatus og yrke
 • Økonomiske opplysninger (gjelder ikke for ShareIt-brukere): informasjon om inntekt, kontoer, formue, gjeld og transaksjonshistorikk, formålet med bruk av Lunar Bank, historisk informasjon om kundeforholdet med Lunar Bank og skatteland, kjøp/registrering av produkter/tjenester tilbudt i samarbeid med Lunar Banks samarbeidspartnere
 • Bruk av Lunar Bank App: tidspunkt og varighet av bruk av applikasjonen, inkludert valgte vinduer
 • Bruk av ShareIt App: tidspunkt og varighet av bruk av applikasjonen, inkludert valgte vinduer

Spesielle kategorier av personopplysninger:

Til toppen

Det er viktig å bemerke at abonnementer og andre betalingsavtaler knyttet til din(e) Lunar Bank-konto(er) kan omfatte forhold som kan falle inn under begrepet "spesielle kategorier av personopplysninger," som definert i artikkel 9, avsnitt 1, i personvernforordningen. Dette kan for eksempel inkludere medlemskap i fagforeninger, helseopplysninger, politisk orientering, osv

7. Hvem vi utleverer personopplysningene dine til og fra og hvorfor?

Til toppen

Vi videreformidler opplysninger om deg når:

 • Vi er pålagt å gjøre det i henhold til lovene vi er underlagt, eller
 • Vi har en legitim interesse i å dele opplysninger, som ikke går foran dine interesser eller grunnleggende frihetsrettigheter, eller
 • Det er nødvendig for oss å oppfylle avtalen vi har inngått med deg.

Når det er nødvendig å dele opplysninger om deg på grunn av en eller flere av de ovennevnte omstendighetene, vil informasjonen bli delt med følgende kategorier av mottakere:

 • Offentlige myndigheter i Norge (for eksempel skatteetaten, politiet, rettsmyndigheter og tilsynsmyndigheter).
 • Eksterne samarbeidspartnere (for eksempel andre banker, kredittbyråer, korrespondentbanker, forsikringsselskaper, finansieringsselskaper).
 • Leverandører av tjenester som IT-utvikling, hosting, støtte og vedlikehold.

I tillegg til å samle inn informasjon direkte fra deg, samler vi også inn personopplysninger fra tredjeparter, for eksempel offentlig tilgjengelige og andre eksterne kilder. Denne innsamlingen er nødvendig for at vi skal kunne tilby deg våre produkter og tjenester, behandle korrekt informasjon om deg og oppfylle de juridiske forpliktelsene vi er underlagt.

Tredjeparter som vi innhenter personopplysninger fra, kan for eksempel være:

 • Offentlige registre (f.eks. folkeregistre, skatteregistre, bedriftsregistre og andre rettshåndhevende myndigheters registre).
 • Lister over økonomiske sanksjoner (f.eks. nasjonale og internasjonale organisasjoner som EU og FN).
 • Registre over kredittvurderingsbyråer og andre kommersielle leverandører av informasjon om f.eks. reelle rettighetshavere.
 • Pengeoverføringstjenester, bedrifter, banker og andre i forbindelse med betalinger.

8. Overfører vi dine personopplysninger til andre land?

Til toppen

I visse konkrete tilfeller, som en del av vår bruk av en tjenesteleverandør som databehandler eller underbehandler, kan informasjon om deg bli sendt til et annet land. Slike overføringer gjennomføres bare under følgende omstendigheter:

 • EU-kommisjonen har fastslått at det aktuelle landet har tilstrekkelig data-beskyttelsesnivå.
 • EU-kommisjonens standard-kontraktsbestemmelser er inngått, og eventuelle supplerende sikkerhetstiltak er implementert.
 • Mottakeren er sertifisert av EU-US Data Privacy Framework.
 • Du kan finne de gjeldende EU-standard-kontraktsbestemmelsene ved å gå her.

9. Automatiske avgjørelser

Til toppen

I visse situasjoner, med fokus på å gjøre vår kundebehandling mer effektiv og dermed forbedre din kundeopplevelse, vil Lunar Bank treffe beslutninger basert på automatisk behandling av dine personopplysninger, inkludert profilering. Dette gjelder spesielt for vedvarende kundeidentifikasjons-prosedyrer og eventuell avslutning av ditt forhold som kunde hos Lunar Bank

10. Hvor lenge lagrer vi opplysninger om deg?

Til toppen

Vi lagrer opplysninger om deg så lenge reglene vi er underlagt krever det (for eksempel regler om bokføring eller forebygging av hvitvasking og finansiering av terrorisme), eller hvis informasjonen er nødvendig for de formålene vi har samlet den inn for og behandlet den (for eksempel for å oppfylle vår avtale med deg).

Det bemerkes at fristene for sletting som vi er underlagt, ikke bare varierer avhengig av formålet med behandlingen, men kan også variere mellom landegrenser.

11. Dine rettigheter som registrert

Til toppen

Personvernforordningen har fastsatt følgende rettigheter hvor du som registrert - som hovedregel - kan gjøre gjeldende ved å kontakte oss. Din forespørsel vil alltid bli vurdert konkret og individuelt og vil bli behandlet så raskt som mulig.

Rett til innsyn

Til toppen

Du har rett til å få innsyn i de personopplysningene vi behandler om deg. Dette betyr at du har rett til å få en kopi av opplysningene vi behandler om deg. Videre har du rett til å få spesifikke opplysninger om behandlingen opplysningene er underlagt.

Din rett til innsyn kan imidlertid være begrenset av lovgivningen, beskyttelse av andres privatliv og hensynet til beskyttelse av vår forretningsmodell, forretningshemmeligheter og knowhow.

Rett til retting

Til toppen

Hvis opplysninger om deg skulle være feilaktige eller ufullstendige, har du rett til å få dem rettet og/eller oppdatert.

Rett til sletting

Til toppen

Du har rett til å be om sletting av opplysninger om deg i følgende tilfeller, som er fastsatt i personvernforordningen:

 • Du trekker tilbake samtykket ditt til behandling av personopplysninger.
 • Opplysninger om deg er ikke lenger nødvendige for det formålet de ble samlet inn for eller på annen måte behandlet.
 • Du protesterer mot behandlingen, og behandlingen tjener ikke legitime formål.
 • Opplysninger om deg er blitt behandlet ulovlig.
 • Behandling av opplysninger gjelder mindreårige, og opplysningene er innsamlet i forbindelse med tilbud av informasjonstjenester.
 • Du protesterer mot behandling av informasjon for direkte markedsføring, og behandlingen er ulovlig.

Rett til begrensning av behandling av personopplysninger

Til toppen

Hvis du mener at behandlingen av opplysninger om deg er ulovlig, eller at opplysningene er feil, eller du har protestert mot behandlingen av opplysningene, kan du be oss om å begrense behandlingen av disse opplysningene. Begrensningen kan omfatte lagring, inntil opplysningenes nøyaktighet fastslås, eller vi påviser at vi har en legitim interesse i å behandle personopplysninger som går foran dine interess

Rett til dataportabilitet

Til toppen

Du har rett til å be om å motta opplysninger om deg i et maskinlesbart format. Denne retten gjelder kun personopplysninger som er behandlet automatisk, og hvor det er gitt gyldig samtykke eller for å oppfylle en kontrakt.

12. Endringer i retningslinjene

Til toppen

Som med alt annet i vår virksomhet forbedrer og utvikler vi oss kontinuerlig. Vi kan derfor fra tid til annen endre retningslinjene for databehandling.

Informasjonen er oppdatert med virkning fra december 2023

13. Klage eller spørsmål om behandling av personopplysninger

Til toppen

Hvis du er misfornøyd med informasjonen vi gir deg i denne retningslinjen eller vår behandling av personopplysninger generelt, er du velkommen til å kontakte vår Personvernansvarlig (DPO) på e-post dpo@lunar.app.

Hvis du ønsker å klage på behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte Datatilsynet. Du finner Datatilsynets kontaktinformasjon på deres hjemmeside.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696