Lunar Logo

Vilkår for utgående internasjonale betalinger i Lunar Bank

V.1.0 Gjeldende fra 29. august 2023.

Introduksjon

Disse vilkårene gjelder mellom Lunar Bank A/S, CVR-nr 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C ("Lunar", "banken", "vi", eller "oss") og deg som kunde i banken.

Disse vilkårene gjelder for utgående internasjonale betalinger og suppleres av “Vilkår for betalingskonti bedriftkunder” og “Vilkår for innkommende utenlandsbetalinger i Lunar Bank business” og den separate kontoavtalen.

Ved overføring eller mottak av penger til/fra utlandet, aksepterer du disse avtalevilkårene.

1. Generelt om betalinger til utlandet

Når et beløp skal overføres til en finansinstitusjon, et selskap eller en person i utlandet, er det viktig at betalingen gjennomføres til rett tid, korrekt, i avtalt valuta og til avtalt pris.

Lunar tilbyr overføringer til en rekke land i henhold til bankens risikoappetitt i området. Lunar forbeholder seg derfor retten til å avvise betalinger som anses å være utenfor Lunars risikoappetitt. Listen over land Lunar tillater utgående overføringer til, kan ses her.

Overføringer gjøres via Lunar-appen, og er kun tilgjengelig for Lunar-kunder.

2. IBAN

I henhold til reglene for europeiske betalinger, skal avsender sørge for å oppgi mottakers kontonummer i form av IBAN. Reglene gjelder for alle finansinstitusjoner i alle europeiske land, som ligger vest for grensene til Russland, Belarus, Ukraina og Moldova. Imidlertid blir IBAN mer og mer utbredt og brukes i mer enn 100 land.

Avsender må oppgi mottakers kontonummer i form av IBAN. Dersom IBAN ikke er oppgitt eller er feil, vil betalingen trolig bli avvist av mottakers bankforbindelse, og avvisningen vil bli fulgt opp med krav om gebyr fra den utenlandske bankforbindelsen.

3. Korrespondentbanker

For betalinger til utlandet benyttes korrespondentbanker eller internasjonale clearingssystem.

Ved betaling gjennom korrespondentbank, kan det trekkes gebyr før sending til betalingsmottakers bank. Dette gjelder for eksempel betalinger i USD.

4. Godkjenning av betalingsordre

Du kan sende inn en betalingsordre på følgende måter:

 • Ved personlig henvendelse
 • Via appen

En betalingsordre må inneholde:

 • Debet kontonummer
 • Valuta
 • Beløp
 • Overføringstype
 • Mottakers fullstendige navn
 • Mottakers IBAN (International Bank Account Number, se punkt 2)
 • Dersom IBAN ikke oppgis, må mottakerens kontonummer og BIC/SWIFT-kode oppgis for filialen hvor mottakeren har kontoen.
 • Informasjon om hvem som skal betale innenlandske og utenlandske kostnader. Det er vanlig at avsender og mottaker bærer sine egne kostnader (SHA). Lunar tilbyr SHA som kostnadsfordeling.

Merk at dersom mottakers navn, IBAN eller kontonummer og BIC ikke foreligger, kan betalingen ikke gjennomføres. Lunar er ikke ansvarlig for at de oppgitte opplysninger, herunder blant annet IBAN, tilhører den angitte mottakeren.

For at Lunar skal kunne utføre en betalingsordre, må det være dekning på den aktuelle kontoen. Hvis BIC og/eller IBAN er feil, og der det er mulig, vil reparasjonsgebyr for manuell behandling bli beregnet av oss og den utenlandske banken. Dersom en overføring går til manuell behandling, kan vi ikke garantere at de nevnte tidsfristene, om nevnt i punkt 1.5, for gjennomføring kan overholdes.

Overføringer til utlandet skjer for avsenders, dvs. for din, regning og risiko, inkludert utenlandske kostnader, forsinkelser og feil begått av mottaker eller eventuelt formidlende finansinstitusjon.

5. Overføringstyper og tidspunkt for tilgjengelighet for betalingsmottakeren

Overføringer skjer normalt via bankenes elektroniske betalingssystem SWIFT eller via et av clearingsystemene i EUR: SEPA.

Følgende overføringstyper kan velges:

 • SEPA- eller EU-betaling, eller andre betalinger i EUR innenfor EU/EØS (dvs. inkludert Norge, Island, Liechtenstein og Sveits), der beløpet normalt stilles til rådighet for mottakers finansinstitusjon via et europeisk clearingsystem 1 virkedag etter ekspedisjonsdatoen. Ved SEPA- eller EU-betalinger, anvendes kostnadskoden SHA.
 • Ordinær overføring, dvs. Betalinger som gjøres via SWIFT-nettverket, vanligvis i andre valutaer enn EUR. Beløpet stilles normalt til disposisjon for vår korrespondentbank 2 bankdager etter at Lunar mottar betalingsordren i henhold til punkt 8 og senest 4 bankdager deretter.

Vær oppmerksom på at tidspunktet for kreditering hos betalingsmottaker avhenger av betalingsmottakerens leverandør av betalingstjenester. Vær oppmerksom på at Lunar ikke kan holdes ansvarlig for hvor raskt den utenlandske finansinstitusjonen behandler overføringen/betalingen. Lokale valutaregler, tidsfrister og helligdager i mottakerlandet kan forsinke betalingen.

En kvittering for overføringen vil bli sendt til e-postadressen Lunar har registrert hos avsenderen etter at overføringen er behandlet og godkjent.

Det er ikke mulig for kunden å velge overføringstype.

6. Særskilt for SEPA-betalinger

Følgende forutsetninger må være korrekt oppfylt for at betalingen skal kunne gjennomføres som en SEPA-betaling.

 • Mottakerens konto må være i en finansinstitusjon i EU eller EØS eller i andre land som har sluttet seg til SEPA.
 • Betalingen må være i EUR.
 • Mottakers kontonummer må oppgis i form av IBAN.
 • Skal utføres som en SHA-betaling, noe som innebærer at avsender betaler våre omkostninger og mottaker betaler de utenlandske omkostningene.
 • Mottakers finansinstitusjon må være medlem av “SEPA Credit Transfer Scheme”.

7. Fordeling av kostnader mellom avsender og mottaker

En overføring er forbundet med bankgebyrer for både avsender- og mottakerland. Det er tre måter å fordele kostnadene mellom betaler og mottaker på:

 • SHA: Avsender og mottaker betaler sine egne kostnader til sin finansinstitusjon. SHA skal brukes for betalinger innenfor EU/EØS.
 • BEN: Mottaker betaler alle kostnader. BEN kan IKKE brukes hvis overføringen skjer innenfor EU/EØS.
 • OUR: Avsender betaler alle kostnader. OUR kan IKKE brukes hvis overføringen skjer innenfor EU/EØS, og heller ikke hvis bare én av de involverte bankene befinner seg innenfor EU/EØS.

Lunar bruker SHA. Vi forbeholder oss retten til å belaste utenlandske gebyrer.

8. Tidsfrister for mottak av betalingsordre

Tidspunktet for mottak av en betalingsordre er det tidspunktet ordren mottas av Lunar. En betalingsordre som mottas før kl. 13.00 på en bankdag, utføres vanligvis samme dag. Hvis mottakstidspunktet ikke er en bankdag, anses betalingsordren for å være mottatt neste bankdag. Betalingsoppdrag som mottas etter kl. 13.00 på en bankdag eller mellom to bankdager, anses å være mottatt påfølgende bankdag og behandles følgelig først neste bankdag.

Du kan få mer informasjon om fristen for mottak av betalingsordrer som skal behandles samme bankdag ved å kontakte vår support.

Lunar forbeholder seg retten til å nekte å utføre betalingsordrer eller å initiere en betalingstransaksjon. Avsenderen vil, om mulig, bli informert om årsakene til avslaget og eventuelle prosedyrer for å korrigere eventuelle feil som kan ha ført til avslaget. Ved varsel om dette har Lunar rett til å kreve et gebyr i henhold til gjeldende prisliste.

9. Valutakurs

Den europeiske sentralbanken ECB, og i forlengelsen Danske Nationalbank har, pr 01.07.2016, besluttet at det ikke lenger skal være tillatt å legge sentralbankenes informasjonskurser til grunn for oppgjør av valutabaserte transaksjoner. Derfor bruker Lunar fra denne dato informasjonspriser fra en anerkjent leverandør som grunnlag for å beregne bankens daglige kjøps- og salgspriser.

Overføringer med valutakonvertering som bestilles før kl. 13.00, vil bli avregnet til kursen den dagen betalingen utføres. Omregningen vil bli avregnet basert på leverandørens informasjonskurs med et tillegg som varierer for hver valuta. Informasjon om dette vil bli gitt på forespørsel.

Betalingsoppdrag som krever valutakonvertering og som legges inn etter ovennevnte tidspunkt, vil bli omregnes til markedskursen som gjelder på tidspunktet for gjennomføring av betalingstransaksjonen.

10. Priser og kostnader

Gjeldende priser for våre tjenester og nedre beløpsgrenser for overføringer, fremkommer av vår separate prisliste “Lunar prisliste privatkunder” som er tilgjengelig på vår hjemmeside.

Lunar har rett til å endre prisene i samsvar med det som fremgår av “Generelle vilkår for privatkunder”.

11. Tilbakekallelse av betalingsoppdrag

Overføringen kan tilbakekalles, forutsatt at den ikke allerede er sendt fra oss til korrespondentbanken. Hvis betalingen er sendt av oss, kan betalingen bare tilbakekalles med tillatelse fra betalingsmottakeren og vedkommendes finansinstitusjon.

Ved tilbakekallelse av en overføring, vil Lunar kreve et behandlingsgebyr i henhold til “Lunar prisliste privatkunder”.

SEPA-betalinger kan ikke forventes å kunne tilbakekalles.

12. Sporing av det overførte beløpet

Hvis mottaker hevder å ikke ha mottatt beløpet, oppfordrer vi mottaker til å kontakte sin finansinstitusjon og be om informasjon om når og hvordan overføringen ble foretatt (dette fremgår av vår oppgjørsnota). Mottakeren vil da kunne etterspørre overføringen hos sin egen finansinstitusjon.

Vi kan også sette i gang et søk etter beløpet, noe som gjøres mot et gebyr. Imidlertid forutsatt at vi ikke er ansvarlige for forsinkelsen.Se Lunars "Prisliste".

13. Retur av betaling

Et overført beløp kan komme i retur fra utlandet dersom den/de involverte utenlandske finansinstitusjoner ikke har kunnet gjennomføre betalingen på grunnlag av de oppgitte opplysninger eller dersom avsender har tilbakekalt betalingen.

Hvis en betaling returneres fra utlandet, behandles den som en overføring fra utlandet.

Den utenlandske finansinstitusjonen trekker normalt et gebyr i forbindelse med returen.

14. Behandling av personopplysninger

Ved overføring til utlandet, må vi oppgi avsenders navn, adresse og IBAN til både mottaker og de involverte finansinstitusjonene.

Alle overføringer til utlandet skjer via SWIFT, et internasjonalt elektronisk betalingssystem. SWIFT står for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

Når du mottar penger fra utlandet, kan Lunar samt SWIFT, i henhold til amerikansk lovgivning, være pålagt å utlevere informasjon om overføringer og parter til amerikanske myndigheter ved mistanke om kriminell virksomhet eller terrorfinansiering.

15. Kontroll av pengeoverføringer

Lunar, Lunars korrespondentbankforbindelser samt andre banker i betalingskjeden, sjekker alle inngående betalinger mot relevante terror- og sanksjonslister. Kontollen kan føre til at en betaling blir forsinket, stoppet og eventuelt frosset. Herunder kan det opplyses at alle overføringer vil bli behandlet i henhold til hvitvaskingsloven. Lunar forbeholder seg derfor retten, i samsvar med gjeldende lovkrav, til å kontakte kunder for å fastslå formålet og opprinnelsen om nødvendig, og å returnere overføringer dersom kunden ikke kan forklare formålet med overføringen. Lunar er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå i denne forbindelse.

16. Endringer

Vi kan endre vilkårene uten varsel når det er til din fordel. Øvrige endringer gjøres med et varsel på minst 1 måned. Du vil bli varslet om endringer enten skriftlig eller elektronisk (via e-post, Lunar-appen eller via Digipost). Du er forpliktet til å sikre at du har tilgang til Lunar-appen og å varsle oss om eventuelle endringer i din adresse og/eller e-postadresse. Du er ansvarlig for ikke å motta melding om endringer dersom du ikke har informert oss om e-post og/eller adresseendring og/eller ikke har tilgang til Lunar-appen, din e-post eller Digipost.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696