Lunar Logo

Vilkår for innkommende utenlandsbetalinger i Lunar Bank

Gjeldende fra 14.03.23

Merk at Lunar-kunder kun kan motta inngående SEPA EUR-transaksjoner for øyeblikket.

1. Generelt

1.1 Typer kontoer som kan brukes

Disse prisene og vilkårene gjelder for alle typer kontoer når du skal:

  • motta penger fra utlandet
  • motta penger i en annen valuta enn NOK i Norge.

I tillegg gjelder Lunars generelle vilkår for privatkunder samt vilkår for private betalingskonti for privatkunder. For bedriftskunder gjelder generelle vilkår for bedriftskunder samt vilkår betalingskonti for bedriftskunder.

1.2 IBAN

Internasjonalt bankkontonummer er en internasjonal kode for alle eksisterende kontonumre. IBAN gir større sikkerhet for at overføringer sendes så raskt som mulig via banksystemene. IBAN inneholder både informasjon om mottakerens kontonummer og hvilken bank kontoen er i. Kombinasjonen av kontonummer og bank er unik. Imidlertid blir IBAN mer og mer utbredt og brukes for tiden i mer enn 100 land.

Avsender må oppgi mottakers kontonummer i form av IBAN. Dersom IBAN ikke er oppgitt eller er feil, vil betalingen trolig bli avvist av mottakers bankforbindelse, og avslaget vil bli fulgt opp med krav om gebyr fra utenlandsk bankforbindelse.

1.3 BIC

BIC står for Bank Identifier Code, og er en internasjonal standard for å identifisere en bank. Lunar Banks BIC-kode finner du i Lunar-appen under "Detaljer" for den aktuelle kontoen.

1.4 SWIFT

SWIFT står for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. SWIFT er et datanettverk, som utveksler betalingsdata mellom mer enn 10.000 finansielle virksomheter.

1.5 Omkostninger

Lunars prisliste for overføringer fra utlandet fremkommer på Lunars nettsider. Dersom avsender av beløpet har forpliktet seg til å dekke alle kostnader, vil du motta beløpet tilsendt uten fradrag for gebyrer.

1.6 Samtykke til behandling av personopplysninger

Ved å akseptere disse vilkårene samtykker du også til at dine personopplysninger brukes i forbindelse med overføringer fra utlandet.

Dine personopplysninger vil kun bli samlet inn og behandlet i forbindelse med gjennomføring eller retting av overføringer til og fra utlandet.

Personopplysningene som samles inn kan f.eks. være navn, adresse og kontonummer.

Ved overføringer fra utlandet skal finansinstitusjonen, for eksempel, videreformidle opplysninger om avsenderens navn og kontonummer til både mottaker av beløpet og de involverte finansinstitusjonene.

Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke, men da vil du ikke kunne ta i motoverføre penger til og fra utlandet.

2. Overføringer fra utlandet

2.1 Informasjon til kunden

Følgende informasjon bør deles med avsender:

Bankforbindelse: Lunar Bank, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Århus C

SWIFT/BIC kode

IBAN nummeret ditt til hver konto du ønsker å motta penger på

Din adresse, som er registrert hos Lunar Bank

2.2 Valutakurser, valutering og omkostninger

Overføringer mottatt før 13.00 behandles etter dagens kurs. Overføringer mottatt etter 13.00 kan avregnes til neste dags kurs, med mindre annet er avtalt. Grunnlaget for en gitt dags kurs er leverandørens informasjonskurs med fradrag. Se punkt 2.3.

Overføringer fra utlandet settes inn på konto angitt på betalingsinstruksen.

Dersom det ikke er oppført noe kontonummer, eller hvis kontonummeret er feil eller utløpt, vil beløpet bli forsøkt satt inn på en annen av dine/deres kontoer. Ellers vil beløpet bli returnert. Det beregnes et tilleggsgebyr for denne manuelle behandlingen. Dersom mottaker av beløpet har flyttet til en annen bank, vil det mottatte beløpet bli returnert til avsender med melding om at kunden har flyttet.

For betalinger mottatt fra EU-land i EU-valutaer, er hovedregelen at beløpet settes inn på mottakerens konto med en verdi samme dag som beløpet gjøres tilgjengelig for oss.

Ved andre betalinger vil beløpet settes inn på mottakers konto med en valutering på 1 bankdag etter transaksjonsdagen, imidlertid tidligst en valutering på 1 bankdag etter at beløpet er gjort tilgjengelig for oss.

Dersom dekning av en betaling fra den utenlandske banken uteblir, forbeholder vi oss retten til å tilbakeføre beløpet fra din/din konto.

Kostnader, som fremgår av Lunars prisliste, beregnes overfor mottaker, med mindre avsenderbank har instruert noe annet. Benyttet valutakurs, pålydende, våre kostnader og evt kostnader som er trukket fra avsendende og/eller formidlende finansinstitusjon fremkommer av oppgjørsnotatet.

2.3 Valutakurs

Den europeiske sentralbanken ECB, og i forlengelsen Danmarks Nationalbank, har besluttet pr 01.07.2016, at det ikke lenger skal være tillatt å legge sentralbankenes informasjonskurser til grunn for oppgjør av valutabaserte transaksjoner. Derfor bruker Lunar fra denne dato informasjonspriser fra en anerkjent leverandør som grunnlag for å beregne bankens daglige kjøps- og salgskurser.

Overføringer mottatt før 13.00, med mindre annet er avtalt, avregnes til dagens kurs den dagen betalingen skjer og som vekslingen skal foretas på. Betaling vil skje etter leverandørens informasjonstakst med fradrag som angitt i Lunars prisliste.

3. Veksling

Overføringer som mottas i en annen valuta enn den valutaen kontoen oppbevares i, veksler vi automatisk til den valutaen som kontoen oppbevares i, med mindre vi har avtalt noe annet.

4. Antihvitvask i forbindelse med overføringer fra utlandet

Lunar tilbyr overføringer fra en rekke land i tråd med bankens risikovilje i området. Lunar forbeholder seg derfor retten til å avvise betalinger fra land som anses å være utenfor Lunars risikovilje. Listen over land som Lunar tillater innkommende overføringer fra kan sees her.

4.1 Kontroll av pengeoverføringer

Lunar, Lunars korrespondentbankforbindelser samt andre banker i betalingskjeden, sjekker alle inngående betalinger mot relevante terror- og sanksjonslister. Sjekken kan føre til at en betaling blir forsinket, stoppet og eventuelt frosset. Nedenfor kan det opplyses at alle overføringer vil bli behandlet i henhold til hvitvaskingsloven. Lunar forbeholder seg derfor retten, i samsvar med gjeldende lovkrav, til å kontakte kunder for å fastslå formålet og opprinnelsen om nødvendig, og å returnere overføringer dersom kunden ikke kan forklare formålet med overføringen. Lunar er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå i denne forbindelse.

4.2 Behandling av personopplysninger

Når du mottar penger fra utlandet, gjøres det klart at Lunar så vel som SWIFT, i henhold til amerikansk lov, kan være pålagt å utlevere informasjon om overføringer og parter deri til amerikanske myndigheter ved mistanke om finansiering av kriminalitet eller terrorisme.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696