Lunar Logo

Allmänna villkor Privatkunder

1. Introduktion

De allmänna villkoren gäller för alla avtal mellan dig och Lunar Bank ("Lunar", "vi", "oss"), om inte annat uttryckligen anges i ett separat avtal. Här kan du läsa om bankens och dina rättigheter och skyldigheter samt allmän information om kundförhållandet.

De allmänna villkoren innehåller även information enligt den danska betaltjänstlagen.

Särskilda regler gäller t.ex. för betalkort. Dessa regler tillhandahålls när produkten är etablerad och finns när som helst att tillgå i appen. För de flesta affärsområden behövs detaljerade regler för att komplettera dessa allmänna regler i de allmänna villkoren.

Vi kan komma att ändra i de allmänna villkoren utan att i förväg informera om detta om ändringen är till din fördel. Alla övriga ändringar kommer att göras med 3 månaders varsel.

Du hittar alltid gällande villkor under "Avtal" i appen eller på vår hemsida www.lunar.app

2. Etablering av kundrelation

När du upprättar en kundrelation med Lunar ska du som kund dokumentera ditt namn och svenska personnummer. Detta kan göras genom att skicka t.ex. pass eller körkort. För att kunna skapa ett digitalt konto i Lunar måste du ha medborgarskap inom EU/EES, vara bosatt inom EU/EES och ha ett giltigt BankID.

I det fall ovanstående krav inte kan efterlevas kan du endast etablera en kundrelation med Lunar, genom att avtala ett fysiskt möte, varefter din ansökan kan behandlas av en anställd på banken.

Alla kunder måste vara minst 18 år.

3. Räntevillkor

Lunar Banks in- och utlåningsräntor är rörliga, om inte annat uttryckligen överenskommits. Att räntan är rörlig gör att banken kan ändra räntan när som helst.

Räntan kan ändras utan föregående meddelande om ändringen är till din fördel. Dessutom kan Lunar Bank ändra räntor utan förvarning på grund av externa faktorer som:

 • inhemska eller utländska förändringar i penning- eller kreditpolitiken påverkar Lunar B ank eftersom den allmänna räntenivån påverkas
 • annan utveckling av den allmänna räntenivån, t.ex. på penning- och obligationsmarknaderna, som är av betydelse för Lunar Bank
 • förändrade finansieringskostnader
 • förändringar i skatter och avgifter av betydelse för Lunar Bank

Räntan kan ändras med en månads varsel om förändringen beror på marknads-, kostnads-, regulatoriska, risk- eller intjäningsförhållanden, såsom:

 • en mer ändamålsenlig användning av bankens resurser
 • ökade kostnader för att anskaffa kapital, t ex ökat kapital, likviditet eller solvenskrav
 • förändringar i lagstiftning, rättspraxis och myndighetspraxis
 • kostnadsutvecklingen i banken
 • uppfylla krav, rekommendationer och/eller mål från investerare, offentliga myndigheter, kreditvärderingsinstitut och/eller andra intressenter som har en inverkan på bankens affärsmodell och riskprofil;
 • vid långvarig obalans mellan marknadsräntor
 • ökad operativ risk för banken
 • bidrag till allmänna garantisystem
 • ökad generell kreditrisk för banken
 • nationella och internationella förhållanden, som i allmänhet påverkar bankens verksamhet
 • andra faktorer som kräver ökad intjäning eller ändrad prisstruktur

Lunar Bank kan med 3 månaders varsel ändra räntan om det har skett väsentliga förändringar i affärsrelationen med banken, t ex i omfattningen av åtagandet med banken eller i de individuella omständigheter som låg till grund för dina räntevillkor. Räntan beror på typ av konto. De vid var tid gällande räntorna för de enskilda kontotyperna och produkterna finns i Lunar Banks prislista och på www.lunar.app.

Du får information om ränteförändringar via den mail du har uppgivit till banken och eventuellt via annonsering i dagspressen.

4. Ränteberäkning och tillgodohavande

Räntedagen (valutadagen) är den dag då insättningen eller betalningen träder i kraft för beräkning av ränta på ett konto. Vid inbetalning till konto är räntedagen samma dag som betalningen. Vid uttag från konto är räntedagen den dag som uttaget görs från kontot. När ränta krediteras kontot är räntedagen den första transaktionsdagen efter ränteperioden. Vi gör en daglig ränteberäkning utifrån antalet kalenderdagar.

Lördag, söndag, nationella helgdagar, samt midsommarafton, julafton och nyårsafton är inte arbetsdagar på Lunar Bank.

För insättningar debiteras räntan månadsvis om inte annat anges i kontoavtalet. Räntan på lån periodiseras månadsvis, om inte annat anges i kredit- eller låneavtalet. Räntan beräknas i efterskott och tillgodohavande framgår av översikten i Lunar-appen och av kontoutdraget.

Vi kan när som helst ändra reglerna om ränteberäkning med 3 månaders varsel. Du får information om ändringarna i Lunar-appen.

5. Inlåning

Lunar Bank förbehåller sig rätten att när som helst ändra beloppsgränserna för insättningar, ränta på insättningar och avgiften för insättningar över tillåtna gränser. Se prislistan för vid var tid gällande gränser, räntor och avgifter om gränserna överskrids.

6. Avgifter för tjänster

Vi kan ta ut avgifter för tjänster och för att svara på frågor från myndigheter om dina omständigheter. Avgifterna debiteras antingen som ett fast belopp för tjänsten eller i procent eller ett timpris i förhållande till tjänstens omfattning. Beräkningsmetoderna kan kombineras. Vi anger de ordinarie avgifterna i Lunar-appen, på www.lunar.app eller på begäran. Andra avgifter lämnas på begäran.

Vi skickar en årlig översikt över alla serviceavgifter du har betalat till banken och vi tillgängliggör ständigt betalda avgifter kostnadsfritt i Lunar-appen. Du är själv skyldig att säkerställa att du har tillgång till appen.

Vi kan sänka serviceavgifterna när som helst utan förvarning.

Vi kan med 1 månads varsel höja avgifterna för tjänster som du betalar löpande i samband med din kundrelation med Lunar, om förändringen beror på marknads-, kostnads-, regulatoriska, affärsmässiga, konkurrens-, risk- eller intjäningsförhållanden. Du kan se exempel på sådana förhållanden i avsnitt 3 ovan. Listan är inte uttömmande.

Av affärsskäl kan vi komma att införa avgifter för tjänster som vi inte tidigare har debiterat för. En sådan avgift kan tas ut med 3 månaders varsel om förändringen beror på marknads-, kostnads-, regulatoriska affärer, konkurrens, risk- eller resultatförhållanden. Du kan se exempel på sådana förhållanden i avsnitt 3 ovan. Listan är inte uttömmande.

Vi kan alltid utan förvarning införa och höja avgifter för enskilda tjänster och generellt för nya avtal.

Du får information om ändrade avgifter samt införandet av nya avgifter via mail och i Lunar-appen.

7.Betalkonto

Ett betalkonto är ett konto som skapats i syfte att slutföra betalningstransaktioner.

Vi kan avslå en betalningsorder när som helst, om det inte finns någon täckning på ditt konto varifrån betalningen dras. Vi kan när som helst hålla inne en betalningsorder i särskilda fall såsom: en sanktionerad part ingår i betalningsflödet eller vid misstanke om bedrägeri.

8. Övertrasseringsränta och påminnelseavgifter

Om du har övertrasserat konto, hamnat efter med betalning eller använder kontot i strid med avtalet med Lunar Bank, kan banken kräva övertrasseringsränta, provision eller dröjsmålsränta, avgifter för utskick av kontoutdrag och påminnelsebrev samt ersättning för kostnader för juridisk hjälp vid inkasso m.m. Storleken på påminnelseavgiften framgår av Lunar Banks påminnelsebrev och framgår av Lunars prislista, på www.lunar.app eller lämnas på begäran. Övertrasseringsränta och övertrasseringsprovision framgår av Lunars prislista, på www.lunar.app eller lämnas på begäran.

9. Genomförandetid

Utförandetiden är den tid som kan gå från det att ett belopp dras från ett betalkonto till det att det betalas in på ett konto i mottagarens bank. Den maximala genomförandetiden för betalningstransaktioner som omfattas av betaltjänstlagen är upp till 3 bankdagar. För pappersbaserade betalningstransaktioner kan utförandetiden vara upp till 4 bankdagar.

Om ett betalningsuppdrag tas emot mot slutet av en bankdag, anses det ha kommit in följande bankdag. Du kan få information om tidsfrist för att ta emot betalningsorder genom att kontakta oss.

10. Växlingskurser

På www.lunar.app hittar du information om faktisk växelkurs eller referenskurs om en valutaväxling sker i samband med en överföring. Ändringar av den fastställda växelkursen kan ske utan föregående meddelande.

11. Skatter och avgifter

I den mån ny eller ändrad offentlig reglering eller praxis leder till att en tjänst som tillhandahålls av Lunar Bank till dig blir föremål för nya skatter eller avgifter, förbehåller vi oss rätten att utan förvarning ta ut dessa skatter eller avgifter direkt från dig.

Detsamma gäller ändring eller uppsägning av befintliga skatter eller avgifter.

12. Information om och kontroll av betalningstransaktioner

Vi tillgängliggör daglig information om betalningstransaktioner gratis i Lunar-appen. Du har skyldighet att kontinuerligt kontrollera betalningstransaktioner i Lunar-appen.

Om det finns transaktioner som du inte känner igen, vänligen kontakta oss via appen så snart som möjligt efter att du blivit medveten om den obehöriga transaktionen. Vid bedömningen av om du har kontaktat oss inom rimlig tid kommer vikt att läggas på din skyldighet att regelbundet övervaka betalningstransaktioner.

Invändningar avseende betalningstransaktioner som omfattas av betaltjänstlagen ska göras senast 13 månader efter att transaktionen har genomförts.

Vi kommer att meddela dig om misstänkta faktiska fall av missbruk eller säkerhetshot, om vi blir medvetna om det. Meddelande kan till exempel göras via telefonkontakt, genom avisering i Lunar-appen eller motsvarande säker procedur.

13. Flera kontoinnehavare

När det finns mer än en kontohavare på kontot ger kontohavare härmed varje kontohavare en fullmakt att ensam förfoga över kontot. Om någon av kontohavarna avlider har vi rätt att spärra kontot till dess att bouppteckningen är klar. Om en kontohavare återkallar sin fullmakt till den andra kontoinnehavaren förbehåller vi oss rätten att även spärra kontot tills det finns klarhet om kontoförhållandet. Om det finns flera kontohavare på kontot är kontohavarna solidariskt ansvariga gentemot banken för uttag på kontot vid var tid.

14. Kvittning

Utan att föregående meddela dig, kan vi kvitta eventuella förfallna fordringar på dig mot eventuella fordringar som du har eller tar emot från Lunar Bank.

Vi kvittar dock inte mot någon del av din lön eller statliga förmåner etc. som är nödvändiga för att täcka dina normala levnadsomkostnader. Vi kvittar inte heller mot insättningar på konton som enligt lag, eller särskilt avtal, är säkrade mot borgenärsprövning och därmed kvittning.

15. Uppsägning

Både du och Lunar Bank kan säga upp kundrelationen när som helst utan föregående meddelande. En uppsägning från oss måste vara sakligt motiverad och kommer att meddelas skriftligen.

Vi kan komma att säga upp kundförhållandet utan förvarning om du, ditt ombud eller andra som har rätt att för din räkning förfoga över Lunar Bank är föremål för sanktioner beslutade av EU eller FN, jfr. det danska utrikesministeriets översikt över sanktioner, eller liknande, till exempel U.S. myndigheter som OFAC.

Kundförhållandet kan även sägas upp utan varsel om du inte informerar oss om de uppgifter som vi är skyldiga att samla in från dig enligt lagstiftningen, såsom skattelagstiftningen och penningtvättslagen.

Vi kan när som helst blockera din åtkomst till våra appar, produkter och tjänster om du inte ger oss ovanstående information.

När kundförhållandet upphör kan vi komma att säga upp garanti- och borgensåtaganden och frigöra oss från andra åtaganden som ingåtts för din räkning, inklusive åtaganden i utländsk valuta. Du är skyldig att frigöra Lunar Bank från alla åtaganden som ingåtts för din räkning och måste tillhandahålla nödvändig säkerhet om vi anser det nödvändigt.

Uppsägning av kontoprodukter där månadsavgift tillkommer och inget annat anges, är uppsägningstiden pågående månad ut + 1 månad, varefter avgiften och alla tillhörande tjänster och villkor upphör.

17. Elektronisk kommunikation och ingående av avtal

Vi kan ge dig all information i elektronisk form, även om det i avtalshandlingar, villkor m.m. används ord som ”skriftligen”, ”brev”, ”kontoutdrag” etc. Du kommer att få brev och dokument elektroniskt från oss i Lunar-appen eller via e-mail eller andra digitala kanaler.

De typer av brev och dokument som du får i Lunar-appen, e-mail eller andra digitala kanaler kan vara aviseringar som avgifts- och ränteändringar, avtalshandlingar och villkor samt meddelande om ändringar av dessa.

När du får de elektroniska breven och handlingarna har det samma rättsverkan som när du får vanlig post. Det innebär att du ska öppna och kontrollera vad som skickas till dig elektroniskt, på samma sätt som vanlig post. Du är skyldig att se till att du har tillgång till Lunar-appen, e-mail och de andra digitala kanalerna som används.

Vi kan fortsätta att skicka brev och dokument med vanlig post om vi anser att detta är det bästa sättet att informera dig.

Du kan ingå elektroniska avtal med oss ​​genom att använda ditt BankID. När du till exempel använder ditt BankID för att acceptera ett avtal motsvarar det en elektronisk signatur. Denna elektroniska signatur är juridiskt bindande på samma sätt som en signatur på ett fysiskt dokument.

18. Experian RKI A/S

Lunar Bank är anslutet till Experian RKI A/S (tidigare RKI Kredit Information A/S) och rapporterar enligt gällande regler.

19. Bankens skadeståndsansvar

Vi är skadeståndsskyldiga om vi på grund av fel eller försummelser fullgör avtalade förpliktelser för sent eller ofullständigt.

Inom de områden där striktare ansvar gäller är vi inte ansvariga för förluster orsakade av:

 • haverier i, eller bristande access till IT-system och/eller skador på data i dessa system som kan hänföras till nedanstående händelser, oavsett om det är Lunar Bank själv eller en extern leverantör som ansvarar för driften av systemen,
 • fel i bankens strömförsörjning eller telekommunikation, brottsbekämpande eller administrativa handlingar, naturkatastrofer, krig, upplopp, civila oroligheter, sabotage, terrorism eller vandalism, inklusive datavirus och hacking,
 • strejk, lockout, bojkott eller blockad, oavsett om konflikten är riktad mot eller initierad av Lunar Bank själv eller dess organisation och oavsett orsaken till konflikten. Detta gäller även när konflikten endast berör delar av banken, andra omständigheter utanför bankens kontroll.

Lunar Banks ansvarsfriskrivning gäller inte:

 • om banken borde ha förutsett orsaken till skadan när avtalet ingicks eller banken borde ha undvikit eller övervunnit orsaken till skadan,
 • om lagen i något fall gör banken ansvarig för den omständighet som är orsaken till skadan.

20. Blockering etc. av transaktioner, order, penningöverföringar och liknande

Om du initierar överföring av belopp som strider mot sanktioner från myndigheter, EU eller FN, jfr det danska utrikesministeriets översikt över sanktioner, eller liknande, till exempel U.S. myndigheter som OFAC, kan överföringen stoppas och beloppet frysas.

På liknande sätt kan varje annan order från dig, utförandet av transaktioner som direkt eller indirekt involverar dig, eller fullgörandet av andra skyldigheter som strider mot sanktioner ovan, försenas, delvis verkställas eller blockeras i sin helhet.

Vidare kan försening, retur eller blockering av en överföring förekomma. om en utländsk bank som är inblandad i att genomföra överföringen saknas uppgifter m.m. för färdigställande eller en överlåtelse annars inte kommer att kunna genomföras.

21. Klagomål

Klagomål om Lunar Bank ska riktas till klagomal@lunar.app.

Om du inte är nöjd efter det att klagomålsansvarig prövat ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.

22.Tystnadsplikt

Lunar Banks anställda har tystnadsplikt gällande kundrelationer och får därför inte omotiverat vidarebefordra information som de får kännedom om genom sitt arbete.

23- Skydd av dina personuppgifter

Vi lägger stor vikt vid att du ska vara trygg i att vara kund hos oss. Den information om dig som vi till exempel får när du blir kund hos oss genom Lunar-appen behandlar vi ansvarsfullt, med respekt för din integritet och – givetvis – i enlighet med gällande lagstiftning om bl.a. skydd av dina personuppgifter.

Du kan läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår separata integritetspolicy i Lunar-appen eller på www.lunar.app.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du klaga till: Lunar Bank A/S Klageservice Hack Kampmanns Plads 10 8000 Aarhus klagomal@lunar.app

or:

Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114, 104 20 Stockholm imy@imy.se

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud: Lunar Bank A/S Databeskyttelsesrådgiver Hack Kampmanns Plads 10 8000 Aarhus dpo@lunar.app

24. Garantifonden (Insättar- och investerargaranti i Danmark)

Som bankkund är du till stor del täckt mot förluster vid bankens konkurs genom Garantifonden. Garantifonden täcker bl.a. registrerade insättningar i finansinstitut upp till ett belopp motsvarande 100 000 euro per insättare.

Blanketten ”Informationsblad – Den danska garantifonden för insättare och investerare” finns på www.lunar.app.

Du hittar ytterligare information på Garantifondens hemsida gii.dk.

25. Tillsyn och god praxis för finansiella företag

Det danska ministeriet för industri, näringsliv och finans har utfärdat en förordning om god affärssed för finansiella företag. I förordningen ställs bl.a. krav på att kunder ska informeras om i vilka fall finansföretaget får provision eller annan ersättning för att sälja samarbetspartners produkter. På www.lunar.app och i appen kan du hitta information om den ersättning banken får från samarbetspartners.

Lunar Bank står under tillsyn av den danska finansinspektionen, som rapporterar till danska ministeriet för industri, näringsliv och finans. Lunar Bank är registrerad i CVR-registret med CVR-nr. 39 69 76 96.

26 Språk, lagval och jurisdiktion

Vi sluter avtal på svenska eller engelska. Avtalen regleras av svensk lag och tvister avgörs av svensk domstol.

27. Ändringar

Vi kan komma att ändra de allmänna villkoren utan förvarning när det är till din fördel. Övriga ändringar görs med ett varsel på minst 3 månader. Du kommer att meddelas om ändringar antingen skriftligen eller elektroniskt (via e-post eller Lunar-appen).

Du är skyldig att se till att du har tillgång till Lunar-appen och att meddela oss om eventuella ändringar i din adress och/eller e-postadress. Du är själv ansvarig för att du inte får meddelande om ändringar om du inte har meddelat oss om ändring av e-post och/eller adressändring och/eller inte har tillgång till Lunar-appen, eller email.

28.Ångerrätt

I Lunar Bank kan avtal om upprättande av konton alltid ångras enligt reglerna nedan.

Ångerfristen är 14 dagar.

Ångerfristen ska räknas med utgångspunkt från den dag då kontot görs tillgängligt. Till exempel, om kontot görs tillgängligt måndagen den 1, löper tidsfristen till och med måndagen den 15. Om ångerfristen går ut på en lördag, söndag, nationell helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, kan avbokning kan ske följande vardag.

Innan ångerfristen löper ut ska vi meddelas att avtalet har hävts. För att utnyttja din ångerrätt måste du kontakta vår support skriftligen. När meddelandet ges skriftligen – till exempel per e-post – ska det skickas innan ångerfristen löper ut.

Du har ingen ångerrätt vid produktköp som genererar direkta kostnader för Lunar vid köp. I dagsläget gäller detta:

 • Kortköp
 • Top-up

Eventuella produkter i Lunar med andra ångerrättsvillkor än vad som beskrivs ovan beskrivs närmare i de specifika produktvillkoren.

29. Fullmakt

Du kan ge andra en skriftlig fullmakt att interagera med Lunar Bank å dina vägnar. Sådan fullmakt gäller tills den skriftligen återkallas av dig.

Eventuell fullmakt upphör även vid din död. I sådana fall blockerar vi dina konton, inklusive de som du delar med andra

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696