Lunar Logo

Användarvillkor för Invest

Version 1.0 - Gäller från 20 januari 2020

1. Introduktion

Dessa användarvillkor gäller för användar- och kundförhållandet mellan Lunar Bank A/S, CVR nr 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C (refererad till som "Lunar", "banken", "vi" eller "oss") och du som kund hos banken och användare av appen (kallad "appen").

Användarvillkoren kompletterar det separata kundavtalet och de allmänna villkoren samt andra avtalsdokument som gäller i det oberoende kundförhållandet mellan Saxo Bank A/S, Philip Heymans Alle 15, 2900 Hellerup Danmark (kallad "Saxo Bank" " eller "Saxo"), och du som kund i Saxo.

Genom att acceptera dessa användarvillkor intygar du att du har läst och förstått de individuella användarvillkoren, och du har gjorts särskilt medveten om att betungande villkor gäller, inklusive när det gäller begränsningar av Lunars ansvar gentemot dig.

Användarvillkoren utgör inte ett trepartsavtal mellan Lunar, Saxo Bank och dig.

De vid var tid gällande villkoren för att vara kund hos Saxo Bank finns här.

2. Aktiehandel är förknippat med risk

Handel med aktier är förenat med stor risk. Lunar ger inga råd och tar inte ansvar för de investeringar som Lunar-användare gör som kunder hos Saxo Bank, trots att de är registrerade på Lunars plattform som Lunar-användare till Saxo Bank. Att investera i aktier kan innebära både vinster och förluster. Lunar kan inte hållas ansvarig för eventuella ekonomiska förluster i samband med handel med aktier via Lunars app på Saxo Banks plattform eller direkt på Saxo Banks plattform via Lunars avtal med Saxo Bank. Läs mer om risk vid handel med aktier på Saxo Banks hemsida.

3. Relationen mellan användaren, Lunar och Saxo Bank

Lunar är ingen aktiehandelsplattform och vi är därför inte en leverantör av de investeringsprodukter som du har tillgång till via vår app.

Vi agerar inte heller som ombud, representant, mellanhand, organisatör eller distributör för Saxo Bank eller för bankens banktjänster och bankprodukter.

Vi tillhandahåller endast den digitala plattformen, i form av vår app, tillgänglig för den oberoende kundrelationen mellan dig och Saxo Bank.

Det är därmed endast Saxo Bank som är leverantör av investeringsprodukten i fråga till dig, och vi är således inte - varken direkt eller indirekt - part i avtalsförhållandet mellan dig och Saxo Bank.

Detta innebär att avtalsförhållandet mellan dig och oss består av dessa användarvillkor och att dina oberoende avtal med Saxo Bank inte kan göras gällande mot oss eller av oss.

Endast vår partner, Saxo Bank, är licensierad som investeringsbank och rådgivare och är föremål för tillsyn och kontroll av det danska finanstilsynet.

Som kund hos Saxo Bank är du givetvis skyddad på exakt samma sätt som alla andra bankkunder i vilken annan dansk bank som helst, inklusive i förhållande till insättningsgarantisystemet. Du hittar mer information om detta på Saxo Banks hemsida och på Garantifondens hemsida.

Din användarrelation med oss ​​kan i appen kallas investeringskonto eller liknande och får inte förväxlas med din oberoende kundrelation och dina bankkonton hos Saxo Bank.

Lunar tillhandahåller ingen form av finansiell rådgivning, investeringsrådgivning eller liknande ekonomisk rådgivning kopplad till investeringstjänsterna i fråga. Vi tillhandahåller endast teknisk support kopplat till din tillgång till och användning av appen. Investeringsrådgivning m.m. ges således endast av Saxo Bank.

4. Upprättande och godkännande

Det är ett krav från Saxo Bank att du måste vara 18 år, vara bosatt och skattskyldig i Sverige, ha BankID och ha svenskt körkort eller svenskt pass för att bli användare hos oss och kund hos Saxo Bank genom vår app. Övriga villkor för upprättande finns i vår FAQ på hemsidan.

Du registreras som investeringsanvändare hos oss och av vår app i själva appen efter att ha installerat denna. Registrering som investeringsanvändare hos Lunar förutsätter att man samtidigt upprättas kund hos Saxo Bank. Du registreras även som investeringskund i Saxo Bank i själva appen.

Du måste alltid följa ansökningsproceduren i appen för att bli investeringskund i Saxo Bank, som automatiskt startar första gången du öppnar Invest. Du kan inte registreras som investeringsanvändare hos oss utanför appen.

Som en del av ansökningsförfarandet ska du lämna de lagstadgade identifikationsuppgifterna och nödvändig dokumentation för detta. I samband med detta ska du uppge ditt personnummer som Saxo Bank använder för att hämta ditt fullständiga namn och folkbokföringsadress och för att göra notiser där det kontrolleras om du är inblandad i penningtvätt och/eller om du är en politiskt utsatt person. Du måste bekräfta denna information för att kunna registreras som kund. Dessutom måste du ange den förväntade omfattningen och syftet med att använda Saxo Bank via vår app. Du måste också acceptera dessa användarvillkor som en del av ansökningsförfarandet. Detta görs via appen.

Varje kundgodkännande utförs av Saxo Bank i enlighet med gällande regler inom området. Om Saxo kan godkänna dig som investeringskund kan vi godkänna dig som investeringsanvändare hos oss och av appen. Om Saxo Bank inte kan godkänna dig som investeringskund i Saxo Bank, av någon anledning, kan vi inte godkänna dig som investeringsanvändare hos oss i appen. Du får alltid besked via e-post eller avisering via appen om din ansökan kan godkännas eller kan komma att avvisas. Varje avslag är alltid motiverat.

Det slutliga upprättandet av kundrelationen med Saxo Bank - och därmed också den slutliga etableringen av användarrelationen med oss ​​- kräver alltid att du accepterar och undertecknar ett separat kundavtal mellan dig och Saxo Bank, samt accepterar och undertecknar Saxo Banks övriga relevanta avtal och utfästelser, inklusive Saxo Banks allmänna villkor. Detta görs via appen efter att du fått ovanstående information om godkännande av din ansökan. När relevanta avtal och utfästelser från banken har godkänts och undertecknats i appen kan du använda själva appen och dess olika funktioner.

Du har alltid läsåtkomst i appen till användarvillkoren gällande din användarrelation med oss, samt läsåtkomst till affärsvillkoren, kundavtalet och de övriga avtalen, gällande din kundrelation med Saxo Bank.

Du måste använda BankID i samband med upprättandet av din kundrelation med Saxo Bank. När du använder BankID för att acceptera och underteckna både användarvillkoren med oss ​​och de andra avtalen med Saxo Bank görs det genom en elektronisk signatur som är juridiskt bindande.

5. Tillgång och användning

Din åtkomst till vår app är personlig och får inte användas av någon annan än dig. Du får inte tillåta andra att använda appen för din räkning. Din personliga åtkomst är kopplad till ditt svenska mobiltelefonnummer, din e-postadress och det personliga lösenord som du anger och väljer i samband med registreringen som användare med oss.

Du får inte avslöja eller dela ditt lösenord i syfte att logga in på appen med andra. Vid missbruk eller misstanke om missbruk av din användaråtkomst måste du omedelbart meddela oss. Vid missbruk eller misstanke om missbruk kan vi alltid spärra din åtkomst till appen.

Du ansvarar för att uppdatera den identifieringsinformation som du har lämnat till oss i samband med att du registrerat dig som användare. Du ansvarar även för att ditt lösenord, din användarinformation etc. hemlighålls. För att upprätthålla en hög säkerhetsstandard är utgångspunkten att du automatiskt loggas ut när du är klar med appen eller när du inte varit aktiv ett visst antal minuter efter att du öppnat appen.

Du kan välja andra inställningar i appen för att logga ut. Dessutom rekommenderar vi att du alltid stänger appen helt när du är klar med att använda den.

Som användare hos oss har du tillgång till din investeringsprodukt hos Saxo Bank via vår app. Du kan också komma åt din investeringsprodukt direkt på Saxo Bank via SaxoTraderGo-appen och www.saxotrader.com. För att komma åt din investeringsprodukt direkt från Saxo Bank, använd ditt användar-ID, som du kan se i Lunar-appen, under Invest, under investeringskonto. Första gången du vill logga in på en av Saxo Banks plattformar måste du be om ett lösenord. När du har fått det kan du logga in med användar-ID och lösenord – direkt på Saxo Bank.

Om du har frågor om din tillgång till och användning av appen kan du kontakta vår tekniska support via telefon, e-post eller använda vår supportchattfunktion i själva appen. På webbplatsen hittar du en FAQ-sektion med de vanligaste frågorna om användningen av appen.

6. Priser och avgifter

Priser och avgifter för handel via Invest finns i Lunars prislista.

Om det blir höjningar av courtage och valutaväxlingsavgifter kommer vi att förvarna om detta med 60 dagar.

Den exakta kostnaden kommer att synas och dokumenteras innan ett köp genomförs.

7. Ansvar och skadestånd

Lunar ansvarar inte för några av de tjänster, produkter, rådgivning, funktioner, lösningar etc. som tillhandahålls av Saxo Bank och ytterligare partners i samband med Invest till dig via vår app.

Lunar ansvarar inte heller för de tjänster, produkter, råd, funktioner, lösningar etc. som Saxo Bank i övrigt tillhandahåller dig, och som är relaterade till eller inte relaterade till din användarrelation med oss.

Lunar är ensamt ansvarig för den digitala plattformen i form av vår mobilapplikation, som vi gör tillgänglig för det oberoende kundförhållandet mellan dig och Saxo Bank, jfr dock ansvarsbegränsningen nedan. Vi ansvarar alltså för plattformens funktion, drift och säkerhet samt vår tekniska support i förhållande till plattformen, jfr dock ansvarsbegränsningen nedan, medan vi inte ansvarar för de investeringsprodukter som tillhandahålls uteslutande av Saxo Bank till dig via plattformen.

Kundförhållandet och därmed avtalsförhållandet avseende investeringsprodukterna i fråga existerar således direkt mellan dig och Saxo Bank, och vi är inte eller ingår inte som part i detta avtalsförhållande och är inte ansvariga gentemot Saxo Bank.

Lunar varken kontrollerar eller godkänner Saxo Banks investeringstjänster, investeringsprodukter, rådgivning, beskrivningar, marknadsföring etc. och kan inte hållas ansvarig för detta. Lunar varken kontrollerar eller godkänner Saxo Banks kundrelationer och upprättandet av dessa, inklusive Saxo Banks kundavtal, villkor, prislista etc., och kan inte heller hållas ansvarig för detta.

Lunar kan inte hållas ansvarig för Saxo Banks egen bankplattform och dess anpassning till vår app eller den som används för appens utvecklade gränssnitt (API), precis som Lunar inte kan hållas ansvarig för de befintliga eller nya tekniska lösningar som är integrerade i vår app.

Lunar kan inte hållas ansvarigt vid missbruk, eller om det är nödvändigt att spärra din åtkomst till appen vid missbruk eller misstanke om missbruk.

Dessutom kan Lunar inte hållas ansvarigt för ekonomiska eller icke-finansiella förluster, inklusive förlorad eller skadad data, på grund av fel, bristande tillgång till eller avbrott i egna system, utebliven åtkomst eller haveri av externa underleverantörers system, fel, bristande tillgång till eller haverier i bankens system eller andra fel, driftstörningar, fel eller säkerhetsbrister hos oss, externa underleverantörer eller tredje part.

I samtliga fall är Lunars eventuella ansvar gentemot dig som användare av vår app begränsat till fall där vi har visat uppsåt eller grov vårdslöshet. Lunars ansvar omfattar inte i något fall indirekta förluster av något slag, inklusive driftsförluster, inkomstbortfall, förlust av vinst, förlust eller skada på data, förlust av goodwill eller liknande.

8. Ändringar, uppsägning och upphörande

Användarförhållandet och informationen som tillhandahålls av Lunar i dessa användarvillkor gäller tills vidare. Vi kan ändra användarvillkoren utan föregående meddelande när det är till din fördel. I annat fall görs ändringar med en månads varsel. Meddelande om ändringar i användarvillkoren kommer att göras genom appen och vid behov behöver du acceptera och underteckna de ändrade användarvillkoren via appen.

Om du vill avsluta ditt avtalsförhållande med Saxo Bank kan du göra det genom att kontakta oss skriftligen per mail eller via vår chattfunktion i appen.

Om du säger upp ditt avtalsförhållande upphör din tillgång till Invest via appen, detsamma gäller för eventuella oberoende kundavtal och andra avtal som du har ingått med Saxo Bank genom Lunar-appen.

Din tillgång till Lunars investeringsfunktion i appen upphör när din kundrelation med Saxo Bank upphör. Däremot upphör inte din kundrelation med Saxo Bank när din användarrelation med Lunar och därmed din tillgång till appen upphör.

Lunar kan alltid säga upp användarrelationen med dig utan förvarning i händelse av missbruk eller försök till missbruk av vår app, i händelse av ditt väsentliga brott mot gällande användarvillkor eller vid oacceptabelt användarbeteende.

9. Immateriella rättigheter

Du godkänner att alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, design etc., som är associerade med appen, vår webbplats, våra funktioner och tjänster etc. tillhör Lunar och att du inte får använda dig av dessa immateriella rättigheter.

10. Tystnadsplikt

För att kontinuerligt kunna betjäna dig som användare av vår app måste vår partner, Saxo Bank, kunna utbyta information och data med oss om din kundrelation i Saxo Bank. I enlighet med gällande bestämmelser på området kräver det att du ger ditt uttryckliga samtycke till detta.

När du blir kund hos Saxo Bank kommer du därför att bli ombedd att acceptera och underteckna en samtyckesförklaring från Saxo Bank angående överföringen av din personliga information till oss. Detta görs via appen i samband med upprättandet av kundrelationen.

I syfte att utföra våra administrativa uppgifter kan Saxo Bank, i enlighet med gällande regler på området, även vidarebefordra vanlig information om kundrelationer till oss.

I den mån vi får sådan konfidentiell information kommer sekretessen för kundrelationer som banken är föremål för också att gälla för oss, så att vi inte på ett omotiverat sätt kan avslöja eller utnyttja den konfidentiella kundinformation som vi har fått kännedom om.

11. Klagomål

Om du vill klaga på själva appen eller på oss ska du först kontakta Lunars support, som kan kontaktas via telefon, mejl eller chatt.

Om du vill klaga på Saxo Bank och de investeringsprodukter som tillhandahålls av Saxo Bank, kontakta alltid Saxo Bank direkt.

12. Force majeure

Vid oväntade och extraordinära omständigheter utanför din eller vår kontroll i form av till exempel strejk, lockout, krig, bojkott, blockad, terrorism, sabotage, skadegörelse, inklusive hackning och datavirus, fel/avbrott i strömförsörjningen, telekommunikation - samt bristande tillgång till eller haverier i IT-system eller data i dessa system som kan hänföras till sådana omständigheter, oavsett om det är vi, en extern leverantör eller en tredje part som ansvarar för driften av systemen - som varken du eller vi inte borde ha tagit hänsyn till vid upprättandet av avtalsförhållandet, och heller inte borde ha undvikits eller övervunnits, upphör alla rättigheter och skyldigheter för både dig och oss i enlighet med avtalsförhållandet under varaktigheten av de oväntade och extraordinära omständigheterna.

Varken du eller vi kan hållas ansvariga för sådana oväntade och extraordinära omständigheter och för de ekonomiska och icke-finansiella konsekvenserna och/eller förlusterna i samband med det.

13. Lagval och jurisdiktion

Dessa användarvillkor är föremål för svensk lag och alla rättsliga tvister mellan dig och oss avgörs av svensk domstol.

14. Giltighet och version

Om ett eller flera villkor i dessa användarvillkor visar sig vara ogiltiga, olagliga eller på annat sätt omöjliga att implementera eller verkställa, ska de övriga villkoren i användarvillkoren fortsätta att gälla fullt ut.

Detta är version 2.0 av användarvillkoren, som ersätter tidigare versioner och träder i kraft den 20 januari 2020.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696