Lunar Logo

App Användarvillkor

Version 1.0 – Gäller från 15 maj 2023

Introduktion

Välkommen till Lunar – vi är en app som ger våra användare tillgång till en rad banktjänster och produkter. Dessa användarvillkor gäller för användar- och kundförhållandet mellan Lunar Bank A/S, CVR-nr 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C ("Lunar", "banken", "vi", eller "oss") och dig som kund hos banken och användare av appen ("appen").

Användarvillkoren kompletterar det separata kundavtalet och de allmänna villkoren samt övriga avtalshandlingar som gäller kundförhållandet mellan Lunar Bank A/S och dig som kund i banken.

Genom att acceptera och underteckna dessa användarvillkor intygar du att du har läst och förstått de individuella villkoren och användarvillkoren

Upprättande och godkännande

Efter att ha installerat appen, samt godkänt din ansökan som har skickats in via appen, skapas du som kund hos banken och användare av Lunar-appen. Fullfölj alltid ansökningsprocessen i appen; den startar automatiskt när appen öppnas för första gången.

Som en del av ansökningsprocessen måste du tillhandahålla nödvändig information för identifikation och dokumentation som krävs enligt lag. För detta ändamål måste du uppge ditt personnummer som vi använder för att inhämta ditt fullständiga namn och din adress från Folkbokföringen och för eventuell kontroll mot det svenska UC-registret. Du måste svara på frågor om den förväntade omfattningen och syftet med att använda Lunar som bank genom vår app. Du måste också acceptera och underteckna dessa användarvillkor via appen som en del av ansökningsprocessen.

Lunar Bank godkänner kunder i enlighet med gällande bestämmelser inom detta område. Om du inte blir godkänd som kund hos banken kommer vi inte att kunna godkänna dig som användare av appen. Du får alltid besked via sms eller avisering via appen om din ansökan godkänns eller avslås. Varje avslag kommer alltid att vara motiverat.

Det slutliga upprättandet av kund- och användarförhållandet med oss ​​kräver alltid att du godkänner ett separat kundavtal samt accepterar och vid behov undertecknar andra relevanta avtal och villkor, inklusive våra allmänna villkor för ett privat konto i Lunar. Detta görs i appen.

Så snart de relevanta avtalen och utfästelser har godkänts och undertecknats i appen, och din ansökan om kundrelation med banken är godkänd, kan du använda appen och dess olika funktioner.

I appen har du alltid tillgång till att läsa användarvillkoren, de allmänna villkoren, kundavtalet och övriga avtal inklusive vår prislista mm som gäller under din kundrelation med oss. Du måste använda BankID när du skapar din användarprofil med oss, samt när du tecknar avtal och villkor, såsom användarvillkor och affärsvillkor. När du använder BankID för att acceptera och signera är detta en elektronisk signatur som är fullt juridiskt bindande.

När du väl har registrerats och godkänts som kund hos Lunar Bank behöver du inte använda BankID, såvida du inte antingen har skrivit in ett felaktigt personligt lösenord för många gånger, raderat appen och därmed behöver installera den igen eller om du behöver acceptera och teckna nya avtal med banken eller med oss.

Tillgång och användning

Din åtkomst till vår app är personlig och får inte användas av någon annan än dig. Du kan inte ge andra en fullmakt att använda appen för din räkning. Din personliga åtkomst är kopplad till ditt mobiltelefonnummer, e-post och personliga lösenord som du anger och väljer när din användarprofil med oss ​​upprättas.

Du får inte avslöja eller dela ditt lösenord med andra för att logga in i appen. I händelse av missbruk eller misstänkt missbruk av din användarbehörighet, vänligen meddela oss omedelbart. Vid missbruk eller misstänkt missbruk har vi rätt att när som helst blockera din åtkomst till appen.

Du är ansvarig för att uppdatera den identifieringsinformation som du lämnade till oss när du registrerades som användare. Du ansvarar också för att hålla ditt lösenord, samt din användarinformation etc. hemlig.

För att upprätthålla en hög säkerhetsnivå, loggas du som utgångspunkt automatiskt ut när du är klar med appen eller när du inte varit aktiv under ett visst antal minuter efter att du öppnat appen.

I appen kan du välja andra alternativ för att logga ut. Vi rekommenderar också att du alltid stänger appen helt när du är klar med den.

Om du har några frågor om din tillgång till och användning av appen, vänligen kontakta vår tekniska support via telefon eller e-post eller använd chattfunktionen i appen. Appen innehåller också en FAQ-sektion med de vanligaste frågorna om att använda appen.

Produkter och funktioner

Lunar erbjuder tillgång till ett brett utbud av banktjänster och bankprodukter via appen. I appen kan du när som helst se vilka produkter som finns och de tillhörande villkoren.

Via appen erbjuder vi även en rad tjänster från olika tredjepartsleverantörer. I appen kan du se vilka tjänster vi erbjuder, samt tillhörande villkor för respektive tjänst.

De tekniska och individuella funktionerna som du kan komma åt i appen finns också listade i appen eller på hemsidan.

Priser och avgifter

Appen och tillgången till appen är gratis för tillfället. Du betalar alltså inte för att använda appen. Du betalar oss däremot för de banktjänster och bankprodukter som vi tillhandahåller till dig via vår app, enligt aktuell prislista som alltid finns tillgänglig via appen eller på vår hemsida.

Kommunikation

All kommunikation mellan dig och oss sker – så långt det är möjligt – via appen. Därför samtycker du till att vi, om möjligt, kommunicerar elektroniskt med dig via SMS, e-post eller via appen, genom aviseringar, push-meddelanden eller meddelanden i appen.

All vår kommunikation med dig kommer i första hand ske på svenska men kan även förekomma på engelska. Dessa användarvillkor och informationen som tillhandahålls här finns tillgängliga på svenska och engelska. Vår tekniska support är tillgänglig via telefon, e-post och chattfunktion i appen.

Vi vill ge dig bästa möjliga upplevelse och service, inklusive att hålla dig uppdaterad med nyheter, rekommendationer och erbjudanden. Vårt mål är att visa annonser och annat kommersiellt innehåll från oss och våra affärspartners som är av intresse för våra användare. För att kunna göra detta accepterar du som användare av Lunar-appen att:

  • Vi kan erbjuda dig finansiella och icke-finansiella produkter och tjänster från oss eller våra partners via appen. Det kan till exempel vara finansiella bankprodukter eller erbjudanden om icke-finansiella produkter från andra affärspartners, såsom e-handelswebbplatser.
  • Vi kan komma att presentera annonser från våra affärspartners som har för avsikt att erbjuda dig värdefulla erbjudanden på tjänster, produkter och liknande via appen.

När du blir användare kommer du också att bli ombedd att acceptera en samtyckesförklaring via appen, vilket ger ditt uttryckliga samtycke till att vi skickar marknadsföringsmaterial till dig och kontaktar dig via telefon, sms och e-post.

Detta samtycke kan när som helst återkallas av dig i appen.

Säkerhet och drift

Det är lika säkert för dig att använda Lunars app som det är att använda vanliga mobilbanker. Appens säkerhet har godkänts, med hänsyn till att säkerhetsnivån måste uppfylla den allmänna säkerhetsstandarden i appar som används av danska finansinstitut. All data och dataströmmar är krypterade.

Därmed gäller samma säkerhetssystemkrav för vår app som för andra bankers mobilbanker och liknande.

Vi kan utföra underhåll, ändringar eller förbättringar av appen, vilket eventuellt gör appen tillfälligt otillgänglig. Vi kommer, så långt det är möjligt och när det är möjligt, att meddela dig om sådana störningar i förväg. Vi kan inte hållas ansvariga för sådana tillfälliga störningar och tillfällig otillgänglighet.

Ansvar och skadestånd

Lunar ansvarar inte för de tjänster, produkter, rådgivning, funktioner, lösningar etc. som tillhandahålls av våra partners till dig via vår app. Lunar är inte heller ansvarigt för de tjänster, produkter, rådgivning, funktioner, lösningar etc. som våra partners i övrigt tillhandahåller dig och som är relaterade till eller inte relaterade till din användarrelation med oss.

Dessutom kan Lunar inte hållas ansvarig för ekonomiska eller icke finansiella förluster, inklusive förlorad eller skadad data, på grund av fel, bristande tillgång till eller avbrott i egna system, utebliven tillgång eller haveri av externa underleverantörers system, fel, bristande tillgång till eller haverier i våra banksystem eller andra fel, driftstörningar, avbrott eller säkerhetsbrister hos oss, externa underleverantörer eller tredje part.

I samtliga fall är Lunars eventuella ansvar gentemot dig som användare av vår app begränsat till situationer där vi har visat uppsåt eller grov vårdslöshet. Lunars ansvar omfattar inte i något fall indirekta förluster av något slag, inklusive driftsförluster, inkomstbortfall, utebliven vinst, förlust eller skada på data, förlust av goodwill eller liknande.

Ändringar av användarvillkoren

Användar- och kundförhållandet och informationen som tillhandahålls av Lunar Bank i dessa användarvillkor gäller tills vidare. Vi kan ändra användarvillkoren utan föregående meddelande när det är till din fördel. I annat fall görs ändringar med en månads varsel. Meddelande om ändringar i användarvillkoren kommer att göras genom appen eller via email och vid behov måste du acceptera och underteckna de ändrade användarvillkoren via appen.

Immateriella rättigheter

All äganderätt, upphovsrätt och alla andra immateriella rättigheter kopplade till Lunars app, webbplats, funktioner och tjänster etc. (“Plattformen”) tillhör Lunar med ensamrätt. Du förvärvar inga immateriella rättigheter eller andra rättigheter till Plattformen genom dessa villkor. Förutsatt att du följer villkoren får du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt att använda Plattformen under avtalsperioden.

Tystnadsplikt

För att kontinuerligt kunna serva dig som användare av vår app, måste vi kunna utbyta information och data om din kundrelation med oss ​​internt och med våra partners. Som användare av Lunar-appen samtycker du till detta genom att godkänna och underteckna användarvillkoren.

I den mån vi får sekretessbelagda uppgifter kommer den tystnadsplikt avseende kundförhållanden som vi som bank omfattas av att gälla, så att vi inte på ett felaktigt sätt avslöjar eller utnyttjar den konfidentiella kundinformation som vi har fått kännedom om.

Behandling av personuppgifter

Som användare av vår app behandlar Lunar personuppgifter om dig, din användning av appen och vår webbplats. Genom att acceptera dessa användarvillkor försäkrar du att du har läst och accepterat vår separata integritetspolicy, som innehåller detaljer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Cookies

Lunar använder cookies för att samla in information. Vi använder cookies, både när du använder vår webbplats och när du använder vår app. Genom att acceptera dessa användarvillkor försäkrar du att du har läst och accepterat vår separata cookiepolicy, som innehåller ytterligare information om hur vi använder cookies i appen och på vår webbplats.

Force majeure

Vid oväntade och extraordinära omständigheter utanför din eller vår kontroll i form av till exempel strejk, lockout, krig, bojkott, blockad, terrorism, sabotage, skadegörelse, inklusive hackning och datavirus, fel/avbrott i strömförsörjningen, telekommunikation - samt bristande tillgång till eller haverier i IT-system eller data i dessa system som kan hänföras till sådana omständigheter, oavsett om det är vi, en extern leverantör eller en tredje part som ansvarar för driften av systemen - som varken du eller vi inte borde ha tagit hänsyn till vid upprättandet av avtalsförhållandet, och heller inte borde ha undvikits eller övervunnits, upphör alla rättigheter och skyldigheter för både dig och oss i enlighet med avtalsförhållandet under varaktigheten av de oväntade och extraordinära omständigheterna.

Varken du eller vi kan hållas ansvariga för sådana oväntade och extraordinära omständigheter och för de ekonomiska och icke-finansiella konsekvenserna och/eller förlusterna i samband med det.

Val av lag och plats

Dessa användarvillkor är föremål för svensk lag och alla rättsliga tvister mellan dig och oss avgörs av svensk domstol.

Giltighet och version

Om ett eller flera villkor i dessa användarvillkor visar sig vara ogiltiga, olagliga eller på annat sätt omöjliga att implementera eller verkställa, ska de andra villkoren i användarvillkoren fortsätta att gälla fullt ut.

Detta är version 1.0 av app användarvillkoren och träder i kraft den 15 maj 2023.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696