Lunar Logo

Allmänna villkor relaterade till Bankgirot för företagskunder

Version 1.0. Dessa villkor gäller från och med den 1 april 2024.

1. Inledning

Dessa villkor gäller mellan Lunar Bank A/S, CVR-nr 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C, Danmark ("Lunar", "banken", "vi", eller "oss") och er (“kunden”, ”ni”, ”er”, ”ert företag”, ”företagskund”, även vid tillämpliga fall inkluderat era uppsatta användare, företrädare, utsedda fullmaktshavare och andra som handlar å ert företags vägnar) som företagskund hos Lunar.

Dessa villkor kompletterar det separata kontoavtalet, Villkor för betalkonton företag, och gäller för de tjänster som är relaterade till Bankgiro och som Lunar tillhandahåller, om inget annat särskilt anges.

I övrigt gäller även Lunars Allmänna villkor för företagskunder, Användarvillkor för företagskunder, Lunar Prislista Företagskunder, samt övriga tillämpliga villkor som ingåtts mellan er och Lunar. Även särskilda villkor för respektive tjänst relaterat till Bankgirot förekommer och gäller således även i dessa förekommande fall.

2. Särskilt om anslutning och användning av tjänster relaterat till Bankgirot

Vid anslutning och/eller användning av en eller flera av Lunars tjänster som är relaterade till Bankgirocentralen BGC AB (“Bankgirot”) förbinder ni er att följa dessa villkor och, i förekommande fall, särskilda villkor som gäller för varje tjänst relaterat till Bankgirot. Ni förbinder er vidare att följa de instruktioner och användarmanualer som beskriver hur tjänsterna används och fungerar och som vid varje tidpunkt gäller hos Lunar och Bankgirot rörande de aktuella tjänsterna. Ni är medvetna om att instruktioner och användarmanualer även meddelas på Bankgirots hemsida. Dessa dokument kan beställas från Lunar och Bankgirot, eller laddas ner från Bankgirots hemsida www.bankgirot.se.

Ni ska, enligt vid var tid gällande instruktioner och användarmanualer, lämna den information till Lunar eller Bankgirot som krävs för att tjänsterna ska kunna fullgöras på överenskommet sätt. Ni godkänner att lämnad information lagras hos Lunar och/eller Bankgirot.

Genom att ansluta konto hos Lunar till bankgironummer kan ni ta emot betalningar via bankgiro och verkställa betalningar från kontot. Till bankgiroanslutningen kan fler tjänster erbjudas, såsom, exempelvis, bankgironummer, leverantörsbetalningar, med flera, förutsatt att dessa tjänster tillhandahålls av Lunar.

Lunar och dess underleverantör får lämna ut uppgifter om ert namn, adress, person-, organisations- och bankgironummer till andra aktörer i syfte att bankgironumret ska vara sökbart, till exempel i katalogform eller via internet.

3. Ansvar

Ni ska överlämna betalningsuppdrag och betalningsorder till Lunar eller Bankgirot på sätt och i den omfattning som bland annat anges i instruktioner och användarmanualer för respektive tjänst. Ni ansvarar gentemot Lunar och Bankgirot för skada som uppkommit genom försummelse eller brottsligt förfarande, med betalningsorder, blanketter, kuvert eller motsvarande uppgifter via datamedia av er eller av anställd hos er eller av ombud, bud eller servicebyrå/redovisningsbyrå som ni anlitat. Lunar och Bankgirot är inte ansvariga för felaktigheter eller ökade kostnader som kan uppstå vid överföring av betalningsuppdrag till Bankgirot, oavsett om sådan överföring sker direkt till Bankgirot eller genom filöverföring via appen. Om ni försummar att överlämna nödvändigt betalningsuppdrag enligt överenskommen tidplan eller om överlämnat uppdrag är skadat, felaktigt, ofullständigt, misstämmande eller i övrigt inte överensstämmer med detta avtal, kan Lunar och Bankgirot uppskjuta eller inställa behandlingen av betalningsuppdraget i den omfattning som krävs. Eventuella extra kostnader som detta kan förorsaka Lunar eller Bankgirot förbinder sig ni att ersätta. Lunar och/eller Bankgirot ansvarar inte för skada som orsakats betalningsuppdrag – datamedium, lista, teleöverföring eller betalningsorder – under transport från er till Lunar eller Bankgirot, eller under transport från Lunar eller Bankgirot till er.

4. Tider att förhålla sig till; genomförande- och bryttider, etc.

Tidsregler, genomförande- och bryttider framgår av särskilda villkor och/eller instruktioner och anvisningar för respektive tjänst.

5. Behandling och täckning

Lunar eller Bankgirot utför inläsning, kontroll och avstämning av ert överlämnade betalningsuppdrag. Finns fel eller brist i leveransen av betalningsuppdrag eller differens mellan betalningsorder och betalningsuppdrag meddelas ni. Först därefter sker behandling enligt vad som sägs i instruktioner och användarmanualer för respektive tjänst. Enligt instruktioner och användarmanualer för respektive tjänster förmedlas godkänd betalning till betalningsmottagaren, betalningsmottagaren aviseras och i förekommande fall sker återredovisning till er.

Före belastning av ert konto sker täckningskontroll. Saknas täckning har Lunar rätt att inte genomföra betalningsuppdraget och ni meddelas enligt instruktioner och användarmanualer.

6. Priser och avgifter

Lunars vid var tid gällande priser och avgifter finns angivna i vår separata prislista; “Lunar Prislista Företagskunder”, som finns tillgänglig i Lunar-appen, på www.lunar.app eller kan beställas på begäran.

Lunar får belasta ert anslutna konto med belopp som motsvarar priser och avgifter för tjänsterna enligt prislistan.

7. Fel i tjänsten

För det fall det föreligger ett fel i tjänsten så att bearbetningen av er data föranleder ett felaktigt resultat, åtar sig Lunar att så snart omständigheterna kräver med hänsyn till felets art och omständigheterna i övrigt, på egen bekostnad göra en ny bearbetning av er data. Lunars ansvar gäller endast under förutsättning att 1) ni har fullgjort era skyldigheter enligt för tjänsten relevanta avtal och villkor, 2) felet i tjänsten reklameras till Lunar av er inom trettio (30) dagar efter det att ni upptäckt eller rimligen borde upptäckt felet; samt 3) ni tillhandahåller Lunar de data som är nödvändiga för Lunars bearbetning. Denna punkt utgör Lunars enda ansvar med anledning av fel i tjänsten.

8. Begränsningar i Lunars ansvar

Lunar ansvarar inte för fel, brist eller försening av en betalning som beror på hanteringen hos Bankgirot.

Lunar är skadeståndsskyldiga om vi på grund av fel eller försummelser fullgör avtalade förpliktelser för sent eller ofullständigt. Lunar ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Lunars grova vårdslöshet.

Inom de områden där striktare ansvar gäller är vi inte ansvariga för förluster orsakade av:

  • haverier i, eller bristande access till IT-system och/eller skador på data i dessa system som kan hänföras till nedanstående händelser, oavsett om det är Lunar själv eller en extern leverantör som ansvarar för driften av systemen,
  • fel i bankens strömförsörjning eller telekommunikation, brottsbekämpande eller administrativa handlingar, naturkatastrofer, krig, upplopp, civila oroligheter, sabotage, terrorism eller vandalism, inklusive datavirus och hacking,
  • strejk, lockout, bojkott eller blockad, oavsett om konflikten är riktad mot eller initierad av Lunar själv eller dess organisation och oavsett orsaken till konflikten. Detta gäller även när konflikten endast berör delar av banken, eller andra omständigheter utanför bankens kontroll.

Om det finns hinder för Lunar att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

Lunars ansvarsfriskrivning gäller inte:

  • om vi borde ha förutsett orsaken till skadan när avtalet ingicks eller vi borde ha undvikit eller övervunnit orsaken till skadan, eller
  • om lagen i något fall gör oss ansvariga för den omständighet som är orsaken till skadan.

Det som sägs under denna punkt gäller även för Lunars underleverantörer.

Om det finns hinder för Lunar att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

9. Reklamation

Om ni vill göra en invändning mot Lunar avseende genomfört eller inte genomfört betalningsuppdrag relaterat till tjänster från Bankgirot, ska detta om inte annat framgår av de särskilda villkoren för varje tjänst, meddelas Lunar senast sjunde bankdagen efter den dag då ni fick kännedom, eller rimligen borde fått kännedom, om det som ligger till grund för invändningen. Om ni nekar till att ha lämnat sitt medgivande till en genomförd betalningstransaktion eller hävdar att betalningstransaktionen inte genomförts på korrekt sätt, ska ni på Lunars begäran medverka till att Lunar kan identifera betalningstransaktionen samt genomföra nödvändig utredning av den icke godkända och genomförda betalningstransaktionen.

10. Transaktionsinformation

Ni kan när som helst se transaktionsinformation i appen.

11. Kopia av villkor

Ni kan när som helst få en kopia av dessa villkor via Lunar-appen eller hitta dem på vår hemsida.

12. Ikraftträdande, giltighet och uppsägning

Dessa villkor gäller från det angivna datumet och tills de ändras eller upphävs av Lunar. Vid Lunars beslut om dess upphävande tillämpar Lunar en uppsägningstid om 14 dagar.

13. Ändringar

Dessa villkor kan ändras med 14 dagars varsel om ändringen är till er nackdel. Ni kommer att få ett meddelande om ändringar antingen via appen, er angivna e-post eller andra digitala kanaler. Andra ändringar kan göras utan förvarning och vi kommer att informera er om detta i efterhand.

En meddelad ändring av dessa villkor anses vara godkänd om ni inte har meddelat Lunar före ikraftträdandet att ni inte vill vara bunden av de nya villkoren. I sådana fall upphör avtal relaterade till användningen av dessa betaltjänster vid tidpunkten för ikraftträdandet av de ändrade villkoren. Sådan uppsägning kan innebära samtidig uppsägning av er kundrelation med Lunar.

14. Val av lag och jurisdiktion

Rättsliga tvister med dig avgörs i enlighet med svensk lag och i svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696