Lunar Logo

Allmänna villkor för företagskunder

Version 1.1 – Gäller från 22. Juli 2024.

1. Inledning

Ni kan alltid hitta de aktuella villkoren under "Avtal" i appen eller på vår hemsida www.lunar.app.

Dessa villkor gäller för alla avtal mellan er och Lunar Bank A/S, CVR-nr 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C, Danmark ("Lunar", "banken", "vi", eller "oss") och er (”ni”, ”er”, ”ert företag”, ”företagskund”, även vid tillämpliga fall inkluderat era uppsatta användare, företrädare, utsedda fullmaktshavare och andra som handlar å ert företags vägnar), om inte annat uttryckligen anges i ett separat avtal, som företagskund hos Lunar. Här kan ni läsa om Lunars och era rättigheter och skyldigheter samt allmän information om kundförhållandet.

De allmänna villkoren innehåller även information enligt den danska betaltjänstlagen.

Särskilda regler gäller exempelvis för betalkort. Dessa regler tillhandahålls när produkten är etablerad och finns när som helst att tillgå i appen. För de flesta affärsområden behövs detaljerade regler för att komplettera dessa allmänna regler i de allmänna villkoren.

Vi kan komma att ändra i de allmänna villkoren utan att i förväg informera om detta om ändringen är till din fördel. Alla övriga ändringar kommer att göras med 14 dagars varsel.

Ni hittar alltid gällande villkor under "Avtal" i appen eller på vår hemsida www.lunar.app.

2. Etablering av kundrelation

När ni upprättar en kundrelation med Lunar ska behörig(a) företrädare för ert företag identifiera sig genom BankID och vid förekommande fall ta en bild på sitt/sina pass, ID eller körkort till styrkande av sin identitet. Ni behöver dokumentera namn, person-/organisationsnummer, adress och andra uppgifter som kan vara nödvändiga. För att kunna upprätta ett digitalt konto hos Lunar för ert företags räkning måste den som ansöker, tillika er företrädare och användare, vara bosatt inom EU/EES och inneha giltigt BankID.

När ni som företag upprättar en kundrelation med Lunar ska den som ansöker som företrädare och användare för företaget identifiera sig genom BankID och även ta en bild på sitt pass, ID eller körkort. Den som ansöker måste vidare dokumentera korrekta uppgifter om dennes och ert namn, sitt personnummer, ert organisationsnummer, er organisationsform, er registrerade företagsadress, eventuellt namn på er verkställande direktör, era styrelseledamöter och/eller personer i liknande ställning, samt gällande övriga uppgifter som kan vara av betydelse för Lunar. Detta kan göras genom att visa upp till exempel pass, körkort och gällande registreringsbevis för ert företag. För det fall att bolaget är ett aktiebolag under bildande ska den som ansöker om att etablera kundrelation med Lunar tillhandahålla underlag såsom stiftelseurkund och bolagsordning samt andra av Lunar bedömda erforderliga handlingar. Endast ansökningar med kontanta medel som aktiekapital behandlas för aktiebolag under bildande.

Om ni är ett aktiebolag måste den som ansöker vara verklig huvudman för ert företag och behörigen registrerad hos Bolagsverket som sådan (med verklig huvudman avses den som har mer än 25 procent av rösterna eller har rätt att tillsätta hälften av styrelsen).

Om ni är en enskild näringsverksamhet (enskild firma) måste den som ansöker vara innehavaren till företaget.

Den som ansöker måste även inneha rätt och behörighet att ingå avtal och rättshandlingar för ert företag, vilket kan visas genom registreringsbevis jämte vid förekommande fall undertecknad fullmakt av behöriga firmatecknare (se särskilt om vad som gäller för fullmakt under punkt 2.1 nedan).

Ni måste lämna information om hur och i vilken omfattning ni vill använda Lunar, och vi kan komma att begära dokumentation som bekräftar den information ni lämnar i er ansökan. Kundförhållandets omfattning får inte skilja sig från den omfattning som ni har angett när kundförhållandet etablerades.

Företrädaren som ansöker blir vid godkänd ansökan således upprättad som användare och ges fullständig tillgång till ert företagskonto och med en obegränsad rätt att ensam förfoga över kontot och era mellanhavanden med Lunar. Lunar kan aldrig hållas ansvarigt för rättshandlingar företagna av er utsedda företrädare tillika användare. Det åligger därför er som företagskund att säkerställa att företrädaren tillika användaren agerar inom ramen för sin behörighet och befogenhet, vilket kan variera beroende på den enskildes relation till ert företag eller vad ni i övrigt kommit överens om sinsemellan.

För närvarande kan endast ni som innehar en bolagsform som antingen aktiebolag eller som enskild näringsverksamhet (enskild firma) ansöka och godkännas som företagskund hos Lunar.

2.1 Särskilt om fullmakt

Vid sådant tillfälle när fullmakt behöver visas för att styrka behörigheten för den som ansöker, tillhandahåller Lunar sådan fullmakt som erfordras. Fullmakten är en obegränsad fullmakt som ger den som ansöker rätten att ensam ingå avtal och övriga rättshandlingar med Lunar, samt att förfoga över kontot och alla era mellanhavanden med Lunar. Om företaget återkallar sin fullmakt för denna person förbehåller vi oss rätten att eventuellt spärra ert konto för det fall det kan, för Lunar, uppstå oklarheter om kontoförhållandet.

Ni behöver vid förekommande fall inkomma med en särskild fullmakt, vilken Lunar tillhandahåller, och som måste signeras med BankID av behörig(a) företrädare för ert företag. Fullmakten ger den som ansöker hos Lunar, tillika fullmaktshavaren, behörighet att som användare företräda ert företag och således att på företagets vägnar ingå avtal och andra rättshandlingar med Lunar, samt att disponera Lunars app och webbportal, med bindande verkan för företaget. Fullmakten kan inte begränsas, och därmed ges användaren fullmakt att ingå avtal för hela det utbud och de engagemang som Lunar erbjuder och kan komma att erbjuda till företagskunder.

Lunar kan aldrig hållas ansvarigt för rättshandlingar företagna av användaren tillika fullmaktshavaren. Det åligger därför ert företag, som fullmaktsgivare, att säkerställa att fullmaktshavaren agerar inom ramen för sin behörighet och befogenhet för fullmakten, vilket kan variera beroende på den enskildes relation till ert företag.

I samband med upprättandet av en fullmakt kan Lunar även kräva ytterligare legitimation och annan relevant information av så väl fullmaktsgivaren, av företrädare för fullmaktsgivaren som av fullmaktshavaren. Det är en förutsättning för upprättandet att alla identifieringskrav och övriga krav från Lunars sida är uppfyllda. Lunar kan utan motivering avvisa en fullmakt, så som exempelvis, men inte begränsat till, när det finns oklarheter om fullmaktens befogenheter eller giltighet.

Lunar förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande spärra eller ta bort en fullmaktshavares åtkomst om Lunar anser det nödvändigt.

3. Räntevillkor m.m.

Lunars in- och utlåningsräntor är rörliga, om inte annat uttryckligen överenskommits. Att räntan är rörlig gör att vi kan ändra räntan när som helst. Ingen inlåningsränta utgår på konto för företag under bildande.

Lunars räntesatser, räntemarginaler och andra priser kan ändras till både er fördel och till er nackdel. Lunarkommer att skicka ett skriftligt meddelande till er om ändringen. Meddelandet ska, så långt det är möjligt, skickas innan ändringen träder i kraft. Information om ränteförändringar får ni via den e-postadress ni har uppgett till Lunar, via appen och/eller i förekommande fall via annonsering i dagspress. Räntan kan dock ändras utan föregående meddelande om ändringen är till er fördel.

Dessutom kan Lunar komma att ändra räntor utan förvarning på grund av externa faktorer som:

 • inhemska eller utländska förändringar i penning- eller kreditpolitiken påverkar Lunar eftersom den allmänna räntenivån påverkas,
 • annan utveckling av den allmänna räntenivån, t.ex. på penning- och obligationsmarknaderna, som är av betydelse för Lunar,
 • förändrade finansieringskostnader, eller
 • förändringar i skatter och avgifter av betydelse för Lunar.

Räntan kan ändras till er nackdel med minst 14 dagars varsel om förändringen beror på marknads-, kostnads-, regulatoriska-, risk- eller intjäningsförhållanden, såsom:

 • en mer ändamålsenlig användning av bankens resurser,
 • ökade kostnader för att anskaffa kapital, t ex ökat kapital, likviditet eller solvenskrav,
 • förändringar i lagstiftning, rättspraxis och myndighetspraxis,
 • kostnadsutvecklingen i banken,
 • uppfylla krav, rekommendationer och/eller mål från investerare, offentliga myndigheter, kreditvärderingsinstitut och/eller andra - intressenter som har en inverkan på bankens affärsmodell och riskprofil,
 • vid långvarig obalans mellan marknadsräntor,
 • ökad operativ risk för banken,
 • bidrag till allmänna garantisystem,
 • ökad generell kreditrisk för banken,
 • nationella och internationella förhållanden, som i allmänhet påverkar bankens verksamhet, eller
 • andra faktorer som kräver ökad intjäning eller ändrad prisstruktur.

Om det är avtalat att räntan är knuten till en referensränta, kan räntan ändras omedelbart utan föregående meddelande i enlighet med ändringen av referensräntan. Detsamma gäller om en växelkurs har avtalats, som görs tillgänglig av oss eller kommer från en allmänt tillgänglig källa. Efter en sådan förändring kommer vi att informera er om ändringen.

Är det avtalat att räntan ska vara bunden under en viss tidsperiod (konto med inlåsningsperiod), vilket innebär att insättningar och uttag under den tidsperioden inte kan ske, kommer insatta medel när inlåsningsperioden löpt ut att regleras i enlighet med de regler som vid var tid gäller för kontot och med samma rätt att ändra räntan, om inget annat avtalats.

Lunar kan även, utan föregående meddelande, ändra räntan till er nackdel om det har skett väsentliga förändringar i er affärsrelation med oss, t ex i omfattningen av åtagandet med oss eller i de individuella omständigheter som låg till grund för era räntevillkor.

Räntan kan bero på vilken typ av företagskonto och/eller abonnemang ni innehar hos Lunar.För företag under bildande utgår ingen ränta. De vid var tid gällande räntorna för de enskilda kontotyperna/ abonnemangen och produkterna finns tillgänglig i Lunars prislista och på www.lunar.app.

4. Ränteberäkning och tillgodohavande

Räntedagen (valutadagen) är den dag då insättningen eller betalningen träder i kraft för beräkning av ränta på ett konto. Vid inbetalning till konto är räntedagen samma dag som betalningen. Vid uttag från konto är räntedagen den dag som uttaget görs från kontot. När ränta krediteras kontot är räntedagen den första transaktionsdagen efter ränteperioden. Vi gör en daglig ränteberäkning utifrån antalet kalenderdagar. Lördag, söndag, nationella helgdagar, samt midsommarafton, julafton och nyårsafton är inte arbetsdagar på Lunar. För insättningar debiteras räntan månadsvis om inte annat anges i kontoavtalet. Räntan beräknas i efterskott och tillgodohavande framgår av översikten i Lunar-appen.

Vi kan när som helst ändra reglerna om ränteberäkning. Ni får i så fall ett meddelande om ändringarna i Lunar-appen och/eller via e-post.

5. Inlåning

Lunar förbehåller sig rätten att när som helst ändra beloppsgränserna för insättningar, ränta på insättningar och avgiften för insättningar över tillåtna gränser. Se prislistan för vid var tid gällande gränser, räntor och avgifter om gränserna överskrids.

6. Avgifter för tjänster

Vi kan ta ut avgifter för tjänster och för att svara på frågor från myndigheter om era omständigheter. Avgifterna debiteras antingen som ett fast belopp för tjänsten eller i procent eller ett timpris i förhållande till tjänstens omfattning. Beräkningsmetoderna kan kombineras. Vi anger de ordinarie avgifterna i Lunar-appen, på www.lunar.app eller på begäran. Andra avgifter lämnas på begäran. Ni är själva skyldiga att säkerställa att ni har tillgång till appen för att bland annat kunna överse serviceavgifter ni har betalat till Lunar.

Vi kan sänka serviceavgifterna när som helst utan föregående meddelande. Vi kan med 14 dagars varsel höja avgifterna för tjänster som ni betalar löpande i samband med er kundrelation med Lunar, om förändringen beror på marknads-, kostnads-, regulatoriska, affärsmässiga, konkurrens-, risk- eller intjäningsförhållanden. Ni kan se exempel på sådana förhållanden i avsnitt 3 ovan. Listan är inte uttömmande.

Av affärsskäl kan vi komma att införa avgifter för tjänster som vi inte tidigare har debiterat för. En sådan avgift kan tas ut med 14 dagars varsel om förändringen beror på marknads-, kostnads-, regulatoriska affärer, konkurrens, risk- eller resultatförhållanden. Ni kan se exempel på sådana förhållanden i avsnitt 3 ovan. Listan är inte uttömmande.

Vi kan alltid utan förvarning införa och höja avgifter för enskilda tjänster och generellt för nya avtal.

Ni får information om ändrade avgifter samt införandet av nya avgifter i Lunar-appen och/eller via mail.

7. Betalkonto

Ett betalkonto är ett konto som skapats i syfte att slutföra betalningstransaktioner.

Vi kan avslå en betalningsorder när som helst, om det inte finns någon täckning på ert konto varifrån betalningen dras. Vi kan när som helst hålla inne en betalningsorder i särskilda fall såsom: en sanktionerad part ingår i betalningsflödet eller vid misstanke om bedrägeri.

8. Övertrasseringsränta och påminnelseavgifter

Om brist uppkommer på ert konto är ni skyldiga att omedelbart täcka sådan övertrassering. En brist på kontot förfaller till betalning omedelbart. Om ni har övertrasserat ert konto, hamnat efter med betalning eller använder kontot i strid med avtalet med Lunar, kan vi komma att kräva ersättning för övertrasseringsränta, övertrasseringsavgift, förseningsersättning, övrig dröjsmålsränta och/eller ersättning för andra kostnader för indrivning av vår fordran, så som alla förekommande avgifter vid exempelvis inkasso och juridiskt biträde. Aktuella belopp för avgifter och räntor framgår av Lunars prislista, Lunar Prislista Företagskunder, på www.lunar.app eller kan lämnas på begäran. Dessa typer av avgifter och räntor debiteras kontot vid den tidpunkt som Lunar bestämmer.

9. Genomförandetid

Genomförandetiden är den tid som kan gå från det att ett belopp dras från ett betalkonto till det att det betalas in på ett konto i mottagarens bank. Den maximala genomförandetiden för betalningstransaktioner som omfattas av betaltjänstlagen är upp till 3 bankdagar. För pappersbaserade betalningstransaktioner kan utförandetiden vara upp till 4 bankdagar. Vid betalningstransaktioner till länder utanför EES kommer beloppet normalt att krediteras mottagarens bank inom 8 bankdagar från den dag då betalningsordern anses ha mottagits, om inte en längre överföringstid har avtalats.

Om ett betalningsuppdrag tas emot mot slutet av en bankdag, anses det ha kommit in följande bankdag. Du kan få information om tidsfrist för att ta emot betalningsorder genom att kontakta oss.

10. Växelkurser

www.lunar.app hittar du information om faktisk växelkurs eller referenskurs om en valutaväxling sker i samband med en överföring. Ändringar av den fastställda växelkursen kan ske utan föregående meddelande.

11. Skatter och avgifter

I den mån ny eller ändrad offentlig reglering eller praxis leder till att en tjänst som tillhandahålls av Lunar till dig blir föremål för nya skatter eller avgifter, förbehåller vi oss rätten att utan föregående meddelande ta ut dessa skatter eller avgifter direkt från dig.

Detsamma gäller ändring eller annullering av befintliga skatter eller avgifter.

12. Information om och kontroll av betalningstransaktioner

Vi tillgängliggör daglig information om betalningstransaktioner gratis i Lunar-appen. Ni innehar skyldigheten att kontinuerligt kontrollera betalningstransaktioner i Lunar-appen.

Om det finns transaktioner som ni inte känner igen, vänligen kontakta oss via appen omgående efter att ni har blivit medveten om den obehöriga transaktionen. Vid bedömningen av om ni har kontaktat oss inom rimlig tid kommer vikt att läggas på er skyldighet att regelbundet övervaka betalningstransaktioner.

Invändningar avseende betalningstransaktioner som omfattas av betalningtjänstlagen ska i alla fall göras senast tre (3) veckor efter att transaktionen genomförts.

5 kap. betaltjänstlagen 1 § första stycket, 3 § andra stycket, 28-30 §§, 35-37 och 47 §§, 48 § första-tredje styckena, 49-53 §§ och 54 § första stycket, samt 5 a kap. betaltjänstlagen 2-5 §§ och 6 § första stycket, gäller inte för er som företagskund hos Lunar, om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor.

Vi kommer att meddela er om misstänkta faktiska fall av missbruk eller säkerhetshot, om vi blir medvetna om det. Meddelande kan till exempel göras via telefonkontakt, genom avisering i Lunar-appen eller motsvarande säker procedur.

13. Flera användare

Ni kan ansöka om att lägga till fler användare till ert företagskonto. Det är dock begränsat i hur många användare som kan läggas till, vilket framgår av Lunar Prislista Företagskunder. Det kan även finnas begränsningar på Lunars sida som gör att vi inte kan lägga till fler användare för ert företagskonto.

När det finns mer än en användare med tillgång till ert företagskonto har företaget därmed givit varje användare, på samma sätt som för den första användaren, en obegränsad fullmakt att ensam förfoga över kontot och era mellanhavanden med Lunar. Om företaget återkallar sin fullmakt gällande en eller flera användare förbehåller vi oss rätten att eventuellt spärra kontot för det fall det kan, för Lunar, uppstå oklarheter om kontoförhållandet.

För att kunna ge flera användare tillgång till ert företagskonto hos Lunar behöver ni inkomma med en särskild fullmakt, vilken Lunar tillhandahåller på begäran, och som måste signeras med BankID av behörig(a) företrädare för ert företag. Fullmakten ger den som är fullmaktshavare behörighet att som användare företräda ert företag och således att på företagets vägnar ingå avtal med Lunar, samt att disponera Lunars app och webbportal, med bindande verkan för företaget. Det ställs inget krav på att fullmaktshavare ska ha en koppling till företaget. Fullmakten kan inte begränsas, och därmed ges användaren fullmakt att ingå avtal för hela det utbud och de engagemang som Lunar erbjuder och kan komma att erbjuda till företagskunder.

Lunar kan aldrig hållas ansvarigt för rättshandlingar företagna av fullmaktshavaren. Det åligger därför er, som fullmaktsgivare, att säkerställa att fullmaktshavaren agerar inom ramen för sin behörighet och befogenhet för fullmakten, vilket kan variera beroende på den enskildes relation till ert företag.

I samband med upprättandet av en fullmakt kan Lunar kräva ytterligare legitimation och annan relevant information av så väl fullmaktsgivaren, av företrädare för fullmaktsgivaren som av fullmaktshavaren. Det är en förutsättning för upprättandet att alla identifieringskrav och övriga krav från Lunars sida är uppfyllda. Lunar kan utan motivering avvisa en fullmakt, så som exempelvis, men inte begränsat till, när det finns oklarheter om fullmaktens befogenheter eller giltighet.

Lunar förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande spärra eller ta bort en fullmaktshavares och/eller övrig användares åtkomst om Lunar anser det nödvändigt.

För det fall att ni som företagskund innehar en bolagsform som enskild näringsverksamhet (enskild firma) upphör fullmakten när Lunar får kännedom om huvudmannens död och dess konton spärras till dess att beslut om dödsboets förvaltning har tagits.

14. Kvittning

Utan att föregående meddela er, kan vi kvitta eventuella förfallna fordringar på er mot eventuella fordringar som ni har eller tar emot från Lunar. Vi kvittar inte mot insättningar på konton som enligt lag, eller särskilt avtal, är säkrade mot borgenärsprövning och därmed kvittning.

15. Avtalstid, uppsägning och nedgradering

Avtalet gäller tills vidare. Både ni och Lunar kan säga upp avtalet med 14 dagars varsel. En uppsägning från oss måste vara sakligt motiverad och kommer att meddelas er skriftligen via e-post.

Vi kan komma att säga upp kundförhållandet utan föregående varsel om ni, era företrädare, styrelsemedlemmar, verkliga huvudmän, ert ombud, anställda, fullmaktshavare, eller andra som har rätt att för er räkning förfoga över ert företagskonto hos Lunar, är föremål för sanktioner beslutade av EU eller FN, jfr. det danska utrikesministeriets översikt över sanktioner, eller liknande, exempelvis från amerikanska myndigheter som OFAC.

Kundförhållandet kan även sägas upp utan föregående varsel om ni inte informerar oss om de uppgifter som vi är skyldiga att samla in från er enligt lag, såsom utifrån ett skatte- och penningtvättsperspektiv. Detsamma gäller för det fall att det inte har varit möjligt för Lunar att genomföra eller uppdatera nödvändiga uppgifter om er i enlighet med sådan lagstiftning.

Vi kan när som helst blockera er åtkomst till våra appar, produkter och tjänster om ni inte ger oss ovanstående information.

Om företaget vid godkännande av dessa villkor inte är registrerat hos vederbörliga myndigheter, det vill säga är ett bolag under bildande, förbehåller sig Lunar rätten att frånträda detta avtal till dess att företaget har registrerats hos relevant(a) myndighet(er) och kundkännedomen om företaget har uppdaterats och godkänts av Lunar. Rätten till frånträde av avtalet gäller även för det fall bolagets företrädare och/eller verksamhet väsentligen ändrats från tidpunkten för ansökan om att etablera kundrelation med Lunar, till efter registreringen hos relevant(a) myndighet(er) och om bolagets bildande faller.

Lunar kan säga upp avtalet utan föregående varsel om missbruk eller brott mot avtalet har konstaterats. I följande situationer har Lunar rätt att avsluta kundrelationen utan föregående meddelande:

 • om ni försätts i konkurs, tvångslikvidation eller inleder förhandlingar om företagsrekonstruktion,
 • vid dödsfall (enskild firma),
 • om ni registrerar er utanför landets gränser, eller
 • om ni har lämnat felaktiga uppgifter som är relevanta för etableringen av kundrelationen.

Lunar kan alltid avsluta användar- och kundrelationen med er utan föregående varsel i händelse av att ni missbrukar eller försöker missbruka vår app, konto, kort och/eller liknande eller i händelse av er väsentliga överträdelse av tillämpliga användarvillkor eller i händelse av oacceptabelt användarbeteende.

När kundförhållandet upphör kan vi komma att säga upp garanti- och borgensåtaganden och frigöra oss från andra åtaganden som kan ha ingåtts för er räkning, inklusive åtaganden i utländsk valuta. Ni är skyldiga att frigöra Lunar från alla åtaganden som ingåtts för er räkning och måste tillhandahålla nödvändig säkerhet om vi anser det nödvändigt.

Er användar- och kundrelation med oss och därmed er tillgång till vår app avslutas alltid automatiskt när dessa relationer avslutas.

När ni avslutar ert avtalsförhållande säger ni också upp villkoren för företagskund hos Lunar i sin helhet. Ni kommer därför inte längre att ha tillgång till era företagskonton. Detta gäller alla oberoende kundavtal och andra avtal som ni har ingått med oss och våra partners i Lunar.

Vid uppsägning av kontoprodukter där månadsavgift tillkommer och inget annat anges, är uppsägningstiden för er 14 dagar, varefter avgiften och alla tillhörande tjänster och villkor upphör. Redan erlagd avgift för återstoende period återbetalas inte.

Meddelande om att ni vill avsluta ert avtal med oss ska lämnas till: Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C, Danmark, eller via e-post: support@lunar.app. Ni kan också meddela oss via appen.

Om du som användare av företagskontot även personligen är privatkund hos Lunar kommer dock dina avtal och villkor för dina privata konton att fortsätta oavsett din uppsägning av Lunar företagskonto

Lunar kan även, vid det fall ni innehar ett abonnemang där månadsavgift tillkommer, nedgradera ert befintliga företagsabonnemang till ett kostnadsfritt sådant i händelse av att ni exempelvis övertrasserat kontot och inte skyndsamt reglerat övertrasseringen. Nedgraderingen kan därmed innebära att ni förlorar tillgång till vissa tjänster och att andra priser enligt prislistan kan tillämpas, vidare kan det innebära att befintliga kort kopplade till kontot spärras. Sådan nedgradering meddelas er minst 14 dagar i förväg genom bland annat appen och/eller via e-post, nedgraderingen kan undvikas genom att inom som senast denna tid reglera det fullständigt utestående beloppet.

16. Affärer utomlands

Om Lunar bedriver verksamhet utomlands för er räkning kommer vi att välja en affärsrelation, om inte annat avtalats. Ni är i samma utsträckning som oss underställd de lagregler, sedvänjor och affärsvillkor som gäller för avtalet med den utländska affärspartnern.

17. Elektronisk kommunikation och ingående av avtal

Vi kan ge er all information i elektronisk form, även om det i avtalshandlingar, villkor m.m. används ord som ”skriftligen”, ”brev”, ”kontoutdrag” etc. Ni kommer att få brev och dokument elektroniskt från oss i Lunar-appen eller via e-post eller andra digitala kanaler.

De typer av brev och dokument som ni får i Lunar-appen, per post eller genom andra digitala kanaler kan exempelvis vara aviseringar som avgifts- och ränteändringar, avtalshandlingar, villkor samt meddelande om ändringar av dessa.

När ni får de elektroniska breven och handlingarna har det samma rättsverkan som när ni får vanlig post. Det innebär att ni ska öppna och kontrollera vad som skickas till er elektroniskt, på samma sätt som vid vanlig post. Ni är skyldiga att se till att ni har tillgång till Lunar-appen, er e-post och de andra digitala kanalerna som används.

Vi kan fortsätta att skicka brev och dokument med vanlig post om vi anser att detta är det bästa sättet att informera er eller i övrigt anser det nödvändigt.

Ni kan ingå elektroniska avtal med oss ​​genom att er(a) företrädare och/eller fullmaktshavare använder sitt BankID. Exempelvis, när en företrädares BankID används för att acceptera ett avtal å ert företags vägnar motsvarar det en elektronisk signatur. Denna elektroniska signatur är juridiskt bindande på samma sätt som en signatur på ett fysiskt dokument.

18. Experian RKI A/S

Lunar är anslutet till Experian RKI A/S (tidigare RKI Kredit Information A/S) och rapporterar enligt gällande regler.

19. Lunars skadeståndsansvar

Lunar är skadeståndsskyldiga om vi på grund av fel eller försummelser fullgör avtalade förpliktelser för sent eller ofullständigt.

Inom de områden där striktare ansvar gäller är vi inte ansvariga för förluster orsakade av:

 • haverier i, eller bristande access till IT-system och/eller skador på data i dessa system som kan hänföras till nedanstående händelser, oavsett om det är Lunar själv eller en extern leverantör som ansvarar för driften av systemen,
 • fel i bankens strömförsörjning eller telekommunikation, brottsbekämpande eller administrativa handlingar, naturkatastrofer, krig, upplopp, civila oroligheter, sabotage, terrorism eller vandalism, inklusive datavirus och hacking,
 • strejk, lockout, bojkott eller blockad, oavsett om konflikten är riktad mot eller initierad av Lunar själv eller dess organisation och oavsett orsaken till konflikten. Detta gäller även när konflikten endast berör delar av banken, eller
 • andra omständigheter utanför bankens kontroll.

Lunars ansvarsfriskrivning gäller inte:

 • om vi borde ha förutsett orsaken till skadan när avtalet ingicks eller vi borde ha undvikit eller övervunnit orsaken till skadan, eller
 • om lagen i något fall gör oss ansvariga för den omständighet som är orsaken till skadan.

20. Blockering etc. av transaktioner, order, penningöverföringar och liknande

Om ni initierar överföring av belopp som strider mot sanktioner från svenska staten, danska staten, myndigheter, EU eller FN, jfr det danska utrikesministeriets översikt över sanktioner, eller liknande, till exempel amerikanska myndigheter som OFAC, kan överföringen stoppas och beloppet frysas.

På liknande sätt kan varje annan order från er, utförandet av transaktioner som direkt eller indirekt involverar er, eller fullgörandet av andra skyldigheter som strider mot sanktioner ovan, försenas, delvis verkställas eller blockeras i sin helhet.

Vidare kan försening, retur eller blockering av en överföring förekomma om en utländsk bank som är involverad i genomförandet av överföringen saknar information eller annat för att kunna genomföra överföringen.

21. Klagomål

Klagomål på Lunar ska riktas till klagomal@lunar.app.

Om ni inte är nöjd efter det att klagomålsansvarig prövat ert klagomål kan ni vända er till danska Finanstilsynet, Strandgade 29, 1401 København K, Danmark.

22. Tystnadsplikt

Lunars anställda har tystnadsplikt gällande kundrelationer och får därför inte omotiverat vidarebefordra information som de får kännedom om genom sitt arbete.

23. Skydd av personuppgifter

Vi lägger stor vikt vid att ni ska vara trygga i att vara kund hos oss. Den information om er som vi till exempel får när ni blir kund hos oss genom Lunar-appen behandlar vi ansvarsfullt, med respekt för din integritet och – givetvis – i enlighet med gällande lagstiftning om bl.a. skydd av förekommande personuppgifter.

Ni kan läsa mer om vår behandling av personuppgifter i vår separata integritetspolicy i Lunar-appen eller på www.lunar.app.

Om ni är missnöjda med hur vi behandlar era personuppgifter kan ni klaga till:

Lunar Bank A/S

Klageservice

Hack Kampmanns Plads 10

8000 Aarhus

Danmark

klagomal@lunar.app

eller:

Integritetsskyddsmyndigheten

Box 8114

104 20 Stockholm

imy@imy.se

Om ni har frågor om vår behandling av era personuppgifter är ni alltid välkomna att kontakta vårt dataskyddsombud:

Lunar Bank A/S

Databeskyttelsesrådgiver

Hack Kampmanns Plads 10

8000 Aarhus

Danmark

dpo@lunar.app

24. Garantifonden (insättnings- och investerargarantifonden)

Som kund hos Lunar är ni till stor del täckta mot förluster vid vår konkurs genom danska Garantifonden. Garantifonden täcker bl.a. registrerade insättningar i finansinstitut upp till ett belopp motsvarande 100 000 euro per insättare.

Blanketten ”Informationsblad – Den danska garantifonden för insättare och investerare” finns på www.lunar.app.

Ni hittar ytterligare information på Garantifondens hemsida www.fs.dk.

25. Tillsyn och god sed för finansiella företag

Det danska näringsministeriet har utfärdat en förordning om god sed för finansiella institut. Förordningen föreskriver bland annat att kunder ska informeras om fall där det finansiella företaget erhåller provision eller annan ersättning för försäljning av partners produkter. Information om vilka ersättningar banken erhåller från samarbetspartners finns på www.lunar.app och i appen.

Lunar står under tillsyn av den danska Finansinspektionen, som är en del av Näringsministeriet. Lunar är registrerad i CVR-registret med CVR-nr 39 69 76 96.

26. Språk, lagval och jurisdiktion

Vi sluter avtal på svenska, alternativt på engelska i vissa förekommande fall. Avtalen regleras av svensk lag och tvister avgörs av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

27. Ändring

Vi kan komma att ändra dessa villkor utan föregående meddelande när det är till er fördel. Övriga ändringar sker med 14 dagars varsel. Om ni inte godkänner sådan övrig ändring av villkoren, dvs. som inte är till er fördel, har ni rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan och utan avgift, senast före den dag då ändringen träder i kraft. Ni kommer att meddelas om ändringar skriftligen och/eller elektroniskt (via e-post och/eller i Lunar-appen).

Ni är skyldiga att tillse att ni har tillgång till Lunar-appen och att meddela oss om eventuella ändringar i er adress och/eller e-postadress. Ni är själva ansvariga för det fall att ni inte får meddelande om ändringar om ni inte har meddelat oss om ändring av e-post och/eller adressändring och/eller inte har tillgång till Lunar-appen, eller er e-post.

28. Ångerrätt

Som företagskund hos Lunar har ni inte ångerrätt vid upprättande av företagskonto eller för andra köp i Lunar.

Eventuella produkter i Lunar med andra villkor för ångerrätt än vad som beskrivs ovan beskrivs vid sådant fall närmare i de specifika produktvillkoren. Ni har aldrig ångerrätt vid produktköp som genererar direkta kostnader för Lunar vid köp, exempelvis kortköp.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696