Lunar Logo

Användarvillkor för företagskunder

Version 1.1 – Gäller från 22 juli 2024

Introduktion

Välkommen till Lunar – vi är en app som ger våra användare tillgång till en rad banktjänster och produkter. Dessa användarvillkor gäller för användar- och kundförhållandet mellan Lunar Bank A/S, CVR-nr 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C, Danmark ("Lunar", "banken", "vi", eller "oss") och ni som företagskund (”ni”, ”er”, ”ert företag”, ”företagskund”, även vid tillämpliga fall inkluderat era uppsatta användare, företrädare, utsedda fullmaktshavare och andra som handlar å ert företags vägnar) hos Lunar och användare av appen ("appen") och Lunars webbportal för företagskunder (”webbportalen”).

Användarvillkoren kompletterar det separata kundavtalet och de allmänna villkoren samt övriga villkor och avtalshandlingar som gäller kundförhållandet mellan Lunar och er som företagskund i banken.

Genom att acceptera och underteckna dessa användarvillkor intygar ni att ni har läst och förstått de individuella villkoren och användarvillkoren.

Upprättande och godkännande

Efter att ha installerat appen, samt efter att vi godkänt er ansökan som har skickats in via appen, skapas ni som kund hos banken och du som ansöker skapas som användare av Lunar-appen. Fullfölj alltid ansökningsprocessen i appen; den startar automatiskt när appen öppnas för första gången.

Som en del av ansökningsprocessen måste ni tillhandahålla nödvändig information för identifikation och dokumentation som krävs enligt lag. För detta ändamål måste du som ansöker uppge ditt personnummer som vi använder för att inhämta ditt fullständiga namn och adress. Ni måste ange ert företags organisationsnummer, som vi använder för att hämta företagsspecifik information från Infotorg och Bolagsverket, samt för att identifiera branschkod, företagsform, verklig huvudman etcetera. Ni måste bekräfta dessa uppgifter för att ni ska kunna skapas som kund. Dessutom måste ni ange den förväntade omfattningen och syftet med att använda Lunar som bank. Ni måste också acceptera och underteckna dessa användarvillkor via appen som en del av ansökningsprocessen.

Lunar godkänner företagskunder i enlighet med gällande bestämmelser inom detta område. Om ni inte blir godkända som företagskund hos banken kommer vi inte heller att kunna godkänna dig som användare av appen. Ni får alltid besked via sms eller avisering via appen om er ansökan godkänns eller avslås. Varje avslag kommer alltid att vara motiverat.

Det slutliga upprättandet av kund- och användarförhållandet med oss ​​kräver alltid att ni godkänner ett separat kundavtal samt accepterar och vid behov undertecknar andra relevanta avtal och villkor, inklusive våra allmänna villkor för ett företagskonto i Lunar. Detta görs i appen.

Så snart de relevanta avtalen och utfästelser har godkänts och undertecknats i appen, och er ansökan om kundrelation med banken är godkänd, kan ni använda appen och dess olika funktioner.

I appen har ni alltid tillgång till att läsa användarvillkoren, de allmänna villkoren, kundavtalet och övriga avtal inklusive vår prislista mm som gäller under er kundrelation med oss. Du som ansöker å ert företags vägnar måste använda BankID när ni skapar er användarprofil hos oss, samt när ni tecknar avtal och villkor, såsom användarvillkor och affärsvillkor. När du som användare använder BankID för att acceptera och signera å ert företags vägnar är detta en elektronisk signatur som är fullt juridiskt bindande.

När ni väl har registrerats och godkänts som kund hos Lunar behöver du som uppsatt användare inte använda BankID vid inloggning till appen, såvida du inte antingen har skrivit in ett felaktigt personligt lösenord för många gånger, raderat appen och därmed behöver installera den igen eller om ni behöver acceptera och teckna nya avtal med banken eller med oss.

Företag under bildande

Utöver vad som beskrivits gälla i avsnittet “Upprättande och godkännande” för upprättande av kundrelation gäller följande kompletterande tillägg, där så är tillämpligt. För det fall ni ännu inte registrerat företaget hos relevanta myndigheter vid tidpunkten för ansökan om att etablera kundrelation med Lunar, ska information om bolaget som inte varit möjligt att tillhandahålla Lunar tidigare, tillhandahållas Lunar senast vid sådan fullgjord registrering hos myndighet.

För nyetablerade företag är tillgång till appen och efterföljande anslutning till banktjänster och bankprodukter möjligt först efter att företaget har registrerats hos relevant(a) myndighet(er) samt kundkännedom uppdaterats och godkänts av Lunar.

Lunar förbehåller sig rätten att frånträda detta avtal till dess att företaget har registrerats hos relevant(a) myndighet(er). Rätten till frånträde av avtalet gäller även för det fall bolagets företrädare och/eller verksamhet väsentligen ändrats från tidpunkten för ansökan om att etablera kundrelation med Lunar, till efter registreringen hos relevant(a) myndighet(er) och i de fall där startkapital utgörs av annat än kontanta medel eller att bolagets bildande faller.

Ångerrätt

Som företagskund har ni ingen ångerrätt vid köp av ett företagsabonnemang eller annan produkt eller tjänst hos Lunar, så till vida det inte uttryckligen framgår av den specifika produkten eller tjänsten.

Åtkomst och användning

Er åtkomst till vår app och webbportal är personlig och får inte användas av någon annan än er(a) uppsatta användare. Du som användare kan inte ge andra en fullmakt att använda appen eller webbportalen för din räkning. Ert företag kan dock ge en fullmakt till andra behöriga att använda appen för ert företags räkning. Användarens personliga åtkomst är kopplad till dennes mobiltelefonnummer, e-post och personliga lösenord som anges och väljs när användarprofil med oss ​​upprättas.

Ni får inte avslöja eller dela lösenord med andra för att logga in i appen. I händelse av missbruk eller misstänkt missbruk av användarbehörigheter, vänligen meddela oss omedelbart. Vid missbruk eller misstänkt missbruk har vi rätt att när som helst blockera åtkomsten till appen och webbportalen.

Ni är ansvariga för att uppdatera den identifieringsinformation som ni lämnade till oss när ni registrerades i appen. Ni ansvarar också för att era användares lösenord, samt er användarinformation etc. hålls hemliga.

För att upprätthålla en hög säkerhetsnivå, loggas användare som utgångspunkt automatiskt ut när denne är klar med appen eller när denne inte varit aktiv under ett visst antal minuter efter att denne öppnat appen.

I appen kan användare välja andra alternativ för att logga ut. Vi rekommenderar att ni alltid stänger appen helt efter användning.

Om ni har några frågor om er tillgång till och användning av appen, vänligen kontakta vår tekniska support via telefon eller e-post eller använd chattfunktionen i appen. Appen innehåller också en FAQ-sektion med de vanligaste frågorna om att använda appen.

Produkter och funktioner

Lunar erbjuder tillgång till ett brett utbud av banktjänster och bankprodukter via appen. I appen kan ni när som helst se vilka produkter som finns och de tillhörande villkoren.

Via appen erbjuder vi även en rad tjänster från olika tredjepartsleverantörer. I appen kan ni se vilka tjänster vi erbjuder, samt tillhörande villkor för respektive tjänst.

De tekniska och individuella funktionerna som ni kan komma åt i appen finns också listade i appen eller på hemsidan.

Webbportalen har begränsad funktionalitet i jämförelse med appen.

Priser och betalningar

Priserna för företagsabonnemang finns angivna i det separata dokumentet "Lunar Prislista Företagskunder".

Appen och tillgången till appen är gratis för tillfället. Ni betalar alltså inte för att använda appen. Ni betalar oss däremot för de banktjänster och bankprodukter som vi tillhandahåller till er via vår app, enligt aktuell prislista för företagskunder som alltid finns tillgänglig via appen eller på vår hemsida.

Kommunikation

All kommunikation mellan er och oss sker – så långt det är möjligt – via appen till den eller de som innehar tillgång till ert företagskonto. Därför samtycker ni till att vi, om möjligt, kommunicerar elektroniskt med er via SMS, e-post eller via appen, genom aviseringar, push-meddelanden eller meddelanden i appen.

All vår kommunikation med er kommer i första hand ske på svenska men kan även förekomma på engelska. Dessa användarvillkor och informationen som tillhandahålls här finns tillgängliga på svenska.

Vår tekniska support är tillgänglig via telefon, e-post och chattfunktion i appen.

Vi vill ge er, och dig som användare, bästa möjliga upplevelse och service, inklusive att hålla er uppdaterade med nyheter, rekommendationer och erbjudanden. Vårt mål är att visa annonser och annat kommersiellt innehåll från oss och våra affärspartners som är av intresse för våra användare. För att kunna göra detta accepterar ni som användare av Lunar-appen att:

  • vi kan erbjuda finansiella och icke-finansiella produkter och tjänster från oss eller våra partners via appen. Det kan till exempel vara finansiella bankprodukter eller erbjudanden om icke-finansiella produkter från andra affärspartners, såsom e-handelswebbplatser.
  • vi kan komma att presentera annonser från våra affärspartners som har för avsikt att erbjuda värdefulla erbjudanden på tjänster, produkter och liknande via appen.
  • när ni blir användare kommer ni också att bli ombedda att acceptera en samtyckesförklaring via appen, vilket ger ert uttryckliga samtycke till att vi skickar marknadsföringsmaterial till er och kontaktar er via telefon, sms och e-post.

Detta samtycke kan när som helst återkallas i appen.

Säkerhet och drift

Det är lika säkert för er att använda Lunars app som det är att använda vanliga mobilbanker. Appens säkerhet har godkänts, med hänsyn till att säkerhetsnivån måste uppfylla den allmänna säkerhetsstandarden i appar som används av danska finansinstitut. All data och dataströmmar är krypterade.

Därmed gäller samma säkerhetssystemkrav för vår app som för andra bankers mobilbanker och liknande.

Vi kan utföra underhåll, ändringar eller förbättringar av appen, vilket eventuellt gör appen tillfälligt otillgänglig. Vi kommer, så långt det är möjligt och när det är möjligt, att meddela er som användare om sådana störningar i förväg. Vi kan inte hållas ansvariga för sådana tillfälliga störningar och tillfällig otillgänglighet.

Ansvar och ersättning

Lunar ansvarar inte för de tjänster, produkter, rådgivning, funktioner, lösningar etc. som tillhandahålls av våra partners till er via vår app. Lunar är inte heller ansvarigt för de tjänster, produkter, rådgivning, funktioner, lösningar etc. som våra partners i övrigt tillhandahåller er och som är relaterade till eller inte relaterade till er användarrelation med oss.

Dessutom kan Lunar inte hållas ansvarig för ekonomiska eller icke finansiella förluster, inklusive förlorad eller skadad data, på grund av fel, bristande tillgång till eller avbrott i egna system, utebliven tillgång eller haveri av externa underleverantörers system, fel, bristande tillgång till eller haverier i våra banksystem eller andra fel, driftstörningar, avbrott eller säkerhetsbrister hos oss, externa underleverantörer eller tredje part.

I samtliga fall är Lunars eventuella ansvar gentemot er som användare av vår app begränsat till situationer där vi har visat uppsåt eller grov vårdslöshet. Lunars ansvar omfattar inte i något fall indirekta förluster av något slag, inklusive driftsförluster, inkomstbortfall, utebliven vinst, förlust eller skada på data, förlust av goodwill eller liknande.

Ändringar av användarvillkoren m.m.

Användar- och kundförhållandet och informationen som tillhandahålls av Lunar i dessa användarvillkor gäller tills vidare. Vi kan ändra användarvillkoren utan föregående meddelande när det är till er fördel. I annat fall görs ändringar med 14 dagars varsel. Meddelande om ändringar i användarvillkoren kommer att göras genom appen eller via e-post och vid behov måste ni acceptera de ändrade användarvillkoren via appen.

Lunar kan alltid avsluta användarrelationen med er utan föregående varsel i händelse av, exempelvis, men inte begränsat till, att ni missbrukar eller försöker missbruka vår app, webbportal, konto, kort och/eller liknande eller i händelse av er väsentliga överträdelse av tillämpliga användarvillkor eller i händelse av oacceptabelt användarbeteende.

Lunar kan även, vid det fall ni innehar ett abonnemang som ni betalar en månadskostnad för, nedgradera ert befintliga företagsabonnemang till ett kostnadsfritt sådant i händelse av att det uppkommit en brist på ert konto genom att ni exempelvis övertrasserat kontot och inte skyndsamt reglerat övertrasseringen. Nedgraderingen kan därmed innebära att ni förlorar tillgång till vissa tjänster och att andra priser enligt prislistan kan tillämpas, vidare kan det innebära att befintliga kort kopplade till kontot spärras. Sådan nedgradering meddelas er minst 14 dagar i förväg genom bland annat appen och/eller via e-post, nedgraderingen vid sådant fall kan undvikas genom att inom som senast denna tid reglera det fullständigt utestående beloppet.

Immateriella rättigheter

All äganderätt, upphovsrätt och alla andra immateriella rättigheter kopplade till Lunars app, webbplats, funktioner och tjänster, etcetera (“Plattformen”) tillhör Lunar med ensamrätt. Ni förvärvar inga immateriella rättigheter eller andra rättigheter till Plattformen genom dessa villkor. Förutsatt att ni följer villkoren får ni en icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt att använda Plattformen under avtalsperioden.

Tystnadsplikt

För att kontinuerligt kunna serva er som användare av vår app och webbportal, måste vi kunna utbyta information och data om er kundrelation med oss ​​internt och med våra partners. Som användare av Lunar-appen samtycker ni till detta genom att godkänna och underteckna användarvillkoren.

I den mån vi får sekretessbelagda uppgifter kommer den tystnadsplikt avseende kundförhållanden som vi som bank omfattas av att gälla, så att vi inte på ett felaktigt sätt avslöjar eller utnyttjar den konfidentiella kundinformation som vi har fått kännedom om.

Behandling av personuppgifter

Som användare av vår app kommer Lunar behandla personuppgifter om er, inkluderat era användare, samt er användning av appen, vår webbportal och vår webbplats. Genom att acceptera dessa användarvillkor försäkrar ni att ni har läst och accepterat vår separata integritetspolicy, som innehåller detaljer om hur vi behandlar era personuppgifter.

Cookies

Lunar använder cookies för att samla in information. Vi använder cookies, både när ni använder vår webbplats, vår webbportal och när ni använder vår app. Genom att acceptera dessa användarvillkor försäkrar ni att ni har läst och accepterat vår separata cookiepolicy, som innehåller ytterligare information om hur vi använder cookies i appen och på vår webbplats.

Force majeure

Vid oväntade och extraordinära omständigheter utanför er eller vår kontroll i form av till exempel strejk, lockout, krig, bojkott, blockad, terrorism, sabotage, skadegörelse, inklusive hackning och datavirus, fel/avbrott i strömförsörjningen, telekommunikation - samt bristande tillgång till eller haverier i IT-system eller data i dessa system som kan hänföras till sådana omständigheter, oavsett om det är vi, en extern leverantör eller en tredje part som ansvarar för driften av systemen - som varken ni eller vi inte borde ha tagit hänsyn till vid upprättandet av avtalsförhållandet, och heller inte borde ha undvikits eller övervunnits, upphör alla rättigheter och skyldigheter för både er och oss i enlighet med avtalsförhållandet under varaktigheten av de oväntade och extraordinära omständigheterna.

Varken ni eller vi kan hållas ansvariga för sådana oväntade och extraordinära omständigheter och för de ekonomiska och icke-finansiella konsekvenserna och/eller förlusterna i samband med det.

Lagval och jurisdiktion

Dessa användarvillkor är föremål för svensk lag och alla rättsliga tvister mellan dig och oss avgörs av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Giltighet och version

Om ett eller flera villkor i dessa användarvillkor visar sig vara ogiltiga, olagliga eller på annat sätt omöjliga att implementera eller verkställa, ska de andra villkoren i användarvillkoren fortsätta att gälla fullt ut. Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696