Lunar Logo

Lunar Limitless Användarvillkor

Version 1.0 – Gällande från och med den 1 april 2024.

1. Introduktion

Dessa användarvillkor kompletterar separata kontoavtal och de allmänna villkoren samt andra villkor och avtalsdokument som gäller i det oberoende kundförhållandet mellan Lunar Bank A/S, CVR-nr 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C, Danmark ("Lunar", "banken", "vi", eller "oss") och er (”ni”, ”er”, ”ert företag”, ”företagskund”, även vid tillämpliga fall inkluderat era uppsatta användare, företrädare, utsedda fullmaktshavare och andra som handlar å ert företags vägnar), som företagskund hos Lunar.

Genom att acceptera dessa användarvillkor bekräftar ni att ni läst och förstått användarvillkoren för Lunar Limitless.

2. Allmänt

Med Limitless får ni direkt tillgång till de tjänster som är kopplade till Limitless. De produkter och tjänster, och i vilken omfattning, som vid var tid ingår i Limitless framgår av den svenska hemsidan på www.lunar.app eller i appen.

3. Priser och betalningar

Tillämpliga priser för Limitless och tilläggstjänster och produkter som ingår i Limitless framgår av Lunar Prislista Företagskunder eller på hemsidan. Lunar förbehåller sig rätten att ändra priserna på motsvarande vis som övriga ändringar av villkoren kan ske enligt Lunars gällande Allmänna villkor för företagskunder.

När ni väljer Limitless kommer ni att debiteras för antingen 1) ett års prenumeration, eller 2) första månadens betalning, 7 dagar efter skapandet, beroende på vald betalningsmetod. Om det inte finns täckning på kontot för betalningen inom 3 månader från skapandet, nekas er begäran om att köpa Limitless och kundförhållandet sägs upp.

Så snart köpet av Limitless bekräftats, kommer tillgång till dess vid var tid kopplade tjänster att bli tillgängliga för er.

4. Ångerrätt

Som företagskund hos Lunar har ni ingen ångerrätt vid upprättande av företagskonto eller för andra köp i Lunar. Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker ni till alla utgifter ni har haft genom att använda ert Limitless-abonnemang och tillhörande funktioner i appen inte kommer att återbetalas vid uppsägning.

5. Ändringar av villkoren

Ändringar av dessa användarvillkor kan ske på motsvarande vis som framgår av Lunars gällande Allmänna villkor för företagskunder. Ni kan alltid hitta de aktuella villkoren på vår hemsida www.lunar.app.

6. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller tills vidare och med den uppsägningstid som framgår nedan. Uppsägning av Limitless innebär alltid samtidig uppsägning av er kundrelation med Lunar. Detta gäller oavsett om ni eller Lunar säger upp kundförhållandet.

När ni har valt månatlig betalning har ni en uppsägningstid på:

  • innevarande månad, dvs. fram till det månatliga betaldatum som inträffar närmast efter er uppsägning, plus tre (3) ytterligare månader, om ni har varit kund i mindre än ett (1) år, eller
  • innevarande månad, dvs. fram till det månatliga betaldatum som inträffar närmast efter er uppsägning, plus en (1) ytterligare månad, om ni har varit kund i över ett (1) år.

När ni har valt årlig betalning har ni en uppsägningstid på innevarande år, dvs. fram till det årliga betaldatum som inträffar närmast efter er uppsägning. När ni har valt årlig betalning för er prenumeration av Simple är betalningen förskottsbetald och återbetalas inte vid eventuell uppsägning eller begäran om nedgradering eller uppgradering.

En begäran om uppgradering eller nedgradering till annat vid var tid tillgängligt abonnemang hos Lunar kan ske efter att den innestående perioden passerat, dvs. beroende på tidigare vald betalningsmetod antingen efter innestående månad eller efter innestående år.

Uppsägning av tilläggstjänster eller produkter som köpts inom Limitless sägs upp i enlighet med de villkor som gäller för respektive tjänst eller produkt.

Lunar kan säga upp avtalet med 14 dagars varsel. En uppsägning från oss måste vara sakligt motiverad och kommer att meddelas er skriftligen via e-post.

Lunar kan alltid avbryta användarrelationen med er utan förvarning vid missbruk eller försök till missbruk av vår app, konto, kort och liknande, vid väsentlig överträdelse av gällande användarvillkor eller vid oacceptabelt användarbeteende.

7. Allmänna villkor

I övrigt gäller Lunars Allmänna villkor för företagskunder, Användarvillkor för företagskunder, Villkor för användning av Visa Debit för företagskunder, Villkor för internationella inkommande betalningar för företagskunder, Villkor för internationella utgående betalningar för företagskunder, Allmänna villkor relaterade till Bankgirot för företagskunder, Lunar Prislista Företagskunder, samt i övriga vid var tid gällande och tillämpliga villkor.

8. Ansvar och skadestånd

Lunar ansvarar inte för de tjänster, produkter, rådgivning, funktioner, lösningar etc. som eventuellt tillhandahålls av våra partners till er i samband med Limitless via vår app. Lunar ansvarar inte heller för de tjänster, produkter, rådgivning, funktioner, lösningar etc. som våra partners i övrigt tillhandahåller er.

I samtliga fall är Lunars eventuella ersättningsansvar gentemot er som företagskund hos oss begränsat till fall där vi har handlat uppsåtligen eller visat grov vårdslöshet. Eventuellt ersättningsansvar omfattar dock inte i något fall indirekta förluster av något slag, inklusive driftsförluster, inkomstbortfall, förlust av vinst, förlust eller skada på data, förlust av goodwill eller liknande.

9. Force majeure

I händelse av oväntade och extraordinära omständigheter utanför er eller vår kontroll, som varken ni eller vi borde ha tagit hänsyn till vid upprättandet av avtalsförhållandet, och som inte heller borde ha undvikit eller övervunnits, upphör alla rättigheter och skyldigheter för både er och oss enligt avtalsförhållandet under perioden av de oväntade och extraordinära omständigheterna.

Exempel på sådana oväntade och extraordinära omständigheter utanför din och vår kontroll är följande: strejk, lockout, krig, bojkott, blockad, terrorism, sabotage, skadegörelse, inklusive hackning och datavirus, fel/avbrott i strömförsörjningen, telekommunikation - och bristande tillgång till eller haveri i IT-system eller data i de system som kan hänföras till sådana omständigheter, vare sig det är vi, en extern leverantör eller en tredje part som ansvarar för driften av systemen.

Varken ni eller vi kan hållas ansvariga för sådana oväntade och extraordinära omständigheter och för de ekonomiska och icke-finansiella konsekvenserna och/eller förlusterna i samband därmed.

10. Giltighet och version

Om ett eller flera villkor i dessa användarvillkor visar sig vara ogiltiga, olagliga eller på annat sätt omöjliga att implementera eller verkställa, ska de andra villkoren i användarvillkoren fortsätta att gälla fullt ut.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696