Lunar Logo

Särskilda villkor gällande E-faktura för företagskunder

Version 1.0. Dessa villkor gäller från och med den 10 maj 2024.

Definitioner

Densamma definitioner som framgår av Lunars ”Allmänna villkor relaterade till Bankgirot för företagskunder” gäller för dessa särskilda villkor, så till vida inget annat uttryckligen framgår. Dessa särskilda villkor kompletterar således Lunars ”Allmänna villkor relaterade till Bankgirot för företagskunder”, som återfinns på Lunar hemsida och/eller i Lunar-appen, vilka alltjämt även är gällande och härvid har accepterats av er.

Beskrivning

Av dessa villkor framgår de särskilda villkor som gäller för tjänsten relaterat till E-faktura för företagskunder.

1. Särskilda villkor gällande E-faktura

1.1 Ansluta e-faktura

Ni kan välja att ta emot e-fakturor i Lunar-appen, antingen genom att komma överens direkt med fakturautställaren eller genom att ansluta fakturautställaren genom vår e-fakturatjänst i Lunar-appen. När ni väljer att ansluta fakturautställaren till e-faktura via Lunar-appen, kommer Lunar utan dröjsmål att meddela fakturautställaren att e-fakturatjänsten har aktiverats. Det är fakturautställaren och dess processer som sedan avgör när ni därefter kan få er första e-faktura tillsänd er av fakturautställaren.

1.2 Avsluta ansluten e-faktura

Ni kan närsomhelst avsluta anslutningen av en fakturautställare som redan anslutits i Lunar-appen. Ni kommer omedelbart därefter inte kunna mottaga någon e-faktura från fakturautställaren hos Lunar, vilket betyder att det är viktigt att ni skyndsamt tar kontakt med fakturautställaren för att tillse att ni kan mottaga den underliggande fakturan på annat sätt.

1.3 E-fakturans innehåll

E-fakturan från fakturautställaren grundar sig på en rättslig överenskommelse mellan er och fakturautställaren, där Lunar inte är inblandad. Lunar vidarebefordrar enbart e-fakturan och dess tillhörande material som skickats av fakturautställaren, utan att Lunar granskar innehållet eller dess rättsliga grund. Lunar bär således inte ansvar för e-fakturans riktighet eller om den uppfyller överenskommelsen mellan er och fakturautställaren. Det är upp till er att granska e-fakturan innan betalning görs. Om ni har invändningar mot e-fakturan, ska dessa tas upp direkt med fakturautställaren.

1.4 Avisering av e-faktura

Ni anses ha aviserats och erhållit en e-faktura så snart den har levererats till er i Lunar-appen.

1.5 Betalning och bryttid

En betalning av e-faktura måste godkännas senast kl. 09.45 på betalningsdagen för att kunna utföras samma dag (endast under bankdagar, ej helgdagar). Om godkännandet sker därefter utförs betalningen tidigast nästkommande bankdag. Lunar bevakar och utför betalningen på angivet datum. Beloppet debiteras ert konto tidigt på betalningsdagens morgon och är mottagaren tillhanda samma dag.

Lördag, söndag, nationell helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton är inte bankdagar.

Lunar är inte ansvarig för direkta eller indirekta följder och skador som uppstår om ni inte godkänner en e-faktura, godkänner den för sent, godkänner den med ändrade betalningsuppgifter, eller godkänner den utan att kontrollera innehållet.

1.6 Ändring/makulering

En betalning av e-faktura som registrerats och godkänts av dig, kan makuleras eller ändras senast kl. 05.30 på betalningsdagen. Om en felaktig registrering gjorts som medfört att din betalning inte har nått mottagaren kan Lunar ej återta beloppet och betala tillbaka pengarna.

1.7 Saknad täckning

Om täckning saknas på konto vid täckningskontroll avvisas betalningen av e-fakturan. Ni behöver därmed registrera betalningen av e-fakturan på nytt för att den ska försöka utföras igen. Det är upp till er som kund att kontrollera att ni har tillräcklig täckning på konto. Lunar är inte ansvarig för direkta eller indirekta följder eller skador relaterat till att en betalning av e-faktura inte kunnat utföras på grund av saknad täckning.

1.8 Information

Information om mottagna och behandlade e-fakturor kan ses i appen. För det fall en betalning av e-faktura har stoppats, med anledning av exempelvis saknad täckning, kommer detta visas i appen.

1.9 Tillgänglighet

Lunar kan inte garantera att e-fakturatjänsten är tillgänglig utan avbrott.

2. Priser och avgifter

Lunars vid var tid gällande priser och avgifter finns angivna i vår separata prislista; “Lunar Prislista Företagskunder”, som finns tillgänglig i Lunar-appen, på www.lunar.app eller kan beställas på begäran. Lunar får belasta ert anslutna konto med belopp som motsvarar priser och avgifter för tjänsten enligt prislistan.

3. Övriga villkor

I övrigt gäller även Lunars “Allmänna villkor relaterade till Bankgirot för företagskunder”.

4. Kopia av villkor

Ni kan när som helst få en kopia av dessa villkor via Lunar-appen eller hitta dem på vår hemsida.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696