Lunar Logo

Villkor för betalkonton företag

Version 1.1 – Giltig från 22 juli 2024.

1. Inledning

Dessa villkor gäller mellan Lunar Bank A/S, CVR-nr 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C, Danmark ("Lunar", "banken", "vi", eller "oss") och er (”ni”, ”er”, ”ert företag”, ”företagskund”, även vid tillämpliga fall inkluderat era uppsatta användare, företrädare, utsedda fullmaktshavare och andra som handlar å ert företags vägnar) som företagskund hos banken.

Dessa villkor kompletterar det separata kontoavtalet och gäller för betalkonton som skapats i syfte att genomföra betalningstransaktioner samt för de tillhörande betaltjänster som Lunar tillhandahåller, om inget annat särskilt anges.

Förutom kontantinsättningar och uttag på banken och överföringar till era konton kräver användningen av betaltjänster ett separat avtal om användning av betalningsinstrument, t.ex. se Villkor för användning av Visa Debit för företagskunder.

2. Behandling av personuppgifter

Genom att ingå ett avtal om upprättande av ett betalkonto samtycker ni även till behandlingen av era personuppgifter i samband med tillhandahållandet av denna tjänst, inklusive för användning i och i samband med utförande eller rättelse av betalningstransaktioner. De personuppgifter som kan behandlas kan t.ex. vara era användares och företrädares personnummer och adress.

Uppgifterna lagras under innevarande år plus fem år.

Ni kan när som helst återkalla ert samtycke, men ni måste vara medvetna om att ni i så fall inte kan använda ert konto.

Ni kan läsa mer om vår behandling av personuppgifter i vår integritetspolicy på www.lunar.app.

3. Betaltjänstlagen

Betaltjänstlagen gäller för insättningar och uttag på betalkonton. Utdrag ur lagen angående ansvar bifogas.

Hela lagtexten finns på www.riksdagen.se

4. Betaltjänstens huvudsakliga egenskaper

Betaltjänster är tjänster som möjliggör insättningar och uttag till ett betalkonto, t.ex. mobilbank och Visa-betalkort.

Betalningar till ett betalkonto kan göras kontant av er eller andra, genom överföring från ett konto i Lunar och överföring från en annan bank.

Betalningar från ett betalkonto kan göras kontant av er, genom överföring till konton i Lunar, till konton i andra banker och genom att använda betalningsinstrument.

5. Information i syfte att slutföra en betalningstjänst

Vid utbetalningar ska ni uppge clearingnummer och kontonummer som hör till det konto från vilket beloppet ska betalas.

För överföringar inom landet måste ni även ange clearingnummer och kontonummer som hör till det konto som beloppet ska överföras till.

Vi anser att en betalningsorder som utförts i enlighet med den unika identifieringskoden som anges i betalningsordern, är korrekt utförd.

 1. Form och förfarande för samtycke till att genomföra en betalningstransaktion och återkallande av samtycke

Ni kan till exempel lämna betalningsorder på följande sätt:

 • Genom personlig begäran
 • Via appen
 • Genom att skicka brev till oss

En betalningstransaktion anses godkänd av er när den lämnats till Lunar direkt via inloggat läge i appen, genom personlig eller skriftlig begäran eller när den initierats av eller via en betalningsmottagare eller leverantör av betalningsinitieringstjänster.

En förutsättning för att vi ska kunna utföra ett betalningsuppdrag är att det finns täckning för beloppet på det aktuella kontot. När vi har mottagit en betalningsorder kan den inte återkallas.

En betalningsorder som först ska verkställas vid ett senare tillfälle kan dock återkallas senast vid utgången av bankdagen före avtalad dag.

Om ni vill återkalla en betalningsorder kan detta göras via er åtkomst till appen eller genom att kontakta oss. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift för återkallelsen.

Om ett betalningsuppdrag avvisas på grund av sakfel kommer vi att informera er om detta, likväl om skälen till avslaget och om tillvägagångssättet för att rätta felet som ledde till avvisningen.

7. Beskrivning av tidpunkt då en betalningsorder tas emot

En betalningsorder anses mottagen den bankdag då vi tar emot den av er godkända betalningsordern. En betalningsorder anses ha mottagits nästföljande bankdag om tidpunkten för mottagande inte är en bankdag.

Lördag, söndag, nationell helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton är inte bankdagar.

Betalningsorder som tas emot nära slutet av en bankdag eller mellan två bankdagar anses ha kommit in påföljande bankdag och kommer att behandlas först nästa bankdag.

Ni kan få mer information om tidsfrist för mottagande av betalningsorder som ska behandlas samma bankdag genom att kontakta vår support.

8. Genomförandetid

Genomförandetiden är den tid det tar innan betalningstransaktionen krediteras mottagarens konto.

Genomförandetiden som Lunar tillämpar varierar beroende på typ av betalningstransaktion och vilken kanal som används. Om inget annat särskilt anges tillämpas följande:

Överföringar i svenska kronor inom Lunar utförs direkt och kommer mottagaren tillhanda direkt.

Överföringar i svenska kronor till andra banker i Sverige kommer mottagaren tillhanda samma bankdag, förutsatt att betalningsordern mottagits på en bankdag innan kl 14.25. Överföringar som görs därefter kommer mottagaren tillhanda senast bankdagen efter att Lunar mottagit betalningsordern.

För betalningsorder som tas emot på papper, inklusive betalkort, blanketter eller elektronisk avisering, kan genomförandetiden vara upp till två bankdagar.

Genomförandetiden som anges i denna punkt kan i vissa fall påverkas om en betalningsorder behöver utredas närmare av Lunar.

9. Information om betalningar

Ni kan när som helst se transaktionsinformation i appen.

10. Priser

Våra priser framgår av vår separata prislista; Lunar Prislista Företagskunder. Dessutom tillhandahåller vi också alltid information om specifika betalningar kopplade till ett betalkonto till dig via appen. Om ett belopp överförs till ditt konto har vi rätt att dra av eventuell avgift i samband med överföringen av det överförda beloppet innan beloppet sätts in på ditt konto.

Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift i samband med meddelande om skälen till en avvisad betalningsorder.

Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift för försök att återbetala pengar där ni har angett ett felaktigt konto eller identifieringskod.

11. Växlingskurs

Valutaväxling sker till de av Lunar fastställda växelkurserna för köp och försäljning den arbetsdag då insättning och betalning sker.

Vi kan göra ändringar i den fastställda växelkursen utan föregående meddelande.

12. Språk och kommunikation

Lunar ingår avtal och kommunicerar på svenska, om inte annat anges i det specifika avtalet.

13. Kontroll av poster

Ni har en skyldighet att regelbundet kontrollera transaktionerna på ert konto. Om ni vid kontrollen upptäcker transaktioner som inte stämmer överens med era kvitton, eller som ni inte tror att ni har gjort, ska ni kontakta Lunar så snart som möjligt.

14. Underrättelse

I händelse av misstänkt eller faktiskt missbruk eller säkerhetshot kan Lunar meddela er via telefon, genom meddelande i appen eller annan liknande säker procedur.

15. Spärrning

Lunar har rätt att omedelbart spärra användningen av en betaltjänst eller underlåta att slutföra en betalningstransaktion om:

 • det finns kännedom om eller misstanke om obehörig användning av tredje part,
 • det finns kännedom eller misstanke om att data om betaltjänster eller betalningsinstrument har äventyrats,
 • en betaltjänst, inom en kort tidsperiod, används på ett sätt som avviker från det normala,
 • ni eller en person som agerar för er räkning måste antas sakna förmåga att handla förnuftigt,
 • kundförhållandet eller kontot som betaltjänsten är kopplat till har sagts upp av er eller oss, eller det finns omständigheter som gör att kontot kan avslutas utan föregående meddelande,
 • överträdelse av dessa villkor sker, inklusive om betalkontot som betaltjänsten är kopplat till är övertrasserat,
 • det finns en väsentligt ökad risk för att ni inte kommer att kunna fullgöra er betalningsskyldighet, oavsett om en kredit har tillhandahållits i samband med betaltjänsten,
 • ett betalningsinstrument har förnyats och det tidigare måste spärras av säkerhetsskäl,
 • överenskomna beloppsgränser överskrids, eller
 • det i övrigt är nödvändigt för betaltjänstens säkerhet eller vid eventuell misstanke om obehörig användning.
 • företaget är under bildande och inte ännu registrerats hos relevant(a) myndighet(er) vid tidpunkten för öppnandet av kontot och/eller kundkännedomen uppdaterats och godkänts av Lunar.

Vid övertrassering får ni om möjligt information innan betaltjänsten spärras.

Om vi ​​behöver spärra betalkontot omedelbart meddelas ni direkt efter spärren med information om anledning och tidpunkt.

16. Obehöriga betalningstransaktioner

Lagen (SFS 2010:751) om betaltjänster 5 a kap. 2-5 §§ och 6 § första stycket, gäller inte för er som företagskund hos Lunar, om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor. Ni som företagskund tillika kontohavare ansvarar således som utgångspunkt för alla transaktioner till dess fulla belopp.

17. Lunars ansvar för genomförandet av betalningstransaktioner

Lunar ansvarar för era direkta förluster för misslyckade eller otillräckligt genomförande av betalningar i enlighet med dessa villkor. Detta gäller dock inte om Lunar kan bevisa att betalningsmottagarens bank har tagit emot beloppet.

18. Återbetalning av betalningstransaktioner som initierats av eller via en betalningsmottagare

Lagen (SFS 2010:751) om betaltjänster 5 kap. 28-30 §§ gäller inte för er som företagskund hos Lunar, om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor.

19. Ikraftträdande och giltighetstid

Dessa villkor gäller från det angivna datumet och tills de ändras eller upphävs av Lunar.

20. Avtalstid och uppsägning

Avtal om betaltjänster och betalkonto gäller tills vidare. Både ni och Lunar har rätt att säga upp era avtal om betaltjänster och betalkonto med 14 dagars varsel. En uppsägning från oss måste vara sakligt motiverad och kommer att meddelas skriftligen via e-post.

21. Klagomål

Om ni vill klaga på Lunar, vänligen kontakta oss först.

Om ni fortfarande inte håller med om vår hantering av er förfrågan eller resultatet av den kan ni kontakta klagomålsansvarige på Lunar. Information om den som är ansvarig för klagomål finns på vår hemsida.

Klagomål angående bankens efterlevnad av finansiell lagstiftning kan lämnas till den danska finansinspektionen, www.finanstilsynet.dk.

Klagomål om bankens behandling av personuppgifter kan lämnas till Integritetsmyndigheten i Sverige, www.imy.se.

22. Betaltjänstleverantör

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C, Danmark, har tillstånd som bank och är föremål för tillsyn av den danska finansinspektionen, www.finanstilsynet.dk.

Banken kan kontaktas på Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C, Danmark, och via e-post support@lunar.app.

23. Val av lag och jurisdiktion

Rättsliga tvister med dig avgörs i enlighet med svensk lag och i svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

24. Kopia av dessa villkor

Ni kan när som helst få en kopia av dessa villkor via Lunar-appen eller hitta dem på vår hemsida.

25. Allmänna villkor m.m.

I övrigt gäller Lunars Allmänna villkor för företagskunder, Användarvillkor för företagskunder, Villkor för användning av Visa Debit för företagskunder, Användarvillkor Lunar Business, Villkor för internationella inkommande betalningar för företagskunder, samt Lunar Prislista Företagskunder.

26. Ändringar av villkor för betaltjänster och betalkonton företag

Dessa villkor kan ändras med 14 dagars varsel om ändringen är till er nackdel. Ni kommer att få ett meddelande om ändringar antingen via appen, er angivna e-post eller andra digitala kanaler. Andra ändringar kan göras utan förvarning och vi kommer att informera er om detta i efterhand.

En meddelad ändring av dessa villkor anses vara godkänd om ni inte har meddelat Lunar före ikraftträdandet att ni inte vill vara bunden av de nya villkoren. I sådana fall upphör avtal om användning av betaltjänster vid tidpunkten för ikraftträdandet av de ändrade villkoren. Sådan uppsägning innebär alltid samtidig uppsägning av er kundrelation med Lunar.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696