Lunar Logo

Villkor för inkommande internationella betalningar för företagskunder

Version 1.0 - Giltig från 1 oktober 2023.

1. Allmänt

Dessa villkor gäller för inkommande internationella betalningar för alla typer av konton i Lunar Bank A/S, CVR-nr 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C ("Lunar", "banken", "vi", eller "oss") och gäller mot er som företagskund (”ni”, ”er”, ”ert företag”, ”företagskund”, även vid tillämpliga fall inkluderat era uppsatta användare, företrädare, utsedda fullmaktshavare och andra som handlar å ert företags vägnar) hos Lunar.

1.1 Typer av konton som kan användas

Dessa priser och villkor gäller för alla typer av konton hos Lunar när ni behöver:

  • ta emot pengar från utlandet,
  • ta emot pengar i annan valuta än SEK i Sverige.

För företagskunder gäller även Lunars Allmänna villkor för företagskunder, Villkor för betalkonton företag, Användarvillkor för företagskunder, Lunar Prislista Företagskunder, jämte övriga tillämpliga villkor och avtalshandlingar.

1.2 IBAN

International Bank Account Number (IBAN) är en internationell kod för alla befintliga kontonummer. Ett IBAN ger större säkerhet att överföringar kommer att skickas så snabbt som möjligt via banksystemen. Ett IBAN innehåller både mottagarens kontonummer och den bank där kontot finns. Kombinationen av kontonummer och bank är unik. IBAN blir mer och mer förekommande och används för närvarande i mer än 100 länder.

Avsändaren ska ange mottagarens kontonummer i form av ett IBAN. Om ett IBAN inte är listat eller inte är korrekt kommer betalningen sannolikt att avvisas av mottagarens bankförbindelse och avslaget följs upp med krav på avgift från den utländska bankanslutningen.

1.3 BIC (SWIFT)

BIC är en förkortning av Bank Identifier Code, som är en internationell standard som används för att identifiera en bank. Lunars BIC-kod finns i Lunar-appen under "Detaljer" för det aktuella kontot.

1.4 SWIFT

SWIfT är en förkortning för Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. SWIFT är ett datanätverk som utbyter betalningsdata mellan mer än 10 000 finansiella företag.

1.5 Krav från amerikanska myndigheterna

Vid överföring av pengar utomlands, var medveten om att information kan komma att vidarebefordras till amerikanska myndigheter. Enligt amerikansk lag måste SWIFT lämna ut informationen om man misstänker finansiering av brott eller terrorism.

1.6 Kostnader

Lunars prislista för överföringar från utlandet finns på Lunars hemsida. Om mottagaren av beloppet åtagit sig att stå för alla kostnader får ni hela beloppet skickat utan avdrag för eventuell avgift.

1.7 Genomförandetid

Genomförandetiden är den tid det tar innan betalningstransaktionen krediteras mottagarens konto.

Den maximala genomförandetiden för insättningar och uttag i Sverige och till och från EES-länder i EES-valutor är vanligtvis en bankdag, men är i övrigt beroende av typ av överföring och valuta.

För insättningar genom internationell betalning från områden utanför EES i svenska kronor eller annan valuta, görs beloppet tillgängligt för mottagaren så snart Lunar tagit emot betalningsordern och senast fyra dagar därefter.

För betalningsorderuppdrag som tas emot på papper, inklusive betalkort, blanketter eller elektronisk avisering, kan genomförandetiden vara upp till två bankdagar.

Genomförandetider som anges i denna punkt kan i vissa fall påverkas om en betalningsorder behöver utredas närmare av Lunar.

1.8 Samtycke till behandling av personuppgifter

Genom att acceptera dessa villkor samtycker ni också till att era personuppgifter används för överföringar från utlandet.

Era personuppgifter kommer endast att samlas in och behandlas i samband med verkställande eller rättelse av överföringar till och från utlandet.

Till exempel kan de insamlade personuppgifterna vara namn, adress och kontonummer.

Som exempel kan nämnas att det finansiella institutet vid överföringar från utlandet ska lämna ut uppgifter om avsändarens namn och kontonummer till både mottagaren av beloppet och till berörda finansiella institut.

Ni kan när som helst återkalla ert samtycke, men då kommer ni inte att kunna föra över pengar till och från utlandet.

2. Överföringar från utlandet

2.1 Information till kunden

Följande information ska delas med avsändaren:

  • bankanslutning: Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C,
  • SWIFT/BIC-kod,
  • ert IBAN-kontonummer för varje konto ni vill ta emot pengar på, samt
  • er adress som registrerad hos Lunar.

2.2 Växelkurser, valörer och kostnader

Överföringar som tas emot före kl. 13.00 behandlas enligt dagens växelkurs. Överföringar som tas emot efter kl. 13.00 kan regleras till nästa dags växelkurs, om inte annat avtalats. Grunden för en given dags växelkurs är leverantörens informationskurs med avdrag för. Se avsnitt 2.3. Överföringar från utlandet ska sättas in på det konto som anges i betalningsuppdraget.

Om det inte finns något kontonummer listat eller kontonumret är felaktigt eller föråldrat, kommer försök att göras att sätta in beloppet på ett annat av era konton. Annars kommer beloppet att återbetalas. Ytterligare avgifter debiteras för denna manuella bearbetning. Om mottagaren har flyttat till ett annat finansinstitut kommer det mottagna beloppet att returneras till avsändaren med meddelandet att kunden har flyttat.

Som en allmän regel gäller att för betalningar som tas emot från EU-länder i EU-valutor sätts beloppet in på mottagarens konto med växelkursen för valören samma dag som beloppet görs tillgängligt för oss.

För övriga betalningar sätts beloppet in på mottagarens konto med växelkursen för valören en bankdag efter bearbetningsdagen, dock tidigast en bankdag efter att beloppet har gjorts tillgängligt för oss.

Om ni inte får en betalning från den utländska banken förbehålls rätten att återbetala beloppet från ert konto.

Kostnader som framgår av Lunars prislista ska beräknas mot mottagaren om inte det sändande finansinstitutet har instruerat annat. Använd växelkurs, valör, våra kostnader och eventuella kostnader som dras av från det överförande och/eller förmedlande finansinstitutet visas i avräkningsnotan.

2.3 Växelkurs

Europeiska centralbanken ECB, och i förlängningen Danmarks nationalbank, har från och med den 01.07.2016 beslutat att det inte längre ska vara tillåtet att använda centralbankernas informationskurser som underlag för avveckling av valutabaserade transaktioner. Därför använder Lunar från och med detta datum informationspriser från en välkänd leverantör som underlag för att beräkna bankens dagliga köp- och säljpriser.

Överföringar mottagna före kl. 13.00, om inget annat har avtalats, avräknas till kursen den dag då betalningen görs och där en valutaväxling kommer att ske. Konverteringen kommer att avräknas utifrån leverantörens informationskurs med avdrag, enligt Lunars prislista.

3. Valutaväxling

Överföringar som tas emot i andra valutor än den valuta som kontot hålls i kommer automatiskt att växlas till den valuta som kontot hålls i om vi inte har kommit överens om annat.

4. Anti-penningtvätt i samband med överföringar från utlandet

Lunar erbjuder överföringar från ett antal länder i enlighet med bankens riskaptit inom detta område. Därför förbehåller sig Lunar rätten att vägra betalningar från länder som anses ligga utanför Lunars riskaptit. Listan över länder från vilka Lunar tillåter inkommande överföringar från kan ses här.

4.1 Kontroll av pengaöverföringar

Lunar, Lunars korrespondentbankförbindelser och andra banker i betalningskedjan kontrollerar alla inkommande betalningar mot relevanta terrorist- och sanktionslistor. Denna kontroll kan leda till att en betalning försenas, stoppas eller eventuellt fryses. Observera att alla överföringar kommer att behandlas i enlighet med den danska lagen om bekämpning av penningtvätt. Lunar förbehåller sig således rätten, jfr. de tillämpliga lagkraven, att kontakta kunder för att avslöja syfte och ursprung vid behov, och att returnera överföringar om kunden inte kan förklara syftet med överföringen. Lunar ansvarar inte för eventuella förluster som kan uppstå i detta avseende.

4.2 Behandling av personuppgifter

När ni tar emot pengar från utlandet står det tydligt att Lunar, såväl som SWIFT, kan vara skyldiga enligt USA:s lag att lämna ut information om överföringar och parter till dessa till amerikanska myndigheter vid misstanke om finansiering av brott eller terrorism.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696