Lunar Logo

Integritetspolicy

Lunar Block A/S, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C, Danmark, CVR: 38808117, ("Lunar", "vi" och "oss") är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter relaterade till din användning av kryptohandelsplattformen (“plattformen”), som beskrivs nedan.

Syftet med behandlingen

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för fyra olika syften: 1. för att veta vem du är, 2. för att göra plattformen tillgänglig, inklusive att kunna utföra de transaktioner du begär, 3. för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen när du nyttjar plattformen, och 4. för att skicka marknadsföringsmaterial till dig. Ändamålen beskrivs närmare nedan.

 1. Innan vi gör plattformen tillgänglig för dig är vi enligt lag skyldiga att samla in viss information om dig, inklusive giltig legitimation, samt göra en bedömning av dig som kund. Det sker antingen genom att du skickar in nödvändiga dokument, eller att vi, med ditt samtycke, inhämtar informationen från Lunar Bank A/S som samlade in liknande information när du skapade ditt konto. Denna information kallas även för Know Your Customer-data (KYC).
 2. När du köper eller säljer kryptotillgångar registrerar vi dina förfrågningar och genomförda transaktioner för att kunna dokumentera alla affärer och ordrar. Vi kommer också kontinuerligt att ge dig en översikt över dina nuvarande innehav.
 3. För att ge dig bästa möjliga upplevelse när du använder plattformen övervakar vi din användning av den. Detta ger oss en inblick i vad som fungerar bra och hur vi kan förbättra användarupplevelsen.
 4. Om du har gett ditt samtycke till att ta emot marknadsföringsmaterial kommer vi att använda dina personuppgifter för att skicka information om nya produkter, funktioner och erbjudanden till dig.

Kategorier av personuppgifter

Alla personuppgifter vi samlar in om dig behandlas för olika specifika ändamål enligt beskrivningen ovan.

De personuppgifter vi behandlar kan delas in i följande kategorier:

 • Identitetsinformation, inklusive uppgifter i form av ditt namn och medborgarskap, men även dokumentation om din identitet och personnummer
 • Kontaktinformation
 • Information om huruvida du är en person i politisk utsatt ställning (PEP)
 • Finansiell och ekonomisk information, inklusive information om alla transaktioner relaterade till ditt konto
 • Dokumenterad kommunikation med oss, både skriftlig korrespondens och inspelningar av telefonsamtal
 • Information om syftet och förväntad omfattning av din kundrelation med oss
 • Teknisk information relaterad till din användning av plattformen i Lunar-appen
 • Känsliga eller speciella kategorier av information. Som regel behandlar vi inte denna typ av information om du inte själv väljer att lämna ut den till oss
 • Övrig information som du frivilligt lämnar till oss

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Den rättsliga grunden för att Lunar behandlar ovanstående information finns både i finansiell lagstiftning och på andra håll. Dessa inkluderar:

 • Penningtvättslagen
 • Bokföringslagen
 • Betaltjänstlagen
 • Marknadsföringslagen
 • Den danska dataskyddslagen

Beroende på syftet kommer vi också att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Denna behandling kan exempelvis baseras på ditt samtycke, t.ex. när vi skickar marknadsföringsmaterial till dig, jfr. art. 6.1 (a), när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal, jfr. artikel 6.1 (b), när det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet som åligger den personuppgiftsansvarige, jfr art. 6.1 (c), när det är nödvändigt för den personuppgiftsansvarige utifrån ett berättigat intresse, jfr art. 6.1 (f) och som ett led i vårt arbete med att utveckla nya produkter eller stärka vår tekniska säkerhet och betalningssäkerhet.

Lagring av personuppgifter

All behandling av personuppgifter sker, enligt beskrivningen ovan, för att uppfylla specifika ändamål. För varje ändamål har vi bedömt hur länge informationen är nödvändig att behålla och utifrån det satt regler för lagring för att säkerställa att vi inte lagrar personuppgifter längre än nödvändigt. Till exempel är vi enligt penningtvättslagen skyldiga att lagra information om transaktioner, dokumentation och annan information som rör transaktionen i minst fem år efter transaktionens slutförande.

Mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter delas endast med tredje part då det är nödvändigt för oss för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Dessa tredje parter agerar antingen som personuppgiftsbiträden enligt våra instruktioner eller kommer att ta emot dina personuppgifter som enskild personuppgiftsansvarig, som behandlar informationen för sina egna ändamål, t.ex. för att efterleva lagkrav.

Vi säljer inte dina personuppgifter.

Personuppgiftsbiträden

Våra personuppgiftsbiträden behandlar dina personuppgifter i enlighet med reglerna i GDPR och enligt det personuppgiftsbiträdesavtal som vi har ingått med dem. Avtalet innehåller strikta instruktioner för hur personuppgifterna får behandlas och beskriver de säkerhetskrav som personuppgiftsbiträdet ska leva upp till.

Vi använder en extern partner för att hjälpa oss med att utveckling, underhåll och tillhandahållandet av plattformen. Den löpande penningtvätt-screeningen och direkt kundsupport är också utlagd till tredje part.

Personuppgiftsansvariga

Som det sista steget i utförandet av en köporder måste betalningen bekräftas. Detta görs via en tredje parts betalningsapplikation som är tillgänglig direkt i plattformen. Checkout-lösningen tillhandahålls av Lunar Bank A/S, som kommer att få meddelande om önskad transaktion mellan dig och oss, och agera därefter. Som leverantör av checkout-lösningen måste Lunar Bank A/S lagra information om transaktionen för att kunna uppfylla sina egna juridiska skyldigheter.

Du hittar mer information om hur de behandlar dina personuppgifter på www.lunar.app

De registrerades rättigheter

Som registrerad har du ett antal rättigheter för att säkerställa att du har kontroll över hur dina personuppgifter behandlas. Dessa rättigheter beskrivs närmare längre fram i detta avsnitt. Du kan också hitta mer information om dessa rättigheter på din lokala dataskyddsmyndighets webbplats. En lista med länkar till den lokala dataskyddsmyndigheten finns nedan.

Om du vill utöva en av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss enligt beskrivningen nedan.

Rätten till tillgång

Du har rätt att få information om huruvida personuppgifter om dig behandlas. Om så är fallet har du rätt att få insyn i vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, för vilka ändamål och, där det är möjligt, förväntad lagringstid av personuppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få uppgifter om dig rättade om vi har uppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta.

Rätten att bli bortglömd (radering)

I vissa situationer har du rätt att få dina uppgifter raderade från vår databas och därigenom rätten att bortglömd. Det finns dock vissa begränsningar för denna rättighet, t.ex. om informationen är nödvändig för att uppfylla lagkrav på dokumentation eller för att försvara Lunar mot rättsliga anspråk.

Rätt till begränsad behandling

I vissa situationer, vanligtvis relaterade till uppfyllandet av andra förfrågningar om att utöva dina rättigheter, har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Det kommer till sin natur att begränsa Lunars möjlighet att behandla dina personuppgifter utan ditt samtycke för andra ändamål än lagring och fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätten till dataportabilitet

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som du har lämnat till Lunar, i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format, samt att få personuppgifterna överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder. I situationer där information ska överföras från Lunar till en annan bank ska Lunar, på din begäran och där det är tekniskt möjligt, överföra denna information till den andra banken.

Rätten att invända mot direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot vissa behandlingsaktiviteter, såsom den behandling som utförs i samband med direktmarknadsföring, inklusive profilering.

Klagomål

Om du inte tycker att vi tillräckligt bra har förklarat vad vi gör och varför vi gör det, eller om du tror att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt, hoppas vi att du berättar det för oss direkt så att vi får en chans att rätta till det. Du har också möjlighet att framföra ett klagomål till den lokala dataskyddsmyndigheten. Lunar Group har utsett ett dataskyddsombud (DPO) som kan nås antingen:

 • via e-post: dpo@lunar.app
 • per post: Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C, att. "DPO"

Du kan hitta kontaktuppgifter till den lokala myndigheten och en guide till hur man framför ett klagomål på deras webbplats: www.imy.se

Lunar Block A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 38808117