Lunar Logo

Villkor för handel med kryptovaluta

Dessa villkor för handel med kryptovaluta (”Villkoren”) reglerar förhållandet mellan kunden (”du”) och Lunar Block A/S (“oss”). De gäller när du använder Lunar Block A/S för att köpa, sälja och lagra kryptovaluta (”Tjänsten”).

Villkoren tillsammans med Avtalet, prislistan och andra relevanta dokument utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Lunar Block A/S (”Avtalet”).

Genom att acceptera Avtalet, ger du oss rätten att agera ombud/agent och erbjuda vår tjänst (tjänsten som gör att du kan köpa och sälja krypto via vår app).

1. Risker

Handel med kryptovalutor (nedan krypto) innebär betydande risker. Du bör noga överväga om det är lämpligt för dig att köpa och/eller sälja krypto.

Riskerna inkluderar bland annat följande:

Till skillnad från traditionella valutor bygger handel med krypto på en teknik som enbart är digital. Det betyder att krypto, precis som alla andra digitala system, har en inneboende risk för digital brottslighet (hacking) eller riskerar att påverkas av tekniska problem. Detta kan resultera i att du förlorar ditt innehav av krypto eller försvårar möjligheten att sälja den.

Reglering av förvaltning eller handel med krypto kan ändras när som helst. Varje förändring kan sannolikt komma att påverka värdet av de kryptovalutor vi lagrar åt dig.

Värdet på krypto anses vara mycket mer volatil jämfört med traditionella valutor vilket gör att värdet kan falla på kort tid. Detta kan hända exempelvis om:

 • det skapas en ny och bättre kryptovaluta,
 • mjukvaruutvecklare gör oväntade ändringar i hur krypto fungerar, eller
 • regleringen av krypto ändras.

Priset eller värdet på kryptovalutor kan både stiga och falla på kort tid. Värdet av ditt innehav kan till och med falla till noll. Till skillnad från traditionella valutor kan eller kommer varken banker eller regeringar att stabilisera värdet på krypto om det sker drastiska förändringar. Krypto är inte en valuta som ges ut av en centralbank, e-pengar eller ett reglerat finansiellt instrument, men är föremål för tillsyn av Finanstilsynet i syfte att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

När du köper kryptovaluta via Lunar Block A/S kommer den inte att skyddas av den danska garantifonden (så kallad insättningsgaranti).

Lunar Block A/S tillhandahåller ingen investeringsrådgivning relaterad till Tjänsten. Du bör noga överväga om din personliga situation och de ekonomiska risker du är villig att ta medför att du ska avstå att investera i krypto. Du kan även överväga att stämma av med en oberoende finansiell rådgivare.

När du blir kund hos Lunar Block A/S behöver du skriva under ett varningsbrev där du bekräftar kännedom om risken.

Vi är inte ansvariga om du lider några förluster till följd av handel med krypto.

2. Förutsättningar för att bli kund

Tjänsten är endast tillgänglig för privatkunder i Lunar Bank A/S som är över 18 år. Du kan inte nyttja Tjänsten om du är en "politiskt utsatt person" (PEP) eller förekommer i Europeiska unionens sanktionslistor eller sanktionslistan för något annat land eller nationell eller internationell organisation.

När du använder Tjänsten, används ditt konto hos Lunar Bank A/S för att genomföra och ta emot betalningar till och från Lunar Block A/S via en betalningslösning (Lunar Checkout).

För att säkerställa att du har säker tillgång till Tjänsten, ombeds du ladda ner eventuella uppdateringar för din enhet eller Lunar-appen så snart de blir tillgängliga.

För att minska risken för obehörig användning av Tjänsten får du inte använda Tjänsten genom en tredjepartsleverantör eller genom att acceptera hjälp från en tredje part. Utomstående kan låtsas vara personal på Lunars kundsupport och du bör därför endast använda Lunars kundsupport via +46 31 361 60 10. Du får endast använda Tjänsten via appen och enbart agera för din egen räkning och inte till förmån för någon annan än dig själv. Om du inte följer dessa villkor ökar du risken för att falla offer för bedrägeri från tredje part.

3. Kryptovalutor

Du kan se vilka kryptovalutor som är tillgängliga via Tjänsten i Lunar-appen och på vår hemsida.

Vi meddelar dig om vi börjar erbjuda nya kryptovalutor. Vi kommer också att meddela dig i förväg om vi beslutar oss för att sluta erbjuda en viss kryptovaluta.

Beroende på situationen kan följande hända om en kryptovaluta inte längre erbjuds i vår app. Vi kontaktar dig direkt om detta är relevant.

a) du kan behålla ditt innehav av krypto och sälja det när du vill.

b) du har en månad på dig att sälja ditt innehav av krypto. Om tidsfristen inte hålls kan Lunar Block A/S sälja ditt innehav i den aktuella valutan.

Lunar Block A/S ansvarar inte för någon förlust relaterad till vår förändring i utbudet av olika kryptovalutor.

4. Externa partners

Lunar Block A/S agerar som ombud för dig och möjliggör för dig att handla krypto via våra partners. Lunar Block A/S kommer aldrig vara mottagare av insatta medel från dig när du köper eller säljer krypto.

Du kan läsa om våra partners på vår hemsida. Lunar Block A/S har rätt att fritt ersätta partners utan föregående meddelande till dig.

5. Köp och försäljning av krypto

Genom Lunar-appen kan du instruera oss att köpa eller sälja krypto. Vi beskriver hur du köper och säljer krypto på vår hemsida. Alla affärer görs i euro. Före varje transaktion kommer du att presenteras det totala priset för transaktionen.

Du betalar via Lunar Checkout när du köper krypto. Du kan läsa mer om Lunar Checkout på vår hemsida.

Du kan endast köpa och sälja krypto genom Lunar-appen. Du kan inte överföra krypto till eller från Lunar Block A/S. Vi erbjuder en "pengar in/pengar ut-tjänst" vilket innebär att samtliga köp och försäljningar kommer att debiteras/krediteras på ditt Lunar Bank-konto.

Lunar Block A/S förbehåller sig rätten att vägra en instruktion från dig om att köpa eller sälja krypto. Om vi ​​gör det kommer vi inte att ansvara för eventuella förluster som du lider som ett resultat av detta. Vi kan vägra din instruktion om:

 • det inte finns tillräckligt med kryptovaluta på marknaden,
 • instruktionen överensstämmer inte med orderns storlek i förhållande till minimum/maximum regler,
 • en av våra partners kryptobörser inte är tillgänglig (till exempel vid störningar i sin tjänst),
 • vi har goda skäl att misstänka att din instruktion har illegala ändamål (till exempel för att begå bedrägeri eller penningtvätt),
 • vi har goda skäl att tro att din instruktion kan påverka Lunar Block A/S:s rykte eller goodwill negativt, eller
 • din betalning nekas av Lunar Checkout på grund av otillräckliga medel.

Du kan inte avbryta din instruktion att köpa eller sälja krypto. Transaktioner i krypto är oåterkalleliga. Lunar Block A/S ansvarar inte för eventuella förluster du ådrar dig i samband med försäljning av krypto.

Återkommande köp Om du upprättar "återkommande köp" görs det på följande sätt: Du väljer vilken kryptovaluta du vill köpa och sedan vilken summa du vill köpa för. Vi kommer att informera om hur mycket kryptovaluta du erhåller om köpet görs idag med aktuella kurser för den valda kryptovalutan och växelkursen för den valuta som den handlas i. Du instruerar oss att kryptovalutan ska köpas och hur ofta du vill att köpet ska upprepas (t.ex. varje vecka eller månad). Om vi ​​accepterar din instruktion kommer vi att köpa kryptovalutan åt dig från våra partners kryptovalutabörser på det datum och tidpunkt, nu och i framtiden, som du har begärt att köpa kryptovalutan.

Vi köper för det belopp du angett, och detta görs till kryptovalutans kurs och till valutakursen vid varje enskilt köptillfälle. I särskilda fall, av skäl som är utanför vår kontroll, kan det hända att vi inte kan genomföra köpet vid angiven tidpunkt. Om detta händer kommer vi att meddela dig. Köpet kommer då att genomföras på nytt så snart som möjligt. Köpet genomförs alltid till aktuell växelkurs vid köptillfället oavsett när detta genomförs. Lunar ansvarar inte för någon förlust relaterad till förändringar i växelkursen.

Om du inte har täckning på ditt konto får du ett meddelande om bristen på medel innan köpet genomförs. Om det vid köptillfället inte finns tillräckligt med medel på kontot kommer köpet inte att genomföras. Nästa köp kommer att ske vid nästa angivna köptillfälle (till exempel en vecka eller månad senare).

Avregistrera "återkommande köp" Du har möjlighet att avregistrera dig från "återkommande köp". Avregistrering måste göras i appen. Vi uppmuntrar dig att avregistrera dig i god tid innan nästa beställning ska genomföras.

6. Lagring av krypto

Du äger rätten till det ekonomiska värdet av all krypto som Lunar Block A/S köper åt dig.

Vi lagrar din krypto å dina vägnar och du har rätten till dem. Det betyder att du kan instruera oss när vi ska sälja dem (inom ramarna för dessa Villkor). Du har fullständig kontroll över dina kryptotillgångar, och vi kommer endast att agera efter de instruktioner du ger oss. Du har inte möjlighet att själv utföra transaktioner.

Den krypto vi köper åt dig lagras i Lunar Block A/S namn på ett separat konto tillsammans med innehav för andra Lunar Block A/S-kunder. Vi kommer att ha en översikt över din krypto, vilket gör att vi kan separera dem från andra kunders innehav. Du kan använda Lunar-appen för att se mängden krypto vi lagrar åt dig.

Det finns inte något avtalsförhållande mellan dig och våra partners.

7. Växelkurs

Växelkursen för att köpa eller sälja krypto sätts av oss, baserat på den kurs som kryptobörserna erbjuder oss. Det är en rörlig växelkurs, vilket innebär att den ständigt förändras. Du kan alltid se aktuell kurs via appen. Växelkursen inkluderar en rörlig avgift till kryptobörsen som för närvarande är upp till 0,26 %. Växelkursen som erbjuds dig är den bästa möjliga kursen inklusive avgift.

Växelkursen inkluderar inte våra avgifter. Vi tar ut en transaktionsavgift som framgår av prislistan. Vi presenterar transaktionsavgiften i appen innan du gör ett köp eller en försäljning, samt efter att du har genomfört köpet/försäljningen.

Växelkursen kan ändras mellan den tid då du instruerade oss att du ville köpa eller sälja krypto och den tidpunkt då tillgången köps eller säljs för din räkning. Det betyder att om du instruerar oss att köpa krypto kan du få lite mer eller lite mindre krypto än vad du hade förväntat dig, och om du ber oss sälja krypto kan du få mer eller mindre betalning än du förväntade dig.

Utöver den allmänna risken med att investera i kryptovaluta tillkommer en valutarisk mellan svenska kronor och euro, då handeln sker i euro.

Vi är inte ansvariga om du lider några förluster till följd av handel med krypto.

8. Fork

En så kallad fork är en plötslig förändring i hur en kryptovaluta fungerar. En fork kan ändra funktionen, värdet eller namnet på en kryptovaluta. Om detta blir aktuellt kommer vi i samarbete med våra partners verka för att utarbeta den bästa lösningen för Lunar Block A/S kunder.

En fork kan också påverka växelkursen. Vi är inte ansvariga för det fall du lider några förluster till följd av en fork.

9. Skatter och avgifter

Du kan behöva betala skatt i samband med användningen av Tjänsten. Lunar Block A/S ansvarar inte för att innehålla dessa skatter från dig, inte heller för att göra några betalningar för din räkning, eller för att lämna information till skattemyndigheten för din räkning.

Lunar Block A/S kommer att skicka ut årligt skatteunderlag som gör det lättare för dig att rapportera till relevant skattemyndighet.

10. Ändringar av dessa Villkor

Vi kan ändra dessa Villkor om:

 • vi lägger till nya tjänster eller produkter eller ändrar de befintliga,
 • vi måste implementera juridiska eller regulatoriska krav som gäller oss,
 • vi måste implementera förändringar i kostnader för att driva vår verksamhet, eller
 • vi måste implementera tekniska förändringar.

Kontakt vid ändringar

Vi kan ändra dessa Villkor när som helst utan föregående meddelande om ändringarna är till din fördel.
Om vi ​​introducerar nya produkter eller tjänster som inte ändrar våra befintliga villkor kan vi lägga till dem omedelbart och informera dig innan du använder dem. Om Villkoren ändras till din nackdel kommer du att meddelas om ändringar med en månads varsel via Lunar-appen eller e-post innan ändringen träder i kraft.

När Villkoren ändras måste du meddela oss – innan ändringarna träder i kraft – om du inte vill vara bunden av de nya Villkoren. Om vi ​​inte hör från dig kommer du att vara bunden av de nya Villkoren.

11. Ansvarsbegränsning

Vi kommer att göra så mycket som rimligen är möjligt för att säkerställa att Tjänsten inte avbryts, är säker och virusfri samt tillgänglig med rimlig hastighet. Vi kan dock inte lova att så alltid kommer att vara fallet.

Ibland kommer vi att stänga tillgång till Tjänsten så att vi kan göra tekniska förbättringar, lägga till nya funktioner (som nya kryptovalutor), se till att den fungerar smidigt eller förbättra dess säkerhet. Vi kommer att försöka ge dig besked innan vi gör detta, även om vi kanske inte kan göra det i en nödsituation. Vi kommer också att försöka begränsa eventuell avstängning av Tjänsten till så kort tid som möjligt.

Du accepterar, så långt tillämpligt under tvingande lag, att denna ansvarsbegränsning gäller alla skador som orsakats av, eller relaterade till, risker med att använda, eller oförmåga att använda, Tjänsten. Detta gäller alla orsaker till talan av något slag, oavsett jurisdiktion.Det gäller dessutom stämningar för brott mot garanti, avtalsbrott eller skadestånd (inklusive vårdslöshet).

Lunar Block A/S är, i den utsträckning tvingande lag tillåter det endast ansvariga för direkta förutsebara förluster. Vi ansvarar inte för några indirekta skador, inkluderandande men inte begränsat till förlust av vinst eller annan följdskada. Detta inkluderar även, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, som uppstår ur eller på något sätt i anslutning till: (i) användningen av Tjänsten, (ii) försening eller oförmåga att använda Tjänsten, (iii) tillhandahållandet av eller underlåtenheten att tillhandahålla Tjänsten, (iv) all information, programvara och produkter som erhållits i samband med ditt godkännande och användning av Tjänsten, eller (v) på annat sätt som härrör från ditt godkännande och användning av Tjänsten, oavsett om det är baserat på kontrakt, skadestånd, försummelse, strikt ansvar eller annat.

I tillägg till ovan är Lunar Block A/S totala ansvar under Avtalet är begränsat till SEK 50 000.

Lunar Block A/S ansvarar inte för någon form av förlust som orsakas på grund av haveri eller bristande tillgång till IT-system eller skador på data i dessa system. Detta gäller oavsett om Lunar Block A/S eller en tredjepartsleverantör är ansvarig för driften av dessa system. Lunar Block A/S ansvarar inte heller för någon form av förlust som orsakas av strömavbrott eller ett haveri av Lunar Block A/S telekommunikation, lagstiftande eller administrativa ingripanden, krig, civila oroligheter, sabotage, terrorism eller vandalism (inklusive datavirusattacker eller hackning), lockout, bojkott, strejk eller liknande omständigheter (force majeure), oavsett om Lunar Block A/S eller dess organisation själv är part i eller har startat en sådan konflikt och oavsett dess orsak.

12. Uppsägning

Vi meddelar dig med två månaders varsel om vi vill säga upp Avtalet. Vi har dock rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om en eller flera faktorer föreligger:

 • vi misstänker att du beter dig bedrägligt,
 • du inte har gett oss den information vi behöver, eller vi anser att informationen du har lämnat är felaktig,
 • du har upprepade gånger eller på ett grovt sätt brutit mot dessa villkor, och du har inte vidtagit rättelse inom rimlig tid efter underrättelse,
 • du har avlidit,
 • du har försatts i konkurs (eller motsvarande i det land du bor i),
 • vi har goda skäl att tro att din användning av Tjänsten kan skada vårt rykte eller vår verksamhet, eller påverka oss eller någon av våra Tjänster negativt,
 • vi är skyldiga att göra det enligt lag eller förordning,
 • om relevanta myndigheter kräver nedstängning av relaterade aktiviteter i Lunar Block A/S, eller
 • du inte längre är kund i Lunar Bank A/S.

Lunar Block A/S uppsägning

Om vi ​​säger upp detta Avtal kommer vi att sälja all krypto som vi lagrar och håller för din räkning och placera motsvarande summa pengar på ditt Lunar Bank A/S-konto i slutet av uppsägningstiden.

Du kommer inte att ha något inflytande på försäljningspriset eller tidpunkten för försäljningen i uppsägningsprocessen.

Under uppsägningstiden har du själv en möjlighet att sälja ditt innehav av krypto.

Din uppsägning

Du kan säga upp avtalet med 14 dagars varsel.

Innan du bestämmer dig för att säga upp Avtalet måste du sälja av ditt innehav av krypto. När ditt innehav är sålt kan du kontakta oss och säga upp Avtalet.

13. Kommunikation

Du kommer att få alla dokument, all kommunikation och information angående Avtalet och Villkoren mm från Lunar Block A/S via appen eller via e-post.

Dessa Villkor och information om Tjänsten tillhandahålls på engelska och svenska. I händelse av att den engelska och svenska versionen inte stämmer överens är det den svenska versionen som är giltig.

14. Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen kan du säga upp ett avtal om en finansiell tjänst inom 14 dagar. Om du vill ångra ett avtal, ring eller skriv till vår kundsupport.

Din ångerrätt upphör att gälla innan ångerfristen löper ut om avtalet har fullföljts till fullo av både dig och oss på din uttryckliga begäran. Ångerrätten upphör om du köper krypto under detta Avtal inom ångerfristen.

15. Övrigt

Endast du och vi har rättigheter enligt Avtalet.

Avtalet är personligt för dig och du kan inte överlåta några rättigheter eller skyldigheter till någon annan.

Lunar Block A/S överlåter endast rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet om vi rimligen tror att detta inte kommer att ha en betydande negativ effekt på dina rättigheter enligt dessa Villkor eller om vi behöver göra det för att följa lagliga eller regulatoriska krav.

Svensk rätt ska tillämpas på Avtalet. Tvister med anledning av detta Avtal ska avgöras av svensk domstol.

16. Klagomål

I händelse av oenighet bör du alltid kontakta kundsupport för att säkerställa att sådan oenighet inte är baserad på ett missförstånd. Om du fortfarande inte håller med eller inte är nöjd med resultatet kan du skicka ett klagomål till oss på klage@lunarblock.app. Om du inte är nöjd efter det att klagomålsansvarig prövat ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.

Lunar Block A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 38808117