Lunar Logo

Lunar Premium Användarvillkor

Version 1.0 - Effective from 20th of October 2020

1. Introduktion

Välkommen till Lunar Premium, en prenumerationsbaserad produkt som inkluderar en rad tjänster som tillsammans tar din bankupplevelse till en ny extraordinär nivå.

Dessa användarvillkor kompletterar det separata kundavtalet och de allmänna villkoren samt andra avtalsdokument som gäller i det oberoende kundförhållandet mellan Lunar Bank A/S (kallas "Lunar", "vi" eller "oss") , CVR nr 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C och du som privatkund i banken.

Genom att acceptera dessa användarvillkor bekräftar du att du har läst och förstått användarvillkoren för Premium.

2. Skapande och godkännande

När du köper Premium kommer första månadens betalning av ditt Premiumabonnemang dras vid köptillfället. Om du inte har tillräckligt med pengar tillgängligt på ditt konto för denna betalning kommer din önskan att köpa Premium att avvisas.

När köpet av Premium har bekräftats kommer dina befintliga tjänster omedelbart att uppgraderas till Premium, såsom ditt betalkort. Du har också direkt tillgång till alla andra tjänster som är kopplade till ditt Premium-abonnemang.

3. Priser och betalningar

Priset för att ha ett Premium-abonnemang finns i det separata dokumentet "Lunar prislista". Den förbetalda månatliga Premium-prenumerationen dras från ditt Lunar-konto vid skapandet. Månadsabonnemang på Premium betalas på den kalenderdag som motsvarar tidpunkten för tillkomsten av kontot.

4. Ångerrätt

Du har möjlighet att ångra ditt köp av Premium. Ångerfristen är 14 dagar. Tidsfristen räknas från den dag du har accepterat dessa användarvillkor. Om ångerfristen går ut på en lördag, söndag, nationell helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, kan du vänta till följande vardag.

Du ångrar dig genom att meddela oss att du har ångrat köpet av Premium innan tidsfristen har gått ut. Denna anmälan ska lämnas skriftligen och kan till exempel ges via chattfunktionen i Lunar-appen eller genom att skicka ett e-postmeddelande. Meddelandet ska skickas innan tidsfristen går ut. Du kan även meddela oss per brev. Om du vill säkra bevis på att du har ångrat dig i tid kan du till exempel skicka brevet med rekommenderat brev och spara postkvittot.

Meddelande om att du har ångrat köpet av Premium ska skickas till:

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 8000 Aarhus C e-post: support@lunar.app

Om du ångrar ditt köp av Premium, förfaller omedelbart dessa användarvillkor och din tillgång till Premium, samt även övriga avtal som du har ingått via vår app i samband med köp av Premium.

Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker du till att den förbetalda prenumerationen på Premium inte är återbetalningsbar och att detta täcker Lunars utgifter för personlig anpassning av kort och de administrativa kostnaderna förknippade med att sätta upp ditt Premium-abonnemang. Samtidigt accepterar du att alla utgifter du kan ha haft genom att använda ditt Premium-abonnemang och tillhörande funktioner i appen inte täcks av uppsägning.

Genom att acceptera dessa användarvillkor accepterar du även att denna ångerrätt upphör om du använder dig av en eller flera Premium-tjänster efter köpet av Premium.

5. Ändringar, meddelanden om uppsägning och uppsägning

Vi kan komma att ändra dessa användarvillkor utan förvarning när det är till din fördel. I annat fall görs ändringar med en månads varsel. Meddelande om ändringar av användarvillkoren kommer att göras genom appen och vid behov måste du acceptera och underteckna de ändrade användarvillkoren via appen.

Vid uppsägning av ditt Premiumabonnemang är uppsägningstiden pågående månad + 1 månad, varefter prenumerationen och alla tillhörande tjänster och villkor upphör. Det är inte möjligt att beställa nya Premium- och ersättningskort när det är mindre än 14 dagar tills ditt Premium-abonnemang går ut. Efter att Premium-prenumerationen löper ut kommer prislistan för Lunar Standard-kunder att gälla för dig.

Om du nedgraderar från Premium som fullmaktshavare till ett eller flera gemensamma konton kommer alla fullmaktsinnehavare att förlora tillgången till dessa konton det datum du övergår till Lunar Standard. Om du är fullmaktshavare för mer än ett gemensamt konto behåller du åtkomsten till det gemensamma kontot som du först fick tillgång till och förlorar åtkomsten till de återstående gemensamma konton du kan ha haft tillgång till.

Om du vill säga upp avtalet kan detta sägas upp i Lunar-appen. Om Lunar vill säga upp avtalet måste Lunar informera dig om detta via e-post, meddelande i appen eller telefon.

Uppsägning av ditt Premium-abonnemang innebär alltid samtidig uppsägning av din kundrelation med partners som tillhandahåller olika tjänster som en del av Premium-produkten. Detta gäller oavsett om du eller Lunar säger upp kundförhållandet.

Lunar kan alltid säga upp kundrelationen med dig utan förvarning vid missbruk eller försök till missbruk av Lunar-appen, Premiumprodukten eller andra produkter. Detta kan till exempel vara fallet vid ditt väsentliga brott mot gällande användarvillkor eller oacceptabelt användarbeteende.

I det fall samarbetet mellan Lunar och partners för Premium upphör har vi rätt att flytta dina produkter mm. till Lunars nya partner i den mån detta kan ske i enlighet med gällande regler på området, samt efter att ha inhämtat danska Finansinspektionens eventuella godkännande och/eller inhämtat ditt eventuella samtycke i det fall det krävs.

Lunar har under alla omständigheter rätt att kontakta dig via appen för att informera dig om att samarbete avslutas, så att du görs uppmärksam på att du inte längre kommer att kunna använda Premiumprodukten om du inte vill byta till Lunar's nya partner.

6. Ansvar och skadestånd

Lunar ansvarar inte för de tjänster, produkter, rådgivning, funktioner, lösningar etc. som tillhandahålls av våra partners till dig i samband med Premium via vår app. Lunar ansvarar inte heller för de tjänster, produkter, rådgivning, funktioner, lösningar etc. som våra partners i övrigt tillhandahåller dig.

I samtliga fall är Lunars eventuella ersättningsansvar gentemot dig som kund hos oss begränsat till fall där vi har handlat uppsåtligen eller visat grov vårdslöshet. Eventuellt ersättningsansvar omfattar dock inte i något fall indirekta förluster av något slag, inklusive driftsförluster, inkomstbortfall, förlust av vinst, förlust eller skada på data, förlust av goodwill eller liknande.

7. Force majeure

I händelse av oväntade och extraordinära omständigheter utanför din eller vår kontroll, som varken du eller vi borde ha tagit hänsyn till vid upprättandet av avtalsförhållandet, och som inte heller borde ha undvikit eller övervunnits, upphör alla rättigheter och skyldigheter för både dig och oss enligt avtalsförhållandet under perioden av de oväntade och extraordinära omständigheterna.

Exempel på sådana oväntade och extraordinära omständigheter utanför din och vår kontroll är följande: strejk, lockout, krig, bojkott, blockad, terrorism, sabotage, skadegörelse, inklusive hackning och datavirus, fel/avbrott i strömförsörjningen, telekommunikation - och bristande tillgång till eller haveri i IT-system eller data i de system som kan hänföras till sådana omständigheter, vare sig det är vi, en extern leverantör eller en tredje part som ansvarar för driften av systemen.

Varken du eller vi kan hållas ansvariga för sådana oväntade och extraordinära omständigheter och för de ekonomiska och icke-finansiella konsekvenserna och/eller förlusterna i samband därmed.

8. Giltighet och version

Om ett eller flera villkor i dessa användarvillkor visar sig vara ogiltiga, olagliga eller på annat sätt inte verkställbara, ska de andra villkoren i användarvillkoren fortsätta att gälla fullt ut.

Detta är version 1.1 av användarvillkoren, som ersätter tidigare versioner och träder i kraft den 2 november 2020.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696