Lunar Logo

Lunar Standard Användarvillkor

Version 1.0 – Gäller från 15 maj 2023

1.Introduktion

Välkommen till Lunar Standard, en prenumerationsbaserad produkt.

Dessa användarvillkor kompletterar det separata kundavtalet och de allmänna villkoren samt andra avtalsdokument som gäller i det oberoende kundförhållandet mellan Lunar Bank A/S (kallas "Lunar", "vi" eller "oss") , CVR nr 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C och du som privatkund i banken.

Genom att acceptera dessa användarvillkor bekräftar du att du har läst och förstått användarvillkoren för Standard.

2. Skapande och godkännande

När du köper Standard kommer första månadens betalning av ditt Standardabonnemang dras vid köptillfället. Om du inte har tillräckligt med pengar tillgängligt på ditt konto för denna betalning kommer din önskan att köpa Standard att avvisas.

När köpet av Standard har bekräftats kommer dina befintliga tjänster omedelbart att uppgraderas till Standard, såsom ditt betalkort. Du har också direkt tillgång till alla andra tjänster som är kopplade till ditt Standard-abonnemang.

3. Priser och betalningar

Priset för att ha ett Standardabonnemang framgår av det separata dokumentet "Lunar Prislista". Den första förbetalda månatliga Standard-prenumerationsbetalningen dras från ditt Lunar-konto 16 dagar efter avtalets ingående. Därefter dras den månatliga prenumerationsbetalningen för Standard den kalenderdag som motsvarar den första betalningsdagen.

4. Ångerrätt

Du har möjlighet att ångra ditt köp av Standard. Ångerfristen är 14 dagar. Tidsfristen räknas från den dag du har accepterat dessa användarvillkor. Om ångerfristen går ut på en lördag, söndag, nationell helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, kan du vänta till följande vardag.

Du ångrar dig genom att meddela oss att du har ångrat köpet av Standard innan tidsfristen har gått ut. Denna anmälan ska lämnas skriftligen och kan till exempel ges via chattfunktionen i Lunar-appen eller genom att skicka ett e-postmeddelande. Meddelandet ska skickas innan tidsfristen går ut. Du kan även meddela oss per brev. Om du vill säkra bevis på att du har ångrat dig i tid kan du till exempel skicka brevet med rekommenderat brev och spara postkvittot.

Meddelande om att du har ångrat köpet av Standard skickas till:

Lunar Bank A/S,

Hack Kampmanns Plads 10

8000 Aarhus C

e-post: support@lunar.app

Om du ångrar ditt köp av Standard, förfaller omedelbart dessa användarvillkor och din tillgång till Standard, samt även övriga avtal som du har ingått via vår app i samband med köp av Standard.

Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker du till att den förbetalda prenumerationen på Standard inte är återbetalningsbar och att detta täcker Lunars utgifter för personlig anpassning av kort och de administrativa kostnaderna förknippade med att sätta upp ditt Standard-abonnemang. Samtidigt accepterar du att alla utgifter du kan ha haft genom att använda ditt Standard-abonnemang och tillhörande funktioner i appen inte täcks av uppsägning.

Genom att acceptera dessa användarvillkor accepterar du även att denna ångerrätt upphör om du använder dig av en eller flera Standard-tjänster efter köpet av Standard.

5. Ändringar av användarvillkoren

Vi kan komma att ändra dessa användarvillkor med två månaders varsel utan föregående godkännande av ändringen. Om du inte godkänner den föreslagna ändringen av villkoren, har du rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan och utan avgift, senast före den dag då ändringen träder i kraft.

Meddelande om ändringar av användarvillkoren kommer att göras genom appen eller via e-post och vid behov måste du acceptera och underteckna de ändrade användarvillkoren via appen.

6. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller tills vidare. Du kan säga upp ditt Standard abonnemang med en månads uppsägningstid, varefter prenumerationen och alla tillhörande tjänster och villkor upphör. Om du vill säga upp avtalet kan detta sägas upp i Lunar-appen. Lunar har rätt att säga upp dina avtal med två månaders varsel. En uppsägning från oss måste vara sakligt motiverad och kommer att meddelas skriftligen via e-post.

Det är inte möjligt att beställa nya Standard- och ersättningskort när det är mindre än 14 dagar tills ditt Standard-abonnemang går ut. Efter att Standard-prenumerationen löper ut kommer prislistan för Lunar Light-kunder att gälla för dig.

Om du nedgraderar från Standard som fullmaktshavare till ett eller flera gemensamma konton kommer alla fullmaktsinnehavare att förlora tillgången till dessa konton det datum du övergår till Lunar Light. Om du är fullmaktshavare för mer än ett gemensamt konto behåller du åtkomsten till det gemensamma kontot som du först fick tillgång till och förlorar åtkomsten till de återstående gemensamma konton du kan ha haft tillgång till.

Uppsägning av ditt Standard-abonnemang innebär alltid samtidig uppsägning av din kundrelation med partners som tillhandahåller olika tjänster som en del av Standard-produkten. Detta gäller oavsett om du eller Lunar säger upp kundförhållandet.

Lunar kan alltid säga upp kundrelationen med dig utan förvarning vid missbruk eller försök till missbruk av Lunar-appen, Standardprodukten eller andra produkter. Detta kan till exempel vara fallet vid ditt väsentliga brott mot gällande användarvillkor eller oacceptabelt användarbeteende.

I det fall samarbetet mellan Lunar och partners för Standard upphör har vi rätt att flytta dina produkter mm. till Lunars nya partner i den mån detta kan ske i enlighet med gällande regler på området, samt efter att ha inhämtat danska Finansinspektionens eventuella godkännande och/eller inhämtat ditt eventuella samtycke i det fall det krävs.

Lunar har under alla omständigheter rätt att kontakta dig via appen för att informera dig om att samarbete avslutas, så att du görs uppmärksam på att du inte längre kommer att kunna använda Standardprodukten om du inte vill byta till Lunar's nya partner.

7. Kort

Innan kortets giltighetstid går ut får du automatiskt ett nytt kort.

8. Ansvar och skadestånd

Lunar ansvarar inte för de tjänster, produkter, rådgivning, funktioner, lösningar etc. som tillhandahålls av våra partners till dig i samband med Standard via vår app. Lunar ansvarar inte heller för de tjänster, produkter, rådgivning, funktioner, lösningar etc. som våra partners i övrigt tillhandahåller dig.

I samtliga fall är Lunars eventuella ersättningsansvar gentemot dig som kund hos oss begränsat till fall där vi har handlat uppsåtligen eller visat grov vårdslöshet. Eventuellt ersättningsansvar omfattar dock inte i något fall indirekta förluster av något slag, inklusive driftsförluster, inkomstbortfall, förlust av vinst, förlust eller skada på data, förlust av goodwill eller liknande.

9. Force majeure

I händelse av oväntade och extraordinära omständigheter utanför din eller vår kontroll, som varken du eller vi borde ha tagit hänsyn till vid upprättandet av avtalsförhållandet, och som inte heller borde ha undvikit eller övervunnits, upphör alla rättigheter och skyldigheter för både dig och oss enligt avtalsförhållandet under perioden av de oväntade och extraordinära omständigheterna.

Exempel på sådana oväntade och extraordinära omständigheter utanför din och vår kontroll är följande: strejk, lockout, krig, bojkott, blockad, terrorism, sabotage, skadegörelse, inklusive hackning och datavirus, fel/avbrott i strömförsörjningen, telekommunikation - och bristande tillgång till eller haveri i IT-system eller data i de system som kan hänföras till sådana omständigheter, vare sig det är vi, en extern leverantör eller en tredje part som ansvarar för driften av systemen.

Varken du eller vi kan hållas ansvariga för sådana oväntade och extraordinära omständigheter och för de ekonomiska och icke-finansiella konsekvenserna och/eller förlusterna i samband därmed.

10. Giltighet och version

Om ett eller flera villkor i dessa användarvillkor visar sig vara ogiltiga, olagliga eller på annat sätt inte verkställbara, ska de andra villkoren i användarvillkoren fortsätta att gälla fullt ut.

Detta är version 1.1 av användarvillkoren och träder i kraft den 27. april 2024.

Lunar Standard Användarvillkor

Version 1.0 – Gäller från 15 maj 2023 til 27. april 2024

1.Introduktion

Välkommen till Lunar Standard, en prenumerationsbaserad produkt.

Dessa användarvillkor kompletterar det separata kundavtalet och de allmänna villkoren samt andra avtalsdokument som gäller i det oberoende kundförhållandet mellan Lunar Bank A/S (kallas "Lunar", "vi" eller "oss") , CVR nr 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C och du som privatkund i banken.

Genom att acceptera dessa användarvillkor bekräftar du att du har läst och förstått användarvillkoren för Standard.

2. Skapande och godkännande

När du köper Standard kommer första månadens betalning av ditt Standardabonnemang dras vid köptillfället. Om du inte har tillräckligt med pengar tillgängligt på ditt konto för denna betalning kommer din önskan att köpa Standard att avvisas.

När köpet av Standard har bekräftats kommer dina befintliga tjänster omedelbart att uppgraderas till Standard, såsom ditt betalkort. Du har också direkt tillgång till alla andra tjänster som är kopplade till ditt Standard-abonnemang.

3. Priser och betalningar

Priset för att ha ett Standardabonnemang framgår av det separata dokumentet "Lunar Prislista". Den första förbetalda månatliga Standard-prenumerationsbetalningen dras från ditt Lunar-konto 16 dagar efter avtalets ingående. Därefter dras den månatliga prenumerationsbetalningen för Standard den kalenderdag som motsvarar den första betalningsdagen.

4. Ångerrätt

Du har möjlighet att ångra ditt köp av Standard. Ångerfristen är 14 dagar. Tidsfristen räknas från den dag du har accepterat dessa användarvillkor. Om ångerfristen går ut på en lördag, söndag, nationell helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, kan du vänta till följande vardag.

Du ångrar dig genom att meddela oss att du har ångrat köpet av Standard innan tidsfristen har gått ut. Denna anmälan ska lämnas skriftligen och kan till exempel ges via chattfunktionen i Lunar-appen eller genom att skicka ett e-postmeddelande. Meddelandet ska skickas innan tidsfristen går ut. Du kan även meddela oss per brev. Om du vill säkra bevis på att du har ångrat dig i tid kan du till exempel skicka brevet med rekommenderat brev och spara postkvittot.

Meddelande om att du har ångrat köpet av Standard skickas till:

Lunar Bank A/S,

Hack Kampmanns Plads 10

8000 Aarhus C

e-post: support@lunar.app

Om du ångrar ditt köp av Standard, förfaller omedelbart dessa användarvillkor och din tillgång till Standard, samt även övriga avtal som du har ingått via vår app i samband med köp av Standard.

Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker du till att den förbetalda prenumerationen på Standard inte är återbetalningsbar och att detta täcker Lunars utgifter för personlig anpassning av kort och de administrativa kostnaderna förknippade med att sätta upp ditt Standard-abonnemang. Samtidigt accepterar du att alla utgifter du kan ha haft genom att använda ditt Standard-abonnemang och tillhörande funktioner i appen inte täcks av uppsägning.

Genom att acceptera dessa användarvillkor accepterar du även att denna ångerrätt upphör om du använder dig av en eller flera Standard-tjänster efter köpet av Standard.

5. Ändringar av användarvillkoren

Vi kan komma att ändra dessa användarvillkor med två månaders varsel utan föregående godkännande av ändringen. Om du inte godkänner den föreslagna ändringen av villkoren, har du rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan och utan avgift, senast före den dag då ändringen träder i kraft.

Meddelande om ändringar av användarvillkoren kommer att göras genom appen eller via e-post och vid behov måste du acceptera och underteckna de ändrade användarvillkoren via appen.

6. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller tills vidare. Du kan säga upp ditt Standard abonnemang med en månads uppsägningstid, varefter prenumerationen och alla tillhörande tjänster och villkor upphör. Om du vill säga upp avtalet kan detta sägas upp i Lunar-appen. Lunar har rätt att säga upp dina avtal med två månaders varsel. En uppsägning från oss måste vara sakligt motiverad och kommer att meddelas skriftligen via e-post.

Det är inte möjligt att beställa nya Standard- och ersättningskort när det är mindre än 14 dagar tills ditt Standard-abonnemang går ut. Efter att Standard-prenumerationen löper ut kommer prislistan för Lunar Light-kunder att gälla för dig.

Om du nedgraderar från Standard som fullmaktshavare till ett eller flera gemensamma konton kommer alla fullmaktsinnehavare att förlora tillgången till dessa konton det datum du övergår till Lunar Light. Om du är fullmaktshavare för mer än ett gemensamt konto behåller du åtkomsten till det gemensamma kontot som du först fick tillgång till och förlorar åtkomsten till de återstående gemensamma konton du kan ha haft tillgång till.

Uppsägning av ditt Standard-abonnemang innebär alltid samtidig uppsägning av din kundrelation med partners som tillhandahåller olika tjänster som en del av Standard-produkten. Detta gäller oavsett om du eller Lunar säger upp kundförhållandet.

Lunar kan alltid säga upp kundrelationen med dig utan förvarning vid missbruk eller försök till missbruk av Lunar-appen, Standardprodukten eller andra produkter. Detta kan till exempel vara fallet vid ditt väsentliga brott mot gällande användarvillkor eller oacceptabelt användarbeteende.

I det fall samarbetet mellan Lunar och partners för Standard upphör har vi rätt att flytta dina produkter mm. till Lunars nya partner i den mån detta kan ske i enlighet med gällande regler på området, samt efter att ha inhämtat danska Finansinspektionens eventuella godkännande och/eller inhämtat ditt eventuella samtycke i det fall det krävs.

Lunar har under alla omständigheter rätt att kontakta dig via appen för att informera dig om att samarbete avslutas, så att du görs uppmärksam på att du inte längre kommer att kunna använda Standardprodukten om du inte vill byta till Lunar's nya partner.

7. Ansvar och skadestånd

Lunar ansvarar inte för de tjänster, produkter, rådgivning, funktioner, lösningar etc. som tillhandahålls av våra partners till dig i samband med Standard via vår app. Lunar ansvarar inte heller för de tjänster, produkter, rådgivning, funktioner, lösningar etc. som våra partners i övrigt tillhandahåller dig.

I samtliga fall är Lunars eventuella ersättningsansvar gentemot dig som kund hos oss begränsat till fall där vi har handlat uppsåtligen eller visat grov vårdslöshet. Eventuellt ersättningsansvar omfattar dock inte i något fall indirekta förluster av något slag, inklusive driftsförluster, inkomstbortfall, förlust av vinst, förlust eller skada på data, förlust av goodwill eller liknande.

8. Force majeure

I händelse av oväntade och extraordinära omständigheter utanför din eller vår kontroll, som varken du eller vi borde ha tagit hänsyn till vid upprättandet av avtalsförhållandet, och som inte heller borde ha undvikit eller övervunnits, upphör alla rättigheter och skyldigheter för både dig och oss enligt avtalsförhållandet under perioden av de oväntade och extraordinära omständigheterna.

Exempel på sådana oväntade och extraordinära omständigheter utanför din och vår kontroll är följande: strejk, lockout, krig, bojkott, blockad, terrorism, sabotage, skadegörelse, inklusive hackning och datavirus, fel/avbrott i strömförsörjningen, telekommunikation - och bristande tillgång till eller haveri i IT-system eller data i de system som kan hänföras till sådana omständigheter, vare sig det är vi, en extern leverantör eller en tredje part som ansvarar för driften av systemen.

Varken du eller vi kan hållas ansvariga för sådana oväntade och extraordinära omständigheter och för de ekonomiska och icke-finansiella konsekvenserna och/eller förlusterna i samband därmed.

9. Giltighet och version

Om ett eller flera villkor i dessa användarvillkor visar sig vara ogiltiga, olagliga eller på annat sätt inte verkställbara, ska de andra villkoren i användarvillkoren fortsätta att gälla fullt ut.

Detta är version 1.0 av användarvillkoren och träder i kraft den 15 maj 2023.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696