Lunar Logo

Lunar Unlimited Användarvillkor

Version 1.2 – Gäller från 27 april 2024

Se äldre version längre ner

1. Introduktion

Välkommen till Lunar Unlimited, en prenumerationsbaserad produkt som innehåller en rad tjänster som tillsammans tar din bankupplevelse till en extraordinär ny nivå.

Dessa användarvillkor kompletterar det separata kundavtalet och Allmänna Villkor Privatkunder, samt andra avtalsdokument som gäller i det oberoende kundförhållandet mellan Lunar Bank A/S (refererad till som "Lunar", "vi" eller "oss" "), CVR nr 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C och du som privatkund i banken. Genom att godkänna dessa användarvillkor förklarar du att du har läst och förstått Unlimiteds användarvillkor.

2. Skapande och godkännande

När du köper Unlimited kommer du vid köptillfället att debiteras för den första månadens betalning för ditt Unlimited-abonnemang. Om du inte har tillräckligt med pengar tillgängligt på ditt konto för denna betalning kommer din önskan att köpa Unlimited att avvisas.

Så snart köpet av Unlimited har bekräftats kommer dina befintliga tjänster omedelbart att uppgraderas till Unlimited, såsom ditt betalkort. Samtidigt har du direkt tillgång till alla andra tjänster som är kopplade till ditt Unlimited-abonnemang.

3. Priser och betalningar

Priset för att ha ett Unlimited-abonnemang framgår av det separata dokumentet "Lunar Prislista". Den första förbetalda månatliga Unlimited-prenumerationsbetalningen dras från ditt Lunar-konto 16 dagar efter avtalets ingående. Därefter dras den månatliga prenumerationsbetalningen för Unlimited den kalenderdag som motsvarar den första betalningsdagen

4. Godkännande av gravyr på kort

Lunar förbehåller sig rätten att avgöra om den valda signaturen eller motivet kan godkännas, och Lunar är inte skyldig att ange en anledning till ett avslag. Om vi ​​väljer att avvisa den valda signaturen eller motivet förbehåller Lunar sig rätten att framställa kortet utan den valda signaturen eller motivet.

Använd inte signaturer eller motiv som du inte har rättigheterna till. Motiv som anses stötande eller anses vara reklam kommer att avvisas.

Exempel på signaturer och motiv som kommer att avvisas är:

 • Logotyper, varumärken och design som hänvisar till företag, idrottsföreningar och liknande;
 • Motiv skyddade av upphovsrättslagen;
 • Motiv som kan förhindra eller orsaka förvirring i förhållande till säkerhetsfunktioner på kort som PIN-kod;
 • Politiska åsikter, symboler, organisationer eller partier;
 • Religiösa åsikter, symboler, organisationer eller personer;
 • Rasistiska, diskriminerande eller skadliga uttryck och motiv;
 • Våld, kampsport eller vapen;
 • Hädelse;
 • Kränkande, provocerande eller sexuella ämnen av något slag, inklusive nakenhet, antingen konstnärlig eller pornografisk till sin natur;
 • All maskinskriven text i andra alfabet än det latinska alfabetet (ABC).

5. Ångerrätt

Du har rätt till ångerrätt i samband med ditt köp av Unlimited. Ångerrätten är 14 dagar. Tidsfristen räknas från den dag du har godkänt dessa användarvillkor. Om tidsfristen går ut på en lördag, söndag, nationell helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton kan du vänta till följande vardag.

Du utövar din ångerrätt genom att meddela oss att du vill ångra köpet av Unlimited innan tidsfristen har löpt ut. Denna anmälan ska lämnas skriftligen och kan till exempel ges via chattfunktionen i Lunar-appen eller genom att skicka ett mejl till oss. Anmälan ska skickas innan utgången av tidsfristen. Du kan även meddela oss per brev. Om du till exempel vill bevisa att du har utövat din ångerrätt i tid kan du skicka brevet och spara postkvittot.

Meddelande om att du vill ångra köpet av Unlimited lämnas till:

Lunar Bank A/S,

Hack Kampmanns Plads 10

8000 Aarhus C

e-post: support@lunar.app

Om du ångrar ditt köp av Unlimited, vilket gör att dessa användarvillkor och din tillgång till Unlimited omedelbart upphävs, kommer eventuella andra avtal som du har ingått via vår app i samband med köpet av Unlimited att förfalla.

Genom att godkänna dessa användarvillkor godkänner du att den förbetalda Unlimited-prenumerationsavgiften inte är återbetalningsbar och att den täcker Lunars kostnader för kortanpassning och administrativa kostnader förknippade med att skapa din Unlimited-prenumeration. Samtidigt samtycker du till att eventuella utgifter du kan ha haft med ditt Unlimited-abonnemang och de tillhörande funktionerna i appen inte kommer att ersättas vid nyttjande av ångerrätten.

Genom att godkänna dessa användarvillkor samtycker du också till att denna ångerrätt upphör om du efter köp av Unlimited använder dig av en eller flera Unlimited-tjänster.

6. Ändringar av användarvillkoren

Vi kan komma att ändra dessa användarvillkor med två månaders varsel utan föregående godkännande av ändringen. Om du inte godkänner den föreslagna ändringen av villkoren, har du rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan och utan avgift, senast före den dag då ändringen träder i kraft.

Meddelande om ändringar i användarvillkoren kommer att göras via appen eller via e-post och vid behov måste du acceptera och underteckna de ändrade användarvillkoren via appen.

7. Kort

Innan kortets giltighetstid går ut får du automatiskt ett nytt kort.

8. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller tills vidare. Du kan säga upp ditt Unlimited-abonnemang med en månads uppsägningstid, varefter prenumerationen och alla relaterade tjänster och villkor upphör att gälla. Om du vill säga upp avtalet kan detta sägas upp i Lunar-appen. Lunar har rätt att säga upp dina avtal med två månaders varsel. En uppsägning från oss måste vara sakligt motiverad och kommer att meddelas skriftligen via e-post.

Att beställa nya Unlimited- och ersättningskort är inte möjligt när det är mindre än 14 dagar tills ditt Unlimited-abonnemang upphör. Efter avslutad Unlimited-prenumeration kommer antingen prislistan för Lunar Light-kunder, Lunar Standard-kunder eller för Lunar Plus-kunder att gälla för dig, beroende på ditt val när du avslutar Unlimited-prenumerationen.

Om du är huvudman för ett eller flera delade konton när din Unlimited-prenumeration går ut och Lunar Light-villkoren gäller, kommer alla fullmaktsinnehavare att förlora sin åtkomst till dessa konton det datum dina Unlimited-prenumerationer upphör. Om du är fullmaktshavare för mer än ett delat konto behåller du åtkomsten till det delade konto som du först blev fullmaktsinnehavare till och förlorar åtkomsten till resterande delade konton som du kan ha haft tillgång till.

Uppsägning av ditt Unlimited-abonnemang innebär alltid samtidig uppsägning av din kundrelation med affärspartners som tillhandahåller olika tjänster som en del av Unlimited-produkten. Detta gäller oavsett om du eller Lunar säger upp kundförhållandet.

Genom att acceptera dessa användarvillkor accepterar du att Lunar kan ta ut en avgift för uppsägning av din Unlimited-prenumeration om du säger upp din Unlimited-prenumeration inom de första sex månaderna av din prenumeration. Avgiften för uppsägning av Unlimited-prenumerationen inom de första 6 månaderna finns i det separata dokumentet "Lunar Prislista Privatkunder".

Lunar kan alltid säga upp kundrelationen med dig utan föregående meddelande vid missbruk eller försök till missbruk av Lunar-appen, Unlimited-produkten eller andra produkter. Detta kan till exempel vara i händelse av väsentligt brott mot gällande användarvillkor, eller oacceptabelt användarbeteende.

I händelse av att samarbetet mellan Lunar och partners till Unlimited upphör, har vi rätt att flytta dina produkter etc. till Lunars nya partner i den mån detta är möjligt enligt gällande regler på detta område, samt efter att ha inhämtat danska Finansinspektionens eventuella godkännande och/eller inhämtat ditt eventuella samtycke i den utsträckning som krävs.

Under alla omständigheter har Lunar rätt att kontakta dig via appen för att informera dig om att samarbetet avslutas, så att du blir medveten om att du inte längre kommer att kunna använda Unlimited-produkten om du inte vill byta till Lunars nya partner.

9. Ansvar, ersättning och skadestånd

Lunar ansvarar inte för och ersätter inte de tjänster, produkter, råd, funktioner, lösningar etc. som tillhandahålls av våra partners till dig i samband med Unlimited genom vår app. Lunar ansvarar inte heller för, eller ersätter de tjänster, produkter, råd, funktioner, lösningar etc. som våra partners i övrigt tillhandahåller dig.

I samtliga fall är Lunars eventuella ansvar gentemot dig som kund begränsat till fall där vi har agerat uppsåtligt eller visat grov vårdslöshet. Eventuellt ansvar omfattar dock inte indirekta förluster av något slag, inklusive driftförlust, inkomstbortfall, utebliven vinst, förlust eller skada på data, förlust av goodwill eller liknande.

10. Force majeure

Om oväntade och extraordinära omständigheter utanför din eller vår kontroll som varken du eller vi inte borde ha tagit hänsyn till vid upprättandet av avtalsförhållandet, och inte heller borde ha undvikits eller övervunnits, upphör alla rättigheter och skyldigheter för både dig och oss under perioden de oväntade och exceptionella omständigheterna.

Exempel på sådana oväntade och extraordinära omständigheter utanför din och vår kontroll är följande: strejk, lockout, krig, bojkott, blockad, terrorism, sabotage, skadegörelse, inklusive hackning och datavirus, fel/avbrott i strömförsörjningen, telekommunikation – samt bristande tillgång till eller haveri i IT-system eller data i dessa system som kan hänföras till sådana omständigheter, oavsett om det är vi, en extern leverantör eller tredje part som ansvarar för driften av systemen.

Varken du eller vi kan hållas ansvariga för sådana oväntade och extraordinära omständigheter och för de ekonomiska och icke-finansiella konsekvenserna och/eller förlusterna i samband med det.

11. Giltighet och version

Om ett eller flera villkor i dessa användarvillkor anses vara ogiltiga, olagliga eller på annat sätt inte verkställbara, ska de andra villkoren i användarvillkoren fortsätta att gälla fullt ut.

Detta är version 1.2 av användarvillkoren och de ersätter tidigare versioner och är giltig från den 27 april 2024.

Lunar Unlimited Användarvillkor (äldre version)

Version 1.1 – Gäller från 15 maj 2023 til 27. april 2024

1. Introduktion

Välkommen till Lunar Unlimited, en prenumerationsbaserad produkt som innehåller en rad tjänster som tillsammans tar din bankupplevelse till en extraordinär ny nivå.

Dessa användarvillkor kompletterar det separata kundavtalet och Allmänna Villkor Privatkunder, samt andra avtalsdokument som gäller i det oberoende kundförhållandet mellan Lunar Bank A/S (refererad till som "Lunar", "vi" eller "oss" "), CVR nr 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C och du som privatkund i banken. Genom att godkänna dessa användarvillkor förklarar du att du har läst och förstått Unlimiteds användarvillkor.

2. Skapande och godkännande

När du köper Unlimited kommer du vid köptillfället att debiteras för den första månadens betalning för ditt Unlimited-abonnemang. Om du inte har tillräckligt med pengar tillgängligt på ditt konto för denna betalning kommer din önskan att köpa Unlimited att avvisas.

Så snart köpet av Unlimited har bekräftats kommer dina befintliga tjänster omedelbart att uppgraderas till Unlimited, såsom ditt betalkort. Samtidigt har du direkt tillgång till alla andra tjänster som är kopplade till ditt Unlimited-abonnemang.

3. Priser och betalningar

Priset för att ha ett Unlimited-abonnemang framgår av det separata dokumentet "Lunar Prislista". Den första förbetalda månatliga Unlimited-prenumerationsbetalningen dras från ditt Lunar-konto 16 dagar efter avtalets ingående. Därefter dras den månatliga prenumerationsbetalningen för Unlimited den kalenderdag som motsvarar den första betalningsdagen

4. Godkännande av gravyr på kort

Lunar förbehåller sig rätten att avgöra om den valda signaturen eller motivet kan godkännas, och Lunar är inte skyldig att ange en anledning till ett avslag. Om vi ​​väljer att avvisa den valda signaturen eller motivet förbehåller Lunar sig rätten att framställa kortet utan den valda signaturen eller motivet.

Använd inte signaturer eller motiv som du inte har rättigheterna till. Motiv som anses stötande eller anses vara reklam kommer att avvisas.

Exempel på signaturer och motiv som kommer att avvisas är:

 • Logotyper, varumärken och design som hänvisar till företag, idrottsföreningar och liknande;
 • Motiv skyddade av upphovsrättslagen;
 • Motiv som kan förhindra eller orsaka förvirring i förhållande till säkerhetsfunktioner på kort som PIN-kod;
 • Politiska åsikter, symboler, organisationer eller partier;
 • Religiösa åsikter, symboler, organisationer eller personer;
 • Rasistiska, diskriminerande eller skadliga uttryck och motiv;
 • Våld, kampsport eller vapen;
 • Hädelse;
 • Kränkande, provocerande eller sexuella ämnen av något slag, inklusive nakenhet, antingen konstnärlig eller pornografisk till sin natur;
 • All maskinskriven text i andra alfabet än det latinska alfabetet (ABC).

5. Ångerrätt

Du har rätt till ångerrätt i samband med ditt köp av Unlimited. Ångerrätten är 14 dagar. Tidsfristen räknas från den dag du har godkänt dessa användarvillkor. Om tidsfristen går ut på en lördag, söndag, nationell helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton kan du vänta till följande vardag.

Du utövar din ångerrätt genom att meddela oss att du vill ångra köpet av Unlimited innan tidsfristen har löpt ut. Denna anmälan ska lämnas skriftligen och kan till exempel ges via chattfunktionen i Lunar-appen eller genom att skicka ett mejl till oss. Anmälan ska skickas innan utgången av tidsfristen. Du kan även meddela oss per brev. Om du till exempel vill bevisa att du har utövat din ångerrätt i tid kan du skicka brevet och spara postkvittot.

Meddelande om att du vill ångra köpet av Unlimited lämnas till:

Lunar Bank A/S,

Hack Kampmanns Plads 10

8000 Aarhus C

e-post: support@lunar.app

Om du ångrar ditt köp av Unlimited, vilket gör att dessa användarvillkor och din tillgång till Unlimited omedelbart upphävs, kommer eventuella andra avtal som du har ingått via vår app i samband med köpet av Unlimited att förfalla.

Genom att godkänna dessa användarvillkor godkänner du att den förbetalda Unlimited-prenumerationsavgiften inte är återbetalningsbar och att den täcker Lunars kostnader för kortanpassning och administrativa kostnader förknippade med att skapa din Unlimited-prenumeration. Samtidigt samtycker du till att eventuella utgifter du kan ha haft med ditt Unlimited-abonnemang och de tillhörande funktionerna i appen inte kommer att ersättas vid nyttjande av ångerrätten.

Genom att godkänna dessa användarvillkor samtycker du också till att denna ångerrätt upphör om du efter köp av Unlimited använder dig av en eller flera Unlimited-tjänster.

6. Ändringar av användarvillkoren

Vi kan komma att ändra dessa användarvillkor med två månaders varsel utan föregående godkännande av ändringen. Om du inte godkänner den föreslagna ändringen av villkoren, har du rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan och utan avgift, senast före den dag då ändringen träder i kraft.

Meddelande om ändringar i användarvillkoren kommer att göras via appen eller via e-post och vid behov måste du acceptera och underteckna de ändrade användarvillkoren via appen.

7. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller tills vidare. Du kan säga upp ditt Unlimited-abonnemang med en månads uppsägningstid, varefter prenumerationen och alla relaterade tjänster och villkor upphör att gälla. Om du vill säga upp avtalet kan detta sägas upp i Lunar-appen. Lunar har rätt att säga upp dina avtal med två månaders varsel. En uppsägning från oss måste vara sakligt motiverad och kommer att meddelas skriftligen via e-post.

Att beställa nya Unlimited- och ersättningskort är inte möjligt när det är mindre än 14 dagar tills ditt Unlimited-abonnemang upphör. Efter avslutad Unlimited-prenumeration kommer antingen prislistan för Lunar Light-kunder, Lunar Standard-kunder eller för Lunar Plus-kunder att gälla för dig, beroende på ditt val när du avslutar Unlimited-prenumerationen.

Om du är huvudman för ett eller flera delade konton när din Unlimited-prenumeration går ut och Lunar Light-villkoren gäller, kommer alla fullmaktsinnehavare att förlora sin åtkomst till dessa konton det datum dina Unlimited-prenumerationer upphör. Om du är fullmaktshavare för mer än ett delat konto behåller du åtkomsten till det delade konto som du först blev fullmaktsinnehavare till och förlorar åtkomsten till resterande delade konton som du kan ha haft tillgång till.

Uppsägning av ditt Unlimited-abonnemang innebär alltid samtidig uppsägning av din kundrelation med affärspartners som tillhandahåller olika tjänster som en del av Unlimited-produkten. Detta gäller oavsett om du eller Lunar säger upp kundförhållandet.

Genom att acceptera dessa användarvillkor accepterar du att Lunar kan ta ut en avgift för uppsägning av din Unlimited-prenumeration om du säger upp din Unlimited-prenumeration inom de första sex månaderna av din prenumeration. Avgiften för uppsägning av Unlimited-prenumerationen inom de första 6 månaderna finns i det separata dokumentet "Lunar Prislista Privatkunder".

Lunar kan alltid säga upp kundrelationen med dig utan föregående meddelande vid missbruk eller försök till missbruk av Lunar-appen, Unlimited-produkten eller andra produkter. Detta kan till exempel vara i händelse av väsentligt brott mot gällande användarvillkor, eller oacceptabelt användarbeteende.

I händelse av att samarbetet mellan Lunar och partners till Unlimited upphör, har vi rätt att flytta dina produkter etc. till Lunars nya partner i den mån detta är möjligt enligt gällande regler på detta område, samt efter att ha inhämtat danska Finansinspektionens eventuella godkännande och/eller inhämtat ditt eventuella samtycke i den utsträckning som krävs.

Under alla omständigheter har Lunar rätt att kontakta dig via appen för att informera dig om att samarbetet avslutas, så att du blir medveten om att du inte längre kommer att kunna använda Unlimited-produkten om du inte vill byta till Lunars nya partner.

8. Ansvar, ersättning och skadestånd

Lunar ansvarar inte för och ersätter inte de tjänster, produkter, råd, funktioner, lösningar etc. som tillhandahålls av våra partners till dig i samband med Unlimited genom vår app. Lunar ansvarar inte heller för, eller ersätter de tjänster, produkter, råd, funktioner, lösningar etc. som våra partners i övrigt tillhandahåller dig.

I samtliga fall är Lunars eventuella ansvar gentemot dig som kund begränsat till fall där vi har agerat uppsåtligt eller visat grov vårdslöshet. Eventuellt ansvar omfattar dock inte indirekta förluster av något slag, inklusive driftförlust, inkomstbortfall, utebliven vinst, förlust eller skada på data, förlust av goodwill eller liknande.

9. Force majeure

Om oväntade och extraordinära omständigheter utanför din eller vår kontroll som varken du eller vi inte borde ha tagit hänsyn till vid upprättandet av avtalsförhållandet, och inte heller borde ha undvikits eller övervunnits, upphör alla rättigheter och skyldigheter för både dig och oss under perioden de oväntade och exceptionella omständigheterna.

Exempel på sådana oväntade och extraordinära omständigheter utanför din och vår kontroll är följande: strejk, lockout, krig, bojkott, blockad, terrorism, sabotage, skadegörelse, inklusive hackning och datavirus, fel/avbrott i strömförsörjningen, telekommunikation – samt bristande tillgång till eller haveri i IT-system eller data i dessa system som kan hänföras till sådana omständigheter, oavsett om det är vi, en extern leverantör eller tredje part som ansvarar för driften av systemen.

Varken du eller vi kan hållas ansvariga för sådana oväntade och extraordinära omständigheter och för de ekonomiska och icke-finansiella konsekvenserna och/eller förlusterna i samband med det.

10. Giltighet och version

Om ett eller flera villkor i dessa användarvillkor anses vara ogiltiga, olagliga eller på annat sätt inte verkställbara, ska de andra villkoren i användarvillkoren fortsätta att gälla fullt ut.

Detta är version 1.1 av användarvillkoren och de ersätter tidigare versioner och är giltig från den 15 maj 2023.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696