Lunar Logo

Villkor för Swish Företag för företagskunder

Version 1.0. Dessa villkor gäller från och med den 2 maj 2024.

1. Inledning

Dessa villkor gäller mellan Lunar Bank A/S, CVR-nr 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C, Danmark ("Lunar", "banken", "vi", eller "oss") och er (“kunden”, ”ni”, ”er”, ”ert företag”, ”företagskund”, även vid tillämpliga fall inkluderat era uppsatta användare, företrädare, utsedda fullmaktshavare och andra som handlar å ert företags vägnar) som företagskund hos Lunar.

Dessa villkor kompletterar det separata avtalet om Swish Företag och gäller för tjänsten Swish Företag som Lunar tillhandahåller, om inget annat särskilt anges.

I övrigt gäller även separata kontoavtal, Lunars Allmänna villkor för företagskunder, Villkor för betalkonton företag, Användarvillkor för företagskunder, Lunar Prislista Företagskunder, samt övriga tillämpliga villkor som ingåtts mellan er och Lunar.

Vidare förbinder ni er även att följa de vid var tid gällande användarmanualer, tekniska beskrivningar, instruktioner, anvisningar och liknande dokument för Swish och som finns tillgängliga på www.swish.nu (“Swish Manualer”). Swish Manualer utgör en integrerad del av detta avtal.

2. Beskrivning av tjänsten

Swish Företag är en möjlighet för näringsidkare, föreningar och organisationer att 24 timmar om dygnet för egen räkning från privatpersoner som är anslutna till tjänsten Swish (www.swish.nu) ta emot betalningar i svenska kronor i realtid till det konto hos Lunar som ni anslutit till Swish Företag. Betalning med Swish kan tas emot även om betalaren eller betalningsmottagaren befinner sig utanför Sverige, men förutsätter att betalningen sker i svenska kronor. Betalningstransaktionerna genom Swish sker via mobil datatrafik.

Ni tar emot betalning till det konto hos Lunar som är anslutet till Swish Företag. Ni erhåller ett unikt nummer (dvs. ett Swish-nummer) kopplat till det anslutna kontot. Swish-numret identifierar er som betalningsmottagare i Swish Företag. Swish-numret får inte överlåtas till någon annan.

Den affärstransaktion för vilken betalning sker via Swish är en angelägenhet mellan er och betalaren. Lunar svarar endast för att de betalningsuppdrag via Swish som utförs av betalaren når er i enlighet med här gällande villkor.

Återbetalning av genomförd transaktion (retur) kan inte ske via Swish Företag.

Er firma och eventuellt marknadsnamn blir känt för betalaren. Betalarens namn och mobilnummer blir känt för er.

Det utbud av tjänster som erbjuds genom Swish Företag kan komma att variera från tid till annan. Lunar förbehåller sig rätten att utöka, ändra eller inskränka tjänsterna i Swish Företag och de tekniska förutsättningarna för utnyttjandet av de tjänster som erbjuds genom Swish Företag.

3. Förutsättningar för användande av Swish Företag

För att kunna ingå avtal om Swish Företag krävs att ni:

 • innehar avtal om företagskonto med Lunar, och således uppfyller kraven till avtal därom, genom vilket Lunar kan tillhandahålla Swish Företag. Anslutning, ändring, avslut och eventuell användaradministration av Swish Företag kan endast hanteras endast via appen eller annan kanal som Lunar anvisar, samt
 • innehar ett betalkonto hos Lunar av kontotyp som Lunar tillåter för anslutning till Swish Företag.

4. Nyttjande av tjänsten

Tjänsten är avsedd för näringsidkare, föreningar och organisationer som för egen räkning tar emot antingen betalningar för varor och tjänster eller insamlingsmedel från privatpersoner som har Swish Privat.

5. Krav på er verksamhet, information till privatpersoner m.m.

Swish Företag får inte användas i samband med verksamhet som Lunar anser vara oetisk eller omoralisk eller som enligt Lunars bedömning kan anses medföra en ekonomisk risk för Lunar.

Som exempel på ovanstående får ni inte tillhandahålla följande varor/tjänster:

 • varor/tjänster som inte får säljas enligt lag, förordning, domstolsbeslut eller myndighetsföreskrift,
 • varor/tjänster som saknar av myndighet föreskrivet godkännande,
 • varor/tjänster som är etniskt, religiöst eller på annat sätt diskriminerande,
 • pornografi, eller
 • spel, lotteri, dobbel eller liknande om nödvändiga tillstånd för detta saknas i Sverige.

Ni ska utan dröjsmål meddela Lunar om omständigheter som har eller kan ha betydelse för bedömningen enligt listan ovan avseende otillåtna varor/tjänster.

Om ni bedriver försäljning från en webbsida där Swish Företag utgör ett betalningssätt, ska webbsidan innehålla sådan information som följer av gällande lagar och föreskrifter samt även:

 • kontaktuppgifter, såsom telefonnummer och/eller mejladress på en kontaktperson hos er;
 • en beskrivning av de varor/tjänster som kan köpas (inklusive priser, skatter och avgifter),
 • förekommande garantier,
 • retur- och reklamationsrutiner,
 • leveranstider och logistik kopplad till leveransen,
 • betalningsvillkor, samt
 • därutöver ska ni tydligt informera betalaren om att reklamationer från betalaren och/eller tredje man handläggs av er.

Vid försäljning och leverans av era varor och tjänster ska ni följa vad som utlovats vid marknadsföring och annan information.

Ni ska vidare följa gällande lagar och föreskrifter avseende bl a avtalsrätt, konsumentskydd och distansförsäljning vid försäljning och leverans av sina varor och tjänster.

Ni ska implementera Swish logga i er affärslokal och/eller på er hemsida, eller enligt vad som följer av vid var tid gällande information på www.swish.nu.

Ni ska vara registrerade för Swish Företag med er registrerade firma. Utöver det kan ni också registrera ett så kallat marknadsnamn för identifiering gentemot betalare. Lunar får omgående, och utan att i förväg meddela er, ta bort ert marknadsnamn från Swish Företag om marknadsnamnets lydelse eller innebörd står i strid med här gällande villkor, eller om det inkräktar på annans varumärke eller företagsnamn.

6. Varumärket Swish m.m.

Varumärket Swish ägs av Getswish AB. Ni får endast använda varumärket i enlighet med vad som framgår av de vid var tid gällande Swish Manualer som tillhandahålls av Swish. Detta innebär bland annat att ni inte får exponera varumärket Swish i sammanhang som:

 • strider mot marknadsföringslagstiftning och/eller god marknadsföringssed,
 • riskerar att skada förtroendet för Swish, eller som i övrigt kan anses oetiskt eller omoraliskt,
 • kan leda till ekonomisk skada eller varumärkesskada för Lunar eller annan aktör i Swish-samarbetet, eller
 • är diskriminerande på grund av etnicitet, religion, sexualitet eller kön.

Bestämmelsen i första stycket gäller också för det marknadsnamn som ni själv väljer att använda för identifiering gentemot betalare i Swish, vilket även beskrivs närmare under punkt 5 (Krav på er verksamhet, information till privatpersoner m.m.) ovan.

Bestämmelsen i första stycket innebär bland annat att Swish inte får erbjudas som betalningssätt beträffande sådana varor och tjänster som framgår av punkt 5 (Krav på er verksamhet, information till privatpersoner m.m.) ovan.

Ni får inte använda Swish varumärke, produktnamn eller logotyp i något annat syfte än att informera om att Swish accepteras för betalning av era varor och/eller tjänster.

7. Ert ansvar för att uppfylla er bokföringsskyldighet m.m.

Den dokumentation över genomförda betalningar som genereras av Swish är inte ägnad att utgöra kvitto, verifikation eller annan räkenskapsinformation. Ni ansvarar själva för att uppfylla de skyldigheter enligt lag och andra bestämmelser som gäller för den verksamhet som ni bedriver, t.ex. att arkivera räkenskapsinformation och att erbjuda kvitto.

8. Behandling av betalarens personuppgifter

Genomförandet av en betalning med Swish förutsätter att visst informationsutbyte sker vad avser betalarens personuppgifter. Ni får inte behandla betalarens personuppgifter (t.ex. namn och telefonnummer) som ni får kännedom om genom en betalning via Swish för andra ändamål än sådana som sammanhänger med betalningen och för att fullgöra skyldigheter som åligger er enligt lag. De personuppgifter som ni får del av genom betalningsinformationen får därför inte behandlas för att erbjuda betalaren varor, tjänster eller liknande.

9. Ert ansvar för ersättning till betalare

Ni ska hålla Lunar skadelös för eventuella krav från era kunder eller från den som har regresskrav mot Lunar på grund av sådan fordran, med anledning av att ni inte fullgör era skyldigheter enligt lag och detta avtal.

10. Förhindrande och utredning av brott m.m.

Ni åtar er att i skälig omfattning samarbeta med Lunar för att förhindra och utreda misstänkta brottsliga handlingar med anknytning till Swish. Ni åtar er härvid att, i den utsträckning som gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter tillåter, till Lunar rapportera handlingar som ni har anledning att misstänka utgör brott eller försök till brott, samt i motsvarande utsträckning till Lunar utlämna dokument och annan skriftlig och muntlig information som kan underlätta förhindrande och utredning av misstänkta brottsliga handlingar med anknytning till Swish.

11. Förbud mot att ta ut avgift av betalare

Ni får inte ta ut särskild avgift av betalare för betalning med Swish eller tillämpa ett högre pris för varor, tjänster eller andra nyttigheter som betalas via Swish, inte heller kräva visst minimibelopp för att acceptera betalning med Swish.

12. Ändrade förhållanden

Ni ska utan dröjsmål meddela Lunar om ändrade förhållanden som är av betydelse för tillämpning av avtalet/tjänsten om Swish Företag. Sådana förhållanden är t.ex. era ägarförhållanden, adress, organisationsnummer, e-postadress, telefonnummer, verksamhet, produkt- eller tjänsteutbud, eller organisation. Vid ändringar som föranleder nytt registreringsbevis ska kopia av aktuellt registreringsbevis lämnas till Lunar.

Ni är även skyldiga att lämna den information och de uppgifter till Lunar som Lunar efterfrågar och som enligt Lunars bedömning är nödvändiga för att uppnå tillräcklig kundkännedom enligt vid var tid gällande penningtvättslagstiftning. Dessa uppgifter ska lämnas på det sätt och inom den tidsfrist som Lunar anger.

13. Tillgänglighet

Tillgången till tjänsten Swish kan vara helt eller delvis begränsad under vissa tider t.ex. på grund av underhåll och uppdatering av tjänsten eller vid driftstörning. Lunar äger om så bedöms erforderligt tillfälligt begränsa eller blockera tjänsten för vidare utnyttjande.

14. Begränsningar i användningen av tjänsten

Lunar får med omedelbar verkan begränsa tillgängligheten till Swish Företag, t.ex. genom att bestämma en högsta gräns för antal transaktioner per tidsenhet och beloppsbegränsningar. Överskridande av sådana gränser kan medföra att viss transaktion inte kan genomföras.

Lunar får även med omedelbar verkan helt eller delvis stänga er fortsatta åtkomst till Swish Företag, om Lunar finner att det av säkerhetsskäl lämpligen bör ske.

Lunar har vidare rätt att vägra utföra transaktioner om Lunar på grund av lag, förordning, myndighetsföreskrift och/eller de gällande sanktionsregelverk som Lunar beaktar är förhindrad eller förbjuden att utföra en eller flera transaktioner.

Lunar har vidare rätt att när som helst utan föregående meddelande till er spärra er fortsatta tillgång till Swish Företag om ni, enligt vad Lunar har anledning att anta, bryter mot eller kommer att bryta mot detta avtal och avtalsbrottet inte är ringa. Varje brott mot ordnings- eller säkerhetsregler, lämnade anvisningar, vid var tid gällande produktinformation, produktbilagor, användarmanualer, Swish Manualer ska anses vara ett inte ringa avtalsbrott.

Banker/betaltjänstleverantörer som är anslutna till Swish och ingår i Swish-samarbetet kan gentemot sina kunder (betalare) tillämpa vissa gränser för högsta belopp för betalning per gång och/eller per tidsperiod. Överskridande av dessa gränser kan medföra att en eller flera betalningstransaktioner inte kan genomföras. Uppgift om vid var tid tillämpad beloppsbegränsning lämnas av betalarens bank/betaltjänstleverantör.

15. Priser och avgifter

Lunars vid var tid gällande priser och avgifter och som gäller för tjänsten Swish Företag finns angivna i vår separata prislista; “Lunar Prislista Företagskunder”, som finns tillgänglig i Lunar-appen, på www.lunar.app eller kan beställas på begäran.

Lunar får belasta ert anslutna konto med belopp som motsvarar priser och avgifter för tjänsten enligt prislistan. Om pris eller avgift inte betalas i tid utgår dröjsmålsränta, enligt den räntesats som benämns “Övertrasseringsränta” i prislistan, på det förfallna beloppet till dess att full betalning sker. Vid försenad betalning får Lunar även debitera avgift för skriftlig betalningspåminnelse eller förseningsersättning.

Lunar har rätt att justera priset för tjänsten. En prisjustering ska ses som en ändring av villkoren och vilket innebär att sådan justering följer proceduren beskriven nedan kring villkorsändringar. Lunar har dock rätt att med omedelbar verkan ensidigt justera priser för tjänsten Swish Företag om det är påkallat till följd av lagstiftning, myndighetsåtgärd till exempel avseende mervärdesskatt eller ändring av porto.

Om ett betalningsuppdrag till följd av myndighetsåtgärd eller annan oförutsedd omständighet medfört extra kostnad, har Lunar rätt till ersättning för detta av er.

16. Villkorsändringar och era uppgifter

Lunar har rätt att ensidigt besluta om ändring av dessa villkor. Det kan t.ex. ske med anledning av att förutsättningarna för att tillhandahålla Swish Företag förändras genom ny lagstiftning eller genom teknisk utveckling, eller att omfattningen av eller innehåll i tjänsten ska ändras.

Vi kan komma att ändra dessa villkor utan föregående meddelande när det är till er fördel eller när det inte inverkar på befintliga villkor, eller då Lunar anser att en ändring är obetydlig. Övriga ändringar sker med 14 dagars varsel. Om ni inte godkänner sådan övrig ändring av villkoren har ni rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan och utan avgift, senast före den dag då ändringen träder i kraft. Ni kommer att meddelas om ändringar skriftligen och/eller elektroniskt (via e-post och/eller i Lunar-appen).

Ni är skyldiga att tillse att ni har tillgång till Lunar-appen och att omedelbart meddela oss om eventuella ändringar i er adress och/eller e-postadress. Ni är själva ansvariga för det fall att ni inte får meddelande om ändringar om ni inte har meddelat oss om ändring av e-post och/eller adressändring och/eller inte har tillgång till Lunar-appen, eller er e-post.

17. Avtalstid och uppsägning

Anslutning till tjänsten förutsätter Lunars godkännande av er som kund härunder. Avtalet börjar gälla när ni fått meddelande från Lunar om anslutning till tjänsten. Avtalet gäller därefter tills vidare.

Både ni och Lunar kan säga upp tjänsten/avtalet om Swish Företag utan föregående uppsägningstid, ni måste dock fortsatt behörigen meddela oss via appen och/eller via kundtjänst om att ni önskar säga upp tjänsten/avtalet om Swish Företag. Redan erlagda avgifter för tjänsten återbetalas ej. En uppsägning från oss kommer att meddelas er skriftligen via e-post och/eller appen. Tjänsten/avtalet upphör när Lunar avslutat tillhörande Swish-nummer.

Lunar har dessutom rätt att, utan att i förväg meddela er, säga upp avtalet/tjänsten att upphöra med omedelbar verkan om någon av följande omständigheter föreligger:

 • ni i väsentligt avseende, eller vid upprepade tillfällen och trots anmodan om att vidta rättelse, bryter mot förpliktelse enligt detta avtal, andra anvisningar som framgår av Lunar eller Swish, eller annat åtagande som ni ingått med eller kan komma att ingå med Lunar,
 • ni har vid användning av Swish Företag handlat i strid med gällande lag eller annan författning,
 • det finns skälig anledning att anta att ni inte kommer att fullgöra era betalningsförpliktelser enligt avtalet/villkoren eller i övrigt gentemot Lunar.
 • ni som är enskild näringsidkare avlider, eller att god man eller förvaltare enligt föräldrabalken förordnas för er.
 • ni träder i likvidation, försätts i konkurs, ansöker om konkurs, ställer in betalningarna, blir föremål för ackordsförfarande, företagsrekonstruktion eller annat liknande förfarande, eller enligt Lunars skäliga uppfattning av andra orsaker kan antas vara på obestånd eller annars ha en osäker ekonomisk ställning,
 • ni enligt Lunars bedömning missbrukar Swish Företag på ett sätt som kan antas förorsaka Lunar eller annan skada.
 • om för Lunar erforderliga avtal för tillhandahållandet av Swish Företag upphör att gälla eller om Lunar av annat skäl, till exempel bestämmelse i lag, förordning, eller myndighetsingripande är förhindrad att tillhandahålla Swish Företag i den omfattning som krävs för att fullgöra avtalet med er,
 • ni har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter vid avtalets/tjänstens ingående och de felaktiga eller vilseledande uppgifterna inte är av oväsentlig betydelse,
 • er verksamhet har ändrats eller enligt Lunars skäliga uppfattning kan bedömas komma att förändras såvitt avser branschtillhörighet eller karaktär på ett sätt som har betydelse för tjänsten/avtalet Swish Företag,
 • Lunar bedömer att kundkännedom beträffande er enligt vid var tid gällande penningtvättslagstiftning inte kan uppnås eller vidmakthållas för att kunna hantera risken som är förknippad med kundförhållandet,
 • Lunar bedömer att det finns misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism eller annan brottslig verksamhet vid användning av Swish Företag eller att ni på annat sätt kan antas orsaka skada för Lunar eller annan vid användning av Swish Företag.
 • Lunar är förhindrad att fullfölja avtalet på grund av sådant sanktionsregelverk som Lunar beaktar, eller på grund av gällande lagstiftning, förordning, myndighetsföreskrifter eller myndighetsbeslut.

Vid sådant fall då Lunar har rätt att säga upp Swish Företag med omedelbar verkan kan Lunar även omedelbart spärra er användning av tjänsten.

Om ni hos annan betaltjänstleverantör ansluter samma Swish-nummer till Swish Företag som ni tilldelats, upphör avtalet/tjänsten automatiskt utan föregående meddelande.

18. Lunars ansvar

Lunar är skadeståndsskyldiga om vi på grund av fel eller försummelser fullgör avtalade förpliktelser för sent eller ofullständigt. Lunar ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Lunars grova vårdslöshet.

Inom de områden där striktare ansvar gäller är vi inte ansvariga för förluster orsakade av:

 • haverier i, eller bristande access till IT-system och/eller skador på data i dessa system som kan hänföras till nedanstående händelser, oavsett om det är Lunar själv eller en extern leverantör som ansvarar för driften av systemen,
 • fel i bankens strömförsörjning eller telekommunikation, brottsbekämpande eller administrativa handlingar, naturkatastrofer, krig, upplopp, civila oroligheter, sabotage, terrorism eller vandalism, inklusive datavirus och hacking,
 • strejk, lockout, bojkott eller blockad, oavsett om konflikten är riktad mot eller initierad av Lunar själv eller dess organisation och oavsett orsaken till konflikten. Detta gäller även när konflikten endast berör delar av banken, eller andra omständigheter utanför bankens kontroll.

Lunars ansvarsfriskrivning gäller inte:

 • om vi borde ha förutsett orsaken till skadan när avtalet ingicks eller vi borde ha undvikit eller övervunnit orsaken till skadan, eller
 • om lagen i något fall gör oss ansvariga för den omständighet som är orsaken till skadan.

19. Överlåtelse

Ni får inte överlåta några rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal/dessa villkor utan Lunars föregående skriftliga och, av behöriga firmatecknare, undertecknade medgivande.

20. Val av lag och jurisdiktion

Rättsliga tvister med er avgörs i enlighet med svensk lag och i svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Lunar har dock rätt att väcka talan mot er vid annan domstol som har jurisdiktion över er och era tillgångar.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696