Lunar Logo

Villkor för Swish Privat för privatkunder

Version 1.0. Dessa villkor gäller från och med den 2 maj 2024.

1. Inledning

Dessa villkor gäller mellan Lunar Bank A/S, CVR-nr 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C, Danmark ("Lunar", "banken", "vi", eller "oss") och dig (“kunden”, ”du”, “dig”, “dina”, ”ni”, ”privatkund”, även vid tillämpliga fall inkluderat dina utsedda fullmaktshavare och andra som handlar å dina vägnar) som privatkund hos Lunar.

Dessa villkor kompletterar det separata avtalet om Swish Privat, Villkor för betaltjänster och betalkonton privat, och gäller för tjänsten Swish Privat som Lunar tillhandahåller, om inget annat särskilt anges.

I övrigt gäller även det separata kontoavtalet, Lunars Allmänna villkor Privatkunder, App Användarvillkor, Lunar Prislista Privatkunder, samt övriga tillämpliga villkor som ingåtts mellan dig och Lunar. Även de särskilda instruktioner och villkor som vid var tid tillhandahålls av Swish gäller i förekommande fall.

2. Beskrivning av tjänsten

Swish Privat är en möjlighet att 24 timmar om dygnet för egen räkning genomföra och ta emot betalningar i svenska kronor i realtid till det konto hos Lunar som du anslutit till Swish Privat. Betalningstransaktionerna genom Swish Privat sker via mobil datatrafik.

Betalningsmottagarens namn blir känt för den som skickar en betalning med Swish Privat. Betalarens namn och telefonnummer blir känt för den som mottar en betalning med Swish Privat.

Avtalet om Swish Privat ingås per mobiltelefonnummer. Det kan endast ingås ett avtal per mobiltelefonnummer. Du anger vilket av dina konton hos Lunar som ska vara kopplat till mobiltelefonnumret. Du kan endast ansluta totalt tre nummer till Swish Privat, inkluderat de nummer du eventuellt har anslutit till Swish Privat hos andra banker. Skulle du således redan ha anslutit tre nummer i en annan bank kan du komma att nekas anslutning hos Lunar.

Genomförandet av en betalning med Swish Privat förutsätter att visst informationsutbyte sker mellan betalningsavsändande och betalningsmottagande bank vad avser personuppgifter om betalaren och betalningsmottagaren.

Betalning till den som innehar Swish Handel kan endast ske om betalningsmottagaren skickar en betalningsbegäran till din Swish-app. Detta förutsätter att du dessförinnan har initierat betalningen i betalningsmottagarens säljkanal. Du har en begränsad tid på dig att godkänna betalningsbegäran.

Den transaktion för vilken betalning sker via Swish Privat är en angelägenhet mellan dig, som betalare eller mottagare, och den du antingen genomför en betalning till eller tar emot en betalning från.

Det utbud av tjänster som erbjuds genom Swish Privat kan komma att variera från tid till annan. Lunar förbehåller sig rätten att utöka, ändra eller inskränka tjänsterna i Swish Privat och de tekniska förutsättningarna för utnyttjandet av de tjänster som erbjuds genom Swish Privat.

3. Förutsättningar för användande av Swish Privat

För att kunna ingå avtal om Swish Privat krävs att ni:

 • innehar avtal om privatkonto med Lunar, och således uppfyller kraven till avtal därom, genom vilket Lunar kan tillhandahålla Swish Privat,
 • innehar ett betalkonto hos Lunar av kontotyp som Lunar tillåter för anslutning till Swish Privat,
 • innehar det abonnemang hos Lunar som vid var tid erfordras för anslutning till Swish Privat,
 • innehar ett mobiltelefonnummer som Lunar tillåter för anslutning till Swish Privat,
 • innehar en mobiltelefon eller annan liknande utrustning som vid var tid erfordras för att kunna nyttja Swish Privat och dess tillhörande app, samt
 • innehar Swish Privat-appen och BankID säkerhetsapp, eller annan tillämplig säkerhetslösning.

4. Tillgänglighet

Du får tillgång till Swish Privat på det sätt som beskrivs i dessa villkor, jämte vid var tid gällande instruktioner och anvisningar av Lunar.

Tillgången till betaltjänsten Swish Privat kan vara helt eller delvis begränsad under vissa tider t.ex. på grund av underhåll och uppdatering av tjänsten eller vid driftstörning. Lunar äger om så bedöms erforderligt tillfälligt begränsa eller blockera tjänsten för vidare utnyttjande.

5. Betalningsorder, behörighet, täckning m.m.

Lunar har tagit emot betalningsordern från dig som betalare när Lunar mottagit ditt godkännande av genomförande av betalningstransaktionen. Betalningstransaktionen har godkänts när betalningsordern har signerats med BankID eller annan tillämplig säkerhetslösning.

Lunar äger rätt att förutsätta att det är du som genomför betalningstransaktion eller inhämtar information med Swish Privat när enligt Lunars kontroll rätt identitet bekräftats av använd säkerhetslösning.

Du ansvarar för att det finns täckning på kontot samt att de uppgifter du lämnat i samband med betalningsordern är tillräckliga för att Lunar ska kunna genomföra betalningen.

För det fall du lämnat felaktiga uppgifter om betalningen (t.ex. felaktigt mobiltelefonnummer eller belopp) är Lunar inte ansvarig.

Återbetalning av genomförd transaktion (retur) kan inte ske via Swish Privat.

6. Ändrade förhållanden

Du ska utan dröjsmål meddela Lunar om ändrade förhållanden som är av betydelse för tillämpning av avtalet/tjänsten om Swish Privat. Sådana förhållanden är t.ex. din adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer m.m.

Du ska omgående till Lunar anmäla om du inte längre är innehavare till, alternativt inte längre har dispositionsrätt eller tillgång till det mobiltelefonnummer som du har anslutit till Swish Privat. Vid byte av mobiltelefonnummer ska nytt avtal för Swish Privat upprättas.

Du är även skyldig att lämna den information och de uppgifter till Lunar som Lunar efterfrågar och som enligt Lunars bedömning är nödvändiga för att uppnå tillräcklig kundkännedom enligt vid var tid gällande penningtvättslagstiftning. Dessa uppgifter ska lämnas på det sätt och inom den tidsfrist som Lunar anger.

7. Förhindrande och utredning av brott m.m.

Swish Privat får inte användas i samband med brottslig verksamhet, eller i samband med verksamhet som Lunar anser vara oetisk eller omoralisk eller som enligt Lunars bedömning kan anses medföra en ekonomisk risk för Lunar.

Du åtar dig att i skälig omfattning samarbeta med Lunar för att förhindra och utreda misstänkta brottsliga handlingar med anknytning till Swish Privat. Du åtar dig härvid att, i den utsträckning som gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter tillåter, till Lunar rapportera handlingar som du har anledning att misstänka utgör brott eller försök till brott, samt i motsvarande utsträckning till Lunar utlämna dokument och annan skriftlig och muntlig information som kan underlätta förhindrande och utredning av misstänkta brottsliga handlingar med anknytning till Swish Privat.

8. Begränsningar i användningen av tjänsten

Lunar får med omedelbar verkan begränsa tillgängligheten till Swish Privat, t.ex. genom att bestämma en högsta gräns för antal transaktioner per tidsenhet och beloppsbegränsningar. Överskridande av sådana gränser kan medföra att viss transaktion inte kan genomföras. Uppgift om vid var tid tillämpad beloppsbegränsning av Lunar finns tillgänglig via appen och/eller i Lunar Prislista Privatkunder.

Andra betaltjänstleverantörer som deltar i Swish kan tillämpa andra gränser för högsta belopp än Lunar. Överskridande av dessa gränser kan medföra att en eller flera betalningstransaktioner inte kan genomföras. Uppgift om vid var tid tillämpad beloppsbegränsning lämnas av betalarens bank/betaltjänstleverantör.

Lunar får även med omedelbar verkan helt eller delvis stänga er fortsatta åtkomst till Swish Privat, om Lunar finner att det av säkerhetsskäl lämpligen bör ske.

Lunar har vidare rätt att vägra utföra transaktioner om Lunar på grund av lag, förordning, myndighetsföreskrift och/eller de gällande sanktionsregelverk som Lunar beaktar är förhindrad eller förbjuden att utföra en eller flera transaktioner.

Lunar har vidare rätt att när som helst utan föregående meddelande till er spärra er fortsatta tillgång till Swish Privat om ni, enligt vad Lunar har anledning att anta, bryter mot eller kommer att bryta mot detta avtal och avtalsbrottet inte är ringa. Varje brott mot villkoren, ordnings- eller säkerhetsregler, lämnade anvisningar, vid var tid gällande produktinformation, produktbilagor eller användarmanualer lämnade av Lunar och/eller Swish ska anses vara ett inte ringa avtalsbrott.

9. Priser och avgifter

Lunars vid var tid gällande priser och avgifter och som gäller för tjänsten Swish Privat finns angivna i vår separata prislista; “Lunar Prislista Privatkunder”, som finns tillgänglig i Lunar-appen, på www.lunar.app eller kan beställas på begäran. Lunar har rätt att justera priset för tjänsten.

10. Villkorsändringar och era uppgifter

Lunar har rätt att ensidigt besluta om ändring av dessa villkor. Det kan t.ex. ske med anledning av att förutsättningarna för att tillhandahålla Swish Privat förändras genom ny lagstiftning eller genom teknisk utveckling, eller att omfattningen av eller innehåll i tjänsten ska ändras.

Vi kan komma att ändra dessa villkor utan föregående meddelande när det är till din fördel, när det inte inverkar på befintliga villkor, eller då Lunar anser att en ändring är obetydlig. Övriga ändringar sker med två (2) månaders varsel. Om du inte godkänner sådan övrig ändring av villkoren har du rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan och utan avgift, senast före den dag då ändringen träder i kraft. Du kommer att meddelas om ändringar elektroniskt (via e-post och/eller i Lunar-appen) och/eller per post.

Du är skyldig att tillse att du har tillgång till Lunar-appen och att omedelbart meddela oss om eventuella ändringar i din adress och/eller e-postadress. Du är själv ansvarig för det fall att du inte får meddelande om ändringar om du inte har meddelat oss om ändring av e-post och/eller adressändring och/eller inte har tillgång till Lunar-appen, eller din e-post.

11. Avtalstid och uppsägning

Anslutning till tjänsten förutsätter Lunars godkännande av dig som kund härunder. Avtalet börjar gälla när du fått meddelande från Lunar om anslutning till tjänsten. Avtalet gäller därefter tills vidare.

Du kan säga upp avtalet om/tjänsten om Swish Privat utan uppsägningstid. Lunar kan säga upp avtalet/tjänsten om Swish Privat med beaktande av två (2) månaders uppsägningstid. En uppsägning från oss kommer att meddelas dig skriftligen via e-post och/eller via appen. Avtalet/tjänsten upphör när Lunar avslutat kopplingen mellan det konto och det mobiltelefonnummer du genom avtalet har anslutit till Swish Privat.

Lunar har dessutom rätt att, utan att i förväg meddela dig, säga upp avtalet/tjänsten om Swish Privat att upphöra med omedelbar verkan om någon av följande omständigheter föreligger:

 • du i väsentligt avseende, eller vid upprepade tillfällen och trots anmodan om att vidta rättelse, bryter mot förpliktelse enligt detta avtal, inkluderat villkoren, andra anvisningar som framgår av Lunar eller Swish, eller annat åtagande som du ingått med eller kan komma att ingå med Lunar,
 • du har vid användning av Swish Privat handlat i strid med gällande lag eller annan författning,
 • det finns skälig anledning att anta att du inte kommer att fullgöra dina betalningsförpliktelser enligt avtalet/villkoren eller i övrigt gentemot Lunar,
 • du avlider, eller att god man eller förvaltare enligt föräldrabalken förordnas för dig,
 • du försätts i konkurs, ansöker om konkurs, ställer in betalningarna, eller enligt Lunars skäliga uppfattning av andra orsaker kan antas vara på obestånd,
 • du enligt Lunars bedömning missbrukar Swish Privat på ett sätt som kan antas förorsaka Lunar eller annan skada. om för Lunar erforderliga avtal för tillhandahållandet av Swish Privat upphör att gälla eller om Lunar av annat skäl, till exempel bestämmelse i lag, förordning, eller myndighetsingripande är förhindrad att tillhandahålla Swish Privat i den omfattning som krävs för att fullgöra avtalet med dig,
 • du har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter vid avtalets/tjänstens ingående och de felaktiga eller vilseledande uppgifterna inte är av oväsentlig betydelse,
 • Lunar bedömer att kundkännedom beträffande dig enligt vid var tid gällande penningtvättslagstiftning inte kan uppnås eller vidmakthållas för att kunna hantera risken som är förknippad med kundförhållandet,
 • Lunar bedömer att det finns misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism eller annan brottslig verksamhet vid användning av Swish Privat eller att du på annat sätt kan antas orsaka skada för Lunar eller annan vid användning av Swish Privat, eller
 • Lunar är förhindrad att fullfölja avtalet på grund av sådant sanktionsregelverk som Lunar beaktar, eller på grund av gällande lagstiftning, förordning, myndighetsföreskrifter eller myndighetsbeslut.

Vid sådant fall då Lunar har rätt att säga upp Swish Privat med omedelbar verkan kan Lunar även omedelbart spärra din användning av tjänsten.

Om du hos annan betaltjänstleverantör ansluter samma mobiltelefonnummer till Swish Privat upphör avtalet/tjänsten automatiskt utan föregående meddelande.

Om du inte längre är innehavare till, alternativt inte längre har dispositionsrätt eller tillgång till det mobiltelefonnummer som du har anslutit till Swish Privat kan Lunar säga upp avtalet/tjänsten om Swish Privat att upphöra med omedelbar verkan.

12. Lunars ansvar

Lunar är skadeståndsskyldiga om vi på grund av fel eller försummelser fullgör avtalade förpliktelser för sent eller ofullständigt. Lunar ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Lunars grova vårdslöshet.

Inom de områden där striktare ansvar gäller är vi inte ansvariga för förluster orsakade av:

 • haverier i, eller bristande access till IT-system och/eller skador på data i dessa system som kan hänföras till nedanstående händelser, oavsett om det är Lunar själv eller en extern leverantör som ansvarar för driften av systemen,
 • fel i bankens strömförsörjning eller telekommunikation, brottsbekämpande eller administrativa handlingar, naturkatastrofer, krig, upplopp, civila oroligheter, sabotage, terrorism eller vandalism, inklusive datavirus och hacking,
 • strejk, lockout, bojkott eller blockad, oavsett om konflikten är riktad mot eller initierad av Lunar själv eller dess organisation och oavsett orsaken till konflikten. Detta gäller även när konflikten endast berör delar av banken, eller andra omständigheter utanför bankens kontroll.

Lunars ansvarsfriskrivning gäller inte:

 • om vi borde ha förutsett orsaken till skadan när avtalet ingicks eller vi borde ha undvikit eller övervunnit orsaken till skadan, eller
 • om lagen i något fall gör oss ansvariga för den omständighet som är orsaken till skadan.

13. Överlåtelse

Ni får inte överlåta några rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal/dessa villkor utan Lunars föregående skriftliga och, av behöriga firmatecknare, undertecknade medgivande.

14. Val av lag och jurisdiktion

Rättsliga tvister med dig avgörs i enlighet med svensk lag och i svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696