Lunar Logo

Privacy policy for private customers

Behandling av personuppgifter

En viktig del av vårt uppdrag på Lunar är att vara transparenta med vår affärsverksamhet, inklusive hur vi behandlar information om dig. Därför är vi också mycket fokuserade på våra skyldigheter enligt dataskyddsreglerna (bestående av bl.a. den allmänna dataskyddsförordningen, även kallad den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och nationella kompletterande regler) för att skydda dina rättigheter. I följande avsnitt kan du läsa mer om varför och vilken information vi samlar in om dig, hur vi lagrar och delar den och vilka rättigheter du som registrerad kan hävda.

Specifikt för ShareIt-användare

Denna policy gäller även för användningen av ShareIt. Varje avsnitt nedan har utarbetats med information som är relevant för den specifika användningen av ShareIt. ShareIt är utvecklat av Lunar Way A/S, som är en del av Lunar Group A/S, som också äger Lunar Bank A/S. Du behöver inte vara kund hos Lunar Bank för att vara användare av ShareIt.

Version …

1. Läs mer om cookies

2. Dataskyddsombud (DPO)

3. Personuppgiftsansvarig

4. Vem omfattas av policyn för behandling av personuppgifter?

5. Varför och på vilken grund behandlar vi personuppgifter om dig?

För att uppfylla rättsliga krav

För att uppfylla ett avtal med dig

För våra egna berättigade intressen

Samtycke

Specifikt om inspelning av telefonsamtal och lagring av chattkonversationer

Specifikt om videoövervakning

6. Typer av uppgifter som vi behandlar om dig

7. Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till, varifrån samlar vi in dem och varför?

8. Överför vi dina personuppgifter till tredje land?

9. Automatiserade beslut

10. Hur länge sparar vi information om dig?

11. Dina rättigheter som registrerad

Rätt till tillgång

Rätt till rättelse

Rätt till radering

Rätt till begränsning av behandling av personuppgifter

Rätt till dataportabilitet

12. Ändringar av denna policy

13. Klagomål eller frågor om behandlingen av personuppgifter

1. Läs mer om cookies

Till toppen

Du kan läsa mer om hur vi ställer in och använder cookies i vår cookiepolicy.

2. Dataskyddsombud (DPO)

Till toppen

Om du har några frågor eller klagomål om vår behandling av personuppgifter eller denna policy, är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@lunar.app.

3. Personuppgiftsansvarig

Till toppen

Lunar Bank A/S ("vi", "oss", "vår"), CVR 39697696 med huvudkontor på Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C, Danmark är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter även om du enbart är en ShareIt-användare.

4. Vem omfattas av policyn för behandling av personuppgifter?

Till toppen

När vi hänvisar till "du" i denna policy, menar vi dig som vår privatkund, ägare av en enskild firma, verklig huvudman med ett ägarintresse på mer än 25% i andra typer av företag än enskilda firmor, anställd hos vår kund, mottagare av betalning från Lunar Bank och avsändare av betalning till en Lunar Bank-kund. Du kan emellertid också vara en annan relevant part, såsom en behörig företrädare, förmånstagare, borgensman, aktieägare eller närstående part.

När vi hänvisar till "du" menar vi även dig som användare av ShareIt.

5. Varför och på vilken grund behandlar vi personuppgifter om dig?

Till toppen

Kortfattat behandlar vi personuppgifter om dig för flera ändamål och på flera olika grunder, vilka beskrivs i avsnitten nedan:

För att uppfylla rättsliga krav

Till toppen

Som bank och leverantör av finansiella tjänster omfattas vi först och främst av ett antal rättsliga bestämmelser som avgör hur och vilka personuppgifter som måste behandlas, inklusive hur länge de måste lagras. Vi är därför föremål för rättsliga skyldigheter som inkluderar:

 • Krav på kundkännedom
 • Förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Granskning av sanktioner
 • Bokföring
 • Rapportering till brottsbekämpande myndigheter, polis, skatte- och tillsynsmyndigheter i de tre respektive skandinaviska länderna
 • Kredit,risk, solvens och riskhantering
 • Bedrägeriövervakning och rapportering

Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med artikel 6(1)(c) i den allmänna dataskyddsförordningen, jfr de ovan nämnda respektive rättsliga förpliktelserna.

För att fullgöra ett avtal med dig

Till toppen

Vi behandlar även personuppgifter för att vi som leverantör av en specifik tjänst eller produkt ska kunna fullgöra vårt avtal med dig. Detta behov omfattar följande behandlingsaktiviteter:

 • Intern dokumentation av utförda uppdrag eller förfrågningar
 • Leverans och administration av våra tjänster och produkter, inklusive i samarbete med våra partners
 • Kundvård och assistans
 • Skapande av användare och användarprofiler i Lunar Bank App och ShareIt App
 • Öppnande av konto(n) och utfärdande av betalkort
 • Verifiering av din identitet som kund

Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med artikel 6(1)(b) i den allmänna dataskyddsförordningen.

För våra egna berättigade intressen

Till toppen

Vi behöver även behandla dina uppgifter för att tillgodose våra egna berättigade intressen, vilka innefattar:

 • Upprättande och försvar av rättsliga anspråk (inklusive eventuell inkasso)
 • Profilering vid observation av transaktioner för att upptäcka eventuellt bedrägeri
 • Utveckling och försvar av vår verksamhet och våra system
 • Marknadsföring, produkt- och kundanalys

Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen och endast så länge som våra legitima intressen inte åsidosätter dina intressen eller grundläggande friheter.

Samtycke

Till toppen

Innan vi behandlar uppgifter om dig kommer vi att be om ditt samtycke i enlighet med artikel 6(1)(a) i den allmänna dataskyddsförordningen i följande situationer:

 • Behandling av personuppgifter i samband med betalningstransaktioner
 • Behandling av betalningsuppgifter som innehåller uppgifter av särskild karaktär enligt definitionen i artikel 9(1) i samband med en enstaka betalning eller inrättandet av ett betaltjänstavtal
 • Utskick av direktmarknadsföring
 • Inspelning av telefonsamtal för interna utbildnings- och utvecklingsändamål

Det samtycke som ges kan alltid återkallas (i Lunar Bank App), men påverkar inte behandlingen före återkallandet av samtycket.

Särskilda kategorier av personuppgifter enligt definitionen i artikel 9(1) i den allmänna dataskyddsförordningen, som kan härledas från din transaktionshistorik eller som kan förekomma från dina betalningsabonnemang kopplade till ditt Lunar-konto, behandlas också på grundval av ditt samtycke, jfr artikel 6(1)(a) och artikel 9(2)(a) i den allmänna dataskyddsförordningen.

Särskilt om inspelning av telefonsamtal

Till toppen

Vi kan behöva spela in telefonsamtal med dig för att dokumentera och utföra följande:

 • utföra due diligence-förfaranden för kunder (behandling av personuppgifter sker i enlighet med artikel 6(1)(c) i den allmänna dataskyddsförordningen)
 • förebygga/hantera bedrägerier och bedrägeriförsök (behandling av personuppgifter sker i enlighet med artikel 6(1)(c) i den allmänna dataskyddsförordningen)
 • dokumentera ingångna avtal (behandling av personuppgifter sker i enlighet med artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen och endast så länge som våra berättigade intressen inte åsidosätter dina intressen eller grundläggande friheter)
 • att välkomna dig som kund hos Lunar Bank (behandling av personuppgifter sker i enlighet med artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen och endast så länge som våra berättigade intressen inte väger tyngre än dina intressen eller grundläggande friheter)
 • för att ha konkret utbildningsmaterial för våra anställda inom kundsupport (samtal för detta ändamål kommer endast att registreras om du samtycker till detta i enlighet med artikel 6(1)(a) i den allmänna dataskyddsförordningen)

Särskilt om videoövervakning

Till toppen

För säkerhets- och brottsförebyggande ändamål övervakas alla våra kontorsbyggnader med videoövervakning.

6. Typer av information som vi behandlar om dig

Till toppen

För ovanstående ändamål behandlar vi olika typer av uppgifter om dig. I vissa situationer kan vi också behöva behandla uppgifter om personer som är associerade med dig, såsom dina företrädare, ombud, borgensmän, betalare, anställda etc.

Nedanstående lista över typer av personuppgifter som samlas in är inte uttömmande, utan ska ses som exempel på vad de olika kategorierna täcker. Vilken specifik information vi samlar in beror på den enskilda tjänst eller produkt som vi behöver leverera till dig:

 • Identifieringsinformation: personnummer, fullständigt namn, kopia av pass/körkort, IP-adress, verifiering som är relevant för Lunar Bank-appen
 • Kontaktinformation: Bostadsadress, telefonnummer och e-postadress
 • Personuppgifter: Medborgarskap, civilstånd och anställning
 • Finansiell information (gäller inte ShareIt-användare): Information om inkomst, konton, tillgångar, skulder och transaktionshistorik, syfte med att använda Lunar Bank, historisk information om kundrelationen med Lunar Bank och beskattningsland, köp/prenumeration av produkter/tjänster som erbjuds i samarbete med Lunar Banks partners
 • Användning av Lunar Bank App: tid och varaktighet för användning av applikationen inklusive valda fönster
 • Användning av ShareIt App: tid och varaktighet för användning av applikationen inklusive valda fönster

Särskilda kategorier av personuppgifter

Till toppen

Vi noterar att de abonnemang och andra betalningsavtal som du kan komma att koppla till ditt/dina Lunar Bank-konto(n) kan avse frågor som kan omfattas av begreppet "särskilda kategorier av personuppgifter" enligt definitionen i artikel 9(1) i den allmänna dataskyddsförordningen (t.ex. fackligt medlemskap, hälsoinformation, politisk inriktning etc.

7. Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till, varifrån samlar vi in dem och varför?

Till toppen

Vi lämnar ut information om dig om:

 • vi är skyldiga att göra det enligt lag som vi omfattas av,
 • vi har ett berättigat intresse av utlämnandet som inte åsidosätter dina intressen eller grundläggande friheter, och/eller
 • det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra det avtal som vi har ingått med dig.

Om det är nödvändigt att lämna ut information om dig till följd av en eller flera av ovanstående omständigheter, kommer informationen att lämnas ut till följande kategorier av mottagare:

 • Offentliga myndigheter i Sverige (t.ex. skatte-, polis-, brottsbekämpnings- och tillsynsmyndigheter)
 • Externa affärspartners (t.ex. andra banker, kreditinstitut, korrespondentbanker, försäkringsbolag, finansbolag)
 • Leverantörer av t.ex. IT-utveckling, hosting, support och underhåll

Förutom att samla in information direkt från dig samlar vi också in personuppgifter från tredje part, t.ex. allmänt tillgängliga och andra externa källor. Denna insamling är nödvändig för att vi ska kunna erbjuda dig våra produkter, tjänster, behandla korrekt information om dig och uppfylla de rättsliga skyldigheter som vi är föremål för.

Tredje parter från vilka vi samlar in personuppgifter kan t.ex. vara:

 • Offentliga register (t.ex. folkbokföringsregister, skatteregister, företagsregister och andra brottsbekämpande myndigheters register)
 • Ekonomiska sanktionslistor (t.ex. inom nationella och internationella organisationer som EU och FN)
 • Register hos kreditvärderingsinstitut och andra kommersiella leverantörer av information om t.ex. verkliga huvudmän)
 • Penningöverföringstjänster, handlare, banker och andra i samband med betalningar

8. Överför vi dina personuppgifter till tredje land?

Till toppen

I vissa specifika fall - som en del av vår användning av en leverantör i form av ett dataprocessor eller underprocessor - skickas information om dig till ett tredje land.

Sådana överföringar sker endast i följande fall:

 • EU-kommissionen har fastställt att landet i fråga har en adekvat skyddsnivå.
 • EU-kommissionens standardavtalsklausuler har ingåtts och eventuella ytterligare säkerhetsåtgärder har vidtagits.
 • Mottagaren är certifierad av EU-US Data Privacy Framework.

Du hittar EU:s aktuella standardavtalsklausuler genom att klicka här.

9. Automatiserade beslut

Till toppen

I vissa situationer - för att göra vår kundhantering mer effektiv och därmed förbättra din kundupplevelse - kommer Lunar Bank att fatta beslut baserade på automatiserad behandling av dina personuppgifter, inklusive profilering. Detta sker i synnerhet i samband med pågående kundkännedomsförfarande och eventuell offboarding av dig som kund hos Lunar Bank.

Alla automatiserade beslut om kreditvärdighet och låneansökningar som resulterar i ett avslag kommer dock alltid att granskas av en anställd på Lunar Bank.

10. Hur länge sparar vi information om dig?

Till toppen

Vi behåller uppgifter om dig så länge som de regler vi omfattas av kräver det (t.ex. regler om bokföring eller förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism) eller uppgifterna är nödvändiga för de ändamål för vilka vi har samlat in och behandlat dem (t.ex. för att fullgöra vårt avtal med dig).

Vi bör notera att de tidsfrister för radering som vi omfattas av inte bara skiljer sig från varandra beroende på syftet med behandlingen, utan också kan skilja sig åt över nationsgränserna.

11. Dina rättigheter som registrerad

Till toppen

Den allmänna dataskyddsförordningen har fastställt följande rättigheter som du som registrerad - som utgångspunkt - kan hävda genom att kontakta oss. Din begäran kommer alltid att bedömas specifikt och individuellt och kommer att behandlas så snart som möjligt.

Rätt till tillgång

Till toppen

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Det innebär att du har rätt att få en kopia av de uppgifter vi behandlar om dig. Vidare har du rätt att få specifik information om den behandling som uppgifterna är föremål för.

Din rätt till tillgång kan dock begränsas av: lagstiftning, skydd av andra personers integritet, samt överväganden om skydd av vår affärsidé, affärshemligheter och know-how.

Rätt till rättelse

Till toppen

Om uppgifter om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dem rättade och/eller uppdaterade.

Rätt till radering

Till toppen

Du har rätt att begära att information om dig raderas i följande fall, enligt vad som anges i den allmänna dataskyddsförordningen:

 • Du återkallar det samtycke du har gett till behandling av personuppgifter.
 • Informationen om dig är inte längre nödvändig för att uppfylla det syfte för vilket den samlades in eller på annat sätt behandlades.
 • Du invänder mot behandlingen och behandlingen inte tjänar legitima skäl.
 • Uppgifter om dig har behandlats på ett olagligt sätt.
 • Behandlingen rör minderåriga och uppgifterna har samlats in i samband med tillhandahållande av informationstjänster.
 • Du invänder mot behandlingen av uppgifter i direktmarknadsföring och behandlingen är olaglig.

Rätt till begränsning av behandling av personuppgifter

Till toppen

Om du anser att behandlingen av uppgifter om dig är olaglig eller att uppgifterna är felaktiga, eller om du har invänt mot behandlingen av uppgifterna, kan du be oss att begränsa behandlingen av dessa uppgifter. Begränsningen kan då omfatta lagring tills uppgifternas korrekthet har fastställts eller vi visar att vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter som väger tyngre än dina intressen.

Rätt till dataportabilitet

Till toppen

Du har rätt att begära att få information om dig i ett maskinläsbart format. Denna rättighet gäller endast personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, där giltigt samtycke har lämnats eller för att fullgöra ett avtal.

12. Ändringar av denna policy

Till toppen

Som med allt annat i vår verksamhet arbetar vi ständigt med förbättringar och utveckling. Vi kan därför komma att ändra denna policy för databehandling från tid till annan.

Informationen är uppdaterad med verkan från december 2023

13. Klagomål eller frågor om behandlingen av personuppgifter

Till toppen

Om du är missnöjd med den information vi lämnar i denna policy eller vår behandling av personuppgifter i allmänhet är du välkommen att i första hand kontakta vårt dataskyddsombud (DPO) via e-post dpo@lunar.app.

Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen (IMY). Du hittar kontaktuppgifterna till Datainspektionen på deras webbplats.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696