Lunar Logo

Villkor för betaltjänster och betalkonton privat

Version 1.1 Gäller från 20 mars 2023

1. Introduktion

Dessa villkor gäller mellan Lunar Bank A/S, CVR-nr 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C ("Lunar", "banken", "vi", eller "oss") och dig som kund hos banken.

Dessa villkor kompletterar det separata kontoavtalet och gäller för betalkonton som skapats i syfte att genomföra betalningstransaktioner samt för de tillhörande betaltjänster som Lunar tillhandahåller, om inget annat särskilt anges.

Förutom kontantinsättningar och uttag på banken och överföringar till dina konton kräver användningen av betaltjänster ett separat avtal om användning av betalningsinstrument, t.ex. Visa Debit Användarvillkor Privatkunder.

2. Samtycke till behandling av personuppgifter

Genom att ingå ett avtal om upprättande av ett betalkonto samtycker du även till behandlingen av dina personuppgifter i samband med tillhandahållandet av denna tjänst, inklusive för användning i och i samband med utförande eller rättelse av betalningstransaktioner. De personuppgifter som kan behandlas kan t.ex. vara personnummer, adress och kontonummer.

Uppgifterna lagras under innevarande år plus fem år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, men du måste vara medveten om att du i så fall inte kan använda ditt konto.

3. Betaltjänstlagen

Betaltjänstlagen gäller för insättningar och uttag på betalkonton. Utdrag ur lagen angående ansvar bifogas.

Hela lagtexten finns på www.riksdagen.se

4. Betaltjänstens huvudsakliga egenskaper

Betaltjänster är tjänster som möjliggör insättningar och uttag till ett betalkonto, t.ex. mobilbank och Visa-betalkort.

Betalningar till ett betalkonto kan göras kontant av dig eller andra, genom överföring från ett konto i Lunar och överföring från en annan bank.

Betalningar från ett betalkonto kan göras kontant av dig, genom överföring till konton i Lunar, till konton i andra banker och genom att använda betalningsinstrument.

5. Information i syfte att slutföra en betaltjänst

Vid utbetalningar ska du uppge clearingnummer och kontonummer som hör till det konto från vilket beloppet ska betalas.

För överföringar inom landet måste du även ange clearingnummer och kontonummer som hör till det konto som beloppet ska överföras till.

Vi anser att en betalningsorder som utförts i enlighet med den unika identifieringskoden som anges i betalningsordern, är korrekt utförd.

6. Form och förfarande för samtycke för att utföra en betalningstransaktion och återkallande av samtycke

Du kan till exempel lämna betalningsorder på följande sätt:

 • Genom personlig begäran
 • Via appen
 • Genom att skicka brev till oss

En betalningstransaktion anses godkänd av dig när den lämnats till Lunar direkt via inloggat läge i appen, genom personlig eller skriftlig begäran eller när den initierats av eller via en betalningsmottagare eller leverantör av betalningsinitieringstjänster.

En förutsättning för att vi ska kunna utföra ett betalningsuppdrag är att det finns täckning för beloppet på det aktuella kontot.

När vi har mottagit en betalningsorder kan den inte återkallas.

En betalningsorder som först ska verkställas vid ett senare tillfälle kan dock återkallas senast vid utgången av bankdagen före avtalad dag.

Om du vill återkalla en betalningsorder kan detta göras via din åtkomst till appen eller genom att kontakta oss. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift för återkallelsen.

Om ett betalningsuppdrag avvisas på grund av sakfel kommer vi att informera dig om detta, likväl om skälen till avslaget och om tillvägagångssättet för att rätta felet som ledde till avvisningen.

7. Beskrivning av tidpunkt då en betalningsorder tas emot

En betalningsorder anses mottagen den bankdag då vi tar emot den av dig godkända betalningsordern. En betalningsorder anses ha mottagits nästföljande bankdag om tidpunkten för mottagande inte är en bankdag.

Lördag, söndag, nationell helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton är inte bankdagar.

Betalningsorder som tas emot nära slutet av en bankdag eller mellan två bankdagar anses ha kommit in påföljande bankdag och kommer att behandlas först nästa bankdag.

Du kan få mer information om tidsfrist för mottagande av betalningsorder som ska behandlas samma bankdag genom att kontakta vår support.

8. Genomförandetid

Genomförandetiden är den tid det tar innan betalningstransaktionen krediteras mottagarens konto.

Genomförandetiden som Lunar tillämpar varierar beroende på typ av betalningstransaktion och vilken kanal som används. Om inget annat särskilt anges tillämpas följande:

Överföringar i svenska kronor inom Lunar utförs direkt och kommer mottagaren tillhanda direkt.

Överföringar i svenska kronor till andra banker i Sverige kommer mottagaren tillhanda samma bankdag, förutsatt att betalningsordern mottagits på en bankdag innan kl 14.25. Överföringar som görs därefter kommer mottagaren tillhanda senast bankdagen efter att Lunar mottagit betalningsordern.

För betalningsorder som tas emot på papper, inklusive betalkort, blanketter eller elektronisk avisering, kan genomförandetiden vara upp till två bankdagar.

Genomförandetiden som anges i denna punkt kan i vissa fall påverkas om en betalningsorder behöver utredas närmare av Lunar.

9. Information om betalningar

Du kan när som helst se transaktionsinformation i appen och den skickas till dig via andra digitala kanaler en gång om året.

10. Priser

Våra priser framgår av vår separata prislista. Dessutom tillhandahåller vi också alltid information om specifika betalningar kopplade till ett betalkonto till dig via appen. Om ett belopp överförs till ditt konto har vi rätt att dra av eventuell avgift i samband med överföringen av det överförda beloppet innan beloppet sätts in på ditt konto.

Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift i samband med meddelande om skälen till en avvisad betalningsorder.

Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift för försök att återbetala pengar där du har angett ett felaktigt konto eller identifieringskod.

11. Växlingskurs

Valutaväxling sker till de av Lunar fastställda växelkurserna för köp och försäljning den arbetsdag då insättning och betalning sker.

Vi kan göra ändringar i den fastställda växelkursen utan föregående meddelande.

12. Språk och kommunikation

Lunar ingår avtal och kommunicerar på svenska, om inte annat anges i det specifika avtalet.

13. Kontroll av transaktioner

Du har en skyldighet att regelbundet kontrollera transaktionerna på ditt konto. Om du vid kontrollen upptäcker transaktioner som inte stämmer överens med dina kvitton, eller som du inte tror att du har gjort, ska du kontakta Lunar så snart som möjligt.

Du bör vara medveten om att din möjlighet att invända mot obehöriga eller felaktiga betalningstransaktioner under alla omständigheter upphör tretton månader efter att beloppet har dragits från ditt konto.

14. Underrättelse

I händelse av misstänkt eller faktiskt missbruk eller säkerhetshot kan Lunar meddela dig via telefon, genom meddelande i appen eller annan liknande säker procedur.

15. Spärrning

Lunar har rätt att omedelbart spärra användningen av en betaltjänst eller underlåta att slutföra en betalningstransaktion om:

 1. det finns kännedom om eller misstanke om obehörig användning av tredje part,
 2. det finns kännedom eller misstanke om att data om betaltjänster eller betalningsinstrument har äventyrats,
 3. en betaltjänst, inom en kort tidsperiod, används på ett sätt som avviker från det normala,
 4. du eller en person som agerar för din räkning måste antas sakna förmåga att handla förnuftigt,
 5. kundförhållandet eller kontot som betaltjänsten är kopplat till har sagts upp av dig eller oss, eller det finns omständigheter som gör att kontot kan avslutas utan föregående meddelande,
 6. överträdelse av dessa villkor sker, inklusive om betalkontot som betaltjänsten är kopplat till är övertrasserat,
 7. det finns en väsentligt ökad risk för att du inte kommer att kunna fullgöra din betalningsskyldighet, oavsett om en kredit har tillhandahållits i samband med betaltjänsten,
 8. ett betalningsinstrument har förnyats och det tidigare måste spärras av säkerhetsskäl,
 9. överenskomna beloppsgränser överskrids, eller
 10. det i övrigt är nödvändigt för betaltjänstens säkerhet eller vid eventuell misstanke om obehörig användning.
 11. Vid övertrassering får du om möjligt en påminnelse innan betaltjänsten spärras.
 12. Om vi ​​behöver spärra betalkontot omedelbart meddelas du direkt efter spärren med information om anledning och tidpunkt.

16. Obehöriga betalningstransaktioner

Ansvar fördelas enligt 5a kap. 1-7§§ i Lag (2010:751) om betaltjänster som bifogas.

17. Lunars ansvar för genomförandet av betalningstransaktioner

Lunar ansvarar för dina direkta förluster för misslyckade eller otillräckligt genomförande av betalningar i enlighet med dessa villkor. Detta gäller dock inte om Lunar kan bevisa att betalningsmottagarens bank har tagit emot beloppet.

18. Återbetalning av betalningstransaktioner initierade av eller via en betalningsmottagare

Ansvar fördelas enligt 5 kap. 28-30§§ i Lag (2010:751) om betaltjänster som bifogas.

19. Ikraftträdande och varaktighet

Dessa villkor gäller från det angivna datumet och tills de ändras eller avslutas av Lunar.

20. Avtalstid och uppsägning

Avtal om betaltjänster och betalkonto privat gäller tills vidare. Du kan säga upp dina avtal för användning av betalkonton och betaltjänster utan föregående uppsägningstid. Lunar har rätt att säga upp dina avtal med två månaders varsel. En uppsägning från oss måste vara sakligt motiverad och kommer att meddelas skriftligen via e-post.

21. Klagomål

Om du vill klaga på Lunar, vänligen kontakta oss först.

Om du fortfarande inte håller med om vår hantering av din förfrågan eller resultatet av den kan du kontakta klagomålsansvarige på Lunar. Information om den som är ansvarig för klagomål finns på vår hemsida.

Om förfrågan inte leder till en tillfredsställande lösning kan du välja att föra ditt klagomål till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se

Klagomål angående bankens efterlevnad av finansiell lagstiftning kan lämnas till den danska finansinspektionen, www.finanstilsynet.dk.

Klagomål om bankens behandling av personuppgifter kan lämnas till Integritetsmyndigheten i Sverige, imy.se.

22. Betaltjänstleverantör

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus, har tillstånd som bank och är föremål för tillsyn av den danska finansinspektionen, www.finanstilsynet.dk.

Banken kan kontaktas på Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus och via e-post hello@lunar.app.

23. Val av lag och jurisdiktion

Rättsliga tvister med dig avgörs i enlighet med svensk lag och i svensk domstol.

24. Kopia av dessa villkor

Du kan när som helst få en kopia av dessa villkor via Lunar-appen eller hitta dem på vår hemsida.

25. Allmänna villkor m.m.

I övrigt gäller Allmänna Villkor Privatkunder och Lunar Användarvillkor Privatkunder.

26. Ändringar av Villkor för betaltjänster och betalkonton privat

Dessa villkor kan ändras med två månaders varsel om ändringen är till din nackdel. Du kommer att få ett meddelande om ändringar antingen via appen, din angivna e-post eller andra digitala kanaler. Andra ändringar kan göras utan förvarning och vi kommer att informera dig om detta i efterhand.

En meddelad ändring av dessa villkor anses vara godkänd om du inte har meddelat Lunar före ikraftträdandet att du inte vill vara bunden av de nya villkoren. I sådana fall upphör avtal om användning av betaltjänster vid tidpunkten för ikraftträdandet av de ändrade villkoren.

Bilag

Lag (2010:751) om betaltjänster

Återbetalning av betalningstransaktioner som initierats av eller via en betalningsmottagare, 5 kap. 28-30 §§

28 §

En betalare har rätt till återbetalning från sin betaltjänstleverantör om betalningstransaktionen initierats av eller via betalningsmottagaren, och

 1. betalningstransaktionens exakta belopp inte angavs i samband med att den godkändes, och
 2. betalningstransaktionens belopp överstiger det belopp som betalaren rimligen kunde ha förväntat sig med hänsyn till sitt tidigare utgiftsmönster, villkoren i ramavtalet och andra relevanta omständigheter.

På begäran av betaltjänstleverantören ska betalaren informera leverantören om sådana omständigheter som avses i första stycket 2. Återbetalningen ska uppgå till hela beloppet av den genomförda transaktionen. Valuteringsdagen för kreditering av betalarens betalkonto ska bestämmas till senast den dag då beloppet debiterades kontot.

Om betalaren och betaltjänstleverantören har avtalat om att en referensväxelkurs ska tillämpas på betalningstransaktionen, och den avtalade referensväxelkursen har använts, får betalaren inte hävda att förutsättningarna i första stycket 2 är uppfyllda på grund av den växelkurs som tillämpats.

De villkor för återbetalning som anges i första stycket 1 och 2 gäller inte för autogireringar som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 av den 14 mars 2012 om antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009.

29 §

En betalare och en betaltjänstleverantör får i ett ramavtal komma överens om att betalaren inte har rätt till återbetalning när denne har gett sitt godkännande, direkt till leverantören, till att en betalningstransaktion genomförs och antingen leverantören eller betalningsmottagaren lämnade information om den kommande transaktionen eller gjorde sådan information tillgänglig för betalaren minst fyra veckor före den sista betalningsdagen.

30 §

En betaltjänstleverantör är inte skyldig att återbetala beloppet till betalaren om betalaren inte begärde återbetalning inom åtta veckor från det att medlen debiterades kontot.

Inom tio bankdagar från mottagandet av begäran om återbetalning ska betaltjänstleverantören antingen återbetala det belopp som transaktionen avser eller ange skälen för att återbetalning vägras med uppgift om vart betalaren kan vända sig för att få ärendet prövat.

Obehöriga transaktioner, 5 a kap. 1-7 §§

Betaltjänstleverantörens skyldighet att återställa kontot

1 §

Har det genomförts en obehörig transaktion från en kontohavares konto, ska kontohavarens betaltjänstleverantör återställa kontot till den ställning som det skulle ha haft om transaktionen inte hade genomförts, om inte annat följer av 2-6§§. Återställandet ska ske omedelbart och senast i slutet av den bankdag som inträffar efter det att betaltjänstleverantören har fått kännedom om transaktionen. Om det finns anledning att misstänka att transaktionen är behörig, har betaltjänstleverantören dock rätt till en skälig tid för att undersöka saken. Valuteringsdagen ska bestämmas till senast den dag då beloppet debiterades.

Om kontot inte återställs omedelbart eller senast i slutet av den bankdag som inträffar efter det att betaltjänstleverantören har fått kännedom om transaktionen, ska leverantören skriftligen underrätta Finansinspektionen om anledningen.

Den kontoförvaltande betaltjänstleverantören ska återställa kontot, även om den obehöriga transaktionen har initierats av en leverantör av betalningsinitieringstjänster.

Kontohavarens ansvar

2 §

Om obehöriga transaktioner från en kontohavares konto har kunnat genomföras till följd av att kontohavaren inte har skyddat sin personliga behörighetsfunktion, ansvarar kontohavaren för beloppet, dock högst 400 kronor.

3 §

Om obehöriga transaktioner från en kontohavares konto har kunnat genomföras till följd av att en skyldighet enligt 5 kap. 6 § åsidosatts genom grov oaktsamhet, ansvarar kontohavaren för hela beloppet.

Är kontohavaren konsument, är ansvaret enligt första stycket begränsat till högst 12 000 kronor. Har kontohavaren handlat särskilt klandervärt, ansvarar han eller hon dock för hela beloppet.

4 §

Oavsett vad som anges i 2 och 3 §§, ansvarar kontohavaren inte för något belopp som har belastat kontot efter det att kontohavaren har anmält till betaltjänstleverantören att betalningsinstrumentet ska spärras. Detta gäller dock inte om kontohavaren genom svikligt förfarande har orsakat eller bidragit till de obehöriga transaktionerna

När stark kundautentiering inte har använts

5 §

Om stark kundautentisering inte har använts vid en sådan betalningstransaktion som avses i 5 b kap. 4 § första stycket 2, ansvarar kontohavarens betaltjänstleverantör för hela beloppet för de obehöriga transaktionerna, oavsett vad som anges i 2 och 3 §§. Detta gäller dock inte om kontohavaren genom svikligt förfarande har orsakat eller bidragit till de obehöriga transaktionerna.

Om betalningsmottagaren eller dennes betaltjänstleverantör inte har krävt stark kundautentisering, ska den part som inte krävt detta ersätta betalarens betaltjänstleverantör för de förluster som uppkommit hos leverantören enligt första stycket.

Kontohavarens ansvar att underrätta betaltjänstleverantören

6 §

Om kontohavaren inte underrättar betaltjänstleverantören så snart det kan ske efter att ha fått vetskap om de obehöriga transaktionerna, ansvarar kontohavaren för hela beloppet. Detsamma gäller om betaltjänstleverantören har lämnat information om transaktionerna till kontohavaren och denne inte underrättar leverantören inom tretton månader från det att beloppen belastade kontot.

Underrättelse enligt första stycket ska göras till den kontoförvaltande betaltjänstleverantören, även om den obehöriga transaktionen har initierats av en leverantör av betalningsinitieringstjänster.

Kontohavarens ansvar för någon annans handlande

7 §

Om även någon annan än kontohavaren är behörig enligt kontoavtalet att använda ett betalningsinstrument, ska, vid bedömningen enligt 1-6 §§ av om kontohavaren ansvarar för något belopp, den andra personens handlande räknas som om kontohavaren själv hade handlat.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696