Lunar Logo

Villkor för betalkonton privat

Version 1.0 – Gäller från 20 oktober 2020

1.Introduktion

Dessa villkor gäller för betalkonton som skapats i syfte att genomföra betalningstransaktioner.

Förutom kontantinsättningar och uttag på banken och överföringar till dina konton kräver användningen av betaltjänster ett separat avtal om användning av betalningsinstrument, t.ex. Visa debet användarvillkor.

2.Samtycke till behandling av personuppgifter

Genom att ingå ett avtal om upprättande av ett betalkonto samtycker du även till behandlingen av dina personuppgifter i samband med tillhandahållandet av denna tjänst, inklusive för användning i och i samband med utförande eller rättelse av betalningstransaktioner. De personuppgifter som kan behandlas kan t.ex. vara personnummer, adress och kontonummer.

Uppgifterna lagras under innevarande år plus fem år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, men du måste vara medveten om att du i så fall inte kan använda ditt konto.

3.Betaltjänstlagen

Danska betaltjänstlagen gäller för insättningar och uttag på betalkonton. Utdrag ur lagen angående ansvar bifogas.

Hela lagtexten finns på www.retsinformation.dk

4.Betaltjänstens huvudsakliga egenskaper

Betaltjänster är tjänster som möjliggör insättningar och uttag till ett betalkonto, t.ex. mobilbank och Visa-betalkort.

Betalningar till ett betalkonto kan göras kontant av dig eller andra, genom överföring från ett konto i Lunar och överföring från en annan bank.

Betalningar från ett betalkonto kan göras kontant av dig, genom överföring till konton i Lunar, till konton i andra banker, genom att använda betalningsinstrument och genom att betala räkningar.

4.Information i syfte att slutföra en betaltjänst

Vid utbetalningar ska du uppge clearingnummer och kontonummer som hör till det konto från vilket beloppet ska betalas.

För överföringar inom landet måste du även ange clearingnummeroch kontonummer. som hör till det konto som beloppet ska överföras till.

Vid gränsöverskridande betalningstransaktioner måste du även ange IBAN-nr. och SWIFT-kod på mottagaren.

SWIFT ska lämna information om överföringen till amerikanska myndigheter om det finns misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Vi anser att en betalningsorder som utförts i enlighet med den unika identifieringskoden som anges i betalningsordern, som korrekt utförd.

6.Form och förfarande för samtycke för att utföra en betalningstransaktion och återkallande av samtycke

Du kan till exempel lämna betalningsorder på följande sätt:

 • Genom personlig begäran
 • Via appen
 • Genom att skicka brev till oss.

En betalning måste bekräftas med BankID i appen.

En förutsättning för att vi ska kunna utföra ett betalningsuppdrag är att det finns täckning för beloppet på det aktuella kontot.

När vi har mottagit en betalningsorder kan den inte återkallas.

En betalningsorder som först ska verkställas vid ett senare tillfälle kan dock återkallas senast vid utgången av bankdagen före avtalad dag.

Om du vill återkalla en betalningsorder kan detta göras via din åtkomst till appen eller genom att kontakta oss. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift för återkallelsen.

Om ett betalningsuppdrag avvisas på grund av sakfel kommer vi att informera dig om detta, om skälen till avslaget och om tillvägagångssättet för att rätta felet som ledde till avvisningen.

7.Beskrivning av tidpunkt då en betalningsorder tas emot

En betalningsorder anses mottagen den bankdag då vi tar emot betalningsordern.

Lördag, söndag, nationell helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton är inte bankdagar.

Betalningsuppdrag som tas emot nära slutet av en bankdag eller mellan två bankdagar anses ha kommit in påföljande bankdag och kommer att behandlas först nästa bankdag. Du kan få mer information om tidsfrist för mottagande av betalningsuppdrag som ska behandlas samma bankdag genom att kontakta vår support.

8.Maximal genomförandetid

Genomförandetiden är den tid det tar innan betalningstransaktionen krediteras mottagarens konto.

Den maximala genomförandetiden för insättningar och uttag i Sverige och till och från EES-länder i EES-valutor är vanligtvis en bankdag, men är i övrigt beroende av typ av överföring och valuta.

För betalningsuppdrag som tas emot på papper, inklusive betalkort, blanketter eller elektronisk avisering, kan genomförandetiden vara upp till två bankdagar.

9.Information om betalningar

Du kan när som helst se transaktionsinformation i appen och den skickas till dig via andra digitala kanaler en gång om året.

10. Priser

Våra priser framgår av vår separata prislista. Dessutom tillhandahåller vi också alltid information om specifika betalningar kopplade till ett betalkonto till dig via appen. Om ett belopp överförs till ditt konto har vi rätt att dra av eventuell avgift i samband med överföringen av det överförda beloppet innan beloppet sätts in på ditt konto.

Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift i samband med meddelande om skälen till en avvisad betalningsorder.

Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift för försök att återbetala pengar där du har angett ett felaktigt konto eller identifieringskod.

När vi får en överföring från utlandet dras eventuell avgift från det överförda beloppet.

11.Växlingskurs

Valutaväxling sker till de av Lunar fastställda växelkurserna för köp och försäljning den arbetsdag då insättning och betalning sker.

Vi kan göra ändringar i den inställda växelkursen utan föregående meddelande.

12.Språk och kommunikation

Lunar ingår avtal och kommunicerar på svenska, om inte annat anges i det specifika avtalet.

13.Kontroll av transaktioner

Du har en skyldighet att regelbundet kontrollera transaktionerna på ditt konto. Om du vid kontrollen upptäcker transaktioner som inte stämmer överens med dina kvitton, eller som du inte tror att du har gjort, bör du kontakta Lunar så snart som möjligt.

Du bör vara medveten om att din möjlighet att invända mot obehöriga eller felaktiga betalningstransaktioner under alla omständigheter upphör 13 månader efter att beloppet har dragits från ditt konto.

14.Underrättelse

I händelse av misstänkt eller faktiskt missbruk eller säkerhetshot kan Lunar meddela dig via telefon, meddelande i appen eller annan liknande säker procedur.

15.Spärrning

Lunar har rätt att omedelbart spärra användningen av en betaltjänst eller underlåta att slutföra en betalningstransaktion om:

 1. det finns kännedom om eller misstanke om obehörig användning av tredje part,
 2. det finns kännedom eller misstanke om att data om betaltjänster eller betalningsinstrument har äventyrats,
 3. en betaltjänst, inom en kort tidsperiod, används på ett sätt som avviker från det normala,
 4. du eller en person som agerar för din räkning måste antas sakna förmåga att handla förnuftigt,
 5. kundförhållandet eller kontot som betaltjänsten är kopplat till har sagts upp av dig eller oss, eller det finns omständigheter som gör att kontot kan avslutas utan föregående meddelande,
 6. överträdelse av dessa villkor sker, inklusive om betalkontot som betaltjänsten är kopplat till är övertrasserat,
 7. det finns en väsentligt ökad risk för att du inte kommer att kunna fullgöra din betalningsskyldighet, oavsett om en kredit har tillhandahållits i samband med betaltjänsten,
 8. ett betalningsinstrument har förnyats och det tidigare måste spärras av säkerhetsskäl,
 9. överenskomna beloppsgränser överskrids, eller
 10. det i övrigt är nödvändigt för betaltjänstens säkerhet eller vid eventuell misstanke om obehörig användning.

Vid övertrassering får du om möjligt en påminnelse innan betaltjänsten spärras.

Om vi behöver spärra betalkontot omedelbart meddelas du direkt efter spärren med information om anledning och tidpunkt.

16.Obehöriga betalningstransaktioner

Ansvar fördelas enligt 97 -100 § i Danska betaltjänstlagen som bifogas.

17.Lunars ansvar för genomförandet av betalningstransaktioner

Lunar ansvarar för dina direkta förluster för misslyckade eller otillräckligt genomförande av betalningar i enlighet med dessa villkor. Detta gäller dock inte om banken kan bevisa att betalningsmottagarens bank har tagit emot beloppet.

18.Återbetalning av betalningstransaktioner initierade av eller via en betalningsmottagare

Ansvar fördelas enligt 101 § och 102 § i danska betaltjänstlagen som bifogas.

19. Ikraftträdande och varaktighet

Dessa villkor gäller från det angivna datumet och tills de ändras eller avslutas av Lunar.

20. Uppsägning

Både du och Lunar kan säga upp dina avtal för användning av betalkonton utan föregående meddelande. En uppsägning från oss måste vara sakligt motiverad och kommer att meddelas skriftligen.

21.Klagomål

Om du vill klaga på Lunar, vänligen kontakta oss först.

Om du fortfarande inte håller med om vår hantering av din förfrågan eller resultatet av den kan du kontakta klagomålsansvarige på Lunar. Information om den som är ansvarig för klagomål finns på vår hemsida.

Om förfrågan inte leder till en tillfredsställande lösning kan du välja att föra ditt klagomål till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se

Klagomål angående bankens efterlevnad av finansiell lagstiftning kan lämnas till den danska finansinspektionen, www.finanstilsynet.dk.

Klagomål om bankens behandling av personuppgifter kan lämnas till Integritetsmyndigheten i Sverige, imy.se.

22.Betaltjänstleverantör

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus, har tillstånd som bank och är föremål för tillsyn av den danska finansinspektionen, www.finanstilsynet.dk.

Banken kan kontaktas på Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus och via e-post hello@lunar.app.

23.Val av lag och jurisdiktion

Rättsliga tvister med dig avgörs i enlighet med svensk lag och i svensk domstol.

24.Kopia av dessa villkor

Du kan när som helst få en kopia av dessa villkor via Lunar-appen eller hitta dem på vår hemsida.

25.Allmänna villkor m.m.

I övrigt gäller Lunars Allmänna Villkor för betalkonton och betaltjänster.

För betalningar till och från utlandet gäller Villkoren för överföringar till och från utlandet.

26.Ändringar av Villkor för betalkonton

Dessa villkor kan ändras med 3 månaders varsel om ändringen är till din nackdel. Du kommer att få ett meddelande om ändringar antingen via appen, din angivna e-post eller andra digitala kanaler. Andra ändringar kan göras utan förvarning och vi kommer att informera dig om detta i efterhand.

En meddelad ändring av dessa villkor anses vara godkänd om du inte har meddelat Lunar före ikraftträdandet att du inte vill vara bunden av de nya villkoren. I sådana fall upphör avtal om användning av betaltjänster vid tidpunkten för ikraftträdandet av de ändrade villkoren.

Bilaga

Lov om betalinger

Hæftelse og ansvar §§97,98,99 og 100

§ 97.

Indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner skal være udbyderen i hænde, snarest muligt efter at betaleren har konstateret en sådan betalingstransaktion og senest 13 måneder efter debiteringen af den pågældende betalingstransaktion. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor udbyderen har meddelt disse oplysninger eller stillet dem til rådighed, hvis ikke de er meddelt på forhånd.

Stk. 2. Indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner, der er iværksat via en udbyder af betalingsinitieringstjenester, skal rettes til den kontoførende udbyder i henhold til stk. 1, jf. dog § 99, stk. 2 og 3, og § 104.

§ 98.

Hvor en betaler nægter at have autoriseret eller iværksat en betalingstransaktion, har udbyderen af betalingstjenesten bevisbyrden for, at betalingstransaktionen er korrekt registreret og bogført og ikke er ramt af tekniske svigt eller andre fejl, jf. dog stk. 3. Ved brug af et betalingsinstrument har udbyderen endvidere bevisbyrden for, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er blevet anvendt i forbindelse med betalingstransaktionen.

Stk. 2. Hvor en betaler nægter at have autoriseret eller iværksat en betalingstransaktion, er registrering af brug af betalingsinstrumentet ikke i sig selv bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser.

Stk. 3. Hvor en betaler nægter at have autoriseret eller iværksat en betalingstransaktion, der er iværksat via en udbyder af betalingsinitieringstjenester, bærer udbyderen af betalingsinitieringstjenesten bevisbyrden for, at betalingstransaktionen inden for dennes kompetenceområde er korrekt registreret og bogført og ikke er ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

§ 99.

Betalerens udbyder af betalingstjenester hæfter i forhold til betaleren for tab som følge af uautoriserede betalingstransaktioner, jf. § 97, medmindre andet følger af § 100. Ved en uautoriseret transaktion skal betalerens udbyder straks og senest ved afslutningen på den efterfølgende arbejdsdag tilbagebetale betaleren beløbet, medmindre betalerens udbyder har rimelige grunde til at have mistanke om svig og underretter Finanstilsynet om disse grunde.

Stk. 2. Hvor en uautoriseret betalingstransaktion er iværksat via en udbyder af betalingsinitieringstjenester, skal den kontoførende udbyder tilbagebetale betaleren beløbet straks og senest ved afslutningen på den efterfølgende arbejdsdag, jf. stk. 1.

Stk. 3. Er udbyderen af betalingsinitieringstjenester ansvarlig for den uautoriserede betalingstransaktion,skal udbyderen af betalingsinitieringstjenesten efter den kontoførende udbyders anmodning straks holde den kontoførende udbyder skadesløs for tab eller betalte beløb som følge af tilbagebetalingen til betaleren, jf. § 98, stk. 3.

Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om den tekniske gennemførelse af underretningen, jf. stk. 1, 2. pkt.

§ 100.

Betalerens udbyder af betalingstjenester hæfter i forhold til betaleren for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af en betalingstjeneste, medmindre andet følger af stk. 2-5. Betaleren hæfter kun efter stk. 3-5, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår, som følge af at betaleren har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter § 93.

Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 4 og 5, hæfter betaleren med op til 375 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingstjenesten, hvis den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt.

Stk. 4. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 5, hæfter betaleren med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingstjenesten, hvis betalerens udbyder godtgør, at den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt, og

 1. at betaleren har undladt at underrette betalerens udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at det til betalingstjenesten hørende betalingsinstrument er bortkommet eller den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab,
 2. at betaleren med forsæt har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 5, eller
 3. at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Stk. 5. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingstjenesten, når den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning har været anvendt og betalerens udbyder godtgør, at betaleren med forsæt har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.

Stk. 6. Uanset stk. 3-5 hæfter betalerens udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted, 1) efter at udbyderen har fået underretning om, at det til betalingstjenesten hørende betalingsinstrument er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret, 2) når det er forårsaget af handlinger, der er foretaget af en udbyders ansatte, agent eller filial eller en enhed, hvortil udbyderens aktiviteter er outsourcet, eller disses passivitet, eller 3) fordi udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. § 94, stk. 1, nr. 2.

Stk. 7. Uanset stk. 3-5 hæfter betalerens udbyder tillige, hvis udbyderen ikke kræver stærk kundeautentifikation, medmindre betaleren har handlet svigagtigt. Betalingsmodtageren eller dennes udbyder skal godtgøre de tab, der er påført betalerens udbyder, hvis betalingsmodtageren eller dennes udbyder har undladt at anvende stærk kundeautentifikation. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse på tjenester omfattet af § 1, stk. 5, og § 5, nr. 14-16.

Stk. 8. Uanset stk. 3-5 hæfter betalerens udbyder tillige, hvis tabet, tyveriet eller den uberettigede tilegnelse af det til betalingstjenesten hørende betalingsinstrument eller den til betalingstjenesten hørende personlige sikkerhedsforanstaltning ikke kunne opdages af betaleren forud for den uberettigede anvendelse.

Stk. 9. Uanset stk. 3-5 hæfter betalerens udbyder tillige, hvis betalingsmodtageren vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingstjenesten.

Stk. 10. Stk. 1-9 finder tillige anvendelse på elektroniske penge, medmindre det ikke er muligt for betalerens udsteder af elektroniske penge at spærre betalingskontoen eller betalingsinstrumentet.

Tilbagebetaling §§101 og 102

§ 101.

En betaler har fra sin udbyder ret til tilbagebetaling af det fulde beløb for en gennemført betalingstransaktion,som er iværksat af eller via betalingsmodtageren, såfremt 1) betaleren ikke har godkendt det præcise beløb for betalingstransaktionen og

 1. betalingstransaktionen oversteg det beløb, som betaleren med rimelighed kunne forvente, bl.a. under hensyn til dennes tidligere udgiftsmønster og betingelserne i rammeaftalen.

Stk. 2. Ændringer i valutakursen, når denne beregnes på baggrund af en referencekurs, kan ikke påberåbes ved anvendelse af stk. 1, nr. 2.

Stk. 3. Det kan aftales i rammeaftalen mellem betaleren og betalerens udbyder, at betaleren ikke har ret til tilbagebetaling efter stk. 1, hvis et samtykke til at gennemføre betalingstransaktioner omfattet af stk. 1 er givet direkte til betalerens udbyder og oplysninger om den fremtidige betalingstransaktion af udbyderen eller betalingsmodtageren blev givet eller stillet til rådighed for betaleren mindst 4 uger inden forfaldsdagen.

Stk. 4. For direkte debiteringer kan det af rammeaftalen mellem betaleren og betalerens udbyder fremgå, at betaleren har ret til tilbagebetaling fra sin udbyder, selv om kravene efter stk. 1 ikke er opfyldt.

Stk. 5. Uanset stk. 1 og 2 har betaleren ret til ubetinget tilbagebetaling ved direkte debiteringer omfattet af artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 af 14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro.

§ 102.

En anmodning om tilbagebetaling, jf. § 101, skal være udbyderen i hænde senest 8 uger efter debiteringen af den pågældende betalingstransaktion.

Stk. 2. Betalerens udbyder skal senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af en anmodning om tilbagebetaling enten tilbagebetale hele transaktionsbeløbet eller begrunde et afslag på tilbagebetaling med oplysning om klagemuligheder.

Stk. 3. Uanset stk. 2 kan udbyderen ikke give afslag på tilbagebetaling af direkte debiteringer, jf. § 101, stk. 5.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696