Lunar Logo

Brugerbetingelser for Lunar Invest

Version 2.0 – gældende fra 20. Januar 2020

1. Indledning

Disse brugerbetingelser gælder i bruger- og kundeforholdet mellem Lunar Bank A/S, CVR nr. 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C (benævnt “Lunar”, “banken”, “vi” eller “os”) og dig som kunde i banken og bruger af appen (benævnt “appen”).

Brugerbetingelserne supplerer den særskilte kundeaftale og de almindelige forretningsbetingelser samt øvrige aftaledokumenter, som gælder i det selvstændige kundeforhold mellem Saxo Bank A/S, Philip Heymans Alle 15, 2900 Hellerup Denmark (benævnt ”Saxo Bank” eller ”Saxo”), og dig som kunde i Saxo.

Ved at acceptere disse brugerbetingelser erklærer du at have læst og forstået de enkelte brugerbetingelser og brugervilkår, og du er gjort særligt opmærksom på, at der gælder byrdefulde betingelser og vilkår, herunder hvad angår begrænsning af Lunars ansvar over for dig.

Brugerbetingelserne udgør ikke en trepartsaftale mellem Lunar, Saxo Bank og dig.

De til hver en tid opdaterede betingelser for at være kunde hos Saxo Bank findes her

2. Aktiehandel er forbundet med risiko

At handle med aktier er forbundet med stor risiko. Lunar foretager ingen rådgivning og tager ikke ansvar for de investeringer Lunar brugere, foretager som kunder i Saxo Bank uagtet, at de er onboardet gennem Lunars platform som Lunarbrugere til Saxo Bank. Investering i aktier kan betyde både gevinst og tab. Lunar kan ikke gøres erstatningsansvarlig for evt. økonomiske tab forbundet med handel aktier via Lunars app på Saxo Banks platform eller direkte på Saxo Banks platform via Lunars aftale med Saxo Bank. På Saxo Banks hjemmeside skal du læse mere om risiko ved aktiehandel

3. Forholdet mellem brugeren, Lunar og Saxo Bank

Lunar er ikke en aktiehandelsplatform og vi er derfor ikke leverandør af de investeringsprodukter, som du har adgang til gennem vores app.

Vi optræder heller ikke som agent, fuldmægtig, formidler, arrangør eller distributør for Saxo Bank eller af bankens bankydelser og bankprodukter.

Vi stiller udelukkende den elektroniske platform, i form af vores app, til rådighed for det selvstændige kundeforhold mellem dig og Saxo Bank.

Det er derfor alene Saxo Bank, der er leverandør af det omhandlede Investeringsprodukt til dig, og vi er således ikke – hverken direkte eller indirekte – part i aftaleforholdet mellem dig og Saxo Bank.

Det betyder, at aftaleforholdet mellem dig og os består i disse brugerbetingelser, og at dine selvstændige aftaler med Saxo Bank ikke kan gøres gældende over for os eller af os.

Det er kun vores partner, Saxo Bank, der har tilladelse som Investeringsbank og -rådgiver, og som er underlagt Finanstilsynets tilsyn og kontrol.

Som kunde i Saxo Bank er du naturligvis beskyttet på præcis samme måde som enhver anden bankkunde i ethvert andet dansk pengeinstitut, herunder i relation til indskydergarantiordningen. Du finder mere information herom på Saxo Banks hjemmeside og på Garantiformuens hjemmeside.

Dit brugerforhold hos os kan eventuelt i appen benævnes investeringskonto eller lignende og må ikke forveksles med dit selvstændige kundeforhold og dine bankkonti hos Saxo Bank.

Lunar yder ikke nogen form for finansiel rådgivning, investeringsrådgivning eller lignende økonomisk rådgivning forbundet med de omhandlede investeringsydelser.. Vi yder alene teknisk support forbundet med din adgang til og brug af appen. Investeringsrådgivning mv. ydes således kun af Saxo Bank.

4. Oprettelse og godkendelse

Det er et krav fra Saxo Bank, at du skal være fyldt 18 år, være bosat og skattepligtig i Danmark, have NemID samt have dansk kørekort eller dansk pas for at blive bruger hos os og kunde i Saxo Bank gennem vores app. Øvrige betingelser for oprettelse fremgår af vores FAQ på hjemmesiden.

Du oprettes som investeringsbruger hos os og af vores app i selve appen efter installation af denne. Oprettelse som investeringsbruger hos Lunar forudsætter altid samtidig oprettelse som kunde hos Saxo Bank. Du oprettes også som investeringskunde i Saxo Bank i selve appen.

Du skal altid følge den ansøgningsprocedure i appen til at blive Investeringskunde I Saxo Bank, som automatisk starter ved første åbning af Invest. Du kan ikke blive oprettet som investeringsbruger hos os uden om appen.

Som led i ansøgningsproceduren skal du afgive de lovpligtige identifikationsoplysninger og den nødvendige dokumentation herfor. Du skal i denne forbindelse oplyse dit CPR-nummer, som Saxo Bank bruger til at hente dit fulde navn og adresse fra CPR-registret og til at foretage opslag, hvor det bliver tjekket om du er involveret i hvidvask, om du er en politisk eksponeret person. Du skal bekræfte disse oplysninger, for at blive oprettet som kunde. Herudover skal du oplyse det forventede omfang af og formålet med at benytte Saxo Bank gennem vores app. Du skal også som led i ansøgningsproceduren acceptere disse brugerbetingelser. Dette sker via appen.

Enhver kundegodkendelse foretages af Saxo Bank i henhold til gældende regler på området. Hvis Saxo kan godkende dig som investeringskunde, kan vi godkende dig som investeringsbruger hos os og af appen. Hvis Saxo Bank ikke kan godkende dig som investeringskunde i Saxo Bank, uanset af hvilken grund, kan vi ikke godkende dig som investeringsbruger hos os og af appen. Du underrettes altid via e-mail eller notifikation via appen, om din ansøgning kan godkendes eller må afvises. En eventuel afvisning begrundes altid.

Den endelige etablering af kundeforholdet hos Saxo Bank – og dermed også den endelige etablering af brugerforholdet hos os – kræver altid, at du accepterer og underskriver en særskilt kundeaftale mellem dig og Saxo Bank, samt accepterer og underskriver Saxo Banks øvrige relevante aftaler og erklæringer, herunder Saxo Banks almindelige forretningsbetingelser. Det sker via appen, efter du har modtaget ovennævnte information om godkendelse af din ansøgning. Så snart de relevante aftaler og erklæringer fra banken er accepteret og underskrevet i appen, kan du bruge selve appen og dens forskellige funktioner.

Du har altid læseadgang i appen til brugerbetingelserne, gældende dit brugerforhold hos os, samt læseadgang til forretningsbetingelserne, kundeaftalen og de øvrige aftaler, gældende dit kundeforhold med Saxo Bank.

Du skal benytte NemID i forbindelse med oprettelsen af dit kundeforhold hos Saxo Bank. Når du bruger NemID til at acceptere og underskrive både brugerbetingelserne med os og de øvrige aftaler med Saxo Bank, er der tale om en elektronisk underskrift, som fuldt ud er juridisk bindende.

5. Adgang og brug

Din adgang til vores app er personlig og må ikke bruges af andre end dig. Du kan ikke give andre fuldmagt til at bruge appen på dine vegne. Din personlige adgang er knyttet til dit danske mobiltelefonnummer, din e- mailadresse og den personlige adgangskode, som du oplyser og vælger i forbindelse med oprettelsen af dit brugerforhold hos os.

Du må ikke oplyse eller dele din adgangskode til brug for login i appen med andre. I tilfælde af misbrug eller mistanke om misbrug af din brugeradgang skal du straks underrette os herom. Vi kan i tilfælde af misbrug eller mistanke om misbrug altid spærre din adgang til appen.

Du er ansvarlig for at opdatere de identifikationsoplysninger, som du har afgivet over for os i forbindelse med din oprettelse som bruger. Du er også ansvarlig for at hemmeligholde din adgangskode, dine brugeroplysninger mv.

Med henblik på at bevare en høj sikkerhedsstandard er det udgangspunktet, at du automatisk logges ud, når du er færdig med at bruge appen, eller når du ikke har været aktiv i et vist antal minutter efter at have åbnet appen.

Du kan i appen vælge andre indstillinger for at logge ud. Vi anbefaler derudover, at du altid lukker appen helt, når du er færdig med at bruge den.

Som bruger hos os har du adgang til dit investeringsprodukt hos Saxo Bank via vores app. Du kan også tilgå dit investeringsprodukt direkte hos Saxo Bank via app'en SaxoTraderGo samt www.saxotrader.com. For at tilgå dit investeringsprodukt direkte hos Saxo Bank skal du bruge dit brugerid, som du kan se i Lunar appen, under Lunar Invest, under Investeringskonto. Første gang du vil logge på en af Saxo Banks platforme skal du bede om et kodeord. Når du har fået det, kan du med brugerid og kodeord logge på - direkte hos Saxo Bank.

Har du spørgsmål til din adgang til og brug af appen, kan du kontakte vores tekniske support via telefon, e-mail eller bruge vores support-chatfunktion i selve appen. På hjemmesiden finder du en FAQ-sektion over de mest stillede spørgsmål om brugen af appen.

6. Priser og betalinger

Priser og gebyrer for handel via Lunar Invest findes i Lunar prislisten

Hvis der sker stigninger i kurtage og valutavekslingsgebyr, vil vi varsle disse med 60 dage.

Det vil være synligt og dokumenteret inden en handel bliver slået, præcis hvad omkostningerne er.

7. Hæftelse, ansvar og erstatning

Lunar er ikke ansvarlig for og hæfter ikke for de ydelser, produkter, tjenester, rådgivning, funktioner, løsninger mv., som leveres af Saxo Bank og yderligere samarbejdspartnere i forbindelse med Lunar Invest til dig gennem vores app.

Lunar er heller ikke ansvarlig for og hæfter heller ikke for de ydelser, produkter, tjenester, rådgivning, funktioner, løsninger mv., som Saxo Bank på anden vis leverer til dig, og som er relateret til eller ikke er relateret til dit brugerforhold hos os.

Lunar er alene ansvarlig for selve den elektroniske platform i form af vores mobilapplikation, som vi stiller til rådighed for det selvstændige kundeforhold mellem dig og Saxo Bank, jf. dog nedenstående ansvarsbegrænsning. Vi er således ansvarlig for platformens funktion, drift og sikkerhed samt vores tekniske support i relation til platformen, jf. dog nedenstående ansvarsbegrænsning, hvorimod vi ikke er ansvarlig for de investeringsprodukter, som udelukkende leveres af Saxo Bank til dig via platformen.

Kundeforholdet og dermed aftaleforholdet vedrørende de omhandlede investeringsprodukter eksisterer således direkte mellem dig og Saxo Bank, og vi er ikke eller indtræder ikke som part i dette aftaleforhold og hæfter ikke for banken.

Lunar kontrollerer eller godkender ikke Saxo Banks investeringsydelser, investeringsprodukter, rådgivning, beskrivelser, markedsføring mv. og kan ikke gøres ansvarlig herfor. Lunar kontrollerer eller godkender ikke Saxo Banks kundeforhold og etableringen af disse, herunder Saxo Banks kundeaftaler, forretningsbetingelser, prisblad mv., og kan ligeledes ikke gøres ansvarlig herfor.

Lunar kan heller ikke gøres ansvarlig for Saxo Banks egen bankplatform og tilpasningen heraf til vores app eller den til brug for appens udviklede grænseflade (API), ligesom Lunar ikke kan gøres ansvarlig for de eksisterende eller nye tekniske løsninger, som integreres i vores app.

Lunar kan ikke gøres erstatningsansvarlig i tilfælde af misbrug, eller såfremt det er nødvendigt at spærre din adgang til appen i tilfælde af misbrug eller mistanke om misbrug.

Herudover kan Lunar ikke gøres erstatningsansvarlig for økonomiske eller ikke-økonomiske tab, herunder mistede eller beskadigelse af data, som følge af svigt, manglende adgang til eller nedbrud i egne systemer, svigt manglende adgang til eller nedbrud i eksterne underleverandørers systemer, svigt, manglende adgang til eller nedbrud i bankens systemer eller øvrige fejl, driftsforstyrrelser, svigt eller sikkerhedsbrister hos os, eksterne underleverandører eller tredjemand.

I alle tilfælde er Lunars eventuelle erstatningsansvar over for dig som bruger af vores app begrænset til de tilfælde, hvor vi har udvist forsæt eller grov uagtsomhed. Et eventuelt erstatningsansvar omfatter dog i ingen tilfælde indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, omsætningstab, avancetab, tab eller beskadigelse af data, tab af goodwill eller lignende.

8. Ændringer, fortrydelse, opsigelse og ophør

Brugerforholdet og oplysningerne afgivet af Lunar i disse brugerbetingelser gælder indtil videre. Vi kan ændre brugerbetingelserne uden varsel, når det er til fordel for dig. Ellers vil ændringer ske med én måneds varsel. Underretning om ændringer af brugerbetingelserne vil ske gennem appen, og om nødvendigt skal du acceptere og underskrive de ændrede brugerbetingelser via appen.

Ønsker du at opsige dit aftaleforhold med Saxo Bank, kan du gøre det ved at rette henvendelse skriftligt pr. mail eller via vores chatfunktion i appen. Du kan også gøre det ved at trække dit samtykke tilbage, hvormed dit kundeforhold med Saxo Bank vil gå i process til at blive lukket.

Opsiger du dit aftaleforhold og hermed også brugerbetingelserne med os, vil din adgang til appen bortfalde, det samme vil gøre sig gældende for enhver selvstændig kundeaftale og øvrige aftaler, som du gennem vores app har indgået med Saxo Bank

Dit brugerforhold hos os og dermed din adgang til vores app ophører automatisk, når dit kundeforhold med Saxo Bank ophører. Tilsvarende ophører dit kundeforhold med Saxo Bank ikke automatisk, når dit brugerforhold hos os og dermed din adgang til vores app ophører.

Lunar kan altid ophæve brugerforholdet med dig uden varsel i tilfælde af dit misbrug eller forsøg på misbrug af vores app, i tilfælde af din væsentlige misligholdelse af de gældende brugerbetingelser eller i tilfælde af uacceptabel brugeradfærd.

9. Immaterielle rettigheder

Du anerkender, at alle immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærker, design mv., forbundet med appen, vores hjemmeside, vores funktioner og ydelser mv. tilhører Lunar, og at du ikke må gøre brug af disse immaterielle rettigheder.

10. Tavshedspligt

For løbende at kunne betjene dig som bruger af vores app skal vores samarbejdspartner, Saxo Bank, kunne udveksle oplysninger og data med os om dit kundeforhold i Saxo Bank. I overensstemmelse med gældende regler på området kræver det, at du giver dit udtrykkelige samtykke hertil.

Du vil derfor, når du bliver kunde i Saxo Bank, blive bedt om at acceptere og underskrive en samtykkeerklæring fra Saxo Bank om videregivelse af dine personoplysninger til os. Dette sker via appen i forbindelse med etableringen af kundeforholdet.

Til brug for vores varetagelse af administrative opgaver kan Saxo Bank i overensstemmelse med gældende regler på området desuden videregive sædvanlige oplysninger om kundeforhold til os.

I det omfang vi modtager sådanne fortrolige oplysninger, vil den tavshedspligt om kundeforhold, som banken er underlagt, også gælde for os, således at vi ikke uberettiget må videregive eller udnytte de fortrolige kundeoplysninger, som vi er blevet bekendt med.

11. Klage

Hvis du ønsker at klage over selve appen eller over os, skal du i første omgang kontakte Lunar’s support, som kan kontaktes via telefon, mail eller chat.

Hvis du ønsker at klage over Saxo Bank og investeringsprodukterne leveret af Saxo Bank, skal du altid kontakte Saxo Bank direkte.

12. Force majeure

Såfremt der indtræder uventede og ekstraordinære omstændigheder uden for din eller vores kontrol i form af eksempelvis strejke, lockout, krig, boykot, blokade, terror, sabotage, hærværk, herunder hacking og computervirus, svigt/nedbrud i strømforsyning, telekommunikation – samt manglende adgang til eller nedbrud i it-systemer eller data i disse systemer, som kan henføres til sådanne omstændigheder, uanset om det er os, en ekstern leverandør eller tredjemand, som står for driften af systemerne – som du eller vi ikke burde have taget i betragtning ved aftaleforholdets etablering, og ej heller burde have undgået eller overvundet, suspenderes alle rettigheder og forpligtelser for både du og os i medfør af aftaleforholdet i det tidsrum, de uventede og ekstraordinære omstændigheder består.

Hverken du eller vi kan gøres erstatningsansvarlige for sådanne uventede og ekstraordinære omstændigheder og for de økonomiske og ikke- økonomiske konsekvenser og/eller tab forbundet hermed.

13. Lovvalg og værneting

Disse brugerbetingelser er underlagt dansk ret og enhver retlig tvist mellem dig og os skal afgøres ved danske domstole.

14. Gyldighed og version

Hvis et eller flere vilkår i disse brugerbetingelser findes ugyldigt, ulovligt eller på anden vis ikke kan gennemføres eller håndhæves, skal de øvrige vilkår i brugerbetingelserne fortsat gælde fuldt ud.

Dette er version 2.0 af brugerbetingelserne, som erstatter tidligere versioner og er gældende fra d. 20.. januar 2020.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696