Lunar Logo

Vilkår og betingelser for brug af Lunar Online Payments

Disse vilkår og betingelser finder anvendelse på aftaleforholdet mellem den Erhvervsdrivende og Lunar Online Payments.

Disse vilkår vil altid være tilgængelige på Lunars hjemmeside.

1. Parterne

Disse Vilkår og Betingelser indgås mellem følgende parter:

Lunar Payments Aps cvr 36683279 I det følgende benævnt (“Lunar Online Payments”)

Og

Den Erhvervsdrivende

2. Servicen

Følgende Vilkår og Betingelser gør sig gældende for aftaleforholdet mellem Den Erhvervsdrivende og Lunar Online Payments.

Lunar Online Payments muliggør, at den Erhvervsdrivende kan acceptere betaling med Kort, såfremt Kortet accepteres af Kortnetværket og transaktionen overholder de af Kortnetværket fastsatte regler.

Som en del af Servicen der leveres af Lunar Online Payments, indgår en Handelsaftale med Kortnetværket gennem Clearhaus A/S.

Den Erhvervsdrivende accepterer, at Lunar Online Payments kan underskrive ovennævnte Handelsaftale på den Erhvervsdrivendes vegne, som omfatter Clearhaus A/s' generelle vilkår for handelsaftaler, som er inkorporeret i denne aftale ved henvisning.

3. Definitioner

Begrænset aktivitet

Visse typer virksomheder anses som begrænsede og kræver forhåndsgodkendelse af Lunar Online Payments. Begrænsning skyldes enten juridisk årsager, restriktioner fra betalingsnetværk eller på baggrund af uacceptabel risiko. Oplistede forretningssegmenter er en ikke-udtømmende dynamisk liste som er inkorporeret i denne aftale ved henvisning.

Clearhaus A/S

Samarbejdspartner med Lunar Online Payments. Leverer underliggende Konto der kan bruges til at acceptere transaktioner (betalinger). Clearhaus A/S har tilladelse som betalingsinstitut og har licens fra Visa og Mastercard til at håndtere korttransaktioner.

Erhvervsdrivende

Den Erhvervsdrivende som er part i disse vilkår og betingelser.

Forretningsaftale

En aftale som fastlægger vilkår og specifikke gebyrer mellem Erhvervsdrivende og Lunar Online Payments. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Forretningsaftalen og Vilkår og Betingelser for Lunar Online Payments har Forretningsaftalen forrang.

Handelsaftale

Aftale mellem Clearhus og den Erhvervsdrivende. Aftalen er indgået af Lunar Online Payments på vegne af den Erhvervsdrivende.

Konto

En Konto der kan bruges til acceptere transaktioner (betalinger), vise overblik over indkomne betalinger og reservationer, samt muliggøre teknisk visning af sammenkobling mellem betalinger og kundeinformationer.

Kort

Et betalingskort fra Visa Inc eller Mastercard Inc.

Kortholder

Fysisk eller juridisk person, til hvem kortet er udstedt.

Kortnetværk

Kortnetværket er en samlebetegnelse for kortudbyderne Visa og MasterCard samt Clearhaus A/S.

Servicen

Lunar Online Betalinger er en service som udbydes af Lunar Online Payments. Servicen består i teknisk løsning som muliggør, at den Erhvervsdrivende kan accepterer betalinger med Kort, såfremt Kortet accepteres af Kortnetværket og transaktionerne overholder de af Kortnetværket fastsatte regler. Lunar Online Betalinger kommer med en dertil knyttet Konto, som den Erhvervsdrivende kan tilgå via Lunar Web.

Salgssted

Webstedet eller applikationen, hvor den Erhvervsdrivende accepterer transaktioner.

Udbetalingsplanen

Plan for udbetaling af transaktioner.

4. Ansvar

Da Handelsaftalen indgås på vegne af den Erhvervsdrivende påtager Lunar Online Payments sig intet ansvar for produkter eller tjenesteydelser, der tilbydes ved hjælp af Lunar Online Payments Service.

Det er den Erhvervsdrivendes ansvar at sikre, at enhver brug af Lunar Online Payments tjenester overholder reglerne fastsat af Kortnetværket samt gældende ret.

Den Erhvervsdrivende kan ikke rejse erstatningskrav mod Lunar Online Payments, herunder for manglende omsætning, der skyldes, at systemer er utilgængelige eller defekte. Den Erhvervsdrivende opfordres til at overvåge alle transaktioner og vedligeholde et tilstrækkeligt backupsystem.

5. Kontooprettelse

Erhvervsdrivende som bliver godkendt af Lunar Online Payments kan indgå aftale om online betalinger.

For at være berettiget til at bruge Lunar Online Payments services skal din virksomhed, uanset hvad, være fuldt lovlig og må ikke tilbyde ulovlige produkter eller tjenester. Udøver den Erhvervsdrivende aktiviteter der falder under definitionen af Begrænset Aktivitet, kræver dette forhåndsgodkendelse af Lunar Online Payments før åbning af Konto og behandling af transaktioner. Følgende liste er en ikke-udtømmende liste over Begrænset Aktivitet. Vurdering foretages ved oprettelse af aftalen, ligesom Lunar Online Payments løbende vurderer om aktiviteten kan anses for Begrænset Aktivitet.

I tilfælde hvor den Erhvervsdrivendes aktivitet anses for at være Begrænset vil den Erhvervsdrivende, hvis forhåndsgodkendelsen tildeles, samtidig modtage en Forretningsaftale med specifikke gebyrer, reserver og vilkår.

Uanset ovenstående forbeholder Lunar Online Payments sig retten til at afvise en kontoåbning.

For at åbne en Konto skal den Erhvervsdrivende give Lunar Online Payments de oplysninger som Lunar Online Payments anser for nødvendige.

For at oprette Kontoen og herved få mulighed for at modtage transaktioner skal den Erhvervsdrivende indlevere en række grundlæggende oplysninger om land, valuta og en beskrivelse af virksomheden. For at afslutte opsætningen af en Konto, skal Kontoen vurderes af Lunar Online Payments.

Til brug for Lunar Online Payments vurdering, kan den Erhvervsdrivende blive bedt om at afgive yderligere oplysninger. En beskrivelse for kontogodkendelses processen kan tilgås via følgende link om kontogodkendelse. Dette er ikke en udtømmende beskrivelse af oplysninger der kan anmodes om af Lunar Online Payments eller Kortnetværket da hver kontogodkendelses proces tager udgangspunkt i den konkrete Erhvervsdrivende og dennes forretningsmodel.

En Konto som endnu ikke er blevet evalueret og godkendt af Lunar Online Payments betragtes som foreløbig. En foreløbig Konto kan opsiges på et hvilket som helst tidspunkt af en, hvilken som helst grund, indtil den erhvervsdrivende har indsendt alle de anmodede oplysninger, samt indtil Lunar Online Payments har godkendt Kontoen. Det er ikke muligt at udbetale eller overføre beløb ud af den foreløbige Konto, dette er først muligt når Kontoen er godkendt og dermed ikke længere er foreløbig. Transaktioner oprettet på en foreløbig Konto kan annulleres og returneres (refunderes) til Kortholderne, hvis Lunar Online Payments ikke godkender Kontoen.

Ved åbning af en Konto vurderer Lunar Online Payments og Kortnetværket den Erhvervsdrivendes forretning blandt andet baseret på de oplysninger, der er tilgængelige på den Erhvervsdrivendes Salgssted. Hvis den Erhvervsdrivende foretager ændringer i aktiviteter eller Salgssteder, skal den Erhvervsdrivende åbne en ny Konto hos Lunar Online Payments, som skal gennemgå Lunar Online Payments konto godkendelsesproces eller anmode Lunar Online Payments om at gennemgå den nye forretningsaktivitet, før den erhvervsdrivende accepterer transaktioner for den nye forretningsaktivitet. Hvis den Erhvervsdrivende accepterer transaktioner for en ny, ikke-godkendt forretningsaktivitet, kan Lunar Online Payments betragte transaktionerne som Begrænset aktivitet eller ikke godkendte transaktioner.

Til hver en tid kan Lunar Online Payments eller Kortnetværket gennemgå den Erhvervsdrivendes Konto og kræve yderligere oplysninger eller verifikation af allerede afgivne oplysninger for at opfylde forpligtelser over for Kortnetværket, gældende ret eller for at revurdere risikoen forbundet med at understøtte den Erhvervsdrivende. Hvis den Erhvervsdrivende ikke er i stand til at give de efterspurgte oplysninger omgående eller inden for den angivne frist, der er angivet af Lunar Online Payments, kan Kontoen blive suspenderet eller lukkes uden yderligere varsel.

6. Udbetalinger

Udbetalinger vil ske ugentligt hver onsdag medmindre andet er aftalt i Forretningsaftalen. Udbetalingerne dækker alle transaktioner siden sidste udbetaling, medmindre andet er aftalt i Forretningsaftalen. Et fast beløb kan holdes i reserve varierende i størrelse afhængig af din virksomhedstype. Udbetalingen sker med fradrag af gebyrer, bøder, refusioner, tilbageførsler og reserver.

Den erhvervsdrivende har pligt til rettidigt at afstemme og kontrollere Kontoens transaktioner. Den Erhvervsdrivende har 30 dage til at gøre indsigelse efter udbetalingen.

Lunar Online Payments forbeholder sig retten til at suspendere udbetalinger, beholde reserver eller ændre udbetalingsplanen uden forudgående varsel, skønnes dette nødvendigt for at mindske et evt. tab for Lunar Online Payments.

7. Transaktioner

Gennemførelsen af en transaktion er en to-trins proces: Først en autorisation til at kontrollere om kortet er gyldigt, og der er tilstrækkelige midler til den nødvendige transaktion. Hvis disse bekræftes reserveres beløbet, og transaktionen er godkendt. Dernæst for at fuldføre transaktionen, skal der foretages en hævning for at trække betaling fra kortet.

Transaktionen må ikke hæves, før varerne eller tjenesterne er blevet leveret eller afsendt til Kortholder i sin helhed. En overtrædelse af dette kan betragtes, af både Lunar Online Payments og Kortnetværket, som et brud på Aftalen, hvilket kan resultere i øjeblikkelig opsigelse, suspension af Aftalen og kan medføre at sådanne betalinger kan annulleres og returneres til Kortholderne.

7.1 Ikke godkendte transaktioner

Lunar Online Payments må ikke bruges til betalinger, der er i strid med gældende ret, reglerne for Lunar Online Payments, Kortnetværket eller som skader Lunar Online Payments eller Kortnetværkets omdømme. Eksempler på sådanne betalinger vil være alt, der ikke er i overensstemmelse med gældende ret i kortindehaveren eller den Erhvervsdrivendes jurisdiktion, betalinger modtaget på vegne af tredjemand, betaling af gæld og betalinger for varer eller tjenester, der kan være en krænkelse af ophavsretten, se også Lunar Online Payments liste over begrænset aktivitet.

En overtrædelse af ovenstående betragtes af både Lunar Online Payments og Kortnetværket som et alvorligt brud på disse Vilkår og Betingelser for Lunar Online Payments, hvilket kan resultere i øjeblikkelig opsigelse eller suspension af aftaleforholdet. Lunar Online Payments kan annullere eller returnere sådanne betalinger til Kortholderne uden forudgående dialog med den Erhvervsdrivende.

8. Priser og Gebyrer

Den Erhvervsdrivende accepterer at betale de priser og gebyrer som følger af gældende prisliste, som er en inkorporeret del af vilkår og betingelser. I tilfælde af uoverensstemmelse med Vilkår og Betingelser og individuelt indgået Forretningsaftale, har Forretningsaftalen forrang.

9. Indsigelser

I tilfælde af indsigelse fra Kortholder, er den Erhvervsdrivende forpligtet til på Lunar Online Payments anmodning straks at indsende al relevant dokumentation vedrørende enhver omtvistet transaktion. Kan den Erhvervsdrivende ikke fremvise dokumentation for berettiget tilbageholdelse af en betaling, kan Lunar Online Payments beslutte at returnere betalingen til Kortholder.

Lunar Online Payments eller Kortnetværket kan til enhver tid fastslå, at den Erhvervsdrivende pådrager sig for mange indsigelser efter en konkret vurdering. I dette tilfælde kan der udstedes yderligere gebyrer. I sidste ende kan for mange indsigelser føre til en suspension eller opsigelse af aftaleforholdet.

10. Kreditvurdering

Lunar Online Payments og Kortnetværket bevarer retten til at indhente kreditoplysninger om den Erhvervsdrivende og dennes ejer(e) samt retten til at anmode den Erhvervsdrivende om enhver oplysning, som den skønner nødvendig for en løbende vurdering af forretningsforholdet.

Lunar Online Payments og Kortnetværket har ret til at foretage uanmeldte fysiske inspektioner af enhver af den Erhvervsdrivendes lokaler og lagre som led i den løbende kreditvurdering. En inspektion kan omfatte lokaler, servere, datavarehuse, forretningsgange mv. Udgifterne til inspektionen afholdes af den Erhvervsdrivende.

Enhver ændring i forretningsplanen hos den Erhvervsdrivende, som Lunar Online Payments anser for væsentlig, kan resultere i en genberegning af den Erhvervsdrivendes priser og vilkår.

11. Force Majure

Såfremt der indtræder uventede og ekstraordinære omstændigheder uden for parternes kontrol i form af pandemi, strejke, lockout, krig, boykot, blokade, terror, sabotage, hærværk, herunder hacking og computervirus, svigt/nedbrud i strømforsyning, telekommunikation samt manglende adgang til eller nedbrud i it-systemer eller data i disse systemer, som kan henføres til sådanne omstændigheder, uanset om det er parter, en ekstern leverandør eller tredjemand, som står for driften af systemerne – som parterne ikke burde have taget i betragtning ved aftaleforholdets etablering, og ej heller burde have undgået eller overvundet, suspenderes alle rettigheder og forpligtelser for parterne i medfør af aftaleforholdet i det tidsrum, de uventede og ekstraordinære omstændigheder består.

Parterne kan ikke gøres erstatningsansvarlige for uventede og ekstraordinære omstændigheder og for de økonomiske og ikke- økonomiske konsekvenser og/eller tab forbundet hermed.

12. Sikkerhed

Den Erhvervsdrivende skal til enhver tid overholde gældende ret vedrørende datasikkerhed samt Kortnetværkets standarder for sikker håndtering af kortdata kendt som PCI DSS. Standarderne forbedres løbende, og de aktuelle krav og vejledning kan findes på https://www.pcisecuritystandards.org/. Lunar Online Payments opfordrer altid den Erhvervsdrivende til at outsource så meget af betalingsprocessen som muligt (f.eks. ved at bruge Lunar Online Payments checkout-funktionalitet) for at minimere dataens eksponering, og dermed minimere risikoen og sikkerhedsforanstaltninger, der skal implementeres.

Den Erhvervsdrivende har ikke tilladelse til at gemme Kortoplysninger. Hvis Den Erhvervsdrivende har mistanke om eller har bevis for et kompromitteret betalingskort, skal den Erhvervsdrivende straks underrette Lunar Online Payments. I tilfælde af tab som følge af stjålne kortdata eller bøder pålagt af Kortnetværket kan den Erhvervsdrivende gøres ansvarlig.

Lunar Online Payments overholder alle gældende PCI DSS-krav i det omfang Lunar Online Payments opbevarer, behandler eller transmitter kortoplysninger på egne vegne samt på vegne af den Erhvervsdrivende, og i det omfang Lunar Online Payments kan påvirke sikkerheden i den Erhvervsdrivendes miljø. Lunar Online Payments opretholder en gyldig "Attestation of Compliance" ("AoC") udstedt af en tredjepart PCI DSS QSA ("Qualified Security Assessor") som et bevis herpå, som kan deles på anmodning.

13. Kortnetværkets regler

Den erhvervsdrivende skal til enhver tid overholde Kortnetværkets regler og retningslinjer. De til enhver tid gældende regler og retningslinjer kan findes på følgende websider og er indarbejdet som reference i denne aftale:

Clearhaus’ General terms for Merchant Agreements

MasterCard Learning Center

MasterCard Rules

Visa Core Rules and Visa Product and Service Rules

Visa Card Acceptance Guidelines for Merchants

Chargeback Management Guidelines for Visa Merchants

Kortnetværkets regler opdateres løbende og kan ændres uden varsel. Enhver overtrædelse af Kortnetværkets regler, kan medføre at den Erhvervsdrivende er erstatningsansvarlig overfor Lunar Online Payments.

14. Opsigelse af aftalen

Aftalen kan opsiges øjeblikkeligt af begge parter. Opsigelse ændrer ikke den Erhvervsdrivendes ansvar med hensyn til transaktioner, refusioner eller tvister, og Lunar Online Payments kan vælge at beholde de midler, der anses for nødvendige for at løse verserende tvister.

Enhver Konto skal afstemmes ved opsigelse således saldoen går i nul.

15. Ændringer

Lunar Online Payments forbeholder sig retten til at ændre, tilføje og slette enhver af vilkårene og betingelserne i denne aftale med et varsel på 14 dage. Meddelelse om ændringer vil blive givet på hjemmesiden, og væsentlige ændringer vil blive meddelt over besked. Ændringerne vil blive anset for at være accepteret af den erhvervsdrivende, medmindre Lunar Online Payments er blevet meddelt skriftligt om det modsatte. Den Erhvervsdrivende har ret til at opsige denne aftale som nævnt i "Opsigelse af aftalen" inden den foreslåede dato for implementering af ændringerne.

16. Fortrolighed

Parterne er ikke berettiget til at videregive indholdet af Forretningsaftalen til nogen tredjepart. Al kommunikation med Lunar Online Payments, skal behandles fortrolig.

Lunar Online Payments er berettiget til at videregive enhver information om aftalen, transaktionerne og den Erhvervsdrivende til sine betalingsbehandlere, som yderligere er berettiget til at videregive disse oplysninger til Kortnetværket.

17. Lovvalg og værneting

Aftaleforholdet mellem parterne er underlagt dansk ret og eventuelle tvister afgøres ved Byretten i Århus.

Lunar Payments ApS, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 36683279