Lunar Logo

Allmänna villkor relaterade till Bankgirot för privatkunder

Version 1.0. Dessa villkor gäller från och med den 1 april 2024.

1. Inledning

Dessa villkor gäller mellan Lunar Bank A/S, CVR-nr 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C, Danmark ("Lunar", "banken", "vi", eller "oss") och dig (“kunden”, ”du”, ”dig”, ”ni”, inkluderat dina eventuella utsedda fullmaktshavare och andra som handlar å dina vägnar) som privatkund hos Lunar.

Dessa villkor kompletterar det separata kontoavtalet, Villkor för betaltjänster och betalkonton privat, och gäller för de tjänster som är relaterade till Bankgirot och som Lunar tillhandahåller, om inget annat särskilt anges.

I övrigt gäller även Lunars Allmänna villkor Privatkunder, App Användarvillkor, Lunar Prislista Privatkunder, samt övriga tillämpliga villkor som ingåtts mellan er och Lunar. Även särskilda villkor för respektive tjänst relaterat till Bankgirot förekommer och gäller således även i dessa förekommande fall.

2. Särskilt om anslutning och användning av tjänster relaterat till Bankgirot

Vid anslutning och användning av en eller flera av Lunars tjänster som är relaterade till Bankgirocentralen BGC AB (“Bankgirot”) förbinder du dig att följa dessa villkor och, i förekommande fall, särskilda villkor som gäller för varje tjänst relaterat till Bankgirot. Du förbinder dig vidare att följa de instruktioner och användarmanualer som beskriver hur tjänsterna används och fungerar och som vid varje tidpunkt gäller hos Lunar och Bankgirot rörande de aktuella tjänsterna. Du är medveten om att instruktioner och användarmanualer även meddelas på Bankgirots hemsida. Dessa dokument kan beställas från Lunar och Bankgirot, eller laddas ner från Bankgirots hemsida www.bankgirot.se.

Du ska, enligt vid var tid gällande instruktioner och användarmanualer, lämna den information till Lunar och/eller Bankgirot som krävs för att tjänsterna ska kunna fullgöras på överenskommet sätt. Du godkänner att lämnad information lagras hos Lunar och/eller Bankgirot.

3. Ansvar

Du ska överlämna betalningsuppdrag och betalningsorder till Lunar och/eller Bankgirot på sätt och i den omfattning som bland annat anges i instruktioner och användarmanualer för respektive tjänst. Du ansvarar gentemot Lunar för skada som uppkommit genom försummelse eller brottsligt förfarande, med betalningsorder, blanketter, kuvert eller motsvarande uppgifter via datamedia av dig eller annan som agerar på dina vägnar. Lunar är inte ansvariga för felaktigheter eller ökade kostnader som kan uppstå vid överföring av betalningsuppdrag till Bankgirot, oavsett om sådan överföring sker direkt till Bankgirot eller genom filöverföring via appen. Om du försummar att överlämna nödvändigt betalningsuppdrag enligt överenskommen tidplan eller om överlämnat uppdrag är skadat, felaktigt, ofullständigt, misstämmande eller i övrigt inte överensstämmer med detta avtal, kan Lunar uppskjuta eller inställa behandlingen av betalningsuppdraget i den omfattning som krävs. Eventuella extra kostnader som detta kan förorsaka Lunar eller Bankgirot förbinder du dig att ersätta. Lunar ansvarar inte för skada som orsakats betalningsuppdrag – datamedium, lista, teleöverföring eller betalningsorder – under transport från dig till Lunar eller Bankgirot, eller under transport från Lunar eller Bankgirot till dig.

4. Tider att förhålla sig till; genomförande- och bryttider, etc.

Tidsregler, genomförande- och bryttider för betalningar och tjänster genom Bankgirot framgår av särskilda villkor och/eller instruktioner och anvisningar för respektive tjänst.

5. Behandling och täckning

Lunar eller Bankgirot utför inläsning, kontroll och avstämning av ditt överlämnade betalningsuppdrag. Finns fel eller brist i leveransen av betalningsuppdrag eller differens mellan betalningsorder och betalningsuppdrag meddelas du. Först därefter sker behandling enligt vad som sägs i instruktioner och användarmanualer för respektive tjänst. Enligt instruktioner och användarmanualer för respektive tjänster förmedlas godkänd betalning till betalningsmottagaren, betalningsmottagaren aviseras och i förekommande fall sker återredovisning till dig.

Före belastning av ditt konto sker täckningskontroll. Saknas täckning har Lunar rätt att inte genomföra betalningsuppdraget och du meddelas enligt instruktioner och användarmanualer.

6. Priser och avgifter

Lunars vid var tid gällande priser och avgifter finns angivna i vår separata prislista; “Lunar Prislista Privatkunder”, som finns tillgänglig i Lunar-appen, på www.lunar.app eller kan beställas på begäran.

Lunar får belasta ditt konto med belopp som motsvarar priser och avgifter för tjänsterna enligt prislistan.

7. Begränsningar i Lunars ansvar

Lunar ansvarar inte för fel, brist eller försening av en betalning som beror på hanteringen hos Bankgirot.

Lunar är skadeståndsskyldiga om vi på grund av fel eller försummelser fullgör avtalade förpliktelser för sent eller ofullständigt. Lunar ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Lunars grova vårdslöshet.

Inom de områden där striktare ansvar gäller är vi inte ansvariga för förluster orsakade av:

  • haverier i, eller bristande access till IT-system och/eller skador på data i dessa system som kan hänföras till nedanstående händelser, oavsett om det är Lunar själv eller en extern leverantör som ansvarar för driften av systemen,
  • fel i bankens strömförsörjning eller telekommunikation, brottsbekämpande eller administrativa handlingar, naturkatastrofer, krig, upplopp, civila oroligheter, sabotage, terrorism eller vandalism, inklusive datavirus och hacking,
  • strejk, lockout, bojkott eller blockad, oavsett om konflikten är riktad mot eller initierad av Lunar själv eller dess organisation och oavsett orsaken till konflikten. Detta gäller även när konflikten endast berör delar av banken, eller andra omständigheter utanför bankens kontroll.

Om det finns hinder för Lunar att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

Lunars ansvarsfriskrivning gäller inte:

  • om vi borde ha förutsett orsaken till skadan när avtalet ingicks eller vi borde ha undvikit eller övervunnit orsaken till skadan, eller
  • om lagen i något fall gör oss ansvariga för den omständighet som är orsaken till skadan.

Det som sägs under denna punkt gäller även för Lunars underleverantörer.

Om det finns hinder för Lunar att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

8. Reklamation

Om ni vill göra en invändning mot Lunar avseende genomfört eller inte genomfört betalningsuppdrag relaterat till tjänster från Bankgirot, ska detta om inte annat framgår av de särskilda villkoren för varje tjänst, meddelas Lunar på så vis och enligt de tidsfrister som framgår av Lunars “Villkor för betaltjänster och betalkonton privat”.

9. Transaktionsinformation

Du kan när som helst se transaktionsinformation i appen.

10. Kopia av villkor

Du kan när som helst få en kopia av dessa villkor via Lunar-appen eller hitta dem på vår hemsida.

11. Ikraftträdande, giltighet och uppsägning

Dessa villkor gäller från det angivna datumet och tills de ändras eller upphävs av Lunar. Uppsägningstid framgår av våra Allmänna villkor Privatkunder.

12. Ändringar

Dessa villkor kan ändras med två månaders varsel om ändringen är till din nackdel. Du kommer att få ett meddelande om ändringar antingen via appen, din angivna e-post och/eller andra digitala kanaler. Andra ändringar kan göras utan förvarning och vi kommer att informera dig om detta i efterhand.

En meddelad ändring av dessa villkor anses vara godkänd om du inte har meddelat Lunar före ikraftträdandet att du inte vill vara bunden av de nya villkoren. I sådana fall upphör avtal relaterade till användningen av dessa betaltjänster vid tidpunkten för ikraftträdandet av de ändrade villkoren. Sådan uppsägning kan innebära samtidig uppsägning av din kundrelation med Lunar.

13. Val av lag och jurisdiktion

Rättsliga tvister med dig avgörs i enlighet med svensk lag och i svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696