Lunar Logo

Särskilda villkor gällande Kontofråga för företagskunder

Version 1.0. Dessa villkor gäller från och med den 1 april 2024.

Definitioner

Densamma definitioner som framgår av Lunars ”Allmänna villkor relaterade till Bankgirot för företagskunder” gäller för dessa särskilda villkor, så till vida inget annat uttryckligen framgår. Dessa särskilda villkor kompletterar således Lunars ”Allmänna villkor relaterade till Bankgirot för företagskunder”, som återfinns på Lunar hemsida och/eller i Lunar-appen, vilka alltjämt även är gällande och härvid har accepterats av er.

Beskrivning

Av dessa villkor framgår de särskilda villkor som gäller för tjänsten relaterat till Bankgirots tjänst Kontofråga för företagskunder.

1. Särskilda villkor gällande Kontofråga för företagskunder

1.1 Kontofråga

Med Bankgirots tjänst Kontofråga gynnas både ni som frågeställare och betalningsmottagare oavsett banktillhörighet. Det medför att man kan kontrollera att utbetalningen görs till rätt mottagare. Tjänsten är till för er som företagskund som gör utbetalningar via konto/bankgironummer till privatpersoner och företag.

Om ni skickar era kontofrågor före kl. 07.00 på en bankdag, får ni svar samma dag kl. 13.00. En kontofråga anses ha mottagits nästföljande bankdag om tidpunkten för mottagande inte är en bankdag. Lördag, söndag, nationell helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton är inte bankdagar.

För att utföra nyttja tjänsten erfordras att ni följer de vid var tid gällande instruktioner och anvisningar som Bankgirot tillhandahåller, det handlar exempelvis om vilket format kontofrågan måste följa och vilka kommunikationslösningar som kan användas för att kontofrågan ska kunna behandlas av Bankgirot.

2. Priser och avgifter

Lunars vid var tid gällande priser och avgifter finns angivna i vår separata prislista; “Lunar Prislista Privatkunder”, som finns tillgänglig i Lunar-appen, på www.lunar.app eller kan beställas på begäran. Lunar får belasta ert anslutna konto med belopp som motsvarar priser och avgifter för tjänsten enligt prislistan.

3. Övriga villkor

I övrigt gäller även Lunars ”Allmänna villkor relaterade till Bankgirot för företagskunder”.

4. Kopia av villkor

Ni kan när som helst få en kopia av dessa villkor via Lunar-appen eller hitta dem på vår hemsida.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696